QuyÕt ®Þnh cña ubnd tØnh thanh ho¸tải về 12.37 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu04.08.2016
Kích12.37 Kb.
#12944

Uû ban Nh©n d©n

tØnh thanh ho¸

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - T­u do - H¹nh Phóc


Sè : 1937 NN/UBTH
Thanh Ho¸, ngµy 18 th¸ng 10 n¨m 1995quyÕt ®Þnh cña ubnd tØnh thanh ho¸

V/v giao ®Êt sö dông vµo môc ®Ých x©y dùng kh¸ch s¹n cho B¸o v¨n ho¸

Chñ tÞch UBND tØnh Thanh Ho¸

- C¨n cø ®iÒu 41 LuËt tæ chøc H§ND vµ UBND ngµy 21-6-1994.

- C¨n cø ®iÒu 23 LuËt ®Êt ®ai ngµy 14-7-1993.

- XÐt tê tr×nh sè : 144 CV-BVH ngµy 29/9/1995 cña B¸o v¨n ho¸ thuéc Bé V¨n ho¸ Th«ng tin, vµ ®Ò nghÞ cña B¸o V¨n ho¸ th«ng tin Thanh Ho¸ t¹i tê tr×nh sè 39 BVHTT ngµy 27/9/1995 v/v xin sö dông ®Êt vµo môc ®Ých x©y dùng kh¸ch s¹n.

- §­îc sù tho¶ thuËn cña UBND thÞ x· SÇm S¬n, 349 TT/UBSS ngµy 12/10/1993.

- XÐt ®Ò nghÞ cña Gi¸m ®èc së §Þa ChÝnh t¹i tê tr×nh sè : 278 §C/TH ngµy 16/10/1995.quyÕt ®Þnh:

§iÒu 1 : Giao ®Êt cho B¸o V¨n ho¸ thuéc Bé V¨n ho¸ th«ng tin qu¶n lý vµ sö dông vµo môc ®Ých kh¸ch s¹n.

T¹i ph­êng B¾c s¬n thuéc thÞ x· SÇm S¬n

Tæng diÖn tÝch 3153 m2(®Êt c¸t biÓn).

Gåm c¸c thöa sè : 308b, 309b, 310b, 311, 312, 313 tê b¶n ®å sè : 2

Thuéc b¶n ®å ®Þa chÝnh ph­êng B¾c s¬n, tû lÖ 1/2000.

§iÒu 2 : §¬n vÞ ®­îc giao ®Êt cã tr¸ch nhiÖm :

- Qu¶n lý sö dông ®Êt ®óng ranh giíi, ®óng diÖn tÝch, ®óng môc ®Ých ®­îc giao.

- Nép tiÒn sö dông ®Êt vµo ng©n s¸ch Nhµ n­íc theo quyÕt ®Þnh sè 10 TCTN/UBND ngµy 7 th¸ng 1 n¨m 1995.

- §Òn bï thiÖt h¹i tµi s¶n thùc tÕ cho chñ cã ®Êt bÞ thu håi theo quy ®Þnh hiÖn hµnh.

- X©y dùng theo mÆt b»ng quy ho¹chu sè : 80 XD/UBTH ngµy 7/10/1993 cña UBND tØnh Thanh Ho¸.

- Khi cã quyÕt ®Þnh khëi c«ng cña UBND tØnh míi ®­îc x©y dùng c«ng tr×nh.§iÒu 3 : C¸c «ng Ch¸nh v¨n phßng UBND tØnh, Gi¸m ®èc së §Þa chÝnh, X©y dùng, Tµi chÝnh-VËt gi¸, Côc thuÕ, Chñ tÞch UBND thÞ x· SÇm S¬n , Chñ tÞch UBND ph­êng B¾c s¬n vµ thñ tr­ëng ®¬n vÞ B¸o V¨n ho¸ thuéc BéV¨n ho¸ th«ng tin chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh quyÕt ®Þnh nµy./.


N¬i nhËn :

- Nh­ ®iÒu 3 Q§- L­u

k/t chñ tÞch UBND tØnh thanh ho¸

Phã chñ tÞch

§· Ký

NguyÔn V¨n Th¸t

Каталог: vbpq thanhhoa.nsf
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> QuyÕt ®Þnh cña chñ tÞch ubnd tØnh thanh hãa VÒ viÖc phª duyÖt §Ò c­¬ng nhiÖm vô Quyho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi huyÖn TÜnh Gia giai ®o¹n 2005 2015
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn tØnh thanh ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban Hµnh chÝnh
vbpq thanhhoa.nsf -> Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc

tải về 12.37 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương