QuyÕt ®Þnh cña ubnd tØnh Thanh ho¸tải về 16.78 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu21.08.2016
Kích16.78 Kb.
#25584
uû ban nh©n d©n céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

tØnh thanh ho¸ §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

------------------- ----------*----------

Sè: 786 /Q§-UB Thanh Ho¸, ngµy 17 th¸ng 3 n¨m 2004

QuyÕt ®Þnh cña UBND tØnh Thanh ho¸


V/v Thu håi ®Êt t¹i thÞ trÊn huyÖn Thä xu©n (®Êt x· Xu©n Tr­êng x©m canh)

giao cho Trung t©m båi d­ìng chÝnh trÞ huyÖn Thä xu©n sö dông.


Uû ban nh©n d©n tØnh Thanh Ho¸

- C¨n cø LuËt Tæ chøc H§ND vµ UBND ngµy 10-12-2003

- C¨n cø LuËt §Êt ®ai (®· ®­îc söa ®æi, bæ sung n¨m 1998 vµ n¨m 2001)

- C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 04/2000/ N§-CP vÒ thi hµnh LuËt Söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt §Êt ®ai vµ NghÞ ®Þnh sè 66/2001/N§-CP ngµy 28/9/2001 vÒ Söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh sè 04/2000/N§-CP.

- C¨n cø Th«ng t­ sè 2074/2001/TT-TC ngµy 14/12/2001 cña Tæng côc §Þa chÝnh h­íng dÉn tr×nh tù lËp, xÐt duyÖt hå s¬ xin giao ®Êt, thuª ®Êt ®èi víi tæ chøc, hé gia ®×nh, c¸ nh©n trong n­íc.

- XÐt ®Ò nghÞ cña Chñ tÞch UBND huyÖn Thä Xu©n t¹i tê tr×nh sè: 06/TTr-UB ngµy 15/01/2004 vµ Tê tr×nh sè 16/TT-TgT ngµy 28/10/2003 cña Trung t©m båi d­ìng chÝnh trÞ huyÖn Thä Xu©n V/v xin giao ®Êt x©y dùng Trung t©m båi d­ìng huyÖn.

- Theo ®Ò nghÞ cña Gi¸m ®èc Së Tµi nguyªn & M«i tr­êng Thanh Ho¸ t¹i tê tr×nh sè: 308/TN&MT/QH-KH ngµy 11 th¸ng 3 n¨m 2004.

quyÕt ®Þnh:

§iÒu1: Thu håi ®Êt t¹i thÞ trÊn Thä Xu©n (®Êt c¸c hé d©n cña x· Xu©n Tr­êng x©m canh vµ mét phÇn ®Êt XDCB huyÖn qu¶n lý) giao cho Trung t©m båi d­ìng chÝnh trÞ huyÖn Thä Xu©n, sö dông vµo môc ®Ých: X©y dùng Trung t©m båi d­ìng chÝnh trÞ huyÖn.

- Tæng diÖn tÝch thu håi: 4.337,5m2 (®Êt mÇu vµ ®Êt XDCB cò)

+ Trong ®ã: - DiÖn tÝch ®Êt giao x©y dùng: 3.581,5m2.

- §Êt lµm ®­êng giao th«ng theo quy ho¹ch 756m2.

- VÞ trÝ khu ®Êt ®­îc x¸c ®Þnh theo mÆt b»ng quy ho¹ch x©y dùng sè: 53/XD-UBTH ngµy 06/6/2003 cña Chñ tÞch UBND tØnh Thanh Ho¸ vµ t­¬ng øng trªn B¶n ®å ®Þa chÝnh thÞ trÊn Thä Xu©n, ®­îc Së §i¹ chÝnh x¸c lËp vµ c«ng nhËn n¨m 1999, tû lÖ: 1/500, tê b¶n ®å sè 25, thöa sè: 02; 03; 13.

§iÒu 2: Chñ tÞch UBND huyÖn Thä Xu©n cã tr¸ch nhiÖm:

- Thu håi ®Êt, thu håi GiÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt, hoÆc ®iÒu chØnh diÖn tÝch trong GCNQSD§ cña c¸c hé sö dông ®Êt n»m trong khu vùc ®Êt thu håi.

- ChØ ®¹o UBND x· Xu©n Tr­êng cïng chñ ®Çu t­ thùc hiÖn båi th­êng, gi¶i phãng mÆt b»ng theo quy ®Þnh hiÖn hµnh.

- Phèi hîp víi Së Tµi nguyªn & M«i tr­êng, tæ chøc bµn giao mèc giíi sö dông ®Êt cho chñ ®Çu t­ sö dông.§iÒu 3: Gi¸m ®èc Së Tµi nguyªn & M«i tr­êng Thanh Ho¸ cã tr¸ch nhiÖm:

- Chñ tr×, cïng víi UBND huyÖn Thä Xu©n tæ chøc bµn giao mèc giíi sö dông ®Êt t¹i thùc ®Þa, kiÓm tra viÖc chÊp hµnh c¸c quy ®Þnh cña ®¬n vÞ ®­îc giao ®Êt theo quy ®Þnh ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai.§iÒu 4: Gi¸m ®èc Trung t©m båi d­ìng chÝnh trÞ huyÖn Thä Xu©n cã tr¸ch nhiÖm:

- Båi th­êng cho chñ cã ®Êt bÞ thu håi theo quy ®Þnh hiÖn hµnh.

- Sö dông ®Êt ®óng diÖn tÝch, ®óng vÞ trÝ vµ ®óng môc ®Ých ®­îc giao.

- C«ng tr×nh x©y dùng theo ®óng mÆt b»ng quy ho¹ch x©y dùng sè: 53/XD-UBTH ngµy 06/6/2003 cña Chñ tÞch UBND tØnh Thanh Ho¸ phª duyÖt.

- §¨ng ký sö dông ®Êt t¹i UBND thÞ trÊn Thä Xu©n.

§iÒu 5: ¤ng Ch¸nh V¨n phßng UBND tØnh, Gi¸m ®èc c¸c Së: Tµi nguyªn & M«i tr­êng, X©y dùng, Tµi chÝnh-VËt gi¸, Côc ThuÕ, Chñ tÞch UBND huyÖn Thä Xu©n, Chñ tÞch UBND thÞ trÊn Thä Xu©n, Chñ tÞch UBND x· Xu©n Tr­êng vµ Gi¸m ®èc Trung t©m båi d­ìng chÝnh trÞ huyÖn Thä Xu©n chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh quyÕt ®Þnh nµy./.

N¬i nhËn: T/M UBND tØnh Thanh Ho¸

- Nh­ §iÒu 5 Q§. K/T chñ tÞch- L­u VP.(CTr HuyÖn Thä Xu©n) Phã chñ tÞch


L«i Xu©n Len(§· ký)
Каталог: vbpq thanhhoa.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ubnd tØnh Thanh Ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam  §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> TØnh thanh hãa §éc lËp –Tù do – H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> H§nd tØnh Thanh Ho¸. Uû ban Nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam

tải về 16.78 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương