QuyÕt ®Þnh cña thñ t­íng chÝnh phñ Sè 181/2005/Q§-ttg ngµy 19 th¸ng 7 n¨m 2005 quy ®Þnh vÒ phn lo¹i, xÕp h¹ng c¸c tæ chøc sù nghiÖp, dÞch vô c ng lËptải về 48.63 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu31.07.2016
Kích48.63 Kb.
#11723


QuyÕt ®Þnh

cña thñ t­íng chÝnh phñ Sè 181/2005/Q§-TTg
ngµy 19 th¸ng 7 n¨m 2005 quy ®Þnh vÒ ph©n lo¹i,
xÕp h¹ng c¸c tæ chøc sù nghiÖp, dÞch vô c«ng lËp

Thñ t­íng ChÝnh phñC¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2001;

C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 204/2004/N§-CP ngµy 14 th¸ng 12 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ vÒ chÕ ®é tiÒn l­¬ng ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc vµ lùc l­îng vò trang;

Theo ®Ò nghÞ cña Bé tr­ëng Bé Néi vô,

QuyÕt ®Þnh:

Ch­¬ng I
Nh÷ng quy ®Þnh chung


§iÒu 1. Ph¹m vi vµ ®èi t­îng ®iÒu chØnh

QuyÕt ®Þnh nµy quy ®Þnh viÖc ph©n lo¹i, xÕp h¹ng ®èi víi c¸c tæ chøc sù nghiÖp, dÞch vô c«ng lËp do c¬ quan nhµ n­íc cã thÈm quyÒn thµnh lËp, cã t­ c¸ch ph¸p nh©n, cã tµi kho¶n, con dÊu riªng, thùc hiÖn chøc n¨ng phôc vô qu¶n lý nhµ n­íc hoÆc cung cÊp s¶n phÈm, dÞch vô c«ng trong c¸c ngµnh, lÜnh vùc theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.§iÒu 2. Môc ®Ých

Thùc hiÖn viÖc ph©n lo¹i, xÕp h¹ng c¸c tæ chøc sù nghiÖp, dÞch vô c«ng lËp nh»m:

1. TiÕp tôc kiÖn toµn vµ t¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý ®èi víi c¸c tæ chøc sù nghiÖp, dÞch vô c«ng lËp; kh¾c phôc sù thiÕu tÝnh thèng nhÊt vÒ ph©n lo¹i, xÕp h¹ng vµ khuynh h­íng n©ng h¹ng c¸c tæ chøc sù nghiÖp, dÞch vô c«ng lËp.

2. Thùc hiÖn ph©n cÊp qu¶n lý cho c¸c bé, c¬ quan ngang bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ vµ ñy ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ­¬ng trong viÖc ph©n lo¹i, xÕp h¹ng c¸c tæ chøc sù nghiÖp, dÞch vô c«ng lËp thuéc ph¹m vi qu¶n lý cña tõng cÊp.

3. Phôc vô cho viÖc thùc hiÖn chÕ ®é tiÒn l­¬ng ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc vµ lùc l­îng vò trang, trong ®ã ph©n lo¹i, xÕp h¹ng c¸c tæ chøc sù nghiÖp, dÞch vô c«ng lËp lµ mét c¨n cø ®Ó quy ®Þnh viÖc ¸p dông chÕ ®é phô cÊp chøc vô ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc l·nh ®¹o, qu¶n lý cña tõng lo¹i tæ chøc theo c¸c møc xÕp h¹ng t­¬ng øng, b¶o ®¶m sù thèng nhÊt trong c¶ n­íc.

4. N©ng cao hiÖu lùc, hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña tæ chøc sù nghiÖp, dÞch vô c«ng lËp trong tõng ngµnh, lÜnh vùc; ®æi míi ph­¬ng thøc ®Çu t­ cho mçi lo¹i tæ chøc sù nghiÖp, dÞch vô c«ng lËp theo hÖ thèng ph©n lo¹i, xÕp h¹ng.§iÒu 3. Nguyªn t¾c

Ph©n lo¹i, xÕp h¹ng c¸c tæ chøc sù nghiÖp, dÞch vô c«ng lËp thùc hiÖn theo nh÷ng nguyªn t¾c sau:

1. Phï hîp víi chøc n¨ng, nhiÖm vô cña c¸c tæ chøc sù nghiÖp, dÞch vô c«ng lËp ®· ®­îc c¬ quan nhµ n­íc cã thÈm quyÒn quy ®Þnh, phï hîp víi hÖ sè phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o theo chÝnh s¸ch c¶i c¸ch tiÒn l­¬ng quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 204/2004/N§-CP ngµy 14 th¸ng 12 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ vÒ chÕ ®é tiÒn l­¬ng ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc vµ lùc l­îng vò trang. Trªn c¬ së ph©n lo¹i ®Ó xÕp h¹ng theo nguyªn t¾c tæ chøc sù nghiÖp, dÞch vô c«ng lËp thuéc hÖ thèng ph©n lo¹i nµo th× xÕp h¹ng trong cïng hÖ thèng ph©n lo¹i ®ã.

2. B¶o ®¶m t­¬ng quan vÒ thø bËc vµ mèi quan hÖ hîp lý gi÷a hÖ sè phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o, qu¶n lý thuéc hÖ thèng tæ chøc sù nghiÖp, dÞch vô c«ng lËp víi hÖ sè phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o, qu¶n lý cña c¸c tæ chøc tham m­u, thùc thi ph¸p luËt thuéc hÖ thèng c¬ quan hµnh chÝnh nhµ n­íc.

3. C¨n cø vµo c¸c nhãm tiªu chÝ ph©n lo¹i, xÕp h¹ng vµ khung xÕp h¹ng quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh nµy vµ nh÷ng tiªu chÝ cô thÓ do bé, c¬ quan ngang bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ ban hµnh phï hîp víi tÝnh chÊt, ®Æc ®iÓm cña tõng ngµnh, lÜnh vùc.

4. §èi víi c¸c tæ chøc sù nghiÖp, dÞch vô c«ng lËp thµnh lËp míi, c¬ quan nhµ n­íc cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh thµnh lËp, quy ®Þnh viÖc ph©n lo¹i, xÕp h¹ng tæ chøc ®ã trong QuyÕt ®Þnh thµnh lËp.§iÒu 4. Thêi h¹n xÕp l¹i h¹ng tæ chøc sù nghiÖp, dÞch vô c«ng lËp

1. Thêi h¹n xem xÐt viÖc xÕp l¹i h¹ng tæ chøc sù nghiÖp, dÞch vô c«ng lËp thuéc tõng cÊp qu¶n lý lµ n¨m n¨m, kÓ tõ ngµy cã QuyÕt ®Þnh xÕp h¹ng lÇn tr­íc.

2. Trong tr­êng hîp ®Æc biÖt, tæ chøc sù nghiÖp, dÞch vô c«ng lËp ®­îc ®Çu t­ ph¸t triÓn liªn tôc b¶o ®¶m ®¹t tiªu chÝ cao h¬n th× cã thÓ rót ng¾n thêi gian vµ ®­îc xÕp l¹i vµo h¹ng liÒn kÒ.

§iÒu 5. C¸c nhãm tiªu chÝ ph©n lo¹i, xÕp h¹ng

ViÖc ph©n lo¹i, xÕp h¹ng c¸c tæ chøc sù nghiÖp, dÞch vô c«ng lËp c¨n cø vµo c¸c nhãm tiªu chÝ sau ®©y:

1. C¸c nhãm tiªu chÝ ph©n lo¹i, bao gåm:

a) Nhãm tiªu chÝ vÒ lo¹i h×nh vµ tÝnh chÊt tæ chøc sù nghiÖp, dÞch vô c«ng lËp; ngµnh, lÜnh vùc ho¹t ®éng theo c¸c luËt, ph¸p lÖnh chuyªn ngµnh t­¬ng øng ®iÒu chØnh;

b) Nhãm tiªu chÝ vÒ cÊp qu¶n lý, chøc n¨ng, nhiÖm vô phôc vô qu¶n lý nhµ n­íc hoÆc dÞch vô c«ng ®èi víi tõng lo¹i tæ chøc sù nghiÖp, dÞch vô c«ng lËp;

c) Nhãm tiªu chÝ vÒ ngµnh nghÒ, chuyªn m«n, nghiÖp vô.

2. C¸c nhãm tiªu chÝ xÕp h¹ng, bao gåm:

a) Nhãm tiªu chÝ vÒ quy m« tæ chøc, khèi l­îng c«ng viÖc;

b) Nhãm tiªu chÝ vÒ c¬ cÊu, tr×nh ®é lao ®éng vµ ®é phøc t¹p qu¶n lý;

c) Nhãm tiªu chÝ vÒ h¹ tÇng c¬ së vËt chÊt, kü thuËt vµ trang thiÕt bÞ c«ng nghÖ, ph­¬ng tiÖn lµm viÖc;

d) Nhãm tiªu chÝ vÒ hiÖu qu¶ sö dông c¸c nguån lùc, kÕt qu¶ ho¹t ®éng cã thu vµ møc ®é ®¸p øng nhu cÇu phôc vô qu¶n lý nhµ n­íc vµ cung cÊp s¶n phÈm, dÞch vô c«ng; ph¸t huy vai trß, t¸c dông thùc tÕ.

Ch­¬ng II
Nh÷ng quy ®Þnh cô thÓ vÒ ph©n lo¹i, xÕp h¹ng
tæ chøc sù nghiÖp, dÞch vô c«ng lËp


§iÒu 6. Khung xÕp h¹ng

1. Khung xÕp h¹ng ®èi víi c¸c tæ chøc sù nghiÖp, dÞch vô c«ng lËp thuéc c¸c ngµnh, lÜnh vùc gåm cã m­êi mét h¹ng: h¹ng ®Æc biÖt, h¹ng mét, h¹ng hai, h¹ng ba, h¹ng bèn, h¹ng n¨m, h¹ng s¸u, h¹ng b¶y, h¹ng t¸m, h¹ng chÝn, h¹ng m­êi.

2. §èi víi tõng ngµnh, tõng lÜnh vùc cô thÓ, sè l­îng h¹ng trong khung xÕp h¹ng c¸c tæ chøc sù nghiÖp, dÞch vô c«ng lËp kh¸c nhau.

§iÒu 7. Khung xÕp h¹ng c¸c tæ chøc sù nghiÖp thuéc ChÝnh phñ

C¸c c¬ quan sù nghiÖp thuéc ChÝnh phñ xÕp chung mét h¹ng: h¹ng ®Æc biÖt.§iÒu 8. Khung xÕp h¹ng c¸c tæ chøc sù nghiÖp, dÞch vô c«ng lËp thuéc ngµnh gi¸o dôc vµ ®µo t¹o

Khung xÕp h¹ng c¸c tæ chøc sù nghiÖp, dÞch vô c«ng lËp thuéc ngµnh gi¸o dôc vµ ®µo t¹o do Trung ­¬ng vµ ®Þa ph­¬ng qu¶n lý cã m­êi mét h¹ng: h¹ng ®Æc biÖt, h¹ng mét, h¹ng hai, h¹ng ba, h¹ng bèn, h¹ng n¨m, h¹ng s¸u, h¹ng b¶y, h¹ng t¸m, h¹ng chÝn, h¹ng m­êi. Cô thÓ nh­ sau:

1. CÊp ®¹i häc xÕp ba h¹ng, trong ®ã:

a) §¹i häc quèc gia, Häc viÖn Hµnh chÝnh quèc gia: h¹ng ®Æc biÖt;

b) §¹i häc vïng, c¸c tr­êng ®¹i häc träng ®iÓm: h¹ng mét;

c) C¸c tr­êng ®¹i häc cßn l¹i: h¹ng hai.

2. C¸c tr­êng cao ®¼ng (bao gåm c¶ cao ®¼ng d¹y nghÒ) xÕp hai h¹ng: h¹ng ba, h¹ng bèn.

3. C¸c tr­êng trung häc chuyªn nghiÖp (bao gåm c¶ trung häc d¹y nghÒ) xÕp ba h¹ng: h¹ng bèn, h¹ng n¨m, h¹ng s¸u.

4. C¸c tr­êng d¹y nghÒ, Trung t©m d¹y nghÒ, Trung t©m d¹y nghÒ vµ giíi thiÖu viÖc lµm xÕp hai h¹ng: h¹ng s¸u, h¹ng b¶y.

5. C¸c tr­êng phæ th«ng, trong ®ã:

a) Tr­êng trung häc phæ th«ng xÕp ba h¹ng: h¹ng s¸u, h¹ng b¶y, h¹ng t¸m;

b) Tr­êng trung häc c¬ së xÕp ba h¹ng: h¹ng b¶y, h¹ng t¸m, h¹ng chÝn;

c) Tr­êng tiÓu häc xÕp ba h¹ng: h¹ng t¸m, h¹ng chÝn, h¹ng m­êi;

d) §èi víi c¸c lo¹i tr­êng gåm c¶ trung häc phæ th«ng vµ trung häc c¬ së th× xÕp h¹ng theo tr­êng trung häc phæ th«ng; ®èi víi lo¹i tr­êng gåm c¶ trung häc c¬ së vµ tiÓu häc th× xÕp h¹ng theo tr­êng trung häc c¬ së.

6. C¸c tr­êng mÇm non xÕp hai h¹ng: h¹ng chÝn, h¹ng m­êi.

7. C¸c Trung t©m kü thuËt tæng hîp - h­íng nghiÖp, c¸c Trung t©m gi¸o dôc th­êng xuyªn, c¸c lo¹i h×nh trung t©m kh¸c do cÊp tØnh, cÊp huyÖn qu¶n lý xÕp n¨m h¹ng: h¹ng ba, h¹ng bèn, h¹ng n¨m, h¹ng s¸u, h¹ng b¶y.§iÒu 9. Khung xÕp h¹ng c¸c tæ chøc sù nghiÖp, dÞch vô c«ng lËp thuéc ngµnh y tÕ

Khung xÕp h¹ng c¸c tæ chøc sù nghiÖp, dÞch vô c«ng lËp thuéc ngµnh y tÕ do Trung ­¬ng, ®Þa ph­¬ng vµ Tæng c«ng ty nhµ n­íc qu¶n lý xÕp n¨m h¹ng: h¹ng ®Æc biÖt, h¹ng mét, h¹ng hai, h¹ng ba, h¹ng bèn. Cô thÓ nh­ sau:

1. HÖ Y tÕ ®iÒu trÞ bao gåm: c¸c BÖnh viÖn, Trung t©m y tÕ vµ mét sè tæ chøc y tÕ ®iÒu trÞ kh¸c xÕp bèn h¹ng: h¹ng ®Æc biÖt, h¹ng mét, h¹ng hai, h¹ng ba;

2. HÖ Y tÕ dù phßng bao gåm: ViÖn, Trung t©m vµ mét sè tæ chøc y tÕ dù phßng kh¸c xÕp bèn h¹ng: h¹ng mét, h¹ng hai, h¹ng ba, h¹ng bèn;

3. Trung t©m y tÕ huyÖn, quËn, thÞ x·, thµnh phè trùc thuéc tØnh xÕp h¹ng theo tiªu chuÈn xÕp h¹ng bÖnh viÖn vµ ®­îc tÝnh thªm tû lÖ phÇn tr¨m (%) cña c«ng t¸c y tÕ dù phßng.

§iÒu 10. Khung xÕp h¹ng c¸c tæ chøc sù nghiÖp, dÞch vô c«ng lËp thuéc ngµnh khoa häc vµ c«ng nghÖ

Khung xÕp h¹ng c¸c tæ chøc sù nghiÖp, dÞch vô c«ng lËp thuéc ngµnh khoa häc vµ c«ng nghÖ do Trung ­¬ng vµ ®Þa ph­¬ng qu¶n lý xÕp n¨m h¹ng: h¹ng ®Æc biÖt, h¹ng mét, h¹ng hai, h¹ng ba, h¹ng bèn. Cô thÓ nh­ sau:

1. Tæ chøc nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn cÊp quèc gia: h¹ng ®Æc biÖt.

2. C¸c tæ chøc nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn, dÞch vô khoa häc vµ c«ng nghÖ cÊp ngµnh vµ c¬ së xÕp bèn h¹ng: h¹ng mét, h¹ng hai, h¹ng ba, h¹ng bèn.§iÒu 11. Khung xÕp h¹ng c¸c tæ chøc sù nghiÖp, dÞch vô c«ng lËp thuéc ngµnh v¨n ho¸ - th«ng tin

Khung xÕp h¹ng c¸c tæ chøc sù nghiÖp, dÞch vô c«ng lËp thuéc ngµnh v¨n ho¸ - th«ng tin do Trung ­¬ng, ®Þa ph­¬ng vµ Tæng c«ng ty nhµ n­íc qu¶n lý xÕp bèn h¹ng: h¹ng mét, h¹ng hai, h¹ng ba, h¹ng bèn. Cô thÓ nh­ sau:

1. B¶o tµng xÕp ba h¹ng: h¹ng mét, h¹ng hai, h¹ng ba;

2. Th­ viÖn xÕp bèn h¹ng: h¹ng mét, h¹ng hai, h¹ng ba, h¹ng bèn;

3. Nhµ h¸t, ®oµn nghÖ thuËt vµ tæ chøc nghÖ thuËt kh¸c xÕp ba h¹ng: h¹ng mét, h¹ng hai, h¹ng ba;

4. Ban qu¶n lý Khu di tÝch, Di tÝch xÕp bèn h¹ng: h¹ng mét, h¹ng hai, h¹ng ba, h¹ng bèn;

5. Khu s¸ng t¸c, Trung t©m triÓn l·m v¨n ho¸ nghÖ thuËt, Khu di tÝch Chñ tÞch Hå ChÝ Minh t¹i Phñ Chñ tÞch xÕp hai h¹ng: h¹ng mét, h¹ng hai.

6. B¸o in, b¸o nãi (®µi ph¸t thanh), b¸o h×nh (®µi truyÒn h×nh), t¹p chÝ vµ tæ chøc sù nghiÖp b¸o chÝ, dÞch vô c«ng lËp kh¸c xÕp bèn h¹ng: h¹ng mét, h¹ng hai, h¹ng ba, h¹ng bèn.

7. C¸c tæ chøc sù nghÞªp v¨n ho¸ - th«ng tin c¬ së bao gåm: Nhµ v¨n ho¸, Trung t©m v¨n ho¸ - th«ng tin, Trung t©m v¨n ho¸ - th«ng tin - triÓn l·m, Trung t©m v¨n ho¸ - th«ng tin - thÓ thao vµ c¸c tæ chøc sù nghiÖp v¨n ho¸ - th«ng tin kh¸c xÕp bèn h¹ng: h¹ng mét, h¹ng hai, h¹ng ba, h¹ng bèn.

§iÒu 12. Khung xÕp h¹ng c¸c tæ chøc sù nghiÖp, dÞch vô c«ng lËp thuéc ngµnh thÓ dôc thÓ thao

Khung xÕp h¹ng c¸c tæ chøc sù nghiÖp, dÞch vô c«ng lËp thuéc ngµnh thÓ dôc thÓ thao do Trung ­¬ng vµ ®Þa ph­¬ng qu¶n lý xÕp bèn h¹ng: h¹ng mét, h¹ng hai, h¹ng ba, h¹ng bèn. Cô thÓ nh­ sau:

1. Khu liªn hîp thÓ thao quèc gia, Trung t©m huÊn luyÖn thÓ thao quèc gia I, II, III: h¹ng mét;

2. Trung t©m thÓ thao, Trung t©m v¨n ho¸ thÓ thao, Nhµ thi ®Êu, Nhµ luyÖn tËp vµ c¸c tæ chøc sù nghiÖp, dÞch vô c«ng lËp thÓ dôc thÓ thao kh¸c xÕp bèn h¹ng: h¹ng mét, h¹ng hai, h¹ng ba, h¹ng bèn;

3. C©u l¹c bé thÓ dôc thÓ thao xÕp hai h¹ng: h¹ng ba, h¹ng bèn.

§iÒu 13. Khung xÕp h¹ng c¸c tæ chøc sù nghiÖp, dÞch vô c«ng lËp thuéc ngµnh lao ®éng - th­¬ng binh, x· héi vµ b¶o hiÓm x· héi

Khung xÕp h¹ng c¸c tæ chøc sù nghiÖp, dÞch vô c«ng lËp thuéc ngµnh lao ®éng - th­¬ng binh, x· héi vµ b¶o hiÓm x· héi do Trung ­¬ng vµ ®Þa ph­¬ng qu¶n lý cã bèn h¹ng: h¹ng mét, h¹ng hai, h¹ng ba, h¹ng bèn. Cô thÓ nh­ sau:

C¸c Trung t©m chØnh h×nh vµ phôc håi chøc n¨ng, Trung t©m giíi thiÖu viÖc lµm, Trung t©m b¶o trî x· héi, Trung t©m gi¸o dôc lao ®éng x· héi, Trung t©m tæ chøc qu¶n lý d¹y nghÒ cho ng­êi sau cai nghiÖn, Trung t©m ®iÒu d­ìng th­¬ng binh, ng­êi cã c«ng vµ c¸c tæ chøc sù nghiÖp, dÞch vô c«ng lËp kh¸c thuéc ngµnh lao ®éng - th­¬ng binh vµ x· héi xÕp bèn h¹ng: h¹ng mét, h¹ng hai, h¹ng ba, h¹ng bèn.

§iÒu 14. Khung xÕp h¹ng c¸c tæ chøc sù nghiÖp, dÞch vô c«ng lËp thuéc lÜnh vùc tµi nguyªn vµ m«i tr­êng

Khung xÕp h¹ng c¸c tæ chøc sù nghiÖp, dÞch vô c«ng lËp thuéc lÜnh vùc tµi nguyªn vµ m«i tr­êng do Trung ­¬ng vµ ®Þa ph­¬ng qu¶n lý cã s¸u h¹ng: h¹ng ®Æc biÖt, h¹ng mét, h¹ng hai, h¹ng ba, h¹ng bèn, h¹ng n¨m. Cô thÓ nh­ sau:

1. C¸c tæ chøc sù nghiÖp, dÞch vô c«ng lËp ngµnh khÝ t­îng thuû v¨n xÕp n¨m h¹ng: h¹ng ®Æc biÖt, h¹ng mét, h¹ng hai, h¹ng ba, h¹ng bèn;

2. C¸c tæ chøc sù nghiÖp, dÞch vô c«ng lËp ngµnh ®Þa chÊt - kho¸ng s¶n bao gåm: c¸c Liªn ®oµn §Þa chÊt vµ Kho¸ng s¶n, c¸c Trung t©m §Þa chÊt vµ Kho¸ng s¶n xÕp hai h¹ng: h¹ng hai, h¹ng ba;

3. C¸c tæ chøc sù nghiÖp, dÞch vô c«ng lËp phôc vô qu¶n lý ®Êt ®ai, ®o ®¹c vµ b¶n ®å, viÔn th¸m xÕp n¨m h¹ng: h¹ng mét, h¹ng hai, h¹ng ba, h¹ng bèn, h¹ng n¨m;

4. C¸c tæ chøc sù nghiÖp, dÞch vô c«ng lËp thuéc lÜnh vùc b¶o vÖ m«i tr­êng bao gåm Trung t©m T­ vÊn m«i tr­êng, Trung t©m Quan tr¾c vµ m«i tr­êng, Tr¹m Quan tr¾c vµ mét sè tæ chøc sù nghiÖp, dÞch vô c«ng lËp kh¸c vÒ tµi nguyªn vµ m«i tr­êng xÕp ba h¹ng: h¹ng ba, h¹ng bèn, h¹ng n¨m.§iÒu 15. Khung xÕp h¹ng c¸c tæ chøc sù nghiÖp, dÞch vô c«ng lËp thuéc c¸c ngµnh, lÜnh vùc n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n

Khung xÕp h¹ng c¸c tæ chøc sù nghiÖp, dÞch vô c«ng lËp thuéc ngµnh, lÜnh vùc n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n do Trung ­¬ng, ®Þa ph­¬ng vµ Tæng c«ng ty nhµ n­íc qu¶n lý cã ba h¹ng: h¹ng mét, h¹ng hai, h¹ng ba. Cô thÓ nh­ sau:

1. C¸c Trung t©m khuyÕn n«ng, khuyÕn l©m, n­íc s¹ch vµ vÖ sinh m«i tr­êng n«ng th«n; c¸c Ban qu¶n lý rõng, v­ên quèc gia vµ c¸c tæ chøc sù nghiÖp, dÞch vô c«ng lËp kh¸c xÕp ba h¹ng: h¹ng mét, h¹ng hai, h¹ng ba;

2. C¸c tæ chøc b¶o vÖ thùc vËt, b¶o vÖ ®éng vËt, sù nghiÖp thó y, xÕp hai h¹ng: h¹ng hai, h¹ng ba.§iÒu 16. Khung xÕp h¹ng c¸c tæ chøc sù nghiÖp, dÞch vô c«ng lËp thuéc ngµnh giao th«ng vËn t¶i

Khung xÕp h¹ng c¸c tæ chøc sù nghiÖp, dÞch vô c«ng lËp thuéc ngµnh giao th«ng vËn t¶i do Trung ­¬ng, ®Þa ph­¬ng vµ Tæng c«ng ty nhµ n­íc qu¶n lý xÕp hai h¹ng: h¹ng hai, h¹ng ba. Cô thÓ nh­ sau:

1. C¸c Trung t©m ®¨ng kiÓm, kiÓm ®Þnh kü thuËt vµ mét sè tæ chøc sù nghiÖp, dÞch vô c«ng lËp kh¸c xÕp hai h¹ng: h¹ng hai, h¹ng ba;

2. Trung t©m qu¶n lý bay d©n dông xÕp h¹ng hai;

3. C¸c Ban qu¶n lý c¶ng, côm c¶ng, c¶ng vô, cÇu, ®­êng vµ c¸c ban qu¶n lý kh¸c xÕp hai h¹ng: h¹ng hai, h¹ng ba.

§iÒu 17. Khung xÕp h¹ng c¸c tæ chøc sù nghiÖp, dÞch vô c«ng lËp thuéc c¸c ngµnh, lÜnh vùc kh¸c

1. Khung xÕp h¹ng c¸c tæ chøc sù nghiÖp, dÞch vô c«ng lËp thuéc ngµnh t­ ph¸p do Trung ­¬ng vµ ®Þa ph­¬ng qu¶n lý, bao gåm: Tæ chøc trî gióp ph¸p lý vµ c¸c tæ chøc sù nghiÖp, dÞch vô c«ng lËp t­ ph¸p kh¸c xÕp ba h¹ng: h¹ng hai, h¹ng ba, h¹ng bèn.

2. Khung xÕp h¹ng c¸c tæ chøc sù nghiÖp, dÞch vô c«ng lËp thuéc ngµnh tµi chÝnh do Trung ­¬ng, ®Þa ph­¬ng vµ Tæng c«ng ty nhµ n­íc qu¶n lý, bao gåm: Tæ chøc sù nghiÖp dÞch vô qu¶n lý tµi chÝnh vÒ ®Êt ®ai - bÊt ®éng s¶n, Tæ chøc vÒ th«ng tin, t­ vÊn, dÞch vô tµi s¶n vµ bÊt ®éng s¶n, Tæ chøc dÞch vô chøng kho¸n vµ c¸c tæ chøc sù nghiÖp, dÞch vô c«ng lËp tµi chÝnh kh¸c xÕp ba h¹ng: h¹ng hai, h¹ng ba, h¹ng bèn.

3. Khung xÕp h¹ng c¸c tæ chøc sù nghiÖp, dÞch vô c«ng lËp thuéc ngµnh b­u chÝnh, viÔn th«ng, c«ng nghÖ th«ng tin do Trung ­¬ng, ®Þa ph­¬ng vµ Tæng c«ng ty nhµ n­íc qu¶n lý, bao gåm: c¸c Trung t©m tÇn sè v« tuyÕn ®iÖn, tin häc vµ mét sè tæ chøc sù nghiÖp, dÞch vô c«ng lËp kh¸c xÕp ba h¹ng: h¹ng hai, h¹ng ba, h¹ng bèn.

4. Khung xÕp h¹ng c¸c tæ chøc sù nghiÖp, dÞch vô c«ng lËp thuéc ngµnh kÕ ho¹ch vµ ®Çu t­ do Trung ­¬ng vµ ®Þa ph­¬ng qu¶n lý, bao gåm: Tæ chøc hç trî doanh nghiÖp võa vµ nhá vµ mét sè tæ chøc sù nghiÖp, dÞch vô c«ng lËp kh¸c xÕp ba h¹ng: h¹ng hai, h¹ng ba, h¹ng bèn.

5. Khung xÕp h¹ng c¸c tæ chøc sù nghiÖp, dÞch vô c«ng lËp thuéc ngµnh d©n sè, gia ®×nh vµ trÎ em do Trung ­¬ng vµ ®Þa ph­¬ng qu¶n lý, bao gåm: Tæ chøc sù nghiÖp vÒ truyÒn th«ng d©n sè, kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh, ch¨m sãc, b¶o vÖ trÎ em vµ mét sè tæ chøc sù nghiÖp, dÞch vô c«ng lËp kh¸c xÕp ba h¹ng: h¹ng hai, h¹ng ba, h¹ng bèn.

6. Khung xÕp h¹ng c¸c tæ chøc sù nghiÖp, dÞch vô c«ng lËp thuéc ngµnh thuû s¶n do Trung ­¬ng, ®Þa ph­¬ng vµ Tæng c«ng ty nhµ n­íc qu¶n lý, bao gåm: c¸c Trung t©m khuyÕn ng­, c¸c Trung t©m gièng thñy s¶n vµ c¸c tæ chøc sù nghiÖp, dÞch vô c«ng lËp kh¸c xÕp ba h¹ng: h¹ng mét, h¹ng hai, h¹ng ba.

7. Khung xÕp h¹ng c¸c tæ chøc sù nghiÖp, dÞch vô c«ng lËp thuéc c¸c ngµnh, lÜnh vùc kh¸c cßn l¹i xÕp ba h¹ng: h¹ng hai, h¹ng ba, h¹ng bèn.Ch­¬ng III
NhiÖm vô, quyÒn h¹n cña Bé tr­ëng, Thñ tr­ëng
c¬ quan ngang bé, Thñ tr­ëng c¬ quan thuéc
ChÝnh phñ, Chñ tÞch ñy ban Nh©n d©n tØnh,
thµnh phè trùc thuéc Trung ­¬ng


§iÒu 18. NhiÖm vô, quyÒn h¹n cña Bé tr­ëng, Thñ tr­ëng c¬ quan ngang Bé, Thñ tr­ëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ

1. C¨n cø vµo nhãm tiªu chÝ ph©n lo¹i, xÕp h¹ng vµ khung xÕp h¹ng quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh nµy, Bé tr­ëng, Thñ tr­ëng c¬ quan ngang bé, qu¶n lý nhµ n­íc ®èi víi ngµnh, lÜnh vùc chñ tr×, phèi hîp víi Bé tr­ëng Bé Néi vô vµ Bé tr­ëng Bé Tµi chÝnh x©y dùng, ban hµnh c¸c tiªu chÝ cô thÓ xÕp h¹ng cña ngµnh, lÜnh vùc; chØ ®¹o h­íng dÉn, kiÓm tra viÖc ¸p dông c¸c tiªu chÝ trong xÕp h¹ng ®èi víi c¸c tæ chøc sù nghiÖp, dÞch vô c«ng lËp thuéc ngµnh, lÜnh vùc.

2. C¸c Bé tr­ëng, Thñ tr­ëng c¬ quan ngang bé, Thñ tr­ëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ c¨n cø vµo tiªu chÝ ph©n lo¹i chung vµ tiªu chÝ cô thÓ cña tõng ngµnh, lÜnh vùc ®Ó xÕp h¹ng c¸c tæ chøc sù nghiÖp, dÞch vô c«ng lËp thuéc cÊp m×nh qu¶n lý vµ göi b¸o c¸o xÕp h¹ng vÒ Bé Néi vô.

§iÒu 19. NhiÖm vô, quyÒn h¹n cña Chñ tÞch ñy ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ­¬ng

1. C¨n cø vµo nhãm tiªu chÝ chung vµ tiªu chÝ cô thÓ cña tõng ngµnh, lÜnh vùc, Chñ tÞch ñy ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ­¬ng quyÕt ®Þnh xÕp h¹ng c¸c tæ chøc sù nghiÖp, dÞch vô c«ng lËp thuéc cÊp m×nh qu¶n lý vµ göi b¸o c¸o xÕp h¹ng vÒ Bé Néi vô.

2. ChØ ®¹o, h­íng dÉn, kiÓm tra ®èi víi c¸c së, ban, ngµnh cña tØnh vµ ñy ban nh©n d©n cÊp huyÖn trong viÖc thùc hiÖn ph©n lo¹i, xÕp h¹ng c¸c tæ chøc sù nghiÖp, dÞch vô c«ng lËp theo ph©n cÊp.

§iÒu 20. NhiÖm vô, quyÒn h¹n cña Bé tr­ëng Bé Néi vô

1. QuyÕt ®Þnh c«ng nhËn xÕp h¹ng c¸c tæ chøc sù nghiÖp, dÞch vô c«ng lËp h¹ng ®Æc biÖt vµ tæ chøc sù nghiÖp, dÞch vô c«ng lËp kh¸c do ChÝnh phñ, Thñ t­íng ChÝnh phñ thµnh lËp vµ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô trªn c¬ së ®Ò nghÞ cña Bé tr­ëng qu¶n lý theo ngµnh, lÜnh vùc vµ Chñ tÞch ñy ban nh©n d©n cÊp tØnh (trõ c¸c tæ chøc sù nghiÖp mµ thÈm quyÒn xÕp h¹ng ®· ®­îc quy ®Þnh trong c¸c luËt, ph¸p lÖnh chuyªn ngµnh hoÆc trong c¸c nghÞ ®Þnh h­íng dÉn thi hµnh vµ c¸c quyÕt ®Þnh cña Thñ t­íng ChÝnh phñ).

2. Tr×nh Thñ t­íng ChÝnh phñ söa ®æi, bæ sung quy ®Þnh vÒ ph©n lo¹i, xÕp h¹ng ®èi víi c¸c tæ chøc sù nghiÖp, dÞch vô c«ng lËp.

3. QuyÕt ®Þnh hoÆc h­íng dÉn c«ng nhËn xÕp h¹ng ®èi víi c¸c tæ chøc sù nghiÖp, dÞch vô c«ng lËp ch­a ®­îc quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh nµy.

4. Chñ tr×, phèi hîp víi c¸c bé, ngµnh liªn quan theo dâi, kiÓm tra viÖc thùc hiÖn ph©n lo¹i, xÕp h¹ng cô thÓ ®èi víi c¸c tæ chøc sù nghiÖp, dÞch vô c«ng lËp theo quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh nµy.

§iÒu 21. NhiÖm vô, quyÒn h¹n cña Bé tr­ëng Bé Tµi chÝnh

B¶o ®¶m chÕ ®é phô cÊp chøc vô ®èi víi c¸c chøc vô l·nh ®¹o, qu¶n lý cña c¸c tæ chøc sù nghiÖp, dÞch vô c«ng lËp sau khi cã quyÕt ®Þnh vÒ ph©n lo¹i, xÕp h¹ng; thanh tra, kiÓm tra viÖc thùc hiÖn chÕ ®é phô cÊp chøc vô theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.Ch­¬ng IV
§iÒu kho¶n thi hµnh


§iÒu 22. HiÖu lùc thi hµnh

QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o.§iÒu 23. Tr¸ch nhiÖm thi hµnh

C¸c Bé tr­ëng, Thñ tr­ëng c¬ quan ngang Bé, Thñ tr­ëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch ñy ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ­¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
Каталог: PortalFolders -> ImageUploads -> TTHCUBND -> 1917
1917 -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
1917 -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
1917 -> Mẫu số 10 Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2010/tt-blđtbxh ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội CƠ quan có thẩm quyền công ty
1917 -> Nghị định của Chính phủ số 107/2004/NĐ-cp ngày 01 tháng 4 năm 2004 quy định số lượng Phó Chủ tịch và cơ cấu thành viên Uỷ ban nhân dân các cấp
1917 -> BỘ XÂy dựng
1917 -> Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 75/2006/NĐ-cp ngàY 02 tháng 8 NĂM 2006 quy đỊnh chi tiết và HƯỚng dẫn thi hành một số ĐIỀu của luật giáo dụC
1917 -> BỘ TÀi chính
1917 -> CHÍnh phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
1917 -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO
1917 -> CỦa bộ XÂy dựng số 04/2006/tt-bxd ngàY 18 tháng 8 NĂM 2006 HƯỚng dẫn thực hiện quy chế khu đÔ thị MỚi ban hàNH

tải về 48.63 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương