QuyÕt ®Þnh cña Chñ tÞch ubnd tØnhtải về 10.8 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích10.8 Kb.
#5434
uû ban nh©n d©n céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

tØnh thanh hãa §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Sè 1246 NN/UBTH Thanh Hãa, ngµy 17 th¸ng 6 n¨m 1996QuyÕt ®Þnh cña Chñ tÞch UBND tØnh


V/v Giao ®Êt sö dông vµo môc ®Ých: X©y dùng bia t­ëng niÖm

----------------Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh Thanh Hãa

- C¨n cø ®iÒu 41 LuËt tæ chøc H§ND vµ UBND ngµy 21/6/1994

- C¨n cø §iÒu 23 LuËt ®Êt ®ai ngµy 14/7/1993.

- C¨n cø quyÕt ®Þnh sè 72 TTg ngµy 01/02/1996 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ phª duyÖt kÕ ho¹ch sö dông ®Êt n¨m 1996 cho tØnh Thanh Ho¸.

- XÐt tê tr×nh sè 91 VP/UBTY ngµy 1/4/1996 cña UBND huyÖn ThiÖu Yªn vÒ viÖc xin sö dông ®Êt vµo môc ®Ých: X©y dùng bia t­ëng niÖm khëi nghÜa giµnh chÝnh quyÒn ë phñ ThiÖu Ho¸

- XÐt ®Ò nghÞ cña Gi¸m ®èc Së ®Þa chÝnh sè: 223 §C/TH ngµy 11 th¸ng 6 n¨m 1996QuyÕt ®Þnh

§iÒu 1: Giao ®Êt cho UBND ThÞ x· BØm S¬n

Qu¶n lý sö dông vµo môc ®Ých: X©y dùng Tr¹m b¬m cÊp I vµ ®­êng èng dÉn n­íc Nhµ m¸y n­íc BØm S¬n

T¹i: Ph­êng Ba §×nh

Tæng diÖn tÝch : 21310 m2 (®Êt mµu ®åi).

T¹i vÞ trÝ: sè thöa 1/4760, 2/8000; 3/8550

Tê b¶n ®å sè 2 B¶n ®å 299 Ph­êng Ba §×nh - ThÞ x· BØm S¬n.

Tû lÖ 1/2000

§iÒu 2: §¬n vÞ ®­îc giao ®Êt cã tr¸ch nhiÖm:

- Qu¶n lý sö dông ®Êt ®óng ranh giíi, ®óng diÖn tÝch, ®óng môc ®Ých ®­îc giao

- §­îc miÔn nép tiÒn sö dông ®Êt theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 ®iÒu 2 NghÞ ®Þnh 18/CP ngµy 13-2-1995 cña ChÝnh phñ.

- §Òn bï thiÖt h¹i tµi s¶n thùc tÕ cho chñ cã ®Êt bÞ thu håi theo qui ®Þnh hiÖn hµnh.

- X©y dùng theo mÆt b»ng quy ho¹ch sè : 50 XD/UBTH ngµy 4/5/1996 cña UBND tØnh Thanh Ho¸.

- Khi cã giÊy phÐp cña cÊp cã thÈm quyÒn míi ®­îc x©y dùng c«ng tr×nh.§iÒu 3: C¸c «ng: Ch¸nh v¨n phßng UBND tØnh, Gi¸m ®èc c¸c së: §Þa ChÝnh, X©y dùng, Tµi chÝnh - VËt gi¸, Côc thuÕ, Chñ tÞch UBND ThÞ x· BØm S¬n, Chñ tÞch UBND Ph­êng Ba §×nh chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh quyÕt ®Þnh nµy./.

N¬i nhËn: K/T Chñ tÞch UBND tØnh Thanh Hãa

- Nh­ ®iÒu 3 Q§ Phã chñ tÞch

- L­u VP+§C

§· ký: NguyÔn V¨n Th¸t
Каталог: vbpq thanhhoa.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ubnd tØnh Thanh Ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam  §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> TØnh thanh hãa §éc lËp –Tù do – H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> H§nd tØnh Thanh Ho¸. Uû ban Nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam

tải về 10.8 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương