QuyÕt ®Þnh cña chñ tÞch ubnd tØnh thanh hãa VÒ viÖc phª duyÖt §Ò c­¬ng nhiÖm vô Quyho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi huyÖn TÜnh Gia giai ®o¹n 2005 2015tải về 49.45 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu09.07.2016
Kích49.45 Kb.
#1618
ubnd tØnh thanh ho¸ céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

-  - §éc lËp - Tù do - H¹nh phócSè: 3832 /Q§ - CT Thn 10

Thanh Ho¸, ngµy 30 th¸ng 11 n¨m 2004
quyÕt ®Þnh cña chñ tÞch UBND tØnh thanh hãa

VÒ viÖc phª duyÖt §Ò c­¬ng nhiÖm vô Quyho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn

kinh tÕ - x· héi huyÖn TÜnh Gia giai ®o¹n 2005 - 2015,

®Þnh h­íng ®Õn n¨m 2020Chñ tÞch UBND tØnh Thanh Hãa
- C¨n cø LuËt Tæ chøc H§ND vµ UBND c«ng bè ngµy 10/12/2003.

- C¨n cø LuËt X©y dùng sè 16/2003/QH11 ®· ®­îc Quèc héi kho¸ 11 kú häp thø 4 th«ng qua ngµy 26/11/2003; v¨n b¶n sè 1067/BXD - PC ngµy 14/7/2004 cña Bé X©y dùng vÒ viÖc xö lý chuyÓn tiÕp viÖc thùc hiÖn c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt vÒ ho¹t ®éng x©y dùng hiÖn hµnh vµ thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña LuËt X©y dùng n¨m 2003 vµ v¨n b¶n sè 1128/BXD - PC ngµy 23/7/2004 cña Bé X©y dùng vÒ viÖc bæ sung c«ng v¨n sè 1067/BXD - PC ngµy 14/7/2004.

- C¨n cø Th«ng t­ sè 05/2003/TT - BKH ngµy 22/7/2003 cña Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ vÒ viÖc h­íng dÉn vÒ néi dung, tr×nh tù lËp vµ qu¶n lý c¸c dù ¸n ph¸t triÓn ngµnh vµ quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn KT-XH.

- C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 24/Q§ - TTg ngµy 01/02/2002 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ vÒ viÖc phª duyÖt Quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi tØnh Thanh Ho¸ ®Õn n¨m 2010.

- Theo ®Ò nghÞ cña Gi¸m ®èc Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ Thanh Hãa t¹i v¨n b¶n sè 1218/KH§T - TH ngµy 24/11/2004 vÒ viÖc b¸o c¸o kÕt qu¶ thÈm ®Þnh vµ ®Ò nghÞ phª duyÖt ®Ò c­¬ng nhiÖm vô Quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi huyÖn TÜnh Gia giai ®o¹n 2005 - 2015, ®Þnh h­íng ®Õn n¨m 2020.

QuyÕt ®Þnh§iÒuI: Phª duyÖt ®Ò c­¬ng, nhiÖm vô Quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi huyÖn TÜnh Gia giai ®o¹n 2005 - 2015, ®Þnh h­íng ®Õn n¨m 2020; víi néi dung chñ yÕu sau:

I- Tªn dù ¸n: Quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi huyÖn TÜnh Gia giai ®o¹n 2005 - 2015, ®Þnh h­íng ph¸t triÓn ®Õn 2020.

II- Chñ ®Çu t­: UBND huyÖn TÜnh Gia.

III- Ph¹m vi quy ho¹ch: Quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi trªn ph¹m vi l·nh thæ huyÖn TÜnh Gia, cã tÝnh ®Õn sù thay ®æi hµnh chÝnh cña huyÖn ( chØ cßn l¹i 25 x·, thÞ trÊn ) do viÖc h×nh thµnh khu ®« thÞ míi Nghi S¬n.
IV- Môc tiªu dù ¸n:

Trªn c¬ së chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi c¶ n­íc, chñ tr­¬ng cña §¶ng vµ Nhµ n­íc. Cô thÓ ho¸ quy ho¹ch tæng thÓ kinh tÕ x· héi vïng T©y Nam vµ cña tØnh, trªn ®Þa bµn huyÖn TÜnh Gia; lµm c¨n cø x©y dùng c¸c quy ho¹ch, x©y dùng c¸c dù ¸n; x©y dùng kÕ ho¹ch hµng n¨m phôc c«ng t¸c l·nh ®¹o, chØ ®¹o cña huyÖn vÒ ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi trªn ®Þa bµn.V- Néi dung nghiªn cøu x©y dùng dù ¸n quy ho¹ch:

1- Thu thËp vµ xö lý th«ng tin, ph©n tÝch ®¸nh gi¸ c¸c nguån lùc ph¸t triÓn.

1.1- VÞ trÝ ®Þa lý kinh tÕ cña huyÖn:

§¸nh gi¸ vÞ trÝ, vai trß cña huyÖn TÜnh Gia trong mèi quan hÖ víi c¸c huyÖn kh¸c trong vïng, tØnh ( c¸c huyÖn phÝa B¾c cña tØnh, c¸c vïng chuyªn canh c©y, con, c¸c lµng nghÒ, côm c«ng nghiÖp - thñ c«ng nghiÖp, ®« thÞ ), miÒn trung vµ c¶ n­íc vÒ kinh tÕ - x· héi, an ninh quèc phßng.

1.2- Ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ c¸c ®Æc ®iÓm tù nhiªn vµ tµi nguyªn thiªn nhiªn:

- C¸c yÕu tè tù nhiªn vµ tµi nguyªn thiªn nhiªn phôc vô s¶n xuÊt n«ng -l©m nghiÖp - thuû s¶n, c«ng nghiÖp - x©y dùng, dÞch vô nh­ ®Êt ®ai, rõng, thuû s¶n, khÝ hËu, m«i tr­êng sinh th¸i ...

- §Þa h×nh.

- KhÝ hËu, thuû v¨n: L­îng m­a, giã, b·o, nhiÖt ®é, ®é Èm, m¹ng l­íi s«ng, …

- Tµi nguyªn ®Êt vµ hiÖn tr¹ng sö dông ®Êt ( ph©n lo¹i vµ ph©n h¹ng ®Êt theo môc ®Ých sö dông ).

- Tµi nguyªn kho¸ng s¶n.

- Tµi nguyªn n­íc: tr÷ l­îng vµ chÊt l­îng ( n­íc mÆt, n­íc ngÇm ).

- Tµi nguyªn biÓn.

- Tµi nguyªn rõng.

- Tµi nguyªn du lÞch.

1.3- Ph©n tÝch ®¸nh gi¸ ®Æc ®iÓm d©n sè, nguån nh©n lùc vµ v¨n ho¸.

- Quy m«, mËt ®é d©n sè, d©n trÝ vµ nh÷ng yÕu tè t¸c ®éng ®Õn d©n sè.

- §Æc ®iÓm d©n c­, ph©n bè d©n c­ vµ ®« thÞ ho¸.

- TiÒm n¨ng nguån nh©n lùc: ( Tr×nh ®é tay nghÒ cña lao ®éng ).

- Nh÷ng lîi thÕ, h¹n chÕ cña yÕu tè d©n sè vµ nguån nh©n lùc.

- C¸c yÕu tè v¨n ho¸: phong tôc, tËp qu¸n, ngµnh nghÒ truyÒn thèng ...

1.4- Ph©n tÝch ®¸nh gi¸ tæng hîp nguån lùc ph¸t triÓn.2- Ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi. ( ®iÓm xuÊt ph¸t cña quy ho¹ch ):

2.1- Ph©n tÝch t×nh h×nh chung vµ hiÖn tr¹ng kinh tÕ - x· héi thêi kú 1991 -2004 trªn c¸c mÆt:

- Tæng gi¸ trÞ t¨ng thªm ( GDP ); GDP b×nh qu©n ®Çu ng­êi/n¨m; nhÞp ®é t¨ng tr­ëng b×nh qu©n hµng n¨m qua c¸c thêi kú.

- TÝch luü tõ GDP cho ®Çu t­, t×nh h×nh thu chi ng©n s¸ch.

- S¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu vµ nhÞp ®é t¨ng gi¸ trÞ hµng xuÊt khÈu.

- Gi¶i quyÕt viÖc lµm vµ t¨ng thu nhËp cho c¸c tÇng líp d©n c­ trªn ®Þa bµn huyÖn.

- T×nh h×nh v¨n ho¸ x· héi: nh÷ng mÆt tÝch cùc vµ nh÷ng h¹n chÕ chÝnh.

2.2- §¸nh gi¸ qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ:

- Ph©n tÝch c¬ cÊu kinh tÕ theo GDP vµ lao ®éng.

- Ph©n tÝch c¬ cÊu theo néi bé ngµnh: n«ng - l©m nghiÖp - thuû s¶n, c«ng nghiÖp - x©y dùng, dÞch vô.

- C¬ cÊu thµnh phÇn kinh tÕ: Quèc doanh, ngoµi quèc doanh....

- Nguyªn nh©n cña nh÷ng thµnh tùu vµ nh÷ng tån t¹i.

2.3- §¸nh gi¸ vÒ c¬ së vËt chÊt kü thuËt vµ tr×nh ®é c«ng nghÖ:

- §¸nh gi¸ c¬ së vËt chÊt, tr×nh ®é c«ng nghÖ ( g¾n víi t×nh h×nh ®Çu t­ ).

- §¸nh gi¸ nhu cÇu ®æi míi c«ng nghÖ ( g¾n víi kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña hµng ho¸, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng ).

2.4- §¸nh gi¸ hiÖn tr¹ng ph¸t triÓn vµ ph©n bè c¸c ngµnh vµ lÜnh vùc:

- HiÖn tr¹ng ph¸t triÓn vµ ph©n bè ngµnh n«ng nghiÖp.

- HiÖn tr¹ng ph¸t triÓn vµ ph©n bè ngµnh l©m nghiÖp.

- HiÖn tr¹ng ph¸t triÓn vµ ph©n bè ngµnh thuû s¶n.

- §¸nh gi¸ c¸c yÕu tè t¸c ®éng ®Õn ph¸t triÓn n«ng, l©m, thñy s¶n.

( tµi nguyªn ®Êt, gièng c©y trång, gièng vËt nu«i, tr×nh ®é canh t¸c cña ng­êi lao ®éng, hÖ thèng h¹ tÇng phôc vô NN ... ).

- HiÖn tr¹ng ph¸t triÓn vµ ph©n bè ngµnh c«ng nghiÖp - TCN.

- HiÖn tr¹ng ph¸t triÓn c¸c ngµnh dÞch vô.

- HiÖn tr¹ng ph¸t triÓn vµ ph©n bè c¸c ngµnh, lÜnh vùc VH - x· héi. ( ngµnh gi¸o dôc vµ ®µo t¹o, y tÕ, v¨n ho¸ - TDTT, ph¸t thanh, truyÒn h×nh ...).

- Quan hÖ s¶n xuÊt: Doanh nghiÖp quèc doanh, HTX, hé, trang tr¹i ...; sè l­îng, ph©n tÝch hiÖu qu¶ vµ h×nh thøc ho¹t ®éng cña tõng m« h×nh kinh tÕ, thu nhËp b×nh qu©n cña 1 m« h×nh kinh tÕ/n¨m ... ( HTX. Sè trang tr¹i ®­îc h×nh thµnh theo tiªu chÝ ph©n lo¹i cña Trung ­¬ng vµ ®Þa ph­¬ng.).

- HiÖn tr¹ng ph¸t triÓn m¹ng l­íi kÕt cÊu h¹ tÇng: kÓ c¶ h¹ tÇng kinh tÕ, h¹ tÇng x· héi: m¹ng l­íi giao th«ng, th«ng tin liªn l¹c, ®iÖn, cÊp - tho¸t n­íc, m¹ng l­íi c¸c c«ng tr×nh dÞch vô c«ng céng, c¸c c¬ së gi¸o dôc, ®µo t¹o, c¬ së ch¨m sãc søc khoÎ céng ®ång, c¸c c«ng tr×nh v¨n ho¸, truyÒn th«ng, thÓ thao ...

2.5- HiÖn tr¹ng ph¸t triÓn theo l·nh thæ:

- Thùc tr¹ng ph¸t triÓn m¹ng l­íi ®« thÞ ( thÞ trÊn, thÞ tø...) vµ ph©n bè d©n c­ n«ng th«n.

- Sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn c¸c tiÓu vïng, c¸c trung t©m côm x· vµ møc ®é chªnh lÖch gi÷a c¸c tiÓu vïng trªn ®Þa bµn huyÖn vÒ møc sèng d©n c­, tr×nh ®é kü thuËt, c«ng nghÖ...

- Møc ®é tËp trung tiÒm lùc kinh tÕ g¾n víi ph¸t triÓn m¹ng l­íi ®« thÞ, côm c«ng nghiÖp vµ c¸c trôc kinh tÕ ( theo tuyÕn ®­êng Quèc lé 1, tØnh lé 506, c¸c trôc ®­êng kh¸c trong huyÖn ).

2.6- VÊn ®Ò an ninh quèc phßng.

2.7- NhËn ®Þnh chung vÒ t×nh h×nh ph¸t triÓn vµ ®iÓm xuÊt ph¸t nÒn kinh tÕ - x· héi cña huyÖn, nh÷ng nguyªn nh©n vµ bµi häc kinh nghiÖm.3- Ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ c¸c yÕu tè bªn ngoµi t¸c ®éng ®Õn ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña huyÖn thêi kú qui ho¹ch.

a- Ph©n tÝch c¸c t¸c ®éng cña c¸c yÕu tè quèc tÕ vµ khu vùc ®èi víi ph¸t triÓn kinh tÕ huyÖn.

b- T¸c ®éng cña t×nh h×nh vµ chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña toµn tØnh, khu Nam Thanh - B¾c NghÖ vµ c¶ n­íc ®Õn ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi huyÖn.

c- Nh÷ng lîi thÕ vµ h¹n chÕ chñ yÕu ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña huyÖn thêi kú qui ho¹ch.4- §Þnh h­íng ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi huyÖn TÜnh Gia giai ®o¹n 2005 - 2015, ®Þnh h­íng ph¸t triÓn ®Õn 2020.

4.1- C¸c quan ®iÓm ph¸t triÓn vµ môc tiªu ph¸t triÓn:

* C¸c quan ®iÓm ph¸t triÓn:

- Quan ®iÓm ®æi míi vµ ®ét ph¸ ®Ó tiÕn nhanh vµ bÒn v÷ng.

- Quan ®iÓm vÒ ph¸t huy néi lùc g¾n víi tranh thñ ngo¹i lùc ®Ó ®¹t tr×nh ®é ph¸t triÓn cÇn thiÕt trong bèi c¶nh c¹nh tranh vµ héi nhËp quèc tÕ.

- Quan ®iÓm vÒ hiÖu qu¶ toµn diÖn kinh tÕ - x· héi, an ninh - quèc phßng, m«i tr­êng trong c©n nh¾c lùa chän.

* C¸c môc tiªu ph¸t triÓn cô thÓ cho tõng giai ®o¹n ( cã so s¸nh víi c¸c môc tiªu cña vïng T©y Nam, c¶ tØnh, miÒn Trung ).

- Môc tiªu vÒ l­¬ng thùc, thuû s¶n: tæng s¶n l­îng l­îng thùc (cã h¹t), s¶n l­îng thuû s¶n ( n­íc mÆn, lî ) ...

- Môc tiªu t¨ng tr­ëng GDP theo tõng giai ®o¹n vµ theo c¸c ph­¬ng ¸n.

- GDP b×nh qu©n/ng­êi, l­¬ng thùc b×nh qu©n/ng­êi:

- Môc tiªu vÒ gi¸ trÞ s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu.

( cã so s¸nh víi møc trung b×nh cña vïng T©y Nam, miÒn trung, GDP b×nh qu©n nh©n khÈu khu vùc ®« thÞ vµ n«ng th«n trong huyÖn ).

- Môc tiªu thu - chi ng©n s¸ch: tû lÖ tÝch luü vµ thu ng©n s¸ch tõ GDP.

- Tæng vèn ®Çu t­ toµn x· héi.

- Nh÷ng môc tiªu XH: ( gi¶m tû lÖ t¨ng d©n sè, gi¶i quyÕt viÖc lµm, xo¸ ®ãi, gi¶m nghÌo; ph¸t triÓn gi¸o dôc, ®µo t¹o, y tÕ, v¨n ho¸, kh¾c phôc tÖ n¹n x· héi; ®« thÞ ho¸ ...).

- B¶o vÖ m«i tr­êng: Tû lÖ che phñ cña th¶m thùc vËt, chèng « nhiÔm ...

- Cñng cè, t¨ng c­êng an ninh - quèc phßng.

4.2- LuËn chøng chuyÓn ®æi c¬ cÊu kinh tÕ, c¸c ph­¬ng ¸n t¨ng tr­ëng vµ lùa chän c¬ cÊu ®Çu t­:

- X¸c ®Þnh c¸c c¨n cø ®Ó lùa chän c¬ cÊu kinh tÕ, c¸c ph­¬ng ¸n t¨ng tr­ëng vµ c¬ cÊu ®Çu t­.

- Dù b¸o kh¶ n¨ng huy ®éng c¸c nguån vèn ®Çu t­.

- Lùa chän ph­¬ng ¸n ph¸t triÓn, c¬ cÊu kinh tÕ, vµ c¬ cÊu ®Çu t­ ( ®¶m b¶o môc tiªu cã tÝnh tiÕn bé, võa ®¶m b¶o ph¸t huy tèt nhÊt c¸c tiÒm n¨ng ph¸t triÓn cña c¸c ngµnh, lÜnh vùc vµ cã tÝnh kh¶ thi vÒ nguån vèn ®Çu t­ ).

4.3- Quy ho¹ch ph¸t triÓn c¸c ngµnh vµ c¸c lÜnh vùc:

4.3.1- Quy ho¹ch ph¸t triÓn ngµnh:

a- Ph¸t triÓn ngµnh n«ng - l©m - ng­ nghiÖp vµ ph¸t triÓn kinh tÕ n«ng th«n:

* N«ng - l©m - ng­ nghiÖp:

- LuËn chøng chuyÓn ®æi c¬ cÊu n«ng - l©m - ng­ nghiÖp vµ kinh tÕ n«ng th«n, c¸c s¶n phÈm n«ng - l©m - ng­ nghiÖp mòi nhän cña huyÖn.

- LuËn chøng bè trÝ s¶n xuÊt n«ng - l©m - ng­ nghiÖp theo l·nh thæ.

N«ng nghiÖp: Ph¸t triÓn c¸c vïng s¶n xuÊt tËp trung g¾n víi gièng, kü thuËt, c«ng nghÖ chÕ biÕn, b¶o qu¶n.

Ngµnh trång trät: ph¸t triÓn c©y l­¬ng thùc, c©y c«ng nghiÖp ( mÝa, l¹c...), ®Ëu, rau qu¶ kh¸c.

Ngµnh ch¨n nu«i: ph¸t triÓn ®µn bß lai Zebu ®Ó ph¸t triÓn ®µn bß h­íng s÷a vµ ®µn bß thÞt chÊt l­îng cao, t¨ng nhanh ®µn lîn h­íng n¹c xuÊt khÈu, ph¸t triÓn nhanh ®µn gia cÇm.

Ng­ nghiÖp: Khai th¸c ®¸nh b¸t h¶i s¶n, nu«i trång thuû s¶n ngät, mÆn, lî; c¸c chØ tiªu vÒ sè l­îng, tæ chøc s¶n xuÊt, chÕ biÕn vµ thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm. X©y dùng c¬ së dÞch vô hËu cÇn phôc vô cho c«ng t¸c ®¸nh b¾t, NTTS nh­: Tr¹m gièng, thøc ¨n, s÷a ch÷a tÇu thuyÒn...

L©m nghiÖp: Trång rõng, b¶o vÖ khoanh nu«i t¸i sinh rõng ( ®Æc biÖt lµ rõng phßng hé ven biÓn ), khai th¸c chÕ biÕn l©m s¶n, N«ng - L©m kÕt hîp, ph¸t triÓn l©m nghiÖp x· héi g¾n víi m«i tr­êng, du lÞch sinh th¸i.

* Ph¸t triÓn kinh tÕ n«ng th«n:

- LuËn chøng chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ n«ng th«n.

- Lùa chän c¸c ch­¬ng tr×nh vµ dù ¸n ®Çu t­ ( cã ph©n kú theo tõng giai ®o¹n 5 n¨m ...).

b- Ph¸t triÓn ngµnh c«ng nghiÖp:

- LuËn chøng ph¸t triÓn c«ng nghiÖp n«ng th«n

+ Ph¸t triÓn ngµnh c«ng nghiÖp khai th¸c: khai th¸c vËt liÖu x©y dùng ( ®¸, c¸t, sÐt lµm g¹ch ngãi c¸c lo¹i ...).

+ Ph¸t triÓn ngµnh c«ng nghiÖp chÕ biÕn: ( chÕ biÕn l­¬ng thùc, thùc phÈm, rau qu¶ c¸c lo¹i ....).

+ Ph¸t triÓn ngµnh tiÓu thñ c«ng nghiÖp: ( kh«i phôc vµ ph¸t triÓn c¸c lµng nghÒ truyÒn thèng m©y tre ®an, hµng thñ c«ng mü nghÖ...).

- LuËn chøng c¸c ch­¬ng tr×nh vµ dù ¸n ®Çu t­ theo c¸c giai ®o¹n 5 n¨m ( 2005 - 2010, 2011 - 2015 ...).

c- Ph¸t triÓn c¸c ngµnh dÞch vô:

- Th­¬ng m¹i.

- VËn t¶i ( thuû, bé, ...) vµ b­u ®iÖn.

- Du lÞch.

- DÞch vô kü thuËt, tµi chÝnh, ng©n hµng, th«ng tin, b¶o hiÓm, ...

4.3.2/ LuËn chøng ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn c¸c lÜnh vùc x· héi.

* D©n sè vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc.

- Dù b¸o d©n sè.

- Dù b¸o nguån nh©n lùc vµ viÖc lµm ( chÊt l­îng nguån nh©n lùc, dù kiÕn ph¸t triÓn nguån nh©n lùc; cã chia ra khu vùc thÞ trÊn vµ khu vùc n«ng th«n .. ).

* Gi¸o dôc - ®µo t¹o:

- Gi¸o dôc phæ th«ng.

- §µo t¹o nguån nh©n lùc ( chó ý vÊn ®Ò d¹y nghÒ ).

* Y tÕ vµ ch¨m sãc søc khoÎ céng ®ång, hÖ thèng y tÕ c¬ së.

* V¨n ho¸ th«ng tin, TDTT.

* §êi sèng d©n c­, xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo.

4.3.3- C«ng t¸c an ninh, quèc phßng:

C¸c ph­¬ng ¸n an ninh quèc phßng trong huyÖn phï hîp víi ph­¬ng ¸n an

ninh quèc phßng cña tØnh.

4.4- Quy ho¹ch ph¸t triÓn kh«ng gian:

4.4.1- Tæ chøc kh«ng gian chung:

- Dù b¸o sö dông tæng thÓ kh«ng gian l·nh thæ.

- LuËn chøng ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn c¸c tiÓu vïng.

- LuËn chøng ph¸t triÓn c¸c trôc kinh tÕ.

4.4.2- Ph¸t triÓn m¹ng l­íi ®« thÞ vµ hÖ thèng c¸c ®iÓm d©n c­ n«ng th«n:

- LuËn chøng h­íng ®« thÞ ho¸ vµ xu thÕ ph©n bè d©n c­ n«ng th«n.

- Quy ho¹ch ph¸t triÓn m¹ng l­íi ®« thÞ ( thÞ tam, thÞ tø ).

- §Þnh h­íng ph¸t triÓn c¸c ®iÓm d©n c­ n«ng th«n.

4.4.3- Ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn kÕt cÊu h¹ tÇng:

- M¹ng l­íi giao th«ng.

- M¹ng l­íi th«ng tin liªn l¹c.

- M¹ng l­íi cÊp ®iÖn.

- M¹ng l­íi cÊp, tho¸t n­íc.

- M¹ng l­íi c¬ së h¹ tÇng x· héi ( gi¸o dôc, y tÕ, v¨n ho¸... ).

4.4.4- Quy ho¹ch ph¸t triÓn c¸c x· §BKK vïng b·i ngang ven biÓn:

- Ph©n tÝch ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi c¸c x· vïng b·i ngang ven biÓn.

- Ph­¬ng h­íng, môc tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi c¸c x· b·i ngang ven biÓn.

- X©y dùng c¸c c¬ së h¹ tÇng phôc vô ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi.

- Møc sèng d©n c­ vµ gi¶i quyÕt viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng…

4.4.5- Quy ho¹ch sö dông ®Êt:

C¸c ph­¬ng ¸n vµ lùa chän ph­¬ng ¸n sö dông ®Êt ®Õn n¨m 2005, n¨m 2010, n¨m 2015 cã tÝnh ®Õn n¨m 2020. Dù b¸o sö dông ®Êt trong t­¬ng lai cho ®Êt ®« thÞ, ®Êt ë n«ng th«n, ®Êt dµnh cho ph¸t triÓn c¸c ngµnh, lÜnh vùc ®Ó x¸c ®Þnh quü ®Êt dµnh cho ph¸t triÓn ®« thÞ, ®Êt thæ c­ ë n«ng th«n, ®Êt dµnh cho ph¸t triÓn c«ng nghiÖp - TCN, ®Êt ®Ó ph¸t triÓn m¹ng l­íi giao th«ng, ®Êt dµnh cho ph¸t triÓn c¸c c«ng tr×nh thuû lîi, ®Êt nghÜa ®Þa vµ quü ®Êt dµnh cho s¶n xuÊt n«ng, l©m, ng­ nghiÖp vµ ®Êt ch­a sö dông.

4.4.6- Quy ho¹ch b¶o vÖ m«i tr­êng:

- Ph©n tÝch ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng m«i tr­êng.

- Ph©n tÝch c¸c nguyªn nh©n ( yÕu tè ) t¸c ®éng ®Õn t×nh tr¹ng suy gi¶m m«i tr­êng hiÖn nay

- C¸c biÖn ph¸p b¶o vÖ m«i tr­êng.

4.5- X©y dùng c¸c ch­¬ng tr×nh ph¸t triÓn, c¸c dù ¸n ®Çu t­ vµ b­íc ®i tõng thêi kú: 2005 - 2010 , 20011 - 2015 vµ dù b¸o ®Õn 2020:

- Danh môc ch­¬ng tr×nh vµ dù ¸n ®Çu t­ triÓn khai x©y dùng ®Õn n¨m 2005, 2010, ...

- X¸c ®Þnh c¸c dù ¸n, c«ng tr×nh ­u tiªn ®Çu t­ ( ph©n theo c¸c giai ®o¹n 5 n¨m ).

- X¸c ®Þnh c¸c khu vùc, côm kinh tÕ ­u tiªn ®Çu t­.

- C¸c dù ¸n ­u tiªn ®Çu t­ tõ nguån ng©n s¸ch Nhµ n­íc vµ huy ®éng nh©n d©n ®ãng gãp.

- C¸c dù ¸n ­u tiªn ®Çu t­ tõ nguån vèn vay tÝn dông ­u ®·i ( c¶ trong vµ ngoµi n­íc ).

- C¸c dù ¸n ®Çu t­ sÏ huy ®éng tõ c¸c nguån vèn kh¸c ( vèn doanh nghiÖp, vèn t­ nh©n, vèn FDI ).5- C¸c gi¶i ph¸p chñ yÕu thùc hiÖn quy ho¹ch:

- Gi¶i ph¸p vÒ huy ®éng vèn: §¸nh gi¸ thùc tr¹ng c¸c gi¶i ph¸p hiÖn hµnh vÒ huy ®éng vèn vµ hiÖu qu¶ cña c¸c gi¶i ph¸p ®ã. KiÕn nghÞ c¸c gi¶i ph¸p cÇn nghiªn cøu, ban hµnh ®Ó thóc ®Èy t¹o vèn, thu hót vèn vµ c¬ chÕ sö dông vèn, c¸c chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch ®Çu t­ ®Ó thu hót nguån vèn cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ.

- Gi¶i ph¸p vÒ nguån nh©n lùc cho ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña huyÖn.

- C¸c gi¶i ph¸p vÒ c¬ chÕ, chÝnh s¸ch t¹o ®éng lùc cho ph¸t triÓn kinh tÕ cña huyÖn.

- C¸c gi¶i ph¸p vÒ khuyÕn khÝch ¸p dông khoa häc, c«ng nghÖ míi vµo s¶n xuÊt, kinh doanh.

- C¸c gi¶i ph¸p vÒ b¶o vÖ m«i tr­êng sinh th¸i bÒn v÷ng.

- Nghiªn cøu ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p vÒ ®iÒu hµnh vµ thùc hiÖn quy ho¹ch.

VI- S¶n phÈm giao nép cña dù ¸n:

Thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña nhµ n­íc vÒ quy ho¹ch gåm:

1- C¸c b¸o c¸o chuyªn ®Ò.

2- B¸o c¸o chÝnh thøc quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi giai ®o¹n 2005 - 2015 vµ ®Þnh h­íng ph¸t triÓn ®Õn 2020 ( cã b¶n ®å mÇu A4 ®ãng kÌm ); tËp d÷ liÖu ®· ®­îc xö lý.

3- B¸o c¸o tãm t¾t quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi giai ®o¹n 2005 - 2015 vµ ®Þnh h­íng ph¸t triÓn ®Õn 2020 ( cã b¶n ®å mÇu A4 ®ãng kÌm ):

4- B¶n ®å hiÖn tr¹ng kinh tÕ - x· héi huyÖn TÜnh Gia ( b¶n ®å mÇu ).

5- B¶n ®å quy ho¹ch kinh tÕ - x· héi huyÖn TÜnh Gia ( b¶n ®å mÇu ) kÌm b¶ng biÓu phôc vô héi nghÞ b¸o c¸o, tr×nh duyÖt.

( Sè l­îng b¶n: b¸o c¸o, b¶n ®å, b¶ng biÓu theo quy ®Þnh cña quy ho¹ch tæng thÓ ).VII- Thêi gian thùc hiÖn quy ho¹ch: Hoµn thµnh x©y dùng quy ho¹ch trong quý II n¨m 2005; tr×nh UBND tØnh phª duyÖt.
§iÒu II: Giao Së Tµi chÝnh h­íng dÉn, gióp ®ì chñ dù ¸n lËp dù to¸n kinh phÝ thiÕt kÕ quy ho¹ch vµ tr×nh duyÖt theo ®óng c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ n­íc.
§iÒu III: C¸c «ng Ch¸nh V¨n phßng UBND tØnh, Gi¸m ®èc Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t­, Tµi chÝnh, X©y dùng, UBND huyÖn TÜnh Gia vµ c¸c Thñ tr­ëng c¸c ngµnh, ®¬n vÞ cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh quyÕt ®Þnh nµy./.


N¬i nhËn: KT/chñ tÞch UBND tØnh thanh hãa

- Nh­ ®iÒu III Q§. Phã Chñ tÞch

- CT, c¸c PCT UBND tØnh

- L­u VP.

- Thn204694 §Ò c­¬ng QH tæng thÓ

ph¸t triÓn KT - XH huyÖn TG 2015.
Chu Ph¹m Ngäc HiÓn (§· ký)

Каталог: vbpq thanhhoa.nsf -> All
All -> Sè: 1115/Q§-ubnd thanh Ho¸, ngµy 07 th¸ng 4 n¨m 2011
All -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thanh hoá Độc lập Tự do Hạnh phúc
All -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thanh hoá Độc lập Tự do Hạnh phúc
All -> Ñy ban nhn dn TØnh thanh hãa
All -> H§nd tØnh Thanh Ho¸ Uû ban Nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
All -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh Thanh Ho¸
All -> Uû ban nhn dn cénghoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
All -> TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
All -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thanh hóA Độc lập Tự do Hạnh phúc
All -> Ñy ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

tải về 49.45 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương