Nhãm h kõt cÊu g¹ch ®¸ quy ph¹m thi c ng vµ nghiÖm thutải về 146.04 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu05.08.2016
Kích146.04 Kb.
#13522

TI£U CHUÈN viÖt nam tcvn 4085 - 1985


Nhãm H
KÕt cÊu g¹ch ®¸ - quy ph¹m thi c«ng vµ nghiÖm thu

Masonry structures - Codes for construction,check and acceptance
Quy ph¹m nµy ®−îc ¸p dông khi thi c«ng vµ nghiÖm thu c¸c kÕt cÊu x©y dùng b»ng g¹ch ®¸ (bao gèm: g¹ch ®¸ nung, g¹ch xØ, g¹ch silic¸t, c¸c lo¹i g¹ch kh«ng nung, ®¸ ®Ïo, ®¸ héc vµ bª t«ng ®¸ héc) trong x©y dùng c¬ b¶n.


 1. Quy ®Þnh chung
  1. Thi c«ng c¸c kÕt cÊu g¹ch ®¸, ngoµi nh÷ng quy ®Þnh cña quy ph¹m nµy cÇn ph¶i tu©n theo c¸c tiªu chuÈn quy ph¹m hiÖn hµnh cña nhµ n−íc cã liªn quan: TCVN 4459: 1987, "H−íng dÉn pha trén vµ sö dông v÷a x©y dùng"
  1. Mèc cao c¬ b¶n cña x©y nhµ vµ c«ng tr×nh ph¶i tiÕn hµnh ®−îc x¸c ®Þnh theo mèc cao ®é cè ®Þnh. Cho phÐp x¸c ®Þnh mèc cao ®é c¬ b¶n do c¸c mèc cã s½n ë nh÷ng nhµ vµ c«ng tr×nh l©n cËn hoÆc c¸c mèc ®Æc biÖt kh¸c nÕu c¸c mèc nµy cã ®ñ c¬ së tin cËy.
  1. VËt liÖu vµ s¶n phÈm sö dông ®Ó x©y dùng c¸c kÕt cÊu g¹ch ®¸ ph¶i tu©n theo ®óng c¸c quy ®Þnh trong c¸c tiªu chuÈn Nhµ n−íc hiÖn hµnh.
 1. C«ng t¸c chuÈn bÞ vµ c¸c yªu cÇu khi thi c«ng kÕt cÊu g¹ch ®¸


MÆt b»ng vµ nÒn mãng


  1. Sau khi mÆt b»ng ®· ®−îc chuÈn bÞ xong, ph¶i tiªn hµnh x¸c ®Þnh trôc nhµ vµ c«ng tr×nh, x¸c ®Þnh tim mãng vµ ®−êng mÐp hè mãng theo b¶n vÏ thi c«ng. Trªn mÆt b»ng, ®é sai lÖch c¸c kÝch th−íc theo chiÒu dµi, chiÒu rång nhµ vµ c«ng tr×nh ®−îc quy ®Þnh nh− Kh«ng v−ît qu¸ 10mm khi c¸c kÝch th−íc nµy tíi 10m Kh«ng v−ît qu¸ 30mm khi c¸c kÝch th−íc nµy tíi 100m vµ lín h¬n: Víi c¸c kÝch th−íc chung gian kh¸c, ®é sai lÖch cho phÐp lÊy theo néi quy.
  1. C«ng t¸c x¸c ®Þnh c¸c mèc cao ®é, trôc nhµ vµ c«ng tr×nh ph¶i ®−îc kiÓm tra, nghiÖm thu vµ lËp thµnh biªn b¶n. Sau khi ®−îc bµn giao vµ trong qu¸ tr×nh thi c«ng, ®¬n vÞ thi c«ng cã tr¸ch nhiÖm b¶o vÖ c¸c mèc cao ®é vµ c¸c cäc t×m ®óng kÝch th−íc vµ vÞ trÝ.
  1. Tr−íc khi x©y mãng, ®¸y vµ thµnh hå mãng ph¶i ®−îc kiÓm tra vµ b¶o vÖ. N−íc, r¸c ph¶i dän s¹ch. Khi ®Êt mãng nh·o ch¶y hoÆc cã hiÖn t−îng sÊu kh¸c th−êng ph¶i b¸o cho thiÕt kÕ xö lÝ.
  1. Sau khi x©y song mãng, t−êng mãng vµ c¸c cét cña tÇng hÇm, ph¶i kiÓm tra trôc c¸c kÕt cÊu cña tÇng thø nhÊt. §é sai lÖch do xª dÞch trôc c¸c kÕt cÊu kh«ng ®−îc v−ît qu¸ nh÷ng trÞ sè cho phÐp trong tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ chÊt l−îng c«ng tr×nh vµ trong b¶ng 1 cña quy ph¹m nµy.
  1. Nh÷ng mãng míi ®Æt s¸t hoÆc gÇn mãng c«ng tr×nh cò, c¸c khe lón vµ khe co gi·n ph¶i thi c«ng theo chØ dÉn riªng cña thiÕt kÕ.
B¶ng 1


Chó thÝch:

1) Ph¶i kiÓm tra nÒn b»ng niv«
2) Sai lÖch cho phÐp so víi kÝch th−íc thiÕt kÕ ph¶i ®−îc ®iÒu chØnh l¹i khi x©y tiÕp.
3) Xª dÞch trôc cña kÕt cÊu (trong ph¹m vi cho phÐp) ph¶i ®−îc hiÖu chØnh dÇn ë c¸c tÇng.  1. Khi c¸c hè mãng gÇn nhau cã chiÒu s©u ch©n mãng kh¸c nhau, ph¶i ®µo thµnh bËc chuyÓn tõ chiÒu s©u nµy sang chiÒu s©u kh¸c. TØ sè gi÷a chiÒu cao vµ chiÒu réng bËc ph¶i tu©n theo c¸c quy ®Þnh sau:Víi ®Êt sÐt hoÆc ¸ sÐt: kh«ng lín h¬n 1:1, chiÒu cao bËc kh«ng lín h¬n 1m:

Víi ®Êt c¸t hoÆc ¸ c¸t: kh«ng lín h¬n 1:2, chiÒu cao kh«ng lín h¬n 0,6m.

  1. ViÖc thi c«ng hè mãng ph¶i tu©n theo ®óng nh÷ng quy ®Þnh cña quy ph¹m nµy vµ quy ph¹m thi c«ng vµ nghiÖm thu: "c«ng t¸c ®Êt".VËt liÖu


  1. C¸c lo¹i c¸t dïng cho v÷a x©y, v÷a tr¸t ph¶i ®¸p øng c¸c yªu cÇu quy ®Þnh theo. TCVN 1770: 1975: "C¸t x©y dùng -yªu cÇu kÜ thuËt".KÝch th−íc lín nhÊt cña h¹t c¸t kh«ng v−ît qu¸:

2,5mm - ®èi víi khèi x©y b»ng g¹ch vµ ®¸ ®Ïo;

5mm - ®èi víi khèi x©y ®¸ héc.  1. C¸t ®en chØ dïng cho v÷a m¸c thÊp. Kh«ng dóng c¸t ®en cho khèi x©y d−íi mùc n−íc ngÇm vµ trong n−íc ¨n mßn.  2. C¸t biÓn, c¸t lÊy ë vïng n−íc mÆn tuyÖt ®èi kh«ng dïng trong khèi x©y cã cèt thÐp.  3. V«i dïng ®Ó s¶n xuÊt v÷a x©y, v÷a tr¸t ph¶i ®¸p øng c¸c yªu cÇu quy ®Þnh TCVN 2231: 1977 "v«i x©y dùng ®ãng r¾n trong kh«ng khÝ" viÖc b¶o qu¶n vµ t«i v«i ph¶i tu©n theo c¸c quy ®Þnh vÒ kÜ thuËt an toµn trong x©y dùng.  4. Xi m¨ng cung cÊp cho c«ng tr−êng ph¶i ®¶m b¶o chÊt l−îng quy ®Þnh cña nhµ m¸y s¶n xuÊt vµ cã giÊy chøng nhËn chÊt l−îng cña tæ chøc kiÓm tra chÊt l−îng s¶n phÈm (KCS).  5. Xi m¨ng dïng cho v÷a x©y g¹ch ®¸ ph¶i ®¸p øng c¸c yªu cÇu quy ®Þnh trong c¸c tiªu chuÈn nhµ n­íc hiÖn hµnh vÒ xi m¨ng.

  6. C¸c lo¹i xi m¨ng ®Æc biÖt nh− xi m¨ng chÞu sun-ph¸t, xi m¨ng chÞu axit. vv... chØ dïng khi cã yªu cÇu cña thiÕt kÕ.  7. C¸c lo¹i xi m¨ng kh¸c nhau, hoÆc cïng m¸c nhng do nhiÒu nhµ m¸y kh¸c nhau s¶n xuÊt kh«ng nªn ®Ó chung lÉn lén.  8. C¸c lo¹i g¹ch x©y ph¶i ®¶m b¶o yªu cÇu vÒ c−êng ®é, quy c¸ch vµ tiªu chuÈn kÜ thuËt nh− quy ®Þnh trong c¸c tiªu chuÈn nhµ n−íc hiÖn hµnh vÒ g¹ch x©y.C¸c lo¹i g¹ch ®¸ l¸t, èp ph¶i ®¶m b¶o mµu s¾c theo yªu cÇu cña thiÕt kÕ vµ ph¶i ®¸p øng c¸c yªu cÇu kÜ thuËt (c−êng ®é, ®é thÊm n−íc, ®é chÞu mµi mßn.vv...).

NÕu kh«ng ®¹t yªu cÇu th× ph¶i lo¹i bá.

  1. C¸c lo¹i g¹ch cung cÊp cho c«ng tr−êng ®Òu ph¶i cã giÊy chøng nhËn vµ quy c¸ch vµ chÊt l−îng g¹ch do bé ph©n KCS cña xÝ nghiÖp s¶n xuÊt cÊp.  2. B·i chøa vËt liÖu trong c«ng tr−êng ph¶i bè chÝ hîp lÝ, lµm r·nh tho¸t n−íc, cã r¸c bÈn ph¶i dän s¹ch hoÆc lãt mét líp g¹ch, hoÆc ®Çm chÆt ®Êt. Quanh ®èng c¸t dïng gç vµn hoÆc xÕp g¹ch lµm thµnh ch¾n cho c¸t kh«ng bÞ tr«i khi ma, chiÒu cao thµnh Ýt nhÊt lµ 0,3m. Kh«ng ®æ ®èng c¸c vËt liÖu rêi lÉn l«n víi G¹ch ®¸ xÕp ®èng ph¶i ®¶m b¶o kÜ thuËt an toµn, kh«ng ®−îc ®Ó mäc rªu, mèc, bÈn.
  1. Quy c¸ch vµ chÊt l−îng c¸c lo¹i vËt liÖu kh¸c ®−îc dïng trong x©y dùng c«ng tr×nh g¹ch ®¸ ph¶i tu©n theo quy ®Þnh cña c¸c tiªu chuÈn, quy ph¹m nhµ n−íc hiÖn hµnh cã liªn quan.


V÷a x©y dùng


  1. V÷a dïng trong khèi x©y g¹ch ®¸ ph¶i cã m¸c vµ chØ tiªu kÜ thuËt tho¶ m·n yªu cÇu thiÕt kÕ vµ yªu cÇu cña quy ph¹m nµy còng nh− c¸c quy ®Þnh trong tiªu chuÈn "h−íng dÉn pha trén vµ sö dông v÷a x©y dung ”.
  1. Trong nhµ m¸y vµ tr¹m trén v÷a, ph¶i kiÓm tra chÊt l−îng v÷a theo tõng ®ît, khi giao nhËn cã ghi biªn b¶n. Mçi ®ît giao nhËn v÷a ph¶i cã v¨n b¶n chØ dÉn: Lo¹i v÷a, m¸c vµ ®é dÎo cña v÷a, ngµy, giê, thµng s¶n xuÊt, m¸c vµ lîi xi m¨ng sö dông.  2. V÷a x©y dùng s¶n xuÊt b»ng chÊt kÕt dÝnh v« c¬ dïng cho c¸c kÕt cÊu g¹ch ®¸ bao gåm c¸c lo¹i: V÷a v«i, v÷a xi m¨ng, v÷a xi m¨ng v«i, v÷a dïng cho c«ng t¸c tr¸t th−êng, tr¸t ®Æc biÖt (trang chÝ, chèng thÊm, chèng ch¸y, chÞu axit), v÷a l¸t, èp.  3. VËt liÖu ®Ó s¶n xuÊt (chÊt kÕt dÝnh, cét liÖu) ph¶i ®¶m b¶o yªu cÇu vµ tiªu chuÈn kÜ thuËt, ®ång thêi ph¶i tu©n theo c¸c quy ®Þnh ë ®iÒu 3.8 vµ 2.12 cña quy ph¹m nµy.N−íc dïng ®Ó trén v÷a kh«ng ®−îc chøa t¹p chÊt cã h¹i lµm c¶n trë qu¸ tr×nh ®«ng cøng cña chÊt kÕt dÝnh.

Khi dïng n−íc ngÇm t¹i chç hoÆc n−íc cña hÖ thèng cÊp n−íc kÜ thuËt ®Ó trén v÷a, ph¶i ph©n tÝch b»ng thÝ nghiÖm, nÕu lÊy n−íc trong hÖ thèng cÊp n−íc sinh ho¹t -kh«ng cÇn ph¶i kiÓm tra.

  1. C¸c lo¹i chÊt kÕt dÝnh dïng ®Ó s¶n xuÊt v÷a x©y cho c¸c kÕt cÊu d−íi nÒn ®Êt cã n−íc x©m thùc, ph¶i tu©n theo chØ dÉn cña thiÕt kÕ.Khi x©y g¹ch ®¸ ë d−íi mùc n−íc ngÇm hoÆc trong ®Êt Èm b·o hoµ n−íc, ph¶i dïng v÷a ®«ng cøng trong  1. Hçn hîp võa kh« do nhµ m¸y s¶n xuÊt ph¶i cã b¶n chØ dÉn thµnh phÇn vµ m¸c v÷a ®¹t ®−îc sau khi trén v÷a. Khi vËn chuyÓn hçn hîp v÷a kh«, cÇn b¶o qu¶n tr¸nh Èm ít, bay, r¬i, vµ bÞ bÈn.  2. Khi s¶n xuÊt v÷a x©y dùng ph¶i ®¶m b¶o:
 • Sai lÖch khi ®o lêng phèi liÖu so víi thµnh phÇn v÷a kh«ng lín h¬n 1% ®èi víi n−íc vµ xi m¨ng, ®èi víi kh«ng lín h¬n 5%;
 • M¸c v÷a theo yªu cÇu cña thiÕt kÕ;
 • §é dÎo cña v÷a(theo ®é sôt cña c«n tiªu chuÈn) ph¶i theo ®óng quy ®Þnh cña thiÕt kÕ;
 • §é ®ång ®Òu theo thµnh phÇn vµ mµu s¾c;
 • Kh¶ n¨ng gi÷ n−íc cao. §Ó n©ng cao ®é dÎo vµ kh¶ n¨ng gi÷ n−íc cña v÷a, trong thµnh phÇn cña v÷a cho thªm c¸c chÊt phô gia dÎo theo chØ dÉn cña thÝ nghiÖm vµ chØ dÉn cu¶ thiÕt kÕ.
  1. Thêi gian trén v÷a b»ng m¸y tõ lóc ®æ xong cét liÖu vµo m¸y trén kh«ng ®−îc nhá h¬n 2 phót. Thêi gian trén v÷a b»ng tay kÓ tõ lóc b¾t ®Çu trén kh«ng ®−îc nhá h¬n 3 phót. Trong qu¸ tr×nh trén b»ng m¸y, hoÆc b»ng tay, kh«ng ®−îc ®æ thªm vËt liÖu vµo cèi v÷a.
  1. V÷a ®· trén ph¶i dïng hÕt tr−íc lóc b¾t ®Çu ®«ng cøng, kh«ng dïng v÷a ®¸ ®«ng cøng, v÷a ®· bÞ kh«. NÕu v÷a ®· bÞ ph©n tÇng,tr−íc khi dïng ph¶i trén l¹i cÇn thËn t¹i chç thi c«ng.
  1. Khi thi c«ng trong mïa hÌ, mïa kh«, mïa giã t©y, ph¶i ®¶m b¶o ®ñ ®é Èm cho v÷a ®«ng cøng b»ng c¸ch: nhóng n−íc g¹ch ®¸ tr−íc khi x©y vµ dïng v÷a cã ®é deo cao.kh«ng ®æ v÷a ra n¾ng, tr¸nh mÊt n−íc nhanh, khi trêi ma ph¶i che v÷a cÈn thËn.
  1. V«i t«i dïng ®Ó s¶n xuÊt v÷a kh«ng ®−îc cã nh÷ng côc sèng. Khi t«i v«i kh«ng ®Ó v«i bÞ kh« cøng vµ bÞ bÈn. V«i t«i xong Ýt nhÊt 7 ngµy míi ®−îc dïng. V«i t«i b»ng m¸y cã thÓ dïng ®−îc ngay.
  1. Nªn tËn dông c¸c thiÕt bÞ vËn chuyÓn c¬ giíi, m¸y b¬m v÷a, xe c¶i tiÕn dïng vËn chuyÓn v÷a, tr¸nh cho v÷a khái bÞ ph©n tÇng vµ bÞ bÈn v× c¸c t¹p chÊt kh¸c.  2. ChÊt l−îng v÷a ph¶i ®−îc kiÓm tra b»ng thÝ nghiÖm mÉu lÊy ngay t¹i chç s¶n xuÊt v÷a. §é dÎo cña v÷a ph¶i ®−îc kiÓm tra trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ ngay trªn hiÖn tr−êng sè liÖu vµ kÕt qu¶ thÝ nghiÖm ph¶i ghi trong sæ nhËt kÝ c«ng tr×nh  3. ViÖc x¸c ®Þnh liÒu l−îng pha trén v÷a ®Ó b¶o ®¶m m¸c v÷a ph¶i tiÕn hµnh tr−íc khi b¾t ®Çu x©y vµ trong qu¸ tr×nh thi c«ng khèi x©y.Khi thay ®åi vËt liÖu (chÊt kÕt dÝnh, cèt liÖu, phô gia), thay ®æi thµnh phÇn vµ m¸c v÷a ph¶i thÝ nghiÖm kiÓm tra v÷a. khi kh«ng thay ®æi vËt liÖu thµnh phÇn vµ m¸c v÷a th× kiÓm tra v÷a theo quy ®Þnh cña tiªu chuÈn "v÷a vµ hçn hîp v÷a x©y dùng -ph−¬ng ph¸p thö c¬ lÝ".  1. C«ng t¸c v¸n khu«n vµ dµn gi¸o trong thi c«ng khèi x©y g¹ch ®¸ ph¶i ®−îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña c¸c quy ph¹m nhµ n−íc hiÖn hµnh vÒ v¸n khu©n vµ dµn gi¸o.

  2. C¸c lo¹i dµn gi¸o ph¶i ®¶m b¶o æn ®Þnh, bÒn v÷ng, chÞu ®−îc t¸c dông do ng−êi do ®Æt vËt liÖu g¹ch ®¸ cã di chuyÓn c¸c thóng v÷a trªn dµn gi¸o khi x©y. Dµn gi¸o kh«ng ®−îc g©y chë ng¹i cho qu¸ tr×nh x©y dùng, th¸o l¾p ph¶i dÔ dµng, di chuyÓn kh«ng cång kÒnh khã kh¨n.  3. Kh«ng ®−îc dïng c¸c lo¹i dµn gi¸o chèng, dùa vµo t−êng ®ang x©y, kh«ng b¾c v¸n lªn t−êng míi x©y, dµn gi¸o ph¶i c¸ch t−êng ®ang x©y Ýt nhÊt lµ 0,05m. khi chän dïng c¸c lo¹i dµn gi¸o, ph¶i tÝnh to¸n kinh tÕ, kÜ thuËt.  4. ViÖc dùng l¾p dµn gi¸o, v¸n khu©n ph¶i tiÕn hµnh theo chØ dÉn c¶u thiÕt kÕ thi c«ng trong qu¸ tr×nh sö dông ph¶i th−êng xuyªn kiÓm tra ®é bÒn v÷ng vµ ®é æn ®Þnh ®óng yªu cÇu kÜ thuËt an toµn.C¸c yªu cÇu khi thi c«ng kÕt cÊu g¹ch ®¸


  1. G¹ch ®¸ khi vËn chuyÓn ®Õn ph¶i xÕp gän kh«ng ®−îc chÊt ®èng. Kh«ng ®−îc ®æ th¼ng xuèng ®Êt. Khi vËn chuyÓn v÷a ®Õn chç x©y kh«ng ®æ xuèng ®Êt, ph¶i cã tÊm lãt ®Ó ®ùng v÷a.  2. Hè v«i ph¶i bè chÝ gÇn ®−êng v©n chuyÓn, gÇn n¬i cã n−íc, gÇn n¬i trén v÷a vµ tr¸nh c¶n trë thi c«ng. §¸y hè ph¶i lãt líp g¹ch, thµnh hè ph¶i x©y g¹ch hoÆc lãt v¸n cao h¬n mÆt ®Êt Ýt nhÊt 0,1m. Quanh hè ph¶i cã r·nh tho¸t n−íc vµ hµng rµo b¶o hiÓm.BÒ mÆt líp v«i t«i ph¶i cã mét líp n−íc dÇy 0,2m hay lín h¬n, hoÆc phñ mét líp c¸t lu«n lu«n Èm dÇy Ýt nhÊt 0,2m.  1. Chªnh lÖch ®é cao gi÷a c¸c phÇn kÒ nhau cña khèi x©y mãng kh«ng ®−îc lín h¬n 1,2m.  2. Ph¶i thi c«ng c¸c kÕt cÊu g¹ch ®¸ theo ®óng thiÕt kÕ.Trong qu¸ tr×nh x©y, ph¶i chõa s¾n c¸c lç, r·nh ®−êng èng n−íc, ®­êng th«ng h¬i, chç cã trang trÝ, nh÷ng chç cã c«ng t¸c l¾p ®Æt sau nµy.Nh÷ng chç kh«ng quy ®Þnh th× kh«ng ®−îc ®Ó c¸c lç rèng lµm yÕu kÕt cÊu g¹ch ®¸.  1. §Ó liªn kÕt c¸c khung cña sæ vµ cöa ®i vµo t−êng, trong qu¸ tr×nh x©y cÇn ®Æt s½n c¸c miÕng gç t¸c kª cã ng©m tÈm chèng mèi mät hoÆc c¸c biÖn ph¸p liªn kÕt kh¸c theo ®óng chØ dÉn cña thiÕt kÕ.  2. Trong qu¸ tr×nh thi c«ng c¸c kÕt cÊu g¹ch ®¸, kh«ng ®−îc tù ý ®æi thiÕt kÕ. NÕu ph¸t hiÖn cã sai sãt trong thiÕt kÕ hoÆc gÆp nh÷ng hiÖn t−îng bÊt th−êng nh: C¸t ch¶y, n−íc ngÇm m¹nh.vv... Ph¶i b¸o ngay cho c¬ quan chñ qu¶n vµ c¬ quan thiÕt kÕ ®Ó kÞp thêi gi¶i quyÕt. NÕu nÒn ®Êt n¬i x©y dùng kh«ng phï hîp víi nÒn ®Êt thiÕt kÕ th× c¬ quan thiÕt kÕ ph¶i quy ®Þnh l¹i chiÒu s©u ch«n mãng vµ kÝch th−íc mãng.  3. Khi thi c«ng khèi x©y b»ng nh÷ng blèc lín, ph¶i ®¶m b¶o nh÷ng tr×nh tù sau:
 • LÊy dÊu trôc mãng, ®¸nh dÊu ®−êng mÐp mãng, ®Þnh vÞ gãc vµ nh÷ng chè ghÐp nèi;
 • -§Æt blèc gãc vµ c¸c blèc lµm mèc;
 • LÊy dÊu vÞ trÝ blèc ë tõng hµng;
 • X©y blèc theo ®−êng ng¾m.

  1. Khi x©y xong mçi hµng blèc, ph¶i kiÓm tra ®é ngang, b»ng c¸ch ®o ®é cao c¸c hµng ®· x©y.
  1. Khi x©y ch©n t−êng, ch©n cét cña nhµ, chØ ®−îc dïng g¹ch sÐt ®Æc kh«ng ®−îc phÐp dïng g¹ch
  1. §é ngang b»ng cña hµng, ®é th¼ng ®øng cña mÆt bªn vµ c¸c gãc trong khèi x©y g¹ch ®¸ ph¶i ®−îc kiÓm tra Ýt nhÊt 2 lÇn trong mét ®o¹n cao tõ 0,5m ®Õn 0,6m, nÕu ph¸t hiÖn ®é nghiªng ph¶i söa ngay.
  1. Chç giao nhau, chç nèi tiÕp cña khèi x©y t−êng ph¶i x©y ®ång thêi, khi t¹m ngõng x©y ph¶i ®Ó má giËt, kh«ng cho phÐp ®Ó má nanh.
  1. ë nh÷ng ®o¹n thi c«ng gÇn nhau hoÆc giao nhau gi÷a t−êng ngoµi vµ t−êng trong, ®é chªnh lÖch vµ ®é cao kh«ng ®−îc v−ît qu¸ chiÒu cao cña 1 tÇng.
  1. Trong khèi x©y cã « v¨ng l¾p ghÐp hoÆc ®æ t¹i chç, ph¶i chê bª t«ng ®ñ cêng ®é vµ khèi x©y bªn trªn lanh t« ®ñ ®é cao ®èi träng, ®ñ cêng ®é míi ®−îc th¸o gì vµn khu«n, thanh chèng.
  1. ChØ sau khi x©y xong nh÷ng kÕtcÊu chÞu lùc cña tÇng d−íi míi ®−îc x©y c¸c kÕt cÊu ë tÇng trªn tiÕp
  1. Cø x©y xong mét tÇng th× ph¶i kiÓn tra ®é ngang b»ng, ®øng cña khèi x©y (kh«ng kÓ nh÷ng lÇn kiÓm tra gi÷a chõng).
  1. Kh«ng ®−îc va ch¹m m¹nh, kh«ng ®−îc vËn chuyÓn, ®Æt vËt liÖu, tùa dông cô vµ ®Þ l¹i trùc tiÕp trªn khèi x©y ®ang thi c«ng, khèi x©y cßn míi. NÕu x©y tiÕp trªn c¸c khèi x©y cò, ph¶i c¹o hÕt rªu mèc, r÷a s¹ch vµ tíi n−íc lªn khèi x©y cò, råi míi tr¶i v÷a ®Ó x©y khèi x©y míi.
  1. Trong qu¸ tr×nh x©y, nÕu ph¸t hiÖn vÕt nøt ph¶i b¸o ngay cho c¬ quan chñ qu¶n vµ thiÕt kÕ ®Ó t×m nguyªn nh©n vµ biÖn ph¸p xö lÝ, ®ång thêi ph¶i lµm mèc ®Ó theo dâi sù ph¸t triÓn cña vÕt nøt.
  1. Khi x©y xong èng khãi, èng th«ng h¬i, c¸c m¹ch ph¶i ®Çy v÷a, bÒ mÆt bªn trong èng khãi, ph¶i vÐt v÷a cÈn thËn miÕt ph¼ng, nh½n.


Khèi x©y ®¸ héc vµ bª t«ng ®¸ héc


  1. Tr−íc khi x©y, ®¸y hè mãng ph¶i ®−îc dän s¹ch, söa ph¼ng, hµng ®Çu tiªn vµ nh÷ng hµng ®Ê chuÈn, nh÷ng chç gãc vµ nh÷ng chç chuyÓn tiÕp mãng, cÇn chän viªn ®¸ lín, ph¼ng ®¸y ®Ó x©y. nh÷ng viªn ®¸ søt vì nªn x©y ë phÝa trong khèi x©y ®¸ héc, nhng ph¶i dïng ®¸ nhá chÌn vµo chç gÉy.  2. Khi x©y mãng, ph¶i ®¹t ®¸ héc thµnh tõng hµng rµo cao 0,3m khi x©y t−êng -mçi hµng cao 0,25m.Trong mçi hµng ®¸ x©y ®Òu ph¶i cã hµng ®¸ c©u chÆt, t¹o hÖ gi»ng theo c¸c yªu cÇu d−íi ®©y:

Mçi mÐt vu«ng trªn bÒ mÆt ®øng cña t−êng ph¶i cã Ýt nhÊt mét hßn ®¸ c©u dµi 0,40m;Khi x©y t−êng ®¸ dÇy kh«ng lín h¬n 0,40m ph¶i ®Æt mçi mÐt vu«ng 3 hßn ®¸ c©u suèt c¶ ch©n t−êng.

  1. Khi x©y cét, trô, ph¶i ®Æt héc thµnh tõng hµng cao 0,25m. cÇn chän nh÷ng viªn ®¸ dµi, dµy m×nh, kh«ng nªn dïng ®¸ v¸t c¹nh, ®¸ máng. Ph¶i bè trÝ c¸c viªn ®¸ nÆt cã ch©n c¾m s©u vµo khèi x©y.Khi x©y t−êng giao nhau, trong tõng hµng ph¶i bè trÝ c¸c viªn ®¸ c©u chÆt c¸c ®Çu t−êng víi nhau. Kh«ng x©y theo kiÓu dùng nghiªng trong c¸c khèi x©y mãng, t−êng, cét, trô. Ph¶i kÌm ®Öm chÆt c¸c khe m¹ch rçng bªn trong khu«n x©y b»ng v÷a vµ ®¸ nhá. Kh«ng x©y trïng m¹ch ë mÆt ngoµi còng nh− bªn trong khèi x©y. kh«ng ®−îc ®Æt ®¸ tiÕp xóc víi nhau mµ kh«ng ®Öm v÷a.  1. Khi x©y ®¸ héc kh«ng thµnh hµng (®¸ héc th«), ngoµi nh÷ng yªu cÇu nh− ®èi víi ®¸ héc x©y thµnh líp, ph¶i tu©n theo nh÷ng quy ®Þnh sau ®©y:
 • ChiÒu dÇy c¸c m¹ch v÷a kh«ng lín h¬n 20mm vµ ph¶i ®Çu nhau; c¸c m¹ch x©y ngang däc kh«ng ®−îc tËp trung vµo thµnh mét ®iÓm nót, kh«ng ph¶i nh÷ng m¹ch chÐo kÐo dµi, nh÷ng m¹ch ®øng song song, m¹ch chÐo ch÷ thËp, m¹ch v÷a låi lâm;
 • §¸ lín nhá ph¶i ph©n phèi ®Òu trong khèi x©y. kh«ng chÌn ®¸ vôn vµo c¸c m¹ch v÷a ngoµi mÆt khèi
  1. Khi x©y ®¸ ®Ïo, chiÒu dÇy m¹ch kh«ng lín h¬n 15mm, mÆt ngoµi ph¶i ph¼ng nh½n ë c¸c gãc ph¶i x©y kiÓu trång còi lîn b»ng c¸c viªn ®¸ dµi, réng Ýt nhÊt lµ 0,30m. khi ®Æt ph¶i chó ý cho thí däc viªn ®¸ t­¬ng ®èi th¼ng gãc víi ph¬ng chÞu lùc.M¹ch v÷a ®øng cÇn ®−îc nhåi chÆt v÷a b»ng bay hay thanh thÐp 10. M¹ch x©y ph¶i theo ®óng s¬ ®å thiÕt kÕ.  1. Kh«ng x©y mãng ®¸ ë n¬i ®Êt lón. ®¸ qu¶ dõa( cuéi trßn nh½n) chØ dïng x©y mãng nhµ kh«ng lín h¬n 2 tÇng.BÒ mÆt t−êng ph« ra ngoµi yªu cÇu ph¶i ph¼ng, nh½n.  1. Líp èp g¹ch (hoÆc ®¸) cña khèi x©y ®¸ héc cÇn ph¶i lµm cïng lóc víi khèi x©y. C¸ch tõ 4 ®Õn 6 hµng g¹ch däc ph¶i gi»ng b»ng hµng g¹ch ngang; hµng g¹ch ngang nµy ph¶i trïng víi m¹ch ngang cña khèi t−êng x©y ®¸ héc.  2. Khi thi c«ng, ®é chªnh lÖch chiÒu cao gi÷a nh÷ng phÇn t−êng kÒ nhau kh«ng ®−îc lín h¬n 12m. ChiÒu cao cña t−êng (b»ng ®¸ héc hay bª t«ng ®¸ héc) khi t¹m ngõng trong giai ®o¹n thi c«ng kh«ng ®−îc lín h¬n 1,2m.Tr−êng hîp riªng (do ®iÒu kiÖn thi c«ng t¹o ra) cã thÓ t¨ng chiÒu cao ngõng tíi 4m nh­ng cÇn ph¶i cã biÖn ph¸p b¶o ®¶m ®é æn ®Þnh vµ qu¸ tr×nh liÒn khèi cña khèi x©y.  1. Tr−íc khi ngõng x©y, ph¶i nhÐt ®Çy v÷a vµ chÌn ®¸ nhá vµo c¸c khe rçng bªn trong hµng ®¸ x©y trªn cïng. Khi x©y tiÕp, ph¶i tr¶i v÷a trªn bÒ mÆt hµng nµy.Trong mïa hÌ, mïa kh«, mïa giã t©y,khi ngõng t¹m thêi th× ph¶i tíi n−íc cho khèi x©y ®¸ héc vµ bª t«ng ®¸ héc lu«n lu«n Èm. Tr−íc khi tiÕp tôc thi c«ng, trªn bÒ mÆt cña hµng ®¸ héc vµ bª t«ng ®¸ héc ph¶i dän s¹ch r¸c bÈn vµ tíi n−íc.  1. Khi thi c«ng khèi x©y bª t«ng ®¸ héc, viÖc chÕ t¹o hçn hîp bª t«ng, dùng l¾p vµ th¸o dì v¸n khu«n, viÖc kiÓm tra chÊt l−îng bª t«ng ph¶i tho¶ m·n c¸ yªu cÇu cña quy ph¹m thi c«ng vµ nghiÖm thu: "KÕt cÊu bª t«ng vµ bª t«ng cèt thÐp toµn khèi".

  2. Khèi x©y bª t«ng ®¸ héc lµ hçn hîp cña bª t«ng vµ ®¸ héc. ThÓ tÝch ®¸ héc trong bª t«ng chiÕm kho¶ng 1/2thÓ tÝch khèi x©y.Trong khèi x©y bª t«ng ®¸ héc, hçn hîp bª t«ng ®−îc r¶i theo tõng líp ngang däc dµy kh«ng lín h¬n 0,2m. ®¸ héc ®−îc ®én liªn tôc thµnh hµng vµo líp bª t«ng ®ã cho ngËp qu¸ nöa chiÒu dµy ®¸ vµ kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c hµng tõ 4 ®Õn 6mm. KÝch th−íc cña viªn ®¸ kh«ng ®−îc lín h¬n 1/3 chiÒu dµy cña kÕt cÊu. Kh«ng ®−îc th¶ ®¸ vµo hçn hîp bª t«ng ®· b¾t ®Çu dÝnh kÕt.


  1. Khèi x©y bª t«ng ®¸ héc ®−îc ®Çm rung tõng líp, hçn hîp bª t«ng ph¶i cã ®é sôt tõ 5 ®Õn 7mm. Khi khèi l−îng c«ng t¸c nhá, cho phÐp kh«ng ®Çm rung mµ dïng ®Çm tay, nh−ng bª t«ng ph¶i cã ®é sôt tõ 8 ®Õn 12mm.
  1. Khi thµnh hè mãng th¼ng ®øng vµ v÷ng ch¾c, cho phÐp sö dông thµnh hè mãng thay cho v¸n khu«n ®Ó thi c«ng bª t«ng ®¸ héc.
  1. ChØ ®−îc ngõng thi c«ng sau khi ®· ®én xong ®¸ héc vµo líp bª t«ng vµ ®Çm chÆt. NÕu x©y tiÕp ph¶i dän s¹ch r¸c bÈn vµ tíi n−íc bÒ mÆt líp bª t«ng ®¸ héc cò råi míi b¾t ®Çu r¶i hçn hîp bª t«ng.
  1. ViÖc b¶o d−ìng khèi x©y ®¸ héc vµ bª t«ng ®¸ héc trong vïng khÝ hËu nãng, kh« vµ trong mïa giã t©y còng ph¶i tiÕn hµnh gièng nh− b¶o d−ìng cho c¸c kÕt cÊu bª t«ng toµn khèi.


4. Khèi x©y g¹ch
PhÇn chung


  1. Khèi x©ydùng ph¶i ®¶n b¶o nh÷ng nguyªn t¾c kÜ thuËt thi c«ng sau:Ngang - b»ng; ®øng- th¼ng; mÆt ph¼ng; gãc- vu«ng; m¹ch kh«ng trïng; thµnh mét khèi ®Æc ch¾c.  1. V÷a x©y dùng ph¶i cã c­êng ®é ®¹t yªu cÇu thiÕt kÕ vµ cã ®é dÎo theo ®é sôt cña c«n tiªu chuÈn nh− sau : • §èi víi t−êng vµ cét g¹ch; tõ 9 ®Õn 13mm;
 • §èi víi lanh t« x©y vØa; tõ 5 ®Õn 6mm;
 • §èi víi c¸c khèi x©y kh¸c b»ng g¹ch; tõ 9 ®Õn 13mm;
 • Khi x©y dùng trong mïa hÌ hanh kh«, giã t©y còng nh− x©y dùng c¸c kÕt cÊu cét, t−êng g¹ch ph¶i chÞu t¶i träng lín, yeu cÇu m¹ch v÷a ph¶i no vµ cã ®é sôt 0,14m.phÇn t−êng míi x©y ph¶i ®−îc che ®Ëy cÈn thËn, tr¸nh ma n¾ng vµ ph¶i tíi n−íc th−êng xuyªn.
  1. KiÓu c¸ch x©y vµ c¸c hµng g¹ch gi»ng trong khèi x©y ph¶i lµm theo yªu cÇu cña thiÕt kÕ. KiÓu x©y th−êng dïng trong khèi x©y lµ mét däc - mét ngang hoÆc ba däc - mét ngang.
  1. Trong khèi x©y g¹ch, chiÒu dµy trung b×nh cña m¹ch v÷a ngang lµ 12mm. ChiÒu dµy tõng m¹ch v÷a ngang kh«ng nhá h¬n 8mm vµ kh«ng lín h¬n 15mm. ChiÒu dµy trung b×nh cña m¹ch v÷a ®øng lµ 10mm, chiÒu dµy tõng m¹ch v÷a ®øng kh«ng nhá h¬n 8mm vµ kh«ng lín h¬n 15mm. C¸c m¹ch v÷a ®øng ph¶i so le nhau Ýt nhÊt 50mm.
  1. TÊt c¶ c¸c m¹ch v÷a ngang, däc, ®øng trong khèi x©y lanh t«, m¶ng t−êng c¹nh cöa, cét ph¶i ®Çy v÷a (trõ khèi x©y m¹ch lâm).

Trong khèi x©y m¹ch lân, chiÒu s©u kh«ng ch¸t v÷a cña m¹ch phÝa mÆt ngoµi ®−îc quy ®Þnh nh− sau:

Kh«ng lín h¬n 15mm - ®èi víi t−êng;Kh«ng lín h¬n 10mm - ®èi víi cét.  1. Ph¶i dïng nh÷ng viªn g¹ch nguyªn ®· chän läc ®Ó x©y t−êng chÞu lùc, c¸c m¶ng t−êng c¹nh cöa vµ cét. G¹ch vì ®«i khi ®−îc dïng ë nh÷ng chç t¶i träng nhá nh− t−êng bao che, t−êng ng¨n, t−êng d−íi cöa CÊm kh«ng ®−îc dïng g¹ch vì, g¹ch ngãi vôn ®Ó chÌn, ®Öm vµo gi÷a khèi x©y chÞu lùc.
  1. Cho phÐp dïng cèt thÐp ®Æt tr−íc trong t−êng chÝnh vµ cét ®Ó gi»ng c¸c t−êng, mãng (1/2 vµ mét viªn g¹ch) víi t−êng chÝnh vµ cét, khi c¸c kÕt cÊu nµy x©y kh«ng ®ång thêi.
  1. Trong khèi x©y, c¸c hµng g¹ch ®Æt ngang ph¶i lµ nh÷ng viªn g¹ch nguyªn. Kh«ng phô thuéc vµo kiÓu x©y, c¸c hµng g¹ch ngang nµy ph¶i b¶o ®¶m:
 • X©y ë hµng ®Çu tiªn(d−íi cïng) vµ hµng sau hÕt(trªn cïng) ;
 • X©y ë cao tr×nh ®Ønh cét, t−êng v.v.;
 • X©y trong c¸c bé phËn nh« ra cña kÕt cÊu khèi x©y(m¸i ®ua, gê, ®ai).Ngoµi ra ph¶i ®Æt g¹ch ngang nguyªn d−íi ®Çu c¸c dÇm, dµn, xµ gå, tÊm sµn, ban c«ng vµ c¸c kÕt cÊu l¾p ®Æt kh¸c.
  1. Ph¶i x©y mÆt ®øng phÝa ngoµi cña t−êng kh«ng tr¸t, kh«ng èp b»ng nh÷ng viªn g¹ch nguyªn ®Æc ch¾c, cã lùa chän mµu s¾c, gãc c¹nh ®Òu ®Æn. ChiÒu dµy c¸c m¹ch v÷a ph¶i theo ®óng thiÕt kÕ.
  1. Sai sè trong mÆt c¾t ngang cña c¸c gèi tùa d−íi xµ gå, vØ kÌo, c¸c dÇm cÇu trôc vµ c¸c kÕt cÊu chÞu lùc kh¸c theo bÊt k× mét h−íng nµo so víi vÞ trÝ thiÕt kÕ ph¶i nhá h¬n hoÆc b»ng 10mm.
  1. Khi ngõng thi c«ng do ma b·o, phai che kÝn trªn khèi x©y cho khái bÞ ­ít.


Khèi x©y lanh t«


  1. C¸c lo¹i lanh t« ®Òu ph¶i x©y b»ng g¹ch nguyªn, lùa chän kÜ.Lanh t« x©y b»ng ph¶i dïng v÷a cã m¸c chØ dÉn trong thiÕt kÕ nhng kh«ng nhá h¬n 25. ChiÒu cao lanh t« x©y b»ng ph¶i t¬ng ®¬ng víi chiÒu cao cña 5 hoÆc 6 hµng g¹ch x©y, hai ®Çu ¨n s©u vµo m¶ng t−êng hai bªn cöa Ýt nhÊt 0,2m kÓ tõ mÐp cøng. D−íi hµng g¹ch cuèi cïng cña lanh t«, ph¶i ®Æt mét líp v÷a cèt thÐp. Sè l−îng thanh thÐp ®Æt theo thiÕt kÕ nh­ng kh«ng Ýt h¬n 3 thanh. Nh÷ng thanh cèt thÐp trßn dïng cho lanh t« ph¶i cã ®−êng kÝnh kh«ng nhá h¬n 6mm, hai ®Çu thÐp ¨n s©u vµo hai bªn t−êng Ýt nhÊt 0,25m vµ cã uèn mãc.  2. Lanh t« x©y vØa ph¶i cã g¹ch v÷a h×nh nªm ®Æc, ®Çu d−íi m¹ch cã chiÒu dµy Ýt nhÊt 5mm, ®Çu trªn kh«ng dµy h¬n 25mm. Lanh t« ph¶i x©y ®ång thêi tõ hai ®Çu dån vµo gi÷a, viªn g¹ch kho¸ ph¶i n»m chÝnh gi÷a lanh t« (trôc chÝnh gi÷a lanh t« chia ®«i viªn g¹ch kho¸).
   ChØ cho phÐp dïng lanh t« x©y b»ng khi cöa cã nhÞp 1,2m vµ x©y vØa khi nhÞp trªn khi nhÞp trªn 2m nÕu nhµ vµ c«ng tr×nh kh«ng chÞu chÊn ®éng hoÆc kh«ng bÞ lón kh«ng ®Òu.
  1. M¹ch ngõng thi c«ng ®èi víi lanh t« x©y cuèn nhÞp lín dîc phÐp bè trÝ c¸ch hai ®Çu cña lanh t« mét cung ch¾n gãc ë t©m 300. PhÇn vµnh cung ch¾n cßn l¹i ph¶i x©y hÕt trong c¸c ®ît tiÕp theo.V÷a x©y lanh t« cuèn ph¶i theo yªu cÇu cña thiÕt kÕ.  1. G¹ch vµ m¹ch v÷a trong lanh t« x©y vØa vµ x©y cuèn ph¶i cïng h−íng vµo t©m cña vßm cuèn. CÊm ®Æt g¹ch x©y theo kiÓu xØa tiÒn.NÕu chiÒu réng phÇn t−êng g÷a c¸c lanh t« nhá h¬n 1m t× ph¶i x©y t−êng b»ng v÷a cïng m¸c víi v÷a lanh t« vµ kh«ng nhá h¬n m¸c 25.  1. Thêi h¹n gi÷ lanh t« trªn v¸n khu«n kh«ng nhá h¬n c¸c trÞ sè ghi trong b¶ng 2.


B¶ng 2  1. PhÇn ®ua ra cña mçi hµng g¹ch trong khèi x©y m¸i ®ua cho phÐp kh«ng lín h¬n 1/3 chiÒu dµi viªn g¹ch. Toµn bé phËn ®ua ra cña m¸i ®ua g¹ch kh«ng cã cèt thÐp cho phÐp kh«ng lín h¬n 1/2chiÒu dµy M¸i ®ua ra lín h¬n 1/2chiÒu ®µy t−êng, ph¶i ®−îc x©y b»ng g¹ch cã cèt thÐp, bª t«ng cèt thÐp hoÆc cÊu kiÖn l¾p ghÐp vµ ph¶i neo chÆt vµo khèi x©y.
  1. Khèi x©y m¸i ®ua cã phÇn ®ua ra lín h¬n 1/2chiÒu dµy t−êng nhµ, khèi x©y t−êng v−ît m¸i cã chiÒu cao lín h¬n 3 lÇn chiÒu dµy t−êng nhµ vµ lín h¬n 3 lÇn chiÒu ®µy cña chÝnh nã, th× ®Òu ph¶i x©y b»ng v÷a cã m¸c kh«ng nhá h¬n 25.
  1. M¸i ®ua cã neo trong t−êng chØ ®−îc x©y sau khi t−êng cã ®ñ c−êng ®é thiÕt kÕ. NÕu cÇn sím h¬n th× ph¶i gia cè t¹m thêi, ®¶m b¶o cho khèi x©y m¸i ®ua vµ t−êng æn ®Þnh. Trong mäi tr−êng hîp, ®Òu ph¶i chèng gi÷ t¹m ®Õn khi m¸i ®ua vµ t−êng ®¹t cêng ®é yªu cÇu
  1. T−êng x©y chÌn kÝn trong c¸c nhµ khung ph¶i liªn kÕt víi cét khung b»ng c¸c gi»ng thÐp theo chØ dÉn cña thiÕt kÕ vµ liªn kÕt vµo c¸c dÇm däc cña khung.T−êng chÌn khung dµy kh«ng lín h¬n 22cm cã thÓ x©y b»ng g¹ch cã lç rçng.  1. Trong khèi x©y t−êng b»ng g¹ch cã lç rçng, nh÷ng ®−êng gê, m¸i ®ua, t−êng v−ît m¸i, t−êng phßng ho¶ vµ c¸c phÇn t−êng yªu cÇu miÕt m¹ch ngoµi ph¶i x©y b»ng g¹ch ®Æc.

  2. ViÖc trang trÝ mÆt chÝnh nhµ b»ng líp èp cã thÓ lµm ®ång thêi khi x©y t−êng. C¸c tÊm èp, chi tiÕt èp cÇn ph¶i ®−îc ph©n lo¹i vµ lùa chän tr−íc theo ®óng kÝch th−íc vµ mÇu s¾c quy ®Þnh trong thiÕt kÕ


Khèi x©y g¹ch cèt thÐp


  1. Trong khèi x©y g¹ch cã c¸c l−íi cèt thÐp ngang, chiÒu dµy cña m¹ch v÷a ph¶i lín h¬n tæng ®−êng kÝnh c¸c thanh thÐp ®an nhau Ýt nhÊt lµ 4mm vµ ®ång thêi vÉn ®¶m b¶o ®é dµy trung b×nh ®· quy ®Þnh trong khèi x©y.

Khèi x©y cét vµ t−êng c¸ch cöa ph¶i dïng c¸c l−íi cèt thÐp ngang ®an ch÷ nhËt hoÆc uèn ch÷ chi, buéc kÜ hoÆc hµn chÆt. Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c thanh trong l−íi kh«ng nhá h¬n 3mm vµ kh«ng lín h¬n 12mm. ®−êng kÝnh cèt thÐp trong l−íi kh«ng nhá h¬n 3mm, kh«ng lín h¬n 8mm. Khi cèt thÐp cã ®−êng kÝnh lín h¬n 5mm th× ®−îc lµm l−íi ch÷ chi.
  1. Kh«ng ®−îc ®Æt c¸c thanh thÐp rêi ®Ó thay thÕ c¸c l−íi cèt thÐp buéc hoÆc hµn trong khèi x©y.Khi gia c«ng vµ thi c«ng ph¶i chó ý cho c¸c ®Çu thanh cèt thÐp nh« ra khái mÆt ngoµi khèi x©y kho¶ng tõ 2 ®Õn 3mm ®Ó tiÖn kiÓm tra.  1. L−íi cèt thÐp ngang ch÷ nhËt hoÆc ch÷ chi ®Æt vµo khèi x©y theo chØ dÉn cña thiÕt kÕ vµ kh«ng th­a qu¸ 5 hµng g¹ch.L−íi ch÷ chi ph¶i ®Æt sao cho c¸c thanh thÐp cña hai l−íi trong hai hµng khèi x©y kÕ tiÕp nhau cã h−íng th¼ng gãc víi nhau.  1. §−êng kÝnh cña thanh cèt däc kh«ng nhá h¬n 8mm, cèt ®ai tõ 3 ®Ðn 6mm. Kho¶ng c¸ch lín nhÊt gi÷a c¸c cèt ®ai kh«ng lín h¬n 5mm.Cèt däc ph¶i nèi víi nhau b»ng liªn kÕt hµm. nÕu kh«ng hµn, c¸c thanh ph¶i uèn mãc vµ nèi buéc d©y thÐp, ®o¹n nãi dµi 20d ( d ®−êng kÝnh thanh thÐp).

C¸c ®Çu thanh cèt thÐp chÞu kÐo ph¶i uèn mãc vµ hµn c¸c thanh ®Ó neo vµo líp bª t«ng hoÆc v÷a.

  1. ChiÒu dÇy líp b¶o vÖ (kÓ tõ c¹nh ngoµi cña cèt thÐp chÞu lùc) b»ng v÷a xi m¨ng trong kÕt cÊu g¹ch cèt thÐp kh«ng ®−îc nhá h¬n c¸c trÞ sè ghi trong b¶ng 3.B¶ng 3

5. Khèi x©y vßm, vá máng


  1. Khèi x©y vßm (kÓ c¶ khèi x©y lang t« cuèn) vµ vá ph¶i dïng g¹ch ®¸ cã kÝch th−íc tiªu chuÈn. Cã thÓ sö dông v÷a xi m¨ng hoÆc v÷a hçn hîp ®Ó x©y vßm, vá...

  2. §èi víi khèi x©y vßm, vá máng h×nh trô, vá máng cong hai chiÒu v¸n khu«n ph¶i cã kÕt cÊu sao cho khi dì ®−îc ®Òu nhau. Cét chèng gi÷ v¸n khu«ng ph¶i ®−îc ®Æt trªn c¸i nªn gç hay hép c¸c kh« hoÆc ding cét thÐp èng cã ch©n chång ®iªï chØnh ®−îc.  3. Sai lÖch kÝnh th−íc v¸n khu«n vá máng cong hai chiÒu so víi thiÕt kÕ kh«ng lín h¬n c¸c trÞ sè quy ®Þnh sau: §èi víi trÞ sè ®é vâng t¹i ®iÓm bÊt k×: 1/200 trÞ sè ®é vâng cña vá; ®é xª dÞch v¸n khu«n ë tiÕt diÖn gi÷a so víi mÆt ph¼ng ®øng: 1/200 trÞ sè ®é vâng cña vá; ®èi víi chiÒu réng nhÞp vá: 10mm.Nh÷ng trÞ sè nµy kh«ng dïng cho v¸n khu«n di ®éng cña vá l­în sãng.  1. Tr−íc khi x©y ph¶i dùa vµo cì g¹ch ®¸ cã mµ chia tr−íc lªn v¸n khu«n (tõ ®Ønh xuèng ch©n) vµ ®iªï chØnh cho ch½n viªn g¹ch.G¹ch ®¸ dïng cho khèi x©y vßm vµ vá máng ph¶i ®−îc ng©m n−íc kÜ tr−íc khi x©y. g¹ch cã vÕt nøt, vì, cong vªnh ®Òu ph¶i ®æi.  1. VËt liÖu x©y chØ ®−îc xÕp dµn ®Òu trªn ®Ønh khu«n vßm cuèn. NÕu kh«ng xÕp ®−îcth× ph¶i lµm dµn gi¸o riªng ®Ó ®Æt vËt liÖu. Ph¶i tr¸nh nh÷ng va ch¹m m¹nh lµm mÐo, lÖch v¸n khu«n. chØ nªn ®Æt g¹ch ®Òu 4 phÝa trªn v¸n khu«n vá máng cong hai chiÒu.  2. Trong khèi x©y vßm, vá,... chØ nªn dïng v÷a xi m¨ng pooc -l¨ng, kh«ng ®−îc dïng v÷a xi m¨ng poãc- l¨ng xØ vµ xi m¨ng poãc-l¨ng pu-d¬-lan còng nh− c¸c lo¹i xi m¨ng kh¸c ®«ng cøng chËm, ë nhiÖt ®é thÊp.  3. Sau khi x©y song phÇn t−êng ®ì ch©n vßm, vá mãng nÕu nhiÖt ®é kh«ng khÝ cao h¬n 10OC, th× Ýt nhÊt 7 ngµy míi ®−îc x©y vßm vµ vá mãng. NÕu nhiÖt ®é tõ 5 ®Õn 10OC thêi h¹n trªn kÐo dµi 1,5 lÇn. NÕu tõ 1 ®Õn 5OC th× kÐo dµi 5 lÇn.NÕu ch©n vßm lµ bª t«ng cèt thÐp l¾p ghÐp cã ®Æt d©y kÐo khèi x©y vßm cã thÓ b¾t ®Çu ngay sau khi x©y xong phÇn ®ì ch©n vßm vµ tr−íc c¶ lóc th¸o dì v¸n khu«n.  1. ViÖc c¨ng d©y kÐo trong c¸c vßm vµ vá máng h×nh trô vá máng cong hai chiÒu ph¶i lµm ngay sau khi x©y xong khèi x©y ®ã vµ tr−íc lóc th¸o dì v¸n khu«n.  2. ViÖc th¸o dì v¸n khu«n ph¶i lµm nhÑ nhµng theo tr×nh tù ®èi víi trªn toµn diÖn vßm, vá máng. Tr−íc hÕt th¸o nªn hoÆc hép c¸c ®iÒu chØnh ch©n chèng h¹ toµn bé v¸n khu«n xuèng tõ 0,1 ®Õn 0,15m. Sau khi kiÓm tr¸ kh«ng thÊy c¸c hiÖn t−îng nøt vì, sôp ®æ míi ®−îc th¸o dì h¼n v¸n khu«n.  3. §èi víi vá máng cong hai chiÒu cã diÖn tÝch nç chiÕm tíi 1/4 chiÒu réng vá th× tr×nh tù th¸o dì v¸n khu«n ph¶i theo chØ dÉn cña thiÕt kÕ.  4. Sau khi th¸o v¸n khu«n vá máng cong hai chiÒu, vá máng h×nh trô, míi cho phÐp x©y c¸c t−êng v−ît ®Çu håi.  5. Sau khi x©y xong vá máng h×nh trô, vá máng cong hai chiÒu vµ chç tiÕp gi¸p gi÷a c¸c nhÞp cña l­în sãng, thêi h¹n gi÷ v¸n khu«n ph¶i ®¶m b¶o:

Kh«ng nhá h¬n 7 ngµy khi nhiÖt ®é kh«ng khÝ cao h¬n 10OC;

Khi nhiÖt ®é thÊp h¬n thêi h¹n t¨ng nh− quy ®Þnh ë ®iÒu 5.7 cña quy ph¹m nµy.  1. Khi x©y vá máng h×nh trô, vá máng cong hai chiÒu vµ vßm, ph¶i x©y ®ång thêi tõ hai ch©n dån vµo gi÷a. C¸c m¹ch v÷a ph¶i ®Òu vÒ chiÒu dÇy vµ ®é ®Æc. NÕu khèi x©y dïng v÷a xi m¨ng th× ph¶i b¶o d−ìng (tíi Èm vµ che n¾ng) trong 3 ngµy ®Çu sau khi x©y xong.Khèi x©y vßm nhÞp lín h¬n 2m ph¶i theo c¸c quy ®Þnh cña ®iÒu 4.13, 4.14, 4.15, 4.16. cña quy ph¹m nµy.  1. BÒ mÆt trªn cña khèi x©y vá máng ph¶i tr¸t b»ng v÷a xi m¨ng. tr­íc khi tr¸t cÇn t­íi nuíc th­êng xuyªn lªn mÆt khèi x©y.
  1. Thêi h¹n cho phÐp b¾t ®Çu chÊt t¶i träng lªn mÆt vá máng h×nh trô vµ vá máng cong hai chiÒu ®−îc quy ®Þnh nh− sau:NÕu nhiÖt ®é kh«ng khÝ lín h¬n 100C: 7 ngµy;

NÕu nhiÖt ®é kh«ng khÝ nhá h¬n 100C: Thêi h¹n trªn ®−îc t¨ng theo quy ®Þnh ë ®iÒu 5.7 cña quy ph¹m

Khi chÊt t¶i träng len mÆt vá máng vµ vßm sím h¬n thêi h¹n cho phÐp th× ph¶i gi÷ nguyªn v¸n khu«n, gi¸o chèng. Kh«ng ®−îc x©y c¸c líp c¸ch nhiÖt vµ líp m¸i g©y t¶i träng tøc thêi vÒ mét phÝa cña vá máng vµ vµ vßm. 1. Nh÷ng yªu cÇu bæ sung cho thi c«ng c¸c kÕt cÊu g¹ch ®¸ tr«ng vïng ®éng ®Êt.
  1. Khi thi c«ng c¸c khèi x©y g¹ch ®¸ trong vïng ®éng ®Êt, cÇn ph¶i ®Æc biÖt chó ý ®¶m b¶o ®é b¸m dÝnh gi÷a g¹ch ®¸ vµ v÷a.Tr−íc khi x©y g¹ch ®¸ ph¶i röa s¹ch bôi vµ bïn. Sau khi ngõng, nÕu tiÕp tôc thi c«ng ph¶i t­íi n−íc lªn hµng g¹ch ®¸ trªn cïng cña khèi x©y.

G¹ch ®¸ lo¹i nhÑ ( khèi l−îng thÓ tÝch nhá h¬ 1.800kg/m3)tr−íc khi x©y ph¶i nhóng n−íc kÜ vµ ph¶i ®Æc biÖt chó ý khi thi c«ng trong mïa kh« hanh, mïa hÌ, mïa giã t©y.

G¹ch nung b»ng ®Êt sÐt, ®¸ thiªn nhiªn nhÑ rçng, cã tÝnh h¸o n−íc cao, tr−íc khi x©y ph¶i ng©m n−íc Ýt
nhÊt lµ mét phót.  1. V÷a x©y ph¶i dïng lo¹i v÷a dÎo (cã phô gia), ®é sôt cña v÷a ph¶i ®¶m b¶o nh− sau:

Tõ 6 ®Õn 8mm-®èi víi khèi x©y ®¸ nÆng( khèi l−îng thÓ tÝch lín h¬n 1.800kg/m3);

Tõ 12 ®Õn 14mm ®èi víi khèi x©y g¹ch vµ ®¸ nhÑ. C¸c m¹ch v÷a ®øng, ngang ph¶i ®Çy v÷a;

Khi nhiÖt ®é kh«ng khÝ ban ngµy ë n¬i x©y dùng lµ 250C vµ lín h¬n, ph¶i trén v÷a trong nhµ hoÆc chç r©m m¸t.

Khèi x©y míi lµm xong ph¶i ®−îc b¶o d−ìng b»ng c¸ch t­íi n−íc 3 ngµy mét lÇn trong thêi gian 3 ngµy  1. Sau khi ®éng ®Êt hay b·o lín, c¸c khèi x©y ®ang lµm ph¶i ®−îc xem xÐt cÈn thËn nÕu cã hiÖn t−îng xÊu (nøt nghiªng.vv...) ph¶i b¸o ngay cho thiÕt kÕ ®Ó kÞp thêi xö lý.
7. Tr¸t, l¸t, èp.


  1. Nh÷ng quy ®Þnh cña ch¬ng nµy chØ ¸p dông cho c«ng t¸c tr¸t, l¸t èp th«ng th−êng trong x©y dùng d©n dông vµ c«ng nghiÖp. ViÖc tr¸t l¸t èp ®Æc biÖt( chèng thÊm chèng ¨n mßn...) ph¶i tiÕn hµnh theo nh÷ng quy ph¹m riªng.


Tr¸t


  1. Tr−íc khi tr¸t, bÒ mÆt c«ng tr×h ph¶i ®−îc lµm s¹ch( cä hÕt rªu, vÕt dÇu, bi tum, bôi bÈn) vµ tíi n−íc cho Èm. NÕu bÒ mÆt lµ kim lo¹i th× ph¶i tÈy hÕt gØ.Khi mÆt v÷a tr¸t dµy h¬n 8mm, ph¶i tr¸t lµm nhiÒu líp. ChiÒu dµy mçi líp kh«ng nhá h¬n 5mm vµ kh«ng dµy h¬n 8mm. ChiÒu dµy mÆt v÷a tr¸t kh«ng ®−îc qu¸ 20mm. C¸c líp tr¸t ®Òu ph¶i ph¼ng khi líp tr−íc ®· se mÆt míi tr¸t líp sau, nÕu líp tr−íc ®· kh« qu¸ th× ph¶i tíi n−íc cho Èm.  1. Ph¶i kiÓm tra ®é b¸m dÝnh cña v÷a b»ng c¸ch gâ nhÑ trªn mÆt tr¸t, tÊt c¶ nh÷ng chç bép ®Òu ph¶i tr¸t l¹i b»ng c¸ch ph¸ réng chç ®ã ra, miÕt chÆt mÐp v÷a xung quanh, ®Ó cho se mÆt míi tr¸t söa l¹i.  2. MÆt t−êng sau khi tr¸t kh«ng ®−îc cã khe nøt, gå ghÒ, nÎ ch©n chim hoÆc d÷a ch¶y. ph¶i chï ý chç l¸t d−íi d¹ng cöa sæ, gê cöa, ch©n t−êng, ch©n lß, bÕp, chç l¾p thiÕt bÞ vÖ sinh vµ chç dÔ bÞ bá sãt.  3. C¸c c¹nh cét, gê cöa, t−êng ph¶i th¼ng, s¾c c¹nh; c¸c gãc vu«ng ph¶i ®−îc kiÓm tra b»ng th−íc vu«ng.C¸c gê bÖ cöa sæ ph¶i th»ng hµng víi nhau. MÆt trªn bÖ cöa sæ ph¶i cã ®é dèc theo thiÕt kÕ vµ líp v÷a ch¸t ¨n s©u vµo d−íi khung cöa sæ Ýt nhÊt 10mm.  1. §èi víi trÇn panen hoÆc c¸c tÊm cÊu kiÖn ®óc s½n, tr−íc khi tr¸t ph¶i dïng bµn tr¶i thÐp ®¸nh s¹ch giÊy lãt khu«n, dÇu b«i tr¬n, bôi bÈn.NÕu mÆt bª t«ng qu¸ nh½m ph¶i ®¸nh sêm, vÈy n−íc cho Èm.

ChiÒu dµy líp tr¸t ph¶i ®¶m b¶o tõ 10 ®Õn 15mm, nÕu tr¸t dÇy h¬n ph¶i cã l−íi thÐp vµ c¸c biÖn ph¸p chèng r¬i v÷a.

  1. C¸c mÆt kh«ng ®ñ ®é nh¸m nh− mÆt bª t«ng (®æ trong v¸n khu«n thÐp), mÆt kim lo¹i, gç bµo, gç d¸n, tr−íc khi tr¸t ph¶it gia c«ng b»ng c¸ch khÝa c¹nh, ho¹c phun c¸t ®Ó ®¶m b¶o cho v÷a b¸m ch¾c vµo mÆt kÕt cÊu. Ph¶i tr¸t thö mét vµi chç ®Ó x¸c ®Þnh ®é b¸m dÝnh. Tr−íc khi tr¸t nh÷ng chç nèi gi÷a c¸c bé phËn gç víi kÕt cÊu g¹ch ®¸ ph¶i bäc mét líp l−íi thÐp hoÆc cuén d©y thÐp hay b¨ng nh¸m mÆt gç ®Ó võa dÔ b¸m.
  1. Khi t¹o mÆt tr¸t gai cã thÓ dïng thóng phun ®Ó phun v÷a láng vµo mÆt t−êng hoÆc dïng chæi vÈy. ®èi víi mÆt tr¸t nh¸m (mÆt tÞt) h¹t lín th× phun vÈy nhiÒu lÇn líp tr−íc kh« se míi vÈy tiÕp líp sau. C¸c h¹t ph¶i b¸m ®Òu lªn t−êng.
  1. MÆt tr¸t sái ®−îc tr¸t b»ng v÷a cã lÉn sái hoÆc ®¸ dong cì h¹t tõ 6 ®Õn 12mm. Sau khi tr¸t v÷a 12giê th× ®¸nh líp v÷a ngoµi cho tr¬ mÆt ®¸.
  1. ViÖc tr¸t granit« (tr¸t mµi) ph¶i tiÕn hµnh nh− sau; sau khi tr¸t mÆt ®¸ 24giê thØ b¾t ®Çu mµi (mµi th«, mµi mÞn). Mµi mÞn ®−îc b¾t ®Çu kh«ng sím h¬n 2 ngµy, sau khi ®· mµi th«. Khi mµi ph¶i thÊm ít mÆt tr¸t, mµi tõ trªn xuèng d−íi cho ®Õn khi mÆt nh½n bãng. MÆt mµi ph¶i ®−îc röa s¹ch, xoa ®Òu dÇu th«ng vµ ®¸nh xi bãng.
  1. §èi víi tr¸t granit« (tr¸t röa), sau khi tr¸t mÆt ®¸ mét giê th× tiÕn hµnh röa. MÆt tr¸t cÇn ®−îc b¶o qu¶n cÈn thËn cho ®Õn khi thËt kh«.
  1. §èi víi granitin (tr¸t b¨m), sau khi tr¸t mÆt ®¸ 6 ngµy th× dïng bóa gai ®Ó b¨m. ph¶i ®Ëp bóa ®Òu tay vµ vu«ng gãc víi mÆt tr¸t, b¨m hÕt líp xi m¨ng mµu cho ®Õn khi mÆt ®¸ nh« ra ®Òu.


L¸t


  1. C«ng t¸c l¸t chØ ®−îc b¾t ®Çu sau khi ®· hoµn thµnh vµ lµm s¹chbÒ mÆt ®−îc l¸t. G¹ch l¸t ph¶i ®−îc nhóng n−íc kÜ tr−íc khi l¸t, xÕp theo ®óng lo¹i, mµu s¾c vµ h×nh hoa. G¹ch l¸t kh«ng ®−îc nøt, vªnh, gÉy gãc, kh«ng cã c¸c khuyÕt tËt kh¸c trªn mÆt. C¸c viªn g¹ch bÞ chÆt bít th× c¹nh chÆt ph¶i th½ng, g¹ch vì nªn dïng ®Ó l¸t g¹ch rèi.  2. MÆt l¸t ph¶i ph¼ng, kh«ng ®−îc gå ghÒ vµ th−êng xuyªn kiÓm tra b»ng niv«, th−íc dµi 2m. khe hë gi÷a mÆt l¸t vµ th−íc kiÓm tra kh«ng ®−îc lín h¬n 3mm. ®é dèc vµ chiÒu dèc mÆt l¸t ph¶i theo ®óng thiÕt kÕ. Ph¶i kiÓm tra chiÒu dèc tho¸t n−íc b»ng c¸ch ®æ n−íc thö hoÆc th¶ cho n¨n hßn bÞ thÐp ®−êng kÝnh 10mm nÕu cã vòng ®äng th× ph¶i l¸t l¹i.  3. Ph¶i kiÓm tra ®é ®Æc vµ liªn kÕt gi÷a g¹ch l¸tvµ cÊu kiÖn sµn ë d−íi b»ng c¸ch gâ lªn tÊt c¶ g¹ch l¸t, nÕu chç nµo bÞ bép ph¶i bãc lªn l¸t l¹i.  4. ChiÒu dµy líp v÷a xi m¨ng lãt kh«ng ®−îc lín h¬n 15mm. ChiÒu dµy líp bitum chèng Èm (nÕu cã) kh«ng lín h¬n 3mm. M¹ch gi÷a c¸c viªn g¹ch kh«ng lín h¬n 1mm. M¹ch ®−îc chÌn ®Çy b»ng hå xi m¨ng láng. Khi ch­a chÌn mÆch, kh«ng ®−îc ®i l¹i hoÆc va ch¹m lµm bong líp g¹ch l¸t.Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c mÆt l¸t víi nhauvµ gi÷a mÆt l¸t víi ch©n t−êng ph¶i l¸t g¹ch rèi.
M¹ch hë gi÷a mÆt l¸t víi gê ch©n t−êng ph¶i chÌn ®Çy v÷a xi m¨ng.  1. MÆt l¾t ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu vÒ ®é ph¼ng, ®é dèc, ®é dÝnh kÕt víi mÆt nÒn l¸t. chiÒu dµy líp v÷a l¸t, chiÒu dµy mÆt v÷a mµu s¾c, h×nh d¸ng trang chÝ ®Òu ph¶i lµm ®óng thiÕt kÕ.  2. VËt liÖu èp ph¶i ph¼ng, nh½n, kh«ng cong vªnh, nøt nÎ, søt gãc c¹nh, kh«ng cã vÕt x−íc, è bÈn hoÆc thñng, c¹nh ph¶i th¼ng, s¾c, gãc ph¶i vu«ng.Ph¶i chèng gØ cho c¸c chi tiÕt kÕt cÊu thÐo tiÕp xóc víi mÆt èp vµ c¸c chi tiÕt thÐp gi÷ mÆt èp. C¸c chi tiÕt leo gi÷ (®inh, chèt, mãc) ph¶i m¹ kÏm hoÆc b»ng thÐp kh«ng gØ. ®Ó gi÷ c¸c tÊm èp b»ng ®¸ thiªn nhiªn (cÈm th¹ch, garanit) nªn dïng c¸c chi tiÕt liªn kÕt b»ng ®ång thau, m¹ ®ång hoÆc thÐp kh«ng gØ.

Khi thi c«ng kh«ng ®−îc g©y è bÈn trªn mÆt èp, hÕt søc tr¸nh va ®Ëp, lµm háng mÆt èp.

  1. V÷a xi m¨ng ®Ó miÕt m¹ch gi÷a c¸c tÊm èp ph¶i ®óng mµu s¾c thiÕt kÕ hoÆc cïng mÇu víi tÊm èp.


èp ®¸ thiªn nhiªn


  1. Ph¶i dïng c¸c dông cô riªng ®Ó n©ng c¸c tÊm èp, kh«ng ®−îc dïng d©y cÊp thÐp ®Ó buéc. Tr−íc khi èp ph¶i röa mÆt sau cña tÊm èp ®Ó v÷a b¸m dÝnh tèt. Khe hë gi÷a mÆt kÕt cÊu vµ tÊm èp ph¶i ®æi ®Çy v÷a vµ ®æ thµnh nhiÒu líp ®Ó tr¸nh xª dÞch tÊm èp.
  1. §èi víi tÊm èp mÆt kh«ng bãng, chiÒu réngmÆt v÷a èp kh«ng lín h¬n 2mm. ®èi víi tÊm èp mÆt bßng th× m¹ch ghÐp ph¶i thËt khÝt vµ ®−îc mµi bãng cho ch×m mÆt hoÆc cÈn m¹ch b»ng ch× l¸ máng hoÆc c¸c vËt liÖu kh¸c do thiÕt kÕ quy ®Þnh.

Ph¶i èp mÆt t−êng trong phßng tr−íc khi l¸t sµn. sau khi èp xong ph¶i röa vµ lau s¹ch mÆt èp. ®èi víi t−êng èp b»ng ®¸ mÆt bãng, ph¶i dïng n−íc bãng röa kÜ råi lÊy giÎ kh« lau s¹ch.


§é chªnh cña c¸c c¹nh gi÷a c¸c tÊm èp víi nhau, hoÆc gi÷a c¸c c¹nh tÊm èp víi c¹nh chi tiÕt kiÕn tróc kh«ng ®−îc lín h¬n 0,5mm.
èp g¹ch men, g¹ch gèm


  1. Tr−íc khi èp ph¶i ®Æt xong hÖ thèng vµ ®−êng d©y ®iÖn khuÊt. KÕt cÊu ®−îc èp ph¶i ch¾c, tr−íc khi èp ph¶i tÈy s¹ch c¸c vÕt v÷a dÝnh, vÕt dÇu, vÕt bÈn trªn bÒ mÆt. NÕu mÆt èp cã chç gå ghÒ trªn 15mm vµ nghiªng lÖch so víi ph­¬ng th¼ng ®øng trªn 15mm th× ph¶i s¶ b»ng v÷a xi m¨ng. MÆt t−êng tr¸t vµ mÆt bª t«ng tr−íc khi èp ph¶i ®¸nh xêm, mÆt v÷a tr¸t chç èp kh«ng ®−îc lín h¬n 5cm vµ kh«ng lín h¬n chiÒu réng cña viªn g¹ch èp.  2. G¹ch èp kh«ng ®−îc cong, vªnh, bÈn, è, mê men. C¸c gãc c¹nh èp ph¶i ®Òu, c¸c c¹nh ph¶i th¼n s¾c. Tr−íc khi èp ph¶i röa s¹ch g¹ch èp.V÷a ®Ó èp ph¶i dïng c¸t röa s¹ch vµ xi m¨ng pooc l¨ng m¸c kh«ng nhá h¬n 300, m¸c v÷a ph¶i theo ®óng yªu cÇu thiÕt kÕ. ChiÒu dµy líp v÷a lãt tõ 6 ®Õn 10mm, chiÒu dµy mÆt èp kh«ng ®−îc lín h¬n 2mm vµ chÌn ®Çy xi m¨ng láng.  1. Sau khi èp, mÆt èp ph¶i ®¹t nh÷ng yªu cÇu sau:G¹ch èp ®óng kiÓu c¸ch kÝch th−íc, mµu s¾c, c¸c mÆt èp ph¶i ngang b»ng, th¼ng ®øng, sai lÖch kh«ng qu¸ 1mm trªn 1m dµi;Líp v÷a d−íi g¹ch èp ph¶i ®Æc (kiÓm tra b¨ng c¸ch gâ lªn c¸c viªn g¹ch èp, c¸c viªn bép ph¶i gì ra èp l¹i)

Khi miÕt m¹ch xong ph¶i cä s¹ch mÆt èp, kh«ng ®Ó l¹i vÕt v÷a;

VÕt søt mÎ ë c¹nh g¹ch èp kh«ng ®−îc lín h¬n 1mm;

Khi kiÓm tra b»ng th−íc dµi mét mÐt khe hë gi÷a th−íc vµ mÆt èp kh«ng ®−îc lín h¬n 2mm.KiÓm tra vµ nghiÖm thu


  1. Khi kiÓm tra vµ nghiÖm thu c«ng t¸c tr¸t, l¸t, èp cÇn ph¶i c¨n cø theo c¸c quy ®Þnh cña quy ph¹m nµy, ®ång thêi ph¶i tu©n theo c¸c quy ®Þnh cña quy ph¹m "nghiÖm thu c¸c c«ng tr×nh x©y dùng". "Tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ chÊt l−îng c«ng tr×nh".
 1. NghiÖm thu c¸c kÕt cÊu g¹ch ®¸
  1. ViÖc nghiÖm thu c«ng t¸c thi c«ng kÕt cÊu g¹ch ®¸ ph¶i tiÕn hµnh tr−íc khi tr¸t bÒ mÆt. C«ng t¸c nghiÖm thu ph¶i c¨n cø theo c¸c tµi liÖu vµ c¸c tiªu chuÈn, quy ph¹m sau:
 • ThiÕt kÕ nhµ vµ c«ng tr×nh;

 • B¶n vÏ thi c«ng nhµ vµ c«ng t×nh;
 • NhËt kÝ c«ng tr×nh;
 • C¸c tµi liÖu vÒ ®Þa chÊt nÒn, mãng;
 • Biªn b¶n thÝ nghiÖm v÷a vµ c¸c lo¹i vËt liÖu;
 • Tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ chÊt l−îng c«ng tr×nh;
 • Quy ph¹m thi c«ng vµ nghiÖm thu c¸c kÕt cÊu g¹ch ®¸;
 • NghiÖm thu c¸c c«ng tr×nh x©y dùng.
  1. C«ng t¸c nghiÖm thu ph¶i tiÕn hµnh:-KiÓm tra møc ®é hoµn thµnh c«ng t¸c thi c«ng theo yªu cÇu cña thiÕt kÕ, vµ c¸c tµi liÖu liªn quan -LËp biªn b¶n ghi râ c¸c sai sãt ph¸t hiÖn trong qu¸ tr×nh nghiÖm thu, quy ®Þnh râ thêi gian söa ch÷a vµ ®¸nh gi¸ chÊt l−îng c«ng t¸c thi c«ng.
  1. Khi nghiÖm thu c«ng t¸c thi c«ng c¸c kÕt c¸u g¹ch ®¸, ph¶i kiÓm tra nh÷ng viÖc sau:
 • B¶o ®¶m c¸c nguyªn t¾c x©y ë c¸c mÆt ®øng, mÆt ngang, c¸c gãc cña khèi x©y (m¹ch kh«ng trïng, chiÒu dµy, ®é ®Æc cña m¹ch, ®é th¼ng ®øng vµ n»m ngang, ®é ph¼ng vµ th¼ng gãc vv...) ;
 • ChiÒu dµy vµ ®é ®Æc cña c¸c m¹ch v÷a liªn kÕt, vÞ trÝ c¸c hµng g¹ch gi»ng;
 • ViÖc ®Æt ®óng vµ ®ñ c¸c bé phËn gi»ng neo;
 • ViÖc thi c«ng chÝnh x¸c c¸c khe lón, khe co gi·n;-ViÖc thi c«ng ®óng c¸c ®−êng èng th«ng h¬i, èng dÉn khãi,vÞ trÝ c¸c lç chõa s½n ®Ó ®Æt ®−êng èng, ®−êng d©y sau nµy; • ChÊt l−îng mÆt t−êng ®−îc èp b»ng ®¸ èp hoÆc c¸c lo¹i g¹ch èp kh¸c; • KÝch th−íc cña khèi x©y; • §Æt vµ gia c«ng cèt thÐp;
 • C¸c tµi liÖu x¸c ®Þnh m¸c vËtliÖu, b¸n thµnh ph¶m vµ s¶n phÈm ®−îc sö dông.

§èi víi t−êng x©y g¹ch kh«ng ttr¸t ph¶i ®¶m b¶o: MÆt ngoµi c¸c t−êng ph¶i cã mµu s¾c ®ång ®Òu, yªu cÇu vÒ m¹ch x©y vµ miÕt m¹ch, c¸c ®−êng nÐt trang trÝ ph¶i theo ®óng thiÕt kÕ.
  1. Nh÷ng kÕt cÊu vµ bé phËn c«ng tr×nh sÏ bÞ c¸c kÕt cÊu vµ bé phËn c«ng tr×nh lµm sau che khuÊt, ph¶i ®−îc kiÓm tra vµ nghiÖm thu tr−íc khi thi c«ng c¸c kÕt cÊu vµ bé ph¹n c«ng tr×nh lµm sau. Biªn b¶n nghiÖm thu c¸c phÇn khuÊt nµy ph¶i do ban qu¶n lÝ c«ng tr×nh vµ tæ chøc nhËn thÇn thi c«ng lËp.
  1. C«ng t¸c thi c«ng nh÷ng phµn khuÊt sau ®©y cÇn lËp biªn b¶n nghiÖm thu:-ChÊt l−îng vµ tr¹ng th¸i ®Êt nÒn, chiÒu s©u ch«n mãng, kÝch th−íc mãng, chÊt l−îng khèi x©y mãng, c«ng t¸c chèng thÊm ë mãng vµ t−êng tÇng hÇm;
 • Khe lón vµ khe co d·n;

 • C¸c líp c¸ch li trong khèi x©y;
 • ViÖc ®Æt cét thÐp, c¸c chi tiÕt b»ng thÐp trong khèi x©y vµ c¸c biÖn ph¸p chèng gØ;
 • C¸c chi tiÕt ngÇm, neo cè ®Þnh « v¨ng, ban c«ng, sªn«;-Gèi tùa cña giµn dÇm, b¶n lªn t−êng, cét vµ c¸c tÊm ®Öm d−íi ®Çu dÇm, viÖc neo gi÷ nh÷ng kÕt cÊu thÐp vµ chèng mèi mät cho c¸c kÕt cÊu gç ®Æt trªn t−êng, cét; • C«ng t¸c l¾p dùng vµ sai lÖch cho phÐp;
 • C¸c phÇn khuÊt kh¸c.
  1. ChÊt l−îng cña vËt liÖu, c¸c b¸n thµnh phÈm vµ thµnh phÈm chÕ t¹o t¹i nhµ m¸y, khi nghiÖm thu ph¶i c¨n cí vµo lÝ lÞch s¶n xuÊt cña nhµ m¸y. chÊt l−îng v÷a vµ bª t«ng s¶n xuÊt t¹i c«ng tr−êng th× c¨n cø vµ kÕt qu¶ thÝ nghiÖm mÉu lÊy t¹i hiÖn tr−êng.ViÖc nghiÖm thu vËt liÖu ph¶i lËp thµnh biªn b¶n, nh÷ng vËt liÖu kh«ng hîp lÖ ph¶i lo¹i bá vµ xö lÝ ngay.  1. ViÖc nghiÖm thu c¸c bé phËn®Æc biÖt cña kÕt cÊu, bÓ chøa, tqêng tÇng ngÇm, vßm hay vá máng ph¶i lËp thµnh c¸c biªn b¶n riªng.  2. §é sai lÖch so víi thiÕt kÕ vÒ c¸c mÆt: kÝch th−íc, vÞ trÝ ®Æt vµ ®é xª dÞch trong c¸c kÕt cÊu g¹ch ®¸ kh«ng ®−îc lín h¬n trÞ sè ghi trong; "tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ chÊt l−îng c«ng tr×nh", vµ c¸c trÞ sè ghi trong b¶ng 4.§é sai lÖch cña trôc kÕt cÊu vµ sailÖch cao ®é theo chiÒu cao cña tÇng, ph¶i ®−îc ®iÒu chØnh l¹i ë tÇng tiÕp theo.

NÕu sai lÖch thùc tÕ ë c¸c kÕt cÊu g¹ch ®¸ lín h¬n quy ®Þnh ë b¶ng 4 th× viÖc tiÕp tôc thi c«ng ph¶i do c¬ quan thiÕt kÕ quy ®Þnh.Sai lÖch vi trÝ gèi tùa d−íi dÇm vµ dÇm cÇu ch¹y trong mÆt b»ng so víi vÞ trÝ thiÕt kÕ kh«ng ®−îc lín h¬n
Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> 1. Most doctors and nurses have to work on a once or twice a week at the hospital
2013 -> ĐỀ CƯƠng ôn tập bài kiểm tra 15 phút môn hóA 9 LẦN 1 vq1: Nêu
2013 -> Mãng cäc thiÕt diÖn nhá Tiªu chuÈn thi c ng vµ nghiÖm thu Minipile foundation Standard for constrution, check and acceptance
2013 -> Thiết kế nghiên cứU & thống kê y họC
2013 -> BỘ XÂy dựng số : 14/ 2003/ QĐ-bxd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2013 -> Chương dao đỘng cơ
2013 -> Số Hồ sơ: 101/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Đăng ký bhxh, bhyt bắt buộc
2013 -> Số Hồ sơ: 103/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam số Hồ sơ: 103/ /thu-đC Độc lập Tự do Hạnh phúc
2013 -> Số Hồ sơ: 107/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
2013 -> Niên Lịch Phụ Huynh/Học Sinh

tải về 146.04 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương