QuyếT ĐỊnh ban hành thiết kế mẫu trụ sở Trung tâm y tế huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Hà Nam chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh hà namtải về 13.47 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích13.47 Kb.
#3143

UỶ BAN NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH HÀ NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 1054/QĐ-UBND

Phủ Lý, ngày 29 tháng 9 năm 2010QUYẾT ĐỊNH

Ban hành thiết kế mẫu trụ sở Trung tâm Y tế huyện, thành phố

trên địa bàn tỉnh Hà NamCHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân và Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2009 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại tờ trình số 545/SXD-GĐ ngày 17 tháng 9 năm 2010 về việc phê duyệt thiết kế mẫu Trung tâm Y tế huyện, thành phố của tỉnh và kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán tại Văn bản số 67/SXD-GĐ ngày 17 tháng 9 năm 2010, kèm theo hồ sơ thiết kế mẫu do Trung tâm Quy hoạch Đô thị - Nông thôn Hà Nam lập tháng 9 năm 2010,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt và ban hành hồ sơ thiết kế mẫu công trình chính trụ sở Trung tâm Y tế huyện, thành phố tỉnh Hà Nam, với nội dung như sau:

- Hồ sơ thiết kế mẫu do Trung tâm Quy hoạch Đô thị - Nông thôn Hà Nam lập tháng 9 năm 2010 đã được Sở Xây dựng thẩm định tại Văn bản số 67/SXD-GĐ ngày 17 tháng 9 năm 2010. Một số thông số chính của thiết kế mẫu:

+ Mặt bằng công trình hình chữ nhật, kích thước 18,0m x 30,9m; công trình cao 4 tầng; tổng diện tích sàn 1.548,0m2 .

+ Phần móng được thiết kế giả định với cường độ đất Rt/c = 1,0kg/cm2; xử lý nền bằng đóng cọc tre dài 3m, mật độ 25 cọc/m2, đệm cát hạt trung dày 2,5m, móng băng giao thoa có sườn (tuỳ theo địa chất công trình tại địa điểm xây dựng cụ thể để thiết kế phương án xử lý nền cho phù hợp).

+ Phần thân kết cấu khung chịu lực, cột, dầm, sàn bê tông cốt thép đổ tại chỗ; tường xây gạch chỉ mác 75.

+ Hoàn thiện trát, lát nền… và hệ thống kỹ thuật đồng bộ.

- Dự kiến kinh phí: khoảng 7.108.786.000 đồng (theo thiết kế mẫu).

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

- Giao Sở xây dựng hướng dẫn sử dụng, cung cấp tài liệu thiết kế cho chủ đầu tư và quản lý hồ sơ thiết kế mẫu trên theo quy định.

- Yêu cầu Trung tâm Y tế huyện, thành phố của tỉnh khi xây dựng phải thực hiện theo thiết kế mẫu đã được phê duyệt. Đối với công trình xây dựng Trung tâm Y tế thành phố Phủ Lý, được hưởng đủ chi phí thiết kế do việc lập hồ sơ thiết kế của công trình này làm mẫu thiết kế.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Y tế, Kho bạc Nhà nước Hà Nam; Giám đốc Trung tâm Y tế huyện, thành phố thuộc tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


CHỦ TỊCH
Trần Xuân Lộc

Каталог: vbpq hanam.nsf
vbpq hanam.nsf -> UỶ ban nhân dân tỉnh hà nam số: 1008/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq hanam.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh hà nam
vbpq hanam.nsf -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
vbpq hanam.nsf -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hà nam
vbpq hanam.nsf -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hà nam
vbpq hanam.nsf -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hà nam
vbpq hanam.nsf -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hà ham
vbpq hanam.nsf -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hà nam
vbpq hanam.nsf -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hà nam
vbpq hanam.nsf -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam

tải về 13.47 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương