Quy định về tiêu chuẩn đối với các chức danh cán bộ lãnh đạo và quản lý Trường Chính trị Tô Hiệu



tải về 46 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu26.07.2016
Kích46 Kb.
#6891

Quy định về tiêu chuẩn đối với các chức danh cán bộ lãnh đạo và quản lý Trường Chính trị Tô Hiệu










Văn bản của Trường

THÀNH ỦY-UBND TP HẢI PHÒNG

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TÔ HIỆU

Số: 01/QĐ-TTH



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 04 tháng 01 năm 2010
QUY ĐỊNH

TIÊU CHUẨN ĐỐI VỚI CÁC CHỨC DANH

CÁN BỘ LÃNH ĐẠO VÀ QUẢN LÝ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TÔ HIỆU

Căn cứ Quyết định số 717-QĐ/TU, ngày 18/3/2008 của Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ;

Căn cứ Quy định số 17/QĐ-TU ngày 29/6/1997 của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng về tiêu chuẩn đối với một số chức danh cán bộ lãnh đạo và quản lý các cấp;

Căn cứ Hướng dẫn số 04-HD/QHCB ngày 02/01/2009 của Ban Tổ chức Thành ủy Hải Phòng về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;

Căn cứ Quyết định số 1364-QĐ/TU ngày 10/12/2009 của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trường Chính trị Tô Hiệu;

Căn cứ Quy chế số 01/QC-TTH ngày 04/01/2010 của Trường Chính trị Tô Hiệu về tổ chức và hoạt động của Trường Chính trị Tô Hiệu Hải Phòng;

Hiệu trưởng Trường Chính trị Tô Hiệu ban hành Quy định tiêu chuẩn đối với các chức danh cán bộ lãnh đạo và quản lý Trường Chính trị Tô Hiệu.

A- TIÊU CHUẨN CHUNG

1. Về phẩm chất

- Có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với lý tưởng của Đảng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, quyết tâm thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới của Đảng vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; kiên quyết đấu tranh chống những quan điểm và hành động sai trái.

- Có đạo đức cách mạng trong sáng, lối sống lành mạnh, cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô tư, trung thực, thẳng thắn, có ý thức tổ chức kỷ luật, tôn trọng sự lãnh đạo của tập thể, phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng; không quan liêu, gia trưởng, độc đoán; không lãng phí, hối lộ, tham nhũng; không cục bộ, bản vị, tham vọng cá nhân, cơ hội và kiên quyết chống mọi biểu hiện đó.

- Bản thân và gia đình gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; sống nhân ái, chăm lo đến đời sống tinh thần và vật chất của nhân dân; có năng lực quy tụ đoàn kết đội ngũ cán bộ, được nhân dân tín nhiệm.



2. Về năng lực lãnh đạo, quản lý

- Nắm vững đường lối, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng và Nhà nước về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

- Có khả năng cụ thể hoá đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; hướng dẫn và tổ chức thực hiện đúng đắn, sáng tạo có hiệu quả các chủ trương đó.

- Có tư duy chính trị nhạy bén, phát hiện kịp thời những vấn đề mới, phê phán những tư tưởng sai trái, bảo thủ, lạc hậu.



3. Về kiến thức và kinh nghiệm

- Có trình độ lý luận chính trị, quản lý nhà nước, chuyên môn nghiệp vụ về các mặt công tác của Trường, ngoại ngữ, tin học.

- Có kinh nghiệm thực tiễn trong công tác đào tạo cán bộ theo quy định cụ thể của chức danh lãnh đạo, quản lý.

- Biết sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, thường xuyên học tập, trau dồi những kiến thức mới để nâng cao chất lượng công tác.



4. Về hiệu quả công tác

- Thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công.

- Nghiên cứu, ứng dụng các đề tài, các công trình khoa học có hiệu quả.

- Xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh; phát hiện, lựa chọn đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài của cơ quan, đơn vị.



5. Về sức khoẻ và độ tuổi

- Có đủ sức khoẻ để hoàn thành nhiệm vụ và bảo đảm độ tuổi theo quy định.

- Bổ nhiệm lần đầu đối với các chức danh không quá 55 tuổi đối với nam và 50 tuổi đối với nữ.

B- TIÊU CHUẨN MỘT SỐ CHỨC DANH CỤ THỂ

Ngoài các tiêu chuẩn chung nêu tại mục A, từng chức danh có quy định tiêu chuẩn cụ thể:



1. Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng

- Có bản lĩnh chính trị vững vàng, nắm vững và có năng lực nghiên cứu tiếp thu, vận dụng cụ thể hoá chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy vào công việc của Trường.

- Giữ gìn đạo đức lối sống lành mạnh, trong sạch; gương mẫu và kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, cục bộ, cơ hội, tham nhũng, lãng phí.

- Có năng lực nghiên cứu tổng kết thực tiễn, dự báo các hoạt động của Trường; đề xuất được phương hướng, nhiệm vụ, biện pháp thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ mà Thành ủy và Uỷ ban nhân dân thành phố giao cho.

- Có năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả các mặt công tác của Trường.

- Có trình độ cao cấp lý luận chính trị, trình độ sau đại học về chuyên môn, nghiệp vụ trở lên, có kiến thức về quản lý kinh tế, quản lý nhà nước, trình độ ngoại ngữ C trở lên, trình độ tin học cơ sở phục vụ cho công tác lãnh đạo.

- Được rèn luyện trong thực tế công tác ở Trường:

+ Am hiểu về công tác của Trường;

+ Có thời gian nhất định làm Trưởng, Phó trưởng khoa, phòng;

+ Đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao;

+ Có kiến thức và kinh nghiệm về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

* Đối với Hiệu trưởng, ngoài các tiêu chuẩn trên còn phải:

- Có trình độ và năng lực lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt hoạt động của trường.

- Có khả năng quy tụ cán bộ cấp dưới, đoàn kết nội bộ để hoàn thành nhiệm vụ được giao; có quan hệ tốt với Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, với các ban, ngành, các cấp ủy, chính quyền của thành phố, với Thành ủy và UBND thành phố.

* Đối với các Phó Hiệu trưởng, ngoài các tiêu chuẩn trên còn phải:

- Có kiến thức và năng lực chuyên môn trên lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Nắm vững và chỉ đạo thực hiện tốt các quy định, quy chế công tác thuộc các lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Có tác phong sâu sát, giải quyết kịp thời những yêu cầu, những công việc thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.



2. Trưởng, Phó khoa

- Nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nghiêm chỉnh các chủ trương, đường lối và chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

- Giữ gìn đạo đức phẩm chất cách mạng.

- Được rèn luyện trong thực tế công tác ở Trường và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Có năng lực nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn.

- Đề xuất được những phương hướng, nhiệm vụ, biện pháp để thực hiện nhiệm vụ đào tạo bồi dưỡng cán bộ.

- Có năng lực nghiên cứu, chỉ đạo nội dung môn học được phân công phụ trách, chỉ đạo nghiên cứu khoa học và tổng kết thực tiễn, chỉ đạo các khâu trong quá trình giảng dạy và học tập, nghiên cứu.

- Có trình độ sau đại học về các môn học được phân công phụ trách; trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên; trình độ ngoại ngữ B, tin học cơ sở.

- Đảm bảo tiêu chuẩn chung của cán bộ giảng dạy đối với từng chức danh.

- Có kiến thức và năng lực giảng dạy tốt môn học đã được đào tạo chuyên ngành và có khả năng tham gia giảng dạy các môn học khác mà Khoa đảm nhận.

- Có sức khoẻ để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

* Riêng đối với Trưởng khoa, ngoài các tiêu chuẩn quy định trên còn phải:

- Có năng lực tổ chức, điều hành các hoạt động của Khoa.

- Có khả năng đoàn kết quy tụ đội ngũ giảng viên trong Khoa để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

3. Trưởng, Phó phòng Đào tạo, phòng Nghiên cứu khoa học - Thông tin - Tư liệu

- Nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nghiêm chỉnh các chủ trương, đường lối và chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

- Giữ gìn đạo đức phẩm chất cách mạng.

- Được rèn luyện trong thực tế công tác ở Trường và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Có năng lực nghiên cứu khoa học, tổ chức thực tiễn công tác đào tạo và hoạt động khoa học, tổng kết thực tiễn.

- Đề xuất được những phương hướng, nhiệm vụ, biện pháp để phát triển công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học.

- Có trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên, trình độ sau đại học về chuyên môn, nghiệp vụ; có trình độ ngoại ngữ B, tin học cơ sở.

- Có kiến thức và kinh nghiệm về lĩnh vực công tác được phân công, am hiểu sâu về lĩnh vực chuyên môn đang đảm nhận.



* Riêng với Trưởng phòng Đào tạo và Trưởng phòng Nghiên cứu khoa học - Thông tin - Tư liệu, ngoài tiêu chuẩn trên còn phải:

- Có năng lực tổ chức và điều hành hoạt động của Phòng.

- Có khả năng đoàn kết quy tụ cán bộ, công chức trong Phòng để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

4. Trưởng, Phó phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị

- Nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nghiêm chỉnh các chủ trương, đường lối và chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

- Giữ gìn đạo đức phẩm chất cách mạng.

- Được rèn luyện trong thực tế công tác ở Trường và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Có năng lực tổ chức thực tiễn công tác tổ chức - hành chính - quản trị của Trường.

- Đề xuất được những phương hướng, nhiệm vụ, biện pháp để đẩy mạnh công tác tổ chức, hành chính, quản trị của Trường, đảm bảo phục vụ tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

- Có trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên, trình độ đại học về chuyên môn, nghiệp vụ; có trình độ ngoại ngữ B, tin học cơ sở.

- Có kiến thức và kinh nghiệm về lĩnh vực công tác được phân công, am hiểu sâu về lĩnh vực chuyên môn đang đảm nhận.



* Riêng với Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị:

- Có năng lực tổ chức và điều hành hoạt động của Phòng.

- Có khả năng đoàn kết quy tụ cán bộ, công chức, viên chức, lao động của Phòng để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

 

C- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

1, Căn cứ vào quy định về tiêu chuẩn đối với các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý, lãnh đạo trường thực hiện quy hoạch, đào tạo và bổ nhiệm cán bộ trong Trường; trường hợp bổ nhiệm, điều động cán bộ từ bên ngoài về Trường thuộc thẩm quyền của Ban Thường vụ Thành ủy.



2, Khi xem xét, bổ nhiệm cán bộ, cần ưu tiên cán bộ trẻ và có học vị cao hơn; trường hợp cán bộ được bổ nhiệm vào chức danh lãnh đạo, quản lý còn thiếu tiêu chuẩn (lý luận chính trị, tin học, ngoại ngữ), phải được hoàn thiện trong thời hạn 02 năm.

3, Cán bộ lãnh đạo, quản lý sau khi được bổ nhiệm 1- 3 năm có thể được xem xét, đánh giá và luân chuyển để phục vụ yêu cầu công tác cán bộ của Trường.

4, Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Những quy định trước đây trái với quy định này đều bị bãi bỏ.

Nơi nhận:

- Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng;

- Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ;

- Trưởng, Phó khoa, phòng;

- Công đoàn, Đoàn TN; Hội CCB;

- Lưu TC-VT.



HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Nguyễn Huy Hảo

Каталог: PortalFolders -> ImageUploads
ImageUploads -> Xác định đóng góp của khoa học và công nghệ vào Năng suất yếu tố tổng hợp (tfp)
ImageUploads -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ImageUploads -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ImageUploads -> Mẫu số 10 Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2010/tt-blđtbxh ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội CƠ quan có thẩm quyền công ty
ImageUploads -> CỤc thống kê tp hải phòng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
ImageUploads -> CỤc thống kê tp hải phòng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
ImageUploads -> Nghị định của Chính phủ số 107/2004/NĐ-cp ngày 01 tháng 4 năm 2004 quy định số lượng Phó Chủ tịch và cơ cấu thành viên Uỷ ban nhân dân các cấp
ImageUploads -> BỘ XÂy dựng
ImageUploads -> Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 75/2006/NĐ-cp ngàY 02 tháng 8 NĂM 2006 quy đỊnh chi tiết và HƯỚng dẫn thi hành một số ĐIỀu của luật giáo dụC
ImageUploads -> HỘI ĐỒng nhân dân quận kiến an số: 25 /2006/nq – HĐND­3

tải về 46 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:




Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương