QuyÕt ®Þnhtải về 17.95 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích17.95 Kb.
#29268

uû ban nh©n d©n Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam


TØnh Thanh Ho¸ §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Sè: 398 /Q§-UBND Thanh Ho¸, ngµy 29 th¸ng 01 n¨m 2011


QuyÕt ®Þnh

V/v Thu håi ®Êt do UBND thÞ trÊn Rõng Th«ng qu¶n lý t¹i thÞ trÊn Rõng Th«ng, huyÖn §«ng S¬n; Giao ®Êt cã thu tiÒn sö dông ®Êt cho C«ng ty cæ phÇn Xóc tiÕn th­¬ng m¹i vµ §Çu t­ ¸ ¢u – ASEM, ®Ó sö dông

vµo môc ®Ých: X©y dùng chî thÞ trÊn Rõng Th«ng

Uû ban nh©n d©n tØnh Thanh Ho¸

C¨n cø LuËt Tæ chøc H§ND vµ UBND ngµy 26 th¸ng 11 n¨m 2003;

C¨n cø LuËt §Êt ®ai ngµy 26 th¸ng 11 n¨m 2003;

C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 181/2004/N§-CP ngµy 29/10/2004 cña ChÝnh phñ vÒ thi hµnh LuËt §Êt ®ai; NghÞ ®Þnh sè 17/2006/N§-CP ngµy 27/01/2006 cña ChÝnh phñ vÒ söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña c¸c NghÞ ®Þnh h­íng dÉn thi hµnh LuËt §Êt ®ai vµ NghÞ ®Þnh sè 187/2004/N§-CP vÒ viÖc chuyÓn c«ng ty nhµ n­íc thµnh c«ng ty cæ phÇn; NghÞ ®Þnh sè 84/2007/N§- CP ngµy 25/5/2007 cña ChÝnh phñ Quy ®Þnh bæ sung vÒ viÖc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt, thu håi ®Êt, thùc hiÖn quyÒn sö dông ®Êt, tr×nh tù thñ tôc båi th­êng, hç trî, t¸i ®Þnh c­ khi Nhµ n­íc thu håi ®Êt vµ gi¶i quyÕt khiÕu n¹i vÒ ®Êt ®ai vµ NghÞ ®Þnh sè 69/2009/N§-CP ngµy 13/8/2009 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc quy ®Þnh bæ sung vÒ quy ho¹ch sö dông ®Êt, gi¸ ®Êt, thu håi ®Êt, båi th­êng, hç trî vµ t¸i ®Þnh c­;

XÐt §¬n xin giao ®Êt ngµy 08/01/2011 cña Tæng Gi¸m ®èc C«ng ty cæ phÇn Xóc tiÕn th­¬ng m¹i vµ §Çu t­ ¸ ¢u – ASEM;

Theo ®Ò nghÞ cña Gi¸m ®èc Së Tµi nguyªn vµ M«i tr­­êng Thanh Hãa t¹i Tê tr×nh sè: 47/TTr-STNMT ngµy 25/01/2011,


QuyÕt ®Þnh:


§iÒu 1. Thu håi ®Êt do UBND thÞ trÊn Rõng Th«ng qu¶n lý, t¹i thÞ trÊn Rõng Th«ng, huyÖn §«ng S¬n; giao ®Êt cã thu tiÒn sö dông ®Êt cho C«ng ty cæ phÇn Xóc tiÕn th­¬ng m¹i vµ §Çu t­ ¸ ¢u – ASEM ®Ó sö dông vµo môc ®Ých: X©y dùng chî thÞ trÊn Rõng Th«ng.

- Tæng diÖn tÝch khu ®Êt: 5.733,7 m2.

- VÞ trÝ, ranh giíi khu ®Êt ®­îc x¸c ®Þnh theo TrÝch ®o b¶n ®å ®Þa chÝnh khu ®Êt sè 529/T§B§, tû lÖ 1/500 do V¨n phßng §¨ng ký quyÒn sö dông ®Êt lËp ngµy 26/11/2010 vµ ®­îc Së Tµi nguyªn vµ M«i tr­êng kiÓm tra nghiÖm thu ngµy 26/11/2010.

- H×nh thøc sö dông ®Êt: Nhµ n­íc giao ®Êt cã thu tiÒn sö dông ®Êt.

- Thêi h¹n sö dông ®Êt: 50 n¨m, tÝnh tõ ngµy ký quyÕt ®Þnh nµy.

§iÒu 2. C¨n cø §iÒu 1 QuyÕt ®Þnh nµy, c¸c ®¬n vÞ sau ®©y cã tr¸ch nhiÖn:

1. Së Tµi nguyªn vµ M«i tr­êng: KiÓm tra, gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn quyÕt ®Þnh nµy; phèi hîp víi UBND huyÖn §«ng S¬n vµ c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan bµn giao ®Êt t¹i thùc ®Þa cho C«ng ty cæ phÇn Xóc tiÕn th­¬ng m¹i vµ §Çu t­ ¸ ¢u – ASEM sau khi UBND huyÖn §«ng S¬n hoµn thµnh viÖc båi th­êng, hç trî vµ t¸i ®Þnh c­; Ký vµ trao GiÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt, quyÒn së h÷u nhµ vµ tµi s¶n kh¸c g¾n liÒn víi ®Êt cho C«ng ty cæ phÇn Xóc tiÕn th­¬ng m¹i vµ §Çu t­ ¸ ¢u – ASEM sau khi C«ng ty hoµn thµnh nghÜa vô tµi chÝnh cña ng­êi sö dông ®Êt; chØ ®¹o V¨n phßng ®¨ng ký quyÒn sö dông ®Êt trùc thuéc vµ c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan chØnh lý hå s¬ ®Þa chÝnh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.

2. UBND huyÖn §«ng S¬n cã tr¸ch nhiÖm: Tæ chøc båi th­êng, hç trî vµ t¸i ®Þnh c­ theo ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Sau khi hoµn thµnh viÖc båi th­êng, hç trî vµ t¸i ®Þnh c­, cã v¨n b¶n b¸o c¸o vÒ Së Tµi nguyªn vµ M«i tr­êng ®Ó lµm c¬ së tæ chøc bµn giao ®Êt vµ cÊp GiÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt, quyÒn së h÷u nhµ vµ tµi s¶n kh¸c g¾n liÒn víi ®Êt cho chñ ®Çu t­ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §ång thêi; kiÓm tra, gi¸m s¸t viÖc sö dông ®Êt, ®Çu t­ x©y dùng, b¶o vÖ m«i tr­êng vµ phßng ch¸y ch÷a ch¸y cña C«ng ty cæ phÇn Xóc tiÕn th­¬ng m¹i vµ §Çu t­ ¸ ¢u – ASEM theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.

3. Së Tµi chÝnh chñ tr×, phèi hîp Së Tµi nguyªn vµ M«i tr­êng, Së C«ng Th­¬ng, Côc thuÕ Thanh Ho¸ vµ c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan x¸c ®Þnh nghÜa vô tµi chÝnh (tiÒn sö dông ®Êt C«ng ty cæ phÇn Xóc tiÕn th­¬ng m¹i vµ §Çu t­ ¸ ¢u - ASEM ph¶i nép), tr×nh Chñ tÞch UBND tØnh quyÕt ®Þnh.

4. C«ng ty cæ phÇn Xóc tiÕn th­¬ng m¹i vµ §Çu t­ ¸ ¢u - ASEM cã tr¸ch nhiÖm: Thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô tµi chÝnh cña ng­êi sö dông ®Êt, Sö dông ®Êt ®óng diÖn tÝch, ®óng môc ®Ých vµ chÊp hµnh ®Çy ®ñ c¸c quy ®Þnh kh¸c cña ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai, x©y dùng, phßng ch¸y ch÷a ch¸y vµ b¶o vÖ m«i tr­êng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.

§iÒu 3. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy ký.

Ch¸nh V¨n phßng UBND tØnh, Gi¸m ®èc c¸c Së: Tµi nguyªn vµ M«i tr­êng, X©y dùng, Tµi chÝnh, C«ng Th­¬ng, Côc thuÕ, Chñ tÞch UBND huyÖn §«ng S¬n, Chñ tÞch UBND thÞ trÊn Rõng Th«ng, Tæng Gi¸m ®èc C«ng ty cæ phÇn Xóc tiÕn th­¬ng m¹i vµ §Çu t­ ¸ ¢u - ASEM vµ c¸c tæ chøc, c¸ nh©n cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.N¬i nhËn: TM. ñy ban nh©n d©n

- Nh­­ §iÒu 4 Q§; KT. chñ tÞch- L­u: VT, NN (2). phã chñ tÞch

NguyÔn §øc QuyÒn (®· ký)

Каталог: vbpq thanhhoa.nsf -> All
All -> QuyÕt ®Þnh cña chñ tÞch ubnd tØnh thanh hãa VÒ viÖc phª duyÖt §Ò c­¬ng nhiÖm vô Quyho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi huyÖn TÜnh Gia giai ®o¹n 2005 2015
All -> Sè: 1115/Q§-ubnd thanh Ho¸, ngµy 07 th¸ng 4 n¨m 2011
All -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thanh hoá Độc lập Tự do Hạnh phúc
All -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thanh hoá Độc lập Tự do Hạnh phúc
All -> Ñy ban nhn dn TØnh thanh hãa
All -> H§nd tØnh Thanh Ho¸ Uû ban Nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
All -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh Thanh Ho¸
All -> Uû ban nhn dn cénghoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
All -> TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
All -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thanh hóA Độc lập Tự do Hạnh phúc

tải về 17.95 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương