PHỤ LỤc số I mẫu phiếu nhận hồ SƠ



tải về 42.79 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích42.79 Kb.
#485
PHỤ LỤC SỐ I

MẪU PHIẾU NHẬN HỒ SƠ


(Kèm theo Quyết định số 5599/QĐ-BGDĐT ngày 02 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------





Số:

Hà Nội, ngày ..... tháng ..... năm 201.....

PHIẾU NHẬN HỒ SƠ

ĐỀ NGHỊ CẤP PHÔI VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ

1. Tên đơn vị đề nghị cấp phôi VBCC:.............................................................................

.........................................................................................................................................

2. Địa chỉ: ........................................................................................................................

3. Thông tin giao dịch: .....................................................................................................

Số điện thoại: ...................................................................................................................

Số fax: ..............................................................................................................................

Email: ...............................................................................................................................

4. Loại phôi đề nghị cấp:

- ........................................................................................................................................

- ........................................................................................................................................

5. Hồ sơ gồm có:

Giấy giới thiệu: ................................................................................................................

Công văn đề nghị cấp: .....................................................................................................

Các giấy tờ khác (nếu có): ...............................................................................................

- ........................................................................................................................................

- ........................................................................................................................................

6. Ngày nhận phôi VBCC: ....../......./20.......



NGƯỜI NỘP HỒ SƠ

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ

(Ký và ghi rõ họ tên)

PHỤ LỤC SỐ II

MẪU PHIẾU BÁO


(Kèm theo Quyết định số 5599/QĐ-BGDĐT ngày 02 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
VĂN PHÒNG
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------


Số: /PB-VP

Hà Nội, ngày ..... tháng ..... năm 201....

PHIẾU BÁO

(Về kết quả thẩm định hồ sơ đề nghị cấp phôi VBCC )

Kính gửi: ........................................................................................

Ngày .... /.../2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo có nhận được văn bản số .... /...../...... ngày .... /...../2010 về việc ...................................................................................................................; Qua xem xét và thẩm định hồ sơ, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo đến (đơn vị, cơ sở đào tạo ...................................................................) kết quả thẩm định như sau:

1. Đồng ý cấp cho ...................................................................................................................... số lượng phôi:

Số TT

Tên phôi Văn bằng, chứng chỉ

Số lượng



























2. Đề nghị (đơn vị, cơ sở đào tạo...................................................................) liên hệ về Bộ phận cấp phát phôi VBCC, Phòng Hành chính, Văn phòng Bộ để thống nhất hình thức giao, nhận và thanh toán.




CHÁNH VĂN PHÒNG

(Ký đóng dấu và ghi rõ họ tên)

* Mọi chi tiết xin liên hệ qua địa chỉ: Bộ phận quản lý cấp phát phôi VBCC phòng Hành chính, Văn phòng Bộ: Điện thoại 04 38693806; fax 0438694085; Email phoivbcc@moet.edu.vn

PHỤ LỤC SỐ III

(Kèm theo Quyết định số 5599/QĐ-BGDĐT ngày 02 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
VĂN PHÒNG
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------


Số: /VP-HC

Hà Nội, ngày ....... tháng ...... năm 201...

PHIẾU CHUYỂN

(Về việc thẩm định hồ sơ cấp phôi văn bằng, chứng chỉ)

Kính gửi: ....................................................................................................

Ngày .... /.../2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo có nhận được văn bản số .... /....... ngày .... /.../2010 của ................................................................................. về việc đề nghị cấp phôi VBCC cho sinh viên tốt nghiệp trình độ .............................................. , hình thức đào tạo .......................................................................... , Văn phòng kính chuyển hồ sơ đến quý Vụ để thẩm định.

Hồ sơ gồm có:

1. Công văn đề nghị cấp phôi văn bằng;

2. Báo cáo quá trình đào tạo của khóa học đề nghị cấp phôi văn bằng;

3. Quyết định phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh (bản photocopy);

4. Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển;

5. Dự kiến số lượng người học tốt nghiệp;

6. Văn bản phê duyệt đào tạo của cấp có thẩm quyền và hợp đồng đào tạo;

7. Các văn bản khác (nếu có):…........................................................................………….

.................................................................................................………….

Đề nghị quý Vụ gửi phiếu ý kiến (kết quả thẩm định) về Văn phòng Bộ trước ngày .…/……/201...../.




CHÁNH VĂN PHÒNG

(Hoặc người có thẩm quyền)

PHỤ LỤC SỐ IV

(Kèm theo Quyết định số 5599/QĐ-BGDĐT ngày 02 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
VỤ …..………………
-------

Hà Nội, ngày ...... tháng ...... năm 200....

PHIẾU THẨM ĐỊNH

(Về việc cấp phôi văn bằng, chứng chỉ)

Sau khi thẩm định hồ sơ đề nghị cấp phôi VBCC của …………………………..(tên đơn vị đề nghị cấp phôi VBCC) theo phiếu chuyển số ……/VP-HC ngày …./ …./…. do Văn phòng chuyển đến, Vụ ………............………. có ý kiến như sau:

1. Đồng ý phê duyệt cấp phôi VBCC cho…………………………. (đơn vị đề nghị) cụ thể như sau:

STT

Loại phôi

Căn cứ

Số phôi đồng ý cấp

Chỉ tiêu tuyển sinh

Số thí sinh trúng tuyển

Số lượng phôi đề nghị cấp

Số lượng phôi cùng loại còn tồn chưa sử dụng

Số lượng phôi dự phòng

Các căn cứ khác


























































Cộng






















Tổng số phôi VBCC đồng ý cấp: ……………

(Bằng chữ: …………………………………………………………………………).

2. Không đồng ý với đề nghị của …………………………… (đơn vị đề nghị cấp phôi VBCC):

- Lý do:

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

- Đề nghị:

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….



CHUYÊN VIÊN

(ký và ghi rõ họ, tên)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(ký và ghi rõ họ, tên)



Каталог: Lists -> vbpq -> Attachments
Attachments -> TỈnh bến tre độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Ban hành kèm theo Thông tư số: 29/2004/tt-btnmt
Attachments -> BỘ y tế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ TƯ pháp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> CHÍnh phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> PHỤ LỤC: MẪu văn bảN Áp dụng thống nhất trong công tác bổ nhiệM (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/tt-btp ngày 01 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) Mẫu số: 01/bncb
Attachments -> PHỤ LỤc I khung thời gian trích khấu hao các loại tài sản cố ĐỊNH
Attachments -> BỘ giao thông vận tảI
Attachments -> UỶ ban nhân dân tỉnh sơn la cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh hà giang

tải về 42.79 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:




Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương