Nơi nhận Như điều 3 Lưu vp-ub tm/ UỶ ban nhân dân tỉnh hà TĨnh kt/CHỦ TỊch phó chủ TỊch trần Quốc Bantải về 7.2 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu27.07.2016
Kích7.2 Kb.
#7697

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

--:--


Số : 1434 QĐ/UB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------------------

HàTĩnh, ngày21 tháng12 năm 1992QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH


V/v đổi tên Xí nghiệp.

……………….
- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân ban hành ngày 11 tháng 7 năm 1989;

- Căn cứ Nghị định 388/ HĐBT ngày 20 tháng 11 năm 1991 của Hội đồng Bộ trưởng và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;

- Xét đề nghị của ông Giám đốc sở Xây dựng và ông Giám đốc Công ty vật tư thiết bị kỷ thuật tổng hợp Hà Tĩnh,


QUYẾT ĐỊNH


Điều 1. - Nay đổi tên Công ty vật tư thiết bị kỷ thuật tổng hợp Hà Tĩnh thành Công ty sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng Hà Tĩnh kể từ ngày 18 tháng 12 năm 1992.

Điều 2. - Chức năng, nhiệm vụ cuả Công ty đúng theo quyết định thành lập lại của UBND tỉnh.

Điều 3 - Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông Chánh Văn phòng Uỷ ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc sở Xây dựng, Thủ trưởng các Ban, ngành có liên quan và ông Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành./.Nơi nhận

- Như điều 3

- Lưu VP-UB


TM/ UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

KT/CHỦ TỊCHPHÓ CHỦ TỊCH

Trần Quốc Ban

Каталог: vbpq hatinh.nsf -> bb22631d463a69d447257226000f895e
bb22631d463a69d447257226000f895e -> UỶ ban nhân dân tỉnh hà TĨNH
bb22631d463a69d447257226000f895e -> UỶ ban nhân dân tỉnh hà TĨNH
bb22631d463a69d447257226000f895e -> UỶban nhan dân tỉnh hà TĨNH
bb22631d463a69d447257226000f895e -> Về việc tách trường ptcs trường Lộc Can Lộc
bb22631d463a69d447257226000f895e -> Biểu HĐnd huyện Hương Sơn tỉnh Hà Tĩnh
bb22631d463a69d447257226000f895e -> Nơi nhận Như điều 3 Bộ cnn ( để b/c) Công an tỉnh Lưu vp-ub tm/ UỶ ban nhân dân tỉnh hà TĨnh kt/CHỦ TỊch phó chủ TỊch nguyễn Quốc Lựu
bb22631d463a69d447257226000f895e -> QuyếT ĐỊnh của chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉNH
bb22631d463a69d447257226000f895e -> UỶ ban nhân dân tỉnh hà TĨnh số 469 QĐ/UB
bb22631d463a69d447257226000f895e -> QuyếT ĐỊnh điều Nay nâng bậc lương cho ông (bà) Trần Thanh Cảnh
bb22631d463a69d447257226000f895e -> QuyếT ĐỊnh của ubnd tỉnh hà TĨNH

tải về 7.2 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương