QuyÕt ®Þnh cña chñ tÞch ubnd tØnh thanh hãatải về 9.82 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích9.82 Kb.
#27419
Uû ban nh©n d©n céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

tØnh thanh hãa §éc lËp –Tù do – H¹nh phóc


Sè : 943 NN/UBTH Thanh Hãa, ngµy 25 th¸ng 8 n¨m 1994QuyÕt ®Þnh cña chñ tÞch ubND tØnh thanh hãa


V/v giao ®Êt sö dông vµo môc ®Ých: X©y dùng Nhµ giíi thiÖu s¶n phÈmChñ tÞch ubnd tØnh thanh ho¸

- C¨n cø §iÒu 47 LuËt tæ chøc H§ND vµ UBND ngµy 11/7/1989.

- C¨n cø §iÒu 23 LuËt ®Êt ®ai ngµy 24/7/1993.

- XÐt tê tr×nh sè 128 §LS ngµy 02/8/1993 cña Nhµ m¸y ®­êng Lam S¬n vÒ viÖc xin sö dông ®Êt x©y dùng nhµ giíi thiÖu s¶n phÈm vµ v¨n phßng ®¹i diÖn. §· ®­îc sù tho¶ thuËn cña UBND ph­êng Nam Ng¹n sè 03-N§ ngµy 05/8/1993. UBND Thµnh phè Thanh Ho¸ sè 740 N§/UBTX ngµy 26/8/1993.

- XÐt ®Ò nghÞ cña Tr­ëng ban Qu¶n lý ruéng ®Êt tØnh, sè 278 R§/TH ngµy 07/6 /1994.

QuyÕt ®Þnh§iÒu 1 : Giao ®Êt cho Nhµ m¸y ®­êng Lam S¬n qu¶n lý sö dông vµo môc ®Ých: X©y dùng Nhµ giíi thiÖu s¶n phÈm vµ v¨n phßng ®¹i diÖn.T¹i ph­êng: Nam Ng¹n – Thµnh phè Thanh Ho¸.

Víi tæng diÖn tÝch 3693,5 m2.

Trong ®ã: 1. §Êt n«ng nghiÖp: 3693,5 m2

2. C¸c lo¹i ®Êt kh¸c: 0

Gåm c¸c thöa ®Êt sè: 116 + 117 , Tê sè 3

Thuéc b¶n ®å ph­êng Nam Ng¹n, tû lÖ 1/2000.§iÒu 2 : §¬n vÞ ®­îc giao ®Êt cã tr¸ch nhiÖm:

- Qu¶n lý sö dông ®Êt ®óng ranh giíi, ®óng diÖn tÝch, ®óng môc ®Ých ®­îc giao.

- Nép tiÒn sö dông ®Êt vµo ng©n s¸ch nhµ n­íc theo QuyÕt ®Þnh sè 1731 TCCN/UBTH ngµy 16/12/1993 cña UBND tØnh Thanh Ho¸.

- X©y dùng theo mÆt b»ng quy ho¹ch sè 92XD/UBTH ngµy 24/12/1993 vµ c«ng v¨n sè 741 CN/UBTH ngµy 01/6/1994.

- Khi cã quyÕt ®Þnh khëi c«ng cña UBND tØnh míi ®­îc x©y dùng c«ng tr×nh.

§iÒu 3 : C¸c «ng Ch¸nh v¨n phßng UBND tØnh, Tr­ëng ban QLR§ tØnh, Gi¸m ®èc Së X©y dùng, Gi¸m ®èc Së Tµi chÝnh-VËt gi¸, Tr­ëng Côc ThuÕ, Chñ tÞch UBND Thµnh phè Thanh Ho¸, Chñ tÞch UBND ph­êng Nam Ng¹n vµ Gi¸m ®èc Nhµ m¸y ®­êng Lam S¬n chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh quyÕt ®Þnh nµy./.

N¬i nhËn: kt/ chñ tÞch ubnd tØnh thanh hãa

- Nh­ ®iÒu 3-Q§ Phã chñ tÞch

- L­u VP-R§. §· ký


NguyÔn V¨n Th¸t
Каталог: vbpq thanhhoa.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ubnd tØnh Thanh Ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam  §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> TØnh thanh hãa §éc lËp –Tù do – H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> H§nd tØnh Thanh Ho¸. Uû ban Nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam

tải về 9.82 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương