QuyÕt ®Þnh cña chñ tÞch ubnd tØnhtải về 13.49 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích13.49 Kb.
#26495
uû ban nh©n d©n céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

tØnh thanh ho¸ §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Sè: 859/Q§-UB Thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 4 n¨m 2001


QuyÕt ®Þnh cña chñ tÞch UBND tØnh
V/v thu håi ®Êt t¹i thÞ trÊn VÜnh léc
giao cho Trung t©m Y tÕ huyÖn VÜnh léc qu¶n lý sö dôngChñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh Thanh Ho¸
- C¨n cø §iÒu 52 LuËt Tæ chøc H§ND vµ UBND ngµy 5-7-1994.

- C¨n cø LuËt §Êt ®ai-LuËt Söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt §Êt ®ai.

- C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 476/TTg ngµy 19-5-2000 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ phª duyÖt kÕ ho¹ch sö dông ®Êt n¨m 2000 tØnh Thanh Ho¸.

- C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 2702/Q§-UB ngµy 02-11-2000 cña cña Chñ tÞch UBND tØnh vÒ viÖc phª duyÖt Dù ¸n ®Çu t­ Trung t©m ytÕ huyÖn VÜnh Léc.

- XÐt ®Ò nghÞ cña UBND HuyÖn VÜnh Léc t¹i tê tr×nh sè: 85/TT-UB ngµy 16-02-2001, kÌm theo tê tr×nh sè: 03TT/YTVL ngµy 06-02-2001 cña Trung t©m Y tÕ huyÖn VÜnh Léc.

- XÐt ®Ò nghÞ cña Gi¸m ®èc Së §Þa chÝnh Thanh Ho¸ t¹i tê tr×nh sè: 222 §C/KHTC ngµy 05 th¸ng 4 n¨m 2001.quyÕt ®Þnh:

§iÒu 1: Thu håi ®Êt t¹i thÞ trÊn VÜnh Léc giao cho Trung t©m y tÕ huyÖn VÜnh Léc qu¶n lý, sö dông vµo môc ®Ých x©y dùng Trung t©m Y tÕ huyÖn.

- Tæng diÖn tÝch ®Êt thu håi: 8940 m2 (®Êt LM: 3560,7 m2 ; ®Êt 2L: 4749,3m2 ; ®Êt Hg®b: 80 m2; ®Êt bê vïng: 120 m2; ®Êt m­¬ng: 430 m2 ), trong ®ã:

+ §Êt x©y dùng Trung t©m y tÕ huyÖn: 8040 m2.

+ §Êt l­u kh«ng ®­êng 900 m2 t¹m giao cho ®¬n vÞ qu¶n lý khi nhµ n­íc cã nhu cÇu sö dông ph¶i giao l¹i kÞp thêi.

- VÞ trÝ trªn b¶n ®å ®Þa chÝnh thÞ trÊn VÜnh Léc, tû lÖ 1/1000:

+ T¹i tê sè 07, c¸c thöa: 163/20; 164/22; 165/82; 166/110; 167/156; 112/97; 173/458,5; 178/417,8; 172/322,9; 171/370,6; 168/223,8; 169/159,1; 170/513,3; 179/349; 180/347,7; 181/391,3; 182/466,3; 183/188,8; 184/851,2; 227/398,6; 228/335,3; 229/309,1; 230/268 vµ 430 m2 ®Êt m­¬ng kh«ng sè thöa.

+ T¹i tê sè 08, c¸c thöa: 78/247,7; 105/852,5; 104/51,5; 106/126; 122/80; 123/174 vµ 120 m2 ®Êt bê vïng kh«ng sè thöa.

§iÒu 2: Chñ tÞch UBND huyÖn VÜnh Léc cã tr¸ch nhiÖm:

- QuyÕt ®Þnh thu håi ®Êt cña c¸c chñ ®ang sö dông.

- ChØ ®¹o viÖc ®Òn bï thiÖt h¹i, gi¶i phãng mÆt b»ng vµ tæ chøc bµn giao ®Êt cho Trung t©m y tÕ huyÖn VÜnh Léc sö dông.

- Qu¶n lý viÖc sö dông ®Êt vµ x©y dùng cña Trung t©m Y tÕ huyÖn VÜnh Léc theo quy ®Þnh ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai vµ Quy chÕ qu¶n lý ®Çu t­ vµ x©y dùng.§iÒu 3: Trung t©m Y tÕ huyÖn VÜnh Léc cã tr¸ch nhiÖm:

- §Òn bï thÖt h¹i cho chñ cã ®Êt bÞ thu håi theo NghÞ ®Þnh 22/1998/N§-CP cña ChÝnh phñ.

- Sö dông ®Êt ®óng diÖn tÝch, ®óng vÞ trÝ vµ ®óng môc ®Ých ®­îc giao.

- X©y dùng c«ng tr×nh theo ®óng mÆt b»ng ®­îc Chñ tÞch UBND tØnh phª duyÖt sè: 16XDUB ngµy 19/01/2001. Khi cã giÊy phÐp cña c¬ quan nhµ n­íc cã thÈm quyÒn míi ®­îc x©y dùng.

- §­îc miÔn tiÒn sö dông ®Êt theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 5 §iÒu 22 LuËt Söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt §Êt ®ai.

- Khi c«ng tr×nh míi ®­a vµo sö dông, ph¶i xö lý tµi s¶n cã trªn diÖn tÝch khu ®Êt cò, giao l¹i ®Êt cho ®Þa ph­¬ng sö dông theo quy ®Þnh Ph¸p luËt §Êt ®ai.§iÒu4: ¤ng Ch¸nh v¨n phßng UBND tØnh, Gi¸m ®èc c¸c Së: §Þa chÝnh, X©y dùng, Tµi chÝnh - VËt gi¸, Côc ThuÕ, Chñ tÞch UBND huyÖn VÜnh Léc Chñ tÞch UBND thÞ trÊn VÜnh Léc, vµ Gi¸m ®èc Trung t©m y tÕ huyÖn VÜnh Léc chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh quyÕt ®Þnh nµy./.

N¬i nhËn: K/T chñ tÞch UBND tØnh Thanh Ho¸

- Nh­ §iÒu 4 Q§. Phã chñ tÞch

- L­u VP.(qddc859)

(§· ký)


L«i Xu©n LenКаталог: vbpq thanhhoa.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ubnd tØnh Thanh Ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam  §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> TØnh thanh hãa §éc lËp –Tù do – H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> H§nd tØnh Thanh Ho¸. Uû ban Nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam

tải về 13.49 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương