QuyếT ĐỊnh về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thànhtải về 59.94 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích59.94 Kb.
#22405


UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH THANH HOÁ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2838/QĐ-UBND Thanh Hoá, ngày 29 tháng 8 năm 2011QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

Dự án: Đầu tư mua sắm trang thiết bị đào tạo cao đẳng

chuyên ngành Kỹ thuật xét nghiệm đa khoa và Kỹ thuật hình ảnh y học

của trường Cao đẳng Y tế Thanh Hoá
CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 1849/QĐ-UBND ngày 25/06/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh hóa phê duyệt Dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị đào tạo cao đẳng chuyên ngành Kỹ thuật xét nghiệm đa khoa và Kỹ thuật hình ảnh y học của trường Cao đẳng Y tế Thanh Hoá; Văn bản số 2444/UBND-VX ngày 25/05/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh hóa v/v điều chỉnh Dự án, Quyết định số 186/QĐ-CĐYT ngày 03/06/2010 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y tế Thanh hóa phê duyệt điều chỉnh Dự án; Văn bản số 4972/UBND-KTTC ngày 03/08/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh hóa v/v nguồn vốn quyết toán Dự án hoàn thành;

Theo đề nghị của Sở Tài chính Thanh Hoá tại tờ trình số: 1997 /STC-ĐT ngày 22/ 8/2011 và Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành kèm theo.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành:

- Dự án: Đầu tư mua sắm trang thiết bị đào tạo cao đẳng chuyên ngành Kỹ thuật xét nghiệm đa khoa và Kỹ thuật hình ảnh y học của trường Cao đẳng Y tế Thanh Hoá.

- Chủ đầu tư: Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hoá.

- Địa điểm đầu tư: Trường Cao đẳng Y tế, phường Đông Vệ, tp Thanh Hoá.

- Thời gian khởi công, hoàn thành: từ tháng 08/2010 đến 12/2010.


Điều 2. Kết quả đầu tư:

1. Nguồn vốn đầu tư: Đơn vị: Đồng

Thực

hiện

Nguồn

Được duyệt

Đã thanh toán

Còn được

thanh toán1

2

3

4

Tổng số

7.347.509.000

5.600.000.000

1.747.509.000

- Vốn ngân sách nhà nước

7.347.509.000

5.600.000.000

1.747.509.000

-

2. Chi phí đầu tư: Đơn vị: ĐồngNội dung

Tổng mức đầu tư

Giá trị quyết toán

1

2

3

Tổng số

7.526.400.000

7.347.509.000

- Đền bù, GPMB, TĐC

-

-

- Xây dựng

-

-

- Thiết bị

7.063.000.000

7.031.000.000

- Quản lý dự án

178.270.000

161.329.000

- Tư vấn

148.850.000

113.415.000

- Chi phí khác

87.200.000

41.765.000

- Dự phòng

49.080.000

-

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: 0

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị: Đồng

Nội dung

Thuộc chủ đầu tư quản lý

Giao đơn vị khác quản lý
Thực tế

Quy đổi

Thực tế

Quy đổi

1

2

3

4

5

Tổng số

7.347.509.000


- Tài sản cố định

7.347.509.000


- Tài sản lưu động

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

* Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là:

Đơn vị: ĐồngNguồn vốn

Số tiền

Ghi chú

1

2

3

Tổng số

7.347.509.000
- Vốn ngân sách nhà nước

7.347.509.000
-* Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 11/05/2011 là:
* Tổng nợ phải trả:

1.747.509.000 đ- Cty CP thiết bị vật tư y tế T/Hoá

1.697.100.000 đ- Cty CP thẩm định giá Thế Kỷ

10.000.000 đ- Cty TNHH tư vấn đấu thầu T/Hóa

4.000.000 đ- Cty TNHH thẩm định và kiểm toán VN

30.943.000 đ- Ban QLDA

5.466.000 đ* Tổng nợ phải thu:

0 đ-2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản:

Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị: Đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản

Tài sản cố định

Tài sản lưu động

1

2

3

- Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa

7.347.509.000
-3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan:

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác:

Đơn vị hạch toán theo chế độ hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước tỉnh, Sở Kế hoạch & Đầu tư, sở Xây dựng, Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa và các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này./.
KT. CHỦ TỊCH

Nơi nhận :

PHÓ CHỦ TỊCH

- Như điều 4;
- Lưu VT, VX,
QT TBYT CDYT8-11Vương Văn Việt (đã ký)

Каталог: vbpq thanhhoa.nsf
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> QuyÕt ®Þnh cña chñ tÞch ubnd tØnh thanh hãa VÒ viÖc phª duyÖt §Ò c­¬ng nhiÖm vô Quyho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi huyÖn TÜnh Gia giai ®o¹n 2005 2015
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn tØnh thanh ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban Hµnh chÝnh
vbpq thanhhoa.nsf -> Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc

tải về 59.94 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương