QuyếT ĐỊnh thành lập Ban Thư ký tổng hợp của Hội đồngtải về 11.01 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích11.01 Kb.
#27707

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNGCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 974 QĐ/UB

Hải Phòng, ngày 16 tháng 6 năm 1998

 

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Ban Thư ký tổng hợp của Hội đồng


Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND;

Căn cứ Quyết định số 607/1998-QĐ/UB ngày 22-4-1998 của UBND Thành phố thành lập Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Hải Phòng;

Xét đề nghị của ông Giám đốc Sở Tư pháp - Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục thành phố Hải Phòng,QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Thành lập Ban Thư ký tổng hợp của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố, gồm:

1. Ông Ngô Minh Tuấn - Trưởng Phòng Pháp chế Sở Tư pháp Thành phố là Trưởng ban;

2. Ông Bùi Văn Dũng - Chuyên viên nội chính Văn phòng UBND Thành phố là Phó Trưởng ban;

3. Các Chuyên viên của Ban Thư ký tổng hợp:

- Ông Nguyễn Đồng Luyện - Chuyên viên Phòng Pháp chế Sở Tư pháp;

- Ông Vũ Đức Lịch - Chuyên viên Phòng Pháp chế Sở Tư pháp;

- Ông Nguyễn Duy Giáp - Chuyên viên Phòng Pháp chế Sở Tư pháp;

Giao Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Ban Thư ký tổng hợp. Căn cứ nhiệm vụ của từng thời kỳ, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng có thể trưng dụng các Chuyên viên khác của Sở Tư pháp đáp ứng yêu cầu công việc của Ban Thư ký tổng hợp.Điều 2. Ban Thư ký tổng hợp có nhiệm vụ, quyền hạn qui định tại điều 9 - Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng.

Điều 3. Phó Chủ tịch thường trực, các Phó Chủ tịch, các thành viên của Hội đồng phối hơp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố và các ông có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.  Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND thành phố;
- CT, các PCT Hội đồng;
- Các thành viên Hội đồng;

-Như điều 1;


- Lưu.

TM. UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH


(Đã ký)


Bùi Thị Sinh

 
Каталог: Lists -> vbpq -> Attachments
Attachments -> TỈnh bến tre độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Ban hành kèm theo Thông tư số: 29/2004/tt-btnmt
Attachments -> BỘ y tế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ TƯ pháp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> CHÍnh phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> PHỤ LỤC: MẪu văn bảN Áp dụng thống nhất trong công tác bổ nhiệM (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/tt-btp ngày 01 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) Mẫu số: 01/bncb
Attachments -> PHỤ LỤc I khung thời gian trích khấu hao các loại tài sản cố ĐỊNH
Attachments -> BỘ giao thông vận tảI
Attachments -> UỶ ban nhân dân tỉnh sơn la cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> PHỤ LỤc số I mẫu phiếu nhận hồ SƠ

tải về 11.01 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương