QuyÕt ®Þnh cña ñy ban nhn dn tØnh Thanh Ho¸ V/v thu håi ®Êt t¹i x· Hµ § ng, huyÖn Hµ Trung giao cho Doanh nghiÖp H¶i ThÞnh thuªtải về 15.62 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu06.08.2016
Kích15.62 Kb.
#14453

uû ban nh©n d©n Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam


tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp -Tù do - H¹nh phóc

Sè: 2036 /Q§-UB Thanh Ho¸, ngµy 30 th¸ng 6 n¨m 2004

quyÕt ®Þnh cña ñy ban nh©n d©n tØnh Thanh Ho¸

V/v thu håi ®Êt t¹i x· Hµ §«ng, huyÖn Hµ Trung

giao cho Doanh nghiÖp H¶i ThÞnh thuª.

Uû ban nh©n d©n tØnh Thanh Ho¸


- C¨n cø LuËt Tæ chøc H§ND vµ UBND ngµy 10/12/2003.

- C¨n cø LuËt §Êt ®ai (®· ®­îc söa ®æØ, bæ sung n¨m 1998 vµ n¨m 2001).

- C¨n cø NghÞ ®Þnh 04/2000/N§-CP ngµy 11/02/2000 cña ChÝnh phñ vÒ thi hµnh LuËt Söa ®æi bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt §Êt ®ai vµ NghÞ ®Þnh 66/2001/N§-CP ngµy 28/9/2001 vÒ Söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh 04/2000/N§-CP.

- C¨n cø Th«ng t­ sè: 2074/2001/TT-TC§C ngµy 14/12/2001 cña Tæng côc §Þa chÝnh vÒ H­íng dÉn tr×nh tù lËp, xÐt duyÖt hå s¬ xin giao ®Êt, thuª ®Êt ®åi víi tæ chøc, hé gia ®×nh, c¸ nh©n trong n­íc.

- XÐt tê tr×nh sè: 211/UBHT ngµy05/4/2004 cña UBND huyÖn Hµ Trung vµ §¬n xin thuª ®Êt ngµy 25/02/2004

- Theo ®Ò nghÞ cña Gi¸m ®èc Së Tµi nguyªn vµ M«i tr­êng t¹i tê tr×nh sè: 899/TNMT- QHKH ngµy 16 th¸ng 6 n¨m 2004quyÕt ®Þnh:

§iÒu1: Thu håi ®Êt t¹i x· Hµ §«ng huyÖn Hµ Trung, giao cho Doanh nghiÖp H¶i ThÞnh thuª ®Ó khai th¸c tËn thu chÕ biÕn ®¸ v«i, lµm nguyªn liÖu s¶n xuÊt ®¸ èp l¸t vµ vËt liÖu x©y dùng th«ng th­êng.

Tæng diÖn tÝch ®Êt: 15000m2, trong ®ã:

- DiÖn tÝch má: 10000m2

- DiÖn tÝch khai tr­êng: 5000m2

VÞ trÝ trªn b¶n ®å ®Þa chÝnh x· Hµ §«ng, tû lÖ 1/5000, t¹i tê sè 6, thöa sè : 5/11656. T¹i tê b¶n ®å sè11, c¸c thöa: 392/153; 393/216; 394/268; 395/198; 396/336; 397/2173.

- Thêi gian thuª ®Êt: ®Õn th¸ng11n¨m2006.§iÒu 2: Chñ tÞch UBND huyÖn Hµ Trung cã tr¸ch nhiÖm:

- Thu håi ®Êt, thu håi giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt hoÆc ®iÒu chØnh diÖn tÝch ®Êt trong giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt cña c¸c hé gia ®×nh, c¸ nh©n cã ®Êt bÞ thu håi.

- Chñ tr×, cïng víi chñ ®Çu t­ tæ chøc thùc hiÖn viÖc båi th­êng, gi¶i phãng mÆt b»ng theo quy ®Þnh hiÖn hµnh.

- Phèi hîp víi Së Tµi nguyªn vµ M«i tr­êng bµn giao mèc giíi khu ®Êt ngoµi thùc ®Þa cho Doanh nghiÖp H¶i ThÞnh.

- KiÓm tra, gi¸m s¸t viÖc sö dông ®Êt cña Doanh nghiÖp H¶i ThÞnh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.

§iÒu 3: Gi¸m ®èc Së Tµi nguyªn vµ M«i tr­êng cã tr¸ch nhiÖm:

- Chñ tr×, phèi hîp víi UBND huyÖn Hµ Trung bµn giao mèc giíi khu ®Êt cho chñ ®Çu t­ ngoµi thùc ®Þa, kiÓm tra gi¸m s¸t viÖc sö dông ®Êt cña Doanh nghiÖp H¶i ThÞnh.

- Ký hîp ®ång thuª ®Êt theo quy ®Þnh cña Ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai.

- Phèi hîp víi Côc ThuÕ, chØ ®¹o viÖc nép tiÒn thuª ®Êt vµo Ng©n s¸ch nhµ n­íc.§iÒu 4: Gi¸m ®èc Së Tµi chÝnh cã tr¸ch nhiÖm:

- Chñ tr×, cïng víi Héi ®ång ®Þnh gi¸ ®Êt tØnh x¸c ®Þnh gi¸ thuª ®Êt cho chñ ®Çu t­, tr×nh Chñ tÞch UBND phª duyÖt trong thêi h¹n 20 ngµy (kÓ tõ ngµy ký quyÕt ®Þnh).§iÒu 5: Doanh nghiÖp H¶i ThÞnh cã tr¸ch nhiÖm:

- Båi th­êng cho chñ cã ®Êt bÞ thu håi theo qui ®Þnh hiÖn hµnh.

- Ph¶i chÊp hµnh c¸c quy ®Þnh ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai.

- Sö dông ®Êt ®óng môc ®Ých, ®óng vÞ trÝ vµ diÖn tÝch ®­îc thuª.

- ViÖc khai th¸c má ph¶i tu©n theo quy ®Þnh ghi trong QuyÕt ®Þnh sè 4136 /Q§ - CT, ngµy11/12/2003 cña Chñ tÞch UBND tØnh vÒ viÖc cÊp giÊy phÐp khai th¸c tËn thu kho¸ng s¶n.

- Thùc hiÖn viÖc ®ãng cöa má, phôc håi m«i tr­êng vµ ®Êt ®ai sau khai th¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.

- Ký hîp ®ång thuª ®Êt víi Së Tµi nguyªn vµ M«i tr­êng Thanh Ho¸ vµ thùc hiÖn ®óng hîp ®ång.

- §¨ng ký sö dông ®Êt vµo sæ ®Þa chÝnh t¹i UBND x· Hµ §«ng.§iÒu 6: «ng Ch¸nh V¨n phßng UBND tØnh, Gi¸m ®èc c¸c Së: Tµi nguyªn vµ M«i tr­êng, X©y dùng, Tµi chÝnh, Côc ThuÕ, Chñ tÞch UBND huyÖn Hµ Trung, Chñ tÞch UBND x· Hµ §«ng, vµ Gi¸m ®èc Doanh nghiÖp H¶i ThÞnh chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh quyÕt ®Þnh nµy.

N¬i nhËn: TM/ UBND tØnh Thanh Ho¸

- Nh­ ®iÒu 5 Q§ KT/ chñ tÞch- L­u VP ( Hai Thinh thue KT mo) Phã Chñ TÞch

Mai V¨n Ninh(§· ký)


Каталог: vbpq thanhhoa.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ubnd tØnh Thanh Ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam  §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> TØnh thanh hãa §éc lËp –Tù do – H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> H§nd tØnh Thanh Ho¸. Uû ban Nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam

tải về 15.62 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương