Quy hoạch phát triển báo chí TỈnh quảng nam đẾn năM 2020tải về 3.08 Mb.
trang1/31
Chuyển đổi dữ liệu19.07.2016
Kích3.08 Mb.
#2046
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

---------***---------


QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN BÁO CHÍ

TỈNH QUẢNG NAM ĐẾN NĂM 2020

(Dự thảo)


Quảng Nam, tháng 3 năm 2013

Quảng Nam, tháng 4 tháng 2013

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

---------***---------


QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN BÁO CHÍ

TỈNH QUẢNG NAM ĐẾN NĂM 2020

(Dự thảo)
CHỦ ĐẦU TƯ

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNGĐƠN VỊ THỰC HIỆN

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

VÀ TRUYỀN THÔNG(Dự thảo) 1

(Dự thảo) 2

PHẦN I 7

TỔNG QUAN XÂY DỰNG QUY HOẠCH 7

I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI XÂY DỰNG QUY HOẠCH 7

Các văn bản Trung ương 10

2. Các văn bản địa phương 11

III. MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ CỦA QUY HOẠCH 11

1. Mục tiêu: 11

2. Nhiệm vụ: 12


12


PHẦN II 13

ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, KINH TẾ, VĂN HÓA, XÃ HỘI 13I. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN 13

1. Vị trí địa lý 13

2. Địa hình 13

Tỉnh Quảng Nam nằm trong chuỗi đô thị Vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung : Huế - Đà Nẵng - Quảng Nam – Quảng Ngãi – Bình Định . Quảng Nam có 2 thành phố : Hội An (cách Đà Nẵng 25km), Tam Kỳ ( cách Đà Nẵng 70km). Dọc theo trục quốc lộ 1A trên địa bàn Quảng Nam, khoảng 20km có một thị trấn . Hiện nay Quảng Nam đang đầu tư và xây dựng những khu đô thị mới hiện đại như : 13II. ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ- VĂN HÓA - XÃ HỘI TÁC ĐỘNG ĐẾN BÁO CHÍ 14

1. Dân số 14

2. Kinh tế 15

3. Văn hóa 15

* Thuận lợi 16

* Khó khăn 16PHẦN 3 17

HIỆN TRẠNG NGÀNH BÁO CHÍ – XUẤT BẢN TỈNH QUẢNG NAM 17

I. CÁC CƠ QUAN BÁO CHÍ IN 19

1. Tổng quan về báo in 19

2. Nội dung, nhiệm vụ báo in 21

3. Phạm vi phục vụ của báo in 25

4. Nguồn nhân lực 25

5. Dịch vụ báo in 26II. PHÁT THANH VÀ TRUYỀN THANH 27

1. Tổng quan về phát thanh 27

2. Nội dung chương trình 27

3. Hạ tầng kỹ thuật sản xuất chương trình 28

4. Truyền dẫn và phát sóng 28

5. Dịch vụ 28

6. Phương tiện thu nghe 29

III. PHÁT HÌNH VÀ TRUYỀN HÌNH 30

1. Tổng quan về truyền hình 30

2. Nội dung chương trình 31

3. Hạ tầng kỹ thuật sản xuất chương trình: 32

4. Truyền dẫn và phát sóng 32

5. Phương tiện thu xem 33

6. Hiện trạng nguồn nhân lực 34

7. Cơ chế tài chính và doanh thu 37IV. TRUYỀN HÌNH TRẢ TIỀN 37

V. TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ 38

4. Dịch vụ 40C. CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BÁO CHÍ- XUẤT BẢN 49

I. Công tác quản lý nhà nước ở Trung ương 49

II. Công tác quản lý nhà nước ở địa phương 50

D. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG BÁO CHÍ – XUẤT BẢN 53

I. Kết quả đạt được 53

II. Tồn tại 55

III. Nguyên nhân kết quả đạt được 57

IV. Nguyên nhân tồn tại 58

E. TÁC ĐỘNG CỦA BÁO CHÍ ĐẾN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ, PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 58

[[[[[ 59

PHẦN IV 60

DỰ BÁO CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN BÁO CHÍ - XUẤT BẢN 60

TỈNH QUẢNG NAM 60

I. CĂN CỨ DỰ BÁO 60

1. Định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 60

2. Định hướng về phát triển văn hóa, thông tin tại Quảng Nam 61

3. Định hướng phát triển ngành báo chí của cả nước 61II. PHƯƠNG PHÁP DỰ BÁO 62

III. DỰ BÁO XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN BÁO CHÍ QUẢNG NAM 62

1. Công nghiệp nội dung số trên nền tảng thông tin hội tụ 62

2. Các loại hình báo chí trong tương lai 63

3. Đa dạng hóa nguồn thông tin cho báo chí 64

4. Phát triển các tổ chức đa truyền thông 64

5. Số hóa phát thanh truyền hình, phân tách giữa phát triển nội dung và xây dựng hạ tầng đối với hệ thống đài phát thanh truyền hình cấp tỉnh 65
PHẦN V
QUY HOẠCH BÁO CHÍ – XUẤT BẢN TỈNH QUẢNG NAM 65


I. QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN 65

II. MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN 66

1. Mục tiêu chung 66III. QUY HOẠCH 69

1. Báo in 69

2. Phát thanh 73

3. Truyền hình 75

Thông tin điện tử 80

C. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BÁO CHÍ 90

PHẦN VI
GIẢI PHÁP VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUY HOẠCH BÁO CHÍ – XUẤT BẢN TỈNH QUẢNG NAM 91

1. Xây dựng đổi mới cơ chế, chính sách 91

2. Đổi mới tổ chức bộ máy 93

3. Giải pháp về phát triển nguồn nhân lực 94

4. Công nghệ 94

5. Hợp tác trong nước và quốc tế trong báo chí 95

6. Nhóm giải pháp huy động nguồn vốn thực hiện quy hoạch 95

1. Tuyên truyền nâng cao nhận thức về quyền và trách nhiệm của các tổ chức, các công dân đối với hoạt động xuất bản-in-phát hành 96

2. Củng cố bộ máy tổ chức, triển khai đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng đội ngũ cán bộ hoạt động xuất bản-in-phát hành 96

3. Đổi mới công nghệ thiết bị 97

4. Xác định rõ các nguồn lực đầu tư, mở rộng thị trường xuất bản-in-phát hành và xây dựng sản phẩm chiến lược 97

5. Công tác quản lý nhà nước 97III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 98

1. Sở Thông tin và Truyền thông 98

2. Các sở, ban, ngành liên quan 99

3. Các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực báo chí 99IV. DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRỌNG ĐIỂM 99

Bảng 21: Tổng hợp chỉ tiêu báo chí tỉnh Quảng Nam: 150

Bảng 22: Quy hoạch Báo Quảng Nam: 151

Bảng 24: Quy hoạch tạp chí Văn hóa Quảng Nam 153

Bảng 25: Quy hoạch tạp chí Khoa học và Sáng tạo 153

Bảng 26: Quy hoạch tạp chí Khoa học 154

Bảng 27: Quy hoạch nguồn nhân lực báo in theo trình độ 154

Bảng 28: Quy hoạch nguồn nhân lực báo in theo vị trí: 155

Bảng 32: Quy hoạch nội dung chương trình truyền hình: 157

Bảng 33: Quy hoạch nguồn nhân lực phát thanh - truyền hình tỉnh Quảng Nam đến 2015: 158

Bảng 34: Quy hoạch nguồn nhân lực PT-TH tỉnh Quảng Nam đến năm 2020: 159

Bảng 35: Mô hình phân cấp quyền làm việc toà soạn báo điện tử 161

Bảng 36: Mô hình kết nối và làm việc của toà soạn 162
ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG NAMCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Quảng Nam, ngày tháng 3 năm 2013


QUY HOẠCH

Phát triển báo chí- xuất bản tỉnh Quảng Nam đến năm 2020.

(Ban hành kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày / /2013

của UBND tỉnh Quảng Nam)

Каталог: Portals
Portals -> Phan Chau Trinh High School one period test no 2 Name: English : 11- time : 45 minutes Class: 11/ Code: 211 Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp A, B, C, d để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau
Portals -> PHẦn I: thông tin cơ BẢn về ĐẠi hàn dân quốc và quan hệ việt nam-hàn quốc I- các vấN ĐỀ chung
Portals -> Năng suất lao động trong nông nghiệp: Vấn đề và giải pháp Giới thiệu
Portals -> LẤy ngưỜi học làm trung tâM
Portals -> BÀi tậP Ôn lưu huỳnh hợp chất lưu huỳnh khí sunfurơ so
Portals -> TỜ trình về việc ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
Portals -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Portals -> GIẤY Ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016

tải về 3.08 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương