QuyÕt ®Þnh cña ubnd tØnh Thanh Ho¸tải về 21.63 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích21.63 Kb.
#27249

Uû ban Nh©n d©n tØnh

Thanh ho¸

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc


Sè : 924 TC/UBTH
Thanh Ho¸, ngµy 9 th¸ng 11 n¨m 1981quyÕt ®Þnh cña UBND tØnh Thanh Ho¸


V/v thµnh lËp hÖ thèng bé m¸y lµm nhiÖm vô ®iÒu

®éng lao ®éng vµ d©n c­Uû ban Nh©n d©n tØnh Thanh Ho¸


- C¨n cø §iÒu 44 LuËt Tæ chøc H§ND vµ UBHC c¸c cÊp ban hµnh ngµy 10/11/1962.

- C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 09 ngµy 25/7/1981 cña Héi ®ång Bé tr­ëng v/v tæ chøc bé m¸y ®iÒu ®éng lao ®éng vµ d©n c­ gi÷a c¸c vïng trong c¶ n­íc.

- XÐt ®Ò nghÞ cña ®ång chÝ Tr­ëng ty Lao ®éng vµ ®ång chÝ Tr­ëng ban Tæ chøc UBND tØnh.

quyÕt ®Þnh:

§iÒu 1 : Thµnh lËp hÖ thèng bé m¸y lµm nhiÖm vô ®iÒu ®éng lao ®éng vµ d©n c­ cña tØnh nh­ sau:

1- ë TØnh:

Thµnh lËp chi côc ®iÒu ®éng lao ®éng vµ d©n c­ (gäi t¾t lµ chi côc ®iÒu ®éng lao ®éng) trùc thuéc Ty Lao ®éng. Chi côc ®iÒu ®éng lao ®éng lµ ®¬n vÞ ho¹t ®éng sù nghiÖp, chÞu sù chØ ®¹o toµn diÖn cña Ty Lao ®«ng, ®ång thêi chÞu sù chØ ®¹o vÒ chuyªn m«n, nghiÖp vô cña Côc ®iÒu ®éng lao ®éng (Bé Lao ®éng) cã c¸c nhiÖm vô chñ yÕu nh­ sau:

- Gióp Tr­ëng ty Lao ®éng vµ Côc tr­ëng Côc ®iÒu ®éng lao ®éng tæ chøc ®iÒu ®éng lao ®éng vµ d©n c­ ®i x©y dùng kinh tÕ kÓ c¶ trong tØnh vµ ngoµi tØnh theo chØ tiªu kÕ ho¹ch Nhµ n­íc giao.

- Phèi hîp víi c¸c ngµnh cã liªn quan kiÓm tra ®«n ®èc c¸c ®Þa ph­¬ng, c¸c c¬ së tiÕp nhËn lao ®éng ®Õn, ®¶m b¶o c¸c ®iÒu kiÖn vÒ vËt chÊt vÒ tinh thÇn phôc vô tèt cho s¶n xuÊt vµ ®êi sèng cña nh©n d©n ®Õn lµm nhiÖm vô x©y dùng kinh tÕ míi.

- Nghiªm chØnh chÊp hµnh vµ gi¶i quyÕt tèt c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch cña Nhµ n­íc ®èi víi nh÷ng ng­êi ®i x©y dùng vïng kinh tÕ míi.

Bé m¸y cña chi côc:

Chi côc do mét ®ång chÝ Phã tr­ëng Ty Lao ®éng lµm chi Côc tr­ëng, 1 phã chi côc tr­ëng gióp viÖc vµ 1 sè c¸n bé.

Chi côc cã c¸c phßng:

1- Phßng kÕ ho¹ch.

2- Phßng kÕ to¸n tµi vô.

3- Phßng tæ chøc hµnh chÝnh, qu¶n trÞ (gäi t¾t lµ phßng tæ chøc hµnh chÝnh).

4- Phßng tuyªn truyÒn vµ ®iÒu ®éng.

Mçi phßng, cã tr­ëng phßng vµ 1 sè c¸n bé nghiÖp vô.

NhiÖm vô vµ biªn chÕ cô thÓ cña mçi phßng do ®ång chÝ Tr­ëng ty Lao ®éng quy ®Þnh theo h­íng dÉn cña Côc ®iÒu ®éng lao ®éng Trung ­¬ng.

Biªn chÕ cô thÓ cña Chi côc sÏ do côc ®iÒu ®éng lao ®éng th«ng b¸o hµng n¨m, theo chØ tiªu Nhµ n­íc giao, tr­íc m¾t Ty Lao ®éng lËp kÕ ho¹ch lao ®éng cho Chi côc, ®Ò nghÞ UBND tØnh quyÕt ®Þnh vµ ®iÒu ®éng (kh«ng tuyÓn dông ngoµi x· héi).

2- ë c¸c huyÖn, thÞ x·:

C¨n cø vµo nhiÖm vô vµ chØ tiªu tØnh giao cho c¸c huyÖn ®i x©y dùng vïng kinh tÕ, tr­íc m¾t c¸c huyÖn sau ®©y ®­îc thµnh lËp ban lao ®éng: Ho»ng Ho¸, HËu Léc, Qu¶ng x­¬ng, §«ng ThiÖu, TriÖu S¬n, Thä Xu©n, TÜnh gia, N«ng cèng.

Ban lao ®éng trùc thuéc UBND huyÖn vµ chÞu sù chØ ®¹o toµn diÖn cña UBND huyÖn, ®ång thêi chÞu sù chØ ®¹o vÒ chuyªn m«n, nghiÖp vô cña chi côc ®iÒu ®éng lao ®éng (vÒ mÆt ®iÒu ®éng lao ®éng ®i x©y dùng kinh tÕ).

Ban lao ®éng cã nhiÖm vô:

- Gióp UBND huyÖn tæ chøc qu¶n lý thèng nhÊt vÒ c«ng t¸c lao ®éng vµ tiÒn l­¬ng.

- Tæ chøc ®iÒu ®éng lao ®éng vµ d©n c­ ®i x©y dùng kinh tÕ.

- Nghiªm chØnh chÊp hµnh mäi chÕ ®é chÝnh s¸ch, thÓ lÖ, nguyªn t¾c vÒ qu¶n lý kinh tÕ tµi chÝnh cña Nhµ n­íc.

ViÖc thµnh lËp ban lao ®éng ë c¸c huyÖn nãi trªn b»ng c¸ch chuyÓn vµ s¸t nhËp bé phËn chuyªn tr¸ch lµm c«ng t¸c ®iÒu ®éng lao ®éng vµ d©n c­ trong ban kinh tÕ míi vµ bé phËn lao ®éng trong ban kÕ ho¹ch (hoÆc ban Tæ chøc lao ®éng x· héi) cña huyÖn, sè l­îng c¸n bé chuyªn tr¸ch lµm nhiÖm vô chuyÓn d©n ë mçi huyÖn sÏ do Chi côc vµ UBND huyÖn bµn b¹c cô thÓ.

Ban cã tr­ëng ban, 1 phã ban trùc tiÕp lµm tæ tr­ëng tæ ®iÒu ®éng lao ®éng vµ d©n c­, cïng mét sè c¸n bé nghiÖp vô Biªn chÕ cô thÓ cña mçi ban lao ®éng ë c¸c huyÖn nãi trªn do ®ång chÝ Chñ tÞch UBND huyÖn quy ®Þnh.

3- ë x·: ë nh÷ng x· cã nhiÖm vô ®­a d©n ®i hoÆc tiÕp nhËn d©n ®Õn x©y dùng kinh tÕ míi ®­îc mét c¸n bé chuyªn tr¸ch lµm nhiÖm vô ®iÒu ®éng lao ®éng vµ d©n c­.

C¸n bé chuyªn tr¸ch lµm nhiÖm vô ®iÒu ®éng lao ®éng vµ d©n c­ cã nhiÖm vô gióp UBND x· tuyªn truyÒn, vËn ®éng vµ tuyÓn chän nh©n d©n ®i x©y dùng vïng kinh tÕ míi, C¸n bé chuyªn tr¸ch lµm c«ng t¸c ®iÒu ®éng lao ®éng ë x· ®­îc h­ëng ®Þnh xuÊt hµng th¸ng nh­ møc qui ®Þnh trong QuyÕt ®Þnh sè 130 CP ngµy 20/6/1975 cña Héi ®ång ChÝnh phñ (trong thêi gian lµm nhiÖm vô).

§iÒu 2 : Chi côc ®iÒu ®éng lao ®éng vµ c¸c ban lao ®éng lµ nh÷ng ®¬n vÞ ho¹t ®éng sù nghiÖp cã con dÊu vµ tµi kho¶n riªng ®Ó giao dÞch.

Biªn chÕ quü l­¬ng cña hÖ thèng lµm nhiÖm vô ®iÒu ®éng lao ®éng vµ d©n c­ ®­îc tÝnh vµo ngµnh ho¹t ®éng sù nghiÖp.§iÒu 3: Ban khai hoang kinh tÕ míi cña tØnh bµn giao nhiÖm vô chuyÓn d©n vµ c¸n bé phßng chuyÓn d©n cho Chi côc ®iÒu ®éng lao ®éng (Ty Lao ®éng).

§iÒu 4: C¸c ®ång chÝ Ch¸nh V¨n phßng UBND tØnh, Tr­ëng ban Tæ chøc UBND tØnh, Chñ tÞch UBND c¸c huyÖn, thÞ, Tr­ëng ty Tµi chÝnh, Gi¸m ®èc Ng©n hµng Thanh Ho¸, Chñ nhiÖm Uû ban KÕ ho¹ch, Tr­ëng ty Lao ®éng, tr­ëng ban khai hoang kinh tÕ míi cña tØnh vµ c¸c ngµnh cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.

N¬i nhËn :

- Nh­ §iÒu 4 Q§

- Bé Lao ®éng

- TØnh uû

- VP H§BT

- L­u


tm. UBND tØnh Thanh Ho¸

k/t chñ tÞch

Phã Chñ tÞch

§· ký

Hµ V¨n Ban

Каталог: vbpq thanhhoa.nsf
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> QuyÕt ®Þnh cña chñ tÞch ubnd tØnh thanh hãa VÒ viÖc phª duyÖt §Ò c­¬ng nhiÖm vô Quyho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi huyÖn TÜnh Gia giai ®o¹n 2005 2015
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn tØnh thanh ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban Hµnh chÝnh
vbpq thanhhoa.nsf -> Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc

tải về 21.63 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương