QuyÕt ®Þnh Phª duyÖt kÕt qu¶ ®Êu thÇu Gãi thÇu th07/§T 514-1/3tải về 13.47 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích13.47 Kb.
#22504


uû ban nh©n d©n céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

tØnh thanh ho¸ §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc

Sè: 3088 /Q§-UBND Thanh Ho¸, ngµy 11 th¸ng 9 n¨m 2009quyÕt ®Þnh

Phª duyÖt kÕt qu¶ ®Êu thÇu Gãi thÇu TH07/§T 514-1/3

( §o¹n Km5+600 – Km10+402,28 vµ cÇu Tr¾ng Km2+200 )

§­êng TØnh 514 thuéc Dù ¸n: C¶i t¹o, n©ng cÊp m¹ng l­íi giao th«ng

Khu vùc miÒn Trung ( ADB 5 ), tØnh Thanh Ho¸chñ tÞch ubnd tØnh thanh ho¸

C¨n cø LuËt Tæ chøc H§ND vµ UBND ngµy 26/11/2003;

C¨n cø LuËt §Êu thÇu n¨m 2005;

C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 58/2008/N§-CP ngµy 05/5/2008 cña ChÝnh phñ h­íng dÉn thùc hiÖn LuËt §Êu thÇu vµ Lùa chän nhµ thÇu theo LuËt X©y dùng;

Theo ®Ò nghÞ cña Gi¸m ®èc Së Giao th«ng VËn t¶i t¹i Tê tr×nh sè 835/TTr-SGTVT ngµy 27/7/2009 ( KÌm theo Hå s¬ ), cña Gi¸m ®èc Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ t¹i V¨n b¶n sè 1445/SKH§T-T§ ngµy 17/8/2009 vÒ viÖc tr×nh duyÖt kÕt qu¶ ®Êu thÇu Gãi thÇu TH07/§T 514-1/3 ( §o¹n Km5+600 – Km10+402,28 vµ cÇu Tr¾ng Km2+200 ) §­êng TØnh 5514, Dù ¸n: C¶i t¹o, n©ng cÊp m¹ng l­íi giao th«ng Khu vùc miÒn Trung ( ADB 5 ), tØnh Thanh Ho¸,

quyÕt ®Þnh:
§iÒu 1. Phª duyÖt kÕt qu¶ ®Êu thÇu Gãi thÇu TH07/§T 514-1/3 ( §o¹n Km5+600 – Km10+402,28 vµ cÇu Tr¾ng Km2+200 ) §­êng TØnh 514, Dù ¸n: C¶i t¹o, n©ng cÊp m¹ng l­íi giao th«ng Khu vùc miÒn Trung ( ADB 5 ), tØnh Thanh Ho¸,víi nh÷ng néi dung chÝnh sau:

1. Nhµ thÇu tróng thÇu: C«ng ty Cæ phÇn X©y dùng giao th«ng 2;

2- Gi¸ tróng thÇu:

- Gi¸ ch­a bao gåm dù phßng: 9.000.089.055 ®ång ( ChÝn tØ, kh«ng triÖu, kh«ng tr¨m t¸m chÝn ngµn, kh«ng tr¨m n¨m n¨m ®ång );

- Gi¸ ®· bao gåm dù phßng: 9.900.098.000 ®ång ( ChÝn tØ, chÝn tr¨m triÖu, kh«ng tr¨m chÝn t¸m ngµn ®ång );

ViÖc sö dông phÇn chi phÝ dù phßng, Chñ ®Çu t­ thùc hiÖn theo quy ®Þnh.

3- Thêi gian hoµn thµnh: 15 th¸ng kÓ tõ ngµy ký hîp ®ång;

4- H×nh thøc thùc hiÖn Hîp ®ång: Hîp ®ång theo ®¬n gi¸;§iÒu 2. Gi¸m ®èc Së Giao th«ng VËn t¶i vµ Ban Qu¶n lý dù ¸n giao th«ng 3 - Së Giao th«ng VËn t¶i tæ chøc thùc hiÖn theo ®óng c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh.

§iÒu 3. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh kÓ tõ ngµy ký.

Ch¸nh V¨n phßng UBND tØnh, Gi¸m ®èc c¸c Së: KÕ ho¹ch vµ §Çu t­, Giao th«ng VËn t¶i, X©y dùng, Tµi chÝnh; Gi¸m ®èc Kho b¹c Nhµ n­íc tØnh Thanh Ho¸; Ban Qu¶n lý dù ¸n giao th«ng 3 - Së Giao th«ng VËn t¶i; C«ng ty Cæ phÇn X©y dùng giao th«ng 2; c¸c ngµnh, ®¬n vÞ liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh quyÕt ®Þnh nµy./.
N¬i nhËn: KT. chñ tÞch

- Nh­ §iÒu 3-Q§; phã chñ tÞch

- BQL DA 5;

- L­u: VT, CN (2b).( vqd_KQDT TH07.DT 514, DA ADB5 )

Lª ThÕ B¾c (®· ký)
Каталог: vbpq thanhhoa.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ubnd tØnh Thanh Ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam  §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> TØnh thanh hãa §éc lËp –Tù do – H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> H§nd tØnh Thanh Ho¸. Uû ban Nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam

tải về 13.47 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương