QuyÕt ®Þnh Giao ®Êt sö dông vµo môc ®Ých xy dùng ®­êng ®iÖn 220 kv rþa Thanh Ho¸ Chñ tÞch Uû ban nhn dn tØnh Thanh Ho¸tải về 45.95 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích45.95 Kb.
#27805

H§ND tØnh Thanh Ho¸

Uû ban Nh©n d©n

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp – Tù do - H¹nh phóc


Sè : 985 NN/UBTH
Thanh Ho¸, ngµy 19 th¸ng 10 n¨m 1993

quyÕt ®Þnh


Giao ®Êt sö dông vµo môc ®Ých x©y dùng ®­êng ®iÖn 220 KV

RÞa - Thanh Ho¸Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh Thanh Ho¸


- C¨n cø LuËt ®Êt ®ai ban hµnh ngµy 8-1-1988.

- C¨n cø quyÕt ®Þnh 912 NN/UBTH ngµy 3-8--1988 cña UBND tØnh vµ chÕ ®é qu¶n lý sö dông mét sè lo¹i ®Êt trong tØnh.

- C¨n cø tê tr×nh "LuËn chøng kinh tÕ kü thuËt" cña Ban qu¶n lý c«ng tr×nh x©y l¾p ®iÖn I xin phª duyÖt kÕ ho¹ch sö dông ®Êt vµo môc ®Ých x©y dùng ®­êng ®iÖn §Z 220 KV RÞa - Thanh Ho¸ sè 120 XL§I/BQL ngµy 15/9/1990.

- Theo ®Ò nghÞ cña «ng Tr­ëng Ban qu¶n lý ruéng ®Êt tØnh.quyÕt ®Þnh:

§iÒu 1: Nay giao cho : Ban qu¶n lý c«ng tr×nh x©y l¾p ®iÖn I qu¶n lý sö dông ®Êt vµo môc ®Ých: X©y dùng ®­êng ®iÖn 220 KV RÞa - Thanh Ho¸.

Víi tæng diÖn tÝch ; 2999 m2 t¹i c¸c huyÖn Th¹ch Thµnh - VÜnh Léc - ThiÖu Yªn - §«ng S¬n. Theo b¶ng liÖt kª sau :
TT

§Þa phËn

Tæng DT m2

Trong ®ã

§Êt n«ng nghiÖp

§Êt kh¸c

1

2

34

Th¹ch thµnh

Vnh léc


TiÖu yªn

§«ng S¬n1311,00

357,50


1031,00

299,50


302,00

264,50


967,00

299,50


10009,00

93,00


64,00
Céng

2999,00

1833,00

1166,00

(Cã b¶ng liÖt kª chi tiÕt cña tõng huyÖn kÌm theo)

§iÒu 2 : Ban qu¶n lý c«ng tr×nh x©y l¾p ®iÖn I cã tr¸ch nhiÖm qu¶n lý, sö dông ®Êt ®óng ranh giíi, ®óng diÖn tÝch vµ ®óng môc ®Ých.

§iÒu 3 : C¸c «ng : Ch¸nh v¨n phßng UBND tØnh, Gi¸m ®èc Ban qu¶n lý c«ng tr×nh x©y l¾p ®iÖn I, tr­ëng ban QLR§ tØnh, Chñ tÞch Chñ tÞch UBND c¸c huyÖn Th¹ch Thµnh, VÜnh Léc, ThiÖu Yªn, §«ng S¬n chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh quyÕt ®Þnh nµy./.

N¬i nhËn :

- Nh­ ®iÒu 5 Q§

- L­u


k/t chñ tÞch UBND tØnh thanh ho¸

Phã chñ tÞch

§· Ký

NguyÔn V¨n Th¸t

B¶ng liÖt kª chi tiÕt

kÕ ho¹ch sö dông ®Êtvµo môc ®Ých x©y dùng

®­êng ®iÖn 220 KV RÞa - Thanh Ho¸

Thuéc huyÖn §«ng s¬n

(KÌm theo quyÕt ®Þnh sè 985 ngµy 19/10/1990)
TT

§Þa phËn

Tæng DT m2

Trong ®ã

§Êt n«ng nghiÖp

§Êt kh¸c

1

2


ThiÖu VËn

ThiÖu Lý


256.00

43,50


256,00

43,50299,50

299,50B¶ng liÖt kª chi tiÕt

kÕ ho¹ch sö dông ®Êtvµo môc ®Ých x©y dùng

®­êng ®iÖn 220 KV RÞa - Thanh Ho¸

Thuéc huyÖn ThiÖu Yªn

(KÌm theo quyÕt ®Þnh sè 985 ngµy 19/10/1990)
TT

§Þa phËn

Tæng DT m2

Trong ®ã

§Êt n«ng nghiÖp

§Êt kh¸c

1

2


§Þnh H¶i

§Þnh H­ng

§Þnh T­¬ng

§Þnh B×nh

ThiÖu Thµnh

ThiÖu Phóc157,00

215,00


58,00

186,00


165,00

250,00


93,00

215,00


58,00

186,00


165,00

250,00


64,001031,00

967,00

64,00

B¶ng liÖt kª chi tiÕt

kÕ ho¹ch sö dông ®Êtvµo môc ®Ých x©y dùng

®­êng ®iÖn 220 KV RÞa - Thanh Ho¸

Thuéc huyÖn VÜnh Léc

(KÌm theo quyÕt ®Þnh sè 985 ngµy 19/10/1990)
TT

§Þa phËn

Tæng DT m2

Trong ®ã

§Êt n«ng nghiÖp

§Êt kh¸c

1


VÜnh Hoµ

357,00

264,50

93,00B¶ng liÖt kª chi tiÕt

kÕ ho¹ch sö dông ®Êtvµo môc ®Ých x©y dùng

®­êng ®iÖn 220 KV RÞa - Thanh Ho¸

Thuéc huyÖn Th¹ch Thµnh

(KÌm theo quyÕt ®Þnh sè 985 ngµy 19/10/1990)
TT

§Þa phËn

Tæng DT m2

Trong ®ã

§Êt n«ng nghiÖp

§Êt kh¸c

1

2


Thµnh V©n

Thµnh Thä

Thµnh TiÕn

Thµnh Long764,50

229,50


122,50

194,50


55,00

136,50


29,00

43,50


671,50

93,00


93,00

151,00
1311,00

302,00

1009,00

Каталог: vbpq thanhhoa.nsf -> 64f0c917e087475547256f96002869cb
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> QuyÕt ®Þnh cña chñ tÞch ubnd tØnh thanh hãa VÒ viÖc phª duyÖt §Ò c­¬ng nhiÖm vô Quyho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi huyÖn TÜnh Gia giai ®o¹n 2005 2015
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn tØnh thanh ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban Hµnh chÝnh
vbpq thanhhoa.nsf -> Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc
64f0c917e087475547256f96002869cb -> Uû ban nhn dn TØnh Thanh Hãa

tải về 45.95 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương