QuyÕt ®Þnh cña Chñ tÞch uubnd tØnh Thanh Ho¸tải về 10.82 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích10.82 Kb.
#20895

H§ND tØnh Thanh Ho¸

Uû ban Nh©n d©n

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - T­u do - H¹nh phóc

Sè : 431 TC/UBTH

Thanh Ho¸, ngµy 22 th¸ng 03 n¨m 1993QuyÕt ®Þnh cña Chñ tÞch UUBND tØnh Thanh Ho¸


V/v thµnh lËp doanh nghiÖp Nhµ n­íc


- C¨n cø ®iÒu 47 LuËt tæ chøc H§ND vµ UBND ban hµnh ngµy 11-7-1989.

- C¨n cø quy chÕ vÒ thµnh lËp vµ gi¶i thÓ doanh nghiÖp Nhµ n­íc ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh 388 H§BT ngµy 20/11/1991 vµ NghÞ ®Þnh 156 H§BT ngµy 5/7/1992 cña Héi ®ång Bé tr­ëng.

C¨n cø th«ng b¸o sè: 585 ngµy 20/11/1993 cña Bé tr­ëng Bé N«ng nghiÖp vµ c«ng nghiÖp thùc phÈm, ®ång ý thµnh lËp doanh nghiÖp Nhµ n­íc XÝ nghiÖp DÞch vô c¬ khÝ n«ng nghiÖp CÈm thuû.quyÕt ®Þnh:

§iÒu 1 : Thµnh lËp doanh nghiÖp Nhµ n­íc XÝ nghiÖp DÞch vô c¬ khÝ n«ng nghiÖp CÈm Thuû - tØnh Thanh Ho¸, m· sè : 19-0105, 020102, 070102.

§iÒu 2 : Doanh nghiÖp ®­îc phÐp :

- §Æt trô së t¹i : ThÞ trÊn CÈm Thuû, huyÖn CÈm Thuû, tØnh Thanh Ho¸.

- Vèn Kinh doanh : 329 triÖu ®ång

Trong ®ã :

+ Vèn cè ®Þnh : 272 triÖu ®ång + Vèn l­u ®éng : 54 triÖu ®ång

+ Vèn x©y dùng c¬ b¶n 3 triÖu ®ång.

Theo nguån vèn :

+ Vèn ng©n s¸ch Nhµ n­íc cÊp : 158 triÖu ®ång.

+ Vèn doanh nghiÖp tù bæ sung : 171 triÖu ®ång.

- C¸c ngµnh nghÒ kinh doanh chñ yÕu, c¸c s¶n phÈm chÝnh :

+ DÞch vô c¬ giíi n«ng nghiÖp : Cµy bõa, san ñi, ®¾p ®Ëp, lµm ®­êng; vËn chuyÓn, s¶n xuÊt cung øng thiÕt bÞ phô tïng n«ng cô - Ph­¬ng tiÖn vËn t¶i, thu mua chÕ biÕn n«ng s¶n.

- Tæ chøc doanh nghiÖp theo h×nh thøc : H¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp, cã tµi kho¶n t¹i ng©n hµng vµ sö dông con dÊu riªng ®Ó giao dÞch theo qui ®Þnh.§iÒu 3 :doanh nghiÖp cã tr¸ch nhiÖm lµm ®Çy ®ñ c¸c thñ tôc ®Ó ®¨ng ký kinh doanh vµ ho¹t dodäng ®óng ph¸p luËt.

§iÒu 4: QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy ký./.

N¬i nhËn :

- Uû ban kÕ ho¹ch tØnh

- Së Tµi chÝnh VËt gi¸.

- Träng tµi kinh tÕ tØnh

- C«ng an tØnh

- Ng©n hµng.

- Së c«ng nghiÖp

- Doanh nghiÖp - Côc thuÕ- L­u tCCQ-VP

k/t chñ tÞch UBND tØnh thanh ho¸

Phã chñ tÞch

§· Ký

NguyÔn V¨n Th¸t

Каталог: vbpq thanhhoa.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ubnd tØnh Thanh Ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam  §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> TØnh thanh hãa §éc lËp –Tù do – H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> H§nd tØnh Thanh Ho¸. Uû ban Nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam

tải về 10.82 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương