QuyếT ĐỊnh về vệc duyệt điều chỉnh dự toán công trình đường 435 đi Thung Nai ( đường 435B) thuộc dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu du lịch hồ sông Đàtải về 13.18 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích13.18 Kb.
#20958

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH HÒA BÌNH

––––––

Số: 2662/QĐ-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

–––––––––––

Hßa B×nh, ngµy 01 th¸ng 11 n¨m 2007QUYẾT ĐỊNH

Về vệc duyệt điều chỉnh dự toán công trình đường 435 đi Thung Nai ( đường 435B) thuộc dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu du lịch hồ sông Đà

tỉnh Hoà Bình giai đoạn I.
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26-11-2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07-02-2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư­ và xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 1368/QĐ-UB ngày 15-7-2004 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu du lịch hồ sông Đà, tỉnh Hoà Bình (giai đoạn I);

Căn cứ Quyết định số 661/QĐ-UBND ngày 30-3-2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc phê duyệt thiết kế, dự toán hạng mục đường 435 đi Thung Nai thuộc dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu du lịch hồ sông Đà, tỉnh Hoà Bình (giai đoạn I);

Căn cứ Công văn số 1522/UBND-XDCB ngày 22-8-2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh giá gói thầu xây lắp và gia hạn thời gian thi công dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu du lịch hồ Sông Đà, tỉnh Hoà Bình (giai đoạnI )

Xét đề nghị của Sở giao thông vận tải tại báo cáo thẩm định số 176/SGTVT-KT ngày 27-9-2007,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt điều chỉnh dự toán công trình đường 435 đi Thung Nai ( đường 435B) thuộc dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu du lịch hồ sông Đà tỉnh Hoà Bình giai đoạn I, như­ sau:

1. Về thiết kế kỹ thuật: Giữ nguyên như nội dung Quyết định số 661/QĐ-UBND ngày 30-3-2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

2. Dự toán điều chỉnh đư­ợc duyệt là: 16.734.681.000.đồng (Mười sáu tỷ, bảy trăm ba mươi tư triệu, sáu trăm tám mươi mốt nghìn đồng).

Trong đó:

+ Xây lắp: 14.873.818.000 đồng.

+ Chi khác: 1.860.863.000 đồng.

3. Nguồn vốn thực hiện: Vốn Ngân sách Nhà nước cấp (vốn hỗ trợ có mục tiêu hạ tầng du lịch) từ kế hoạch năm 2004.

Điều 2. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Giao Thông vận tải, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư­, Tài chính, Thưong mại Du lịch chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH


Qu¸ch ThÕ Hïng
tải về 13.18 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương