QuyếT ĐỊnh v/v sử dụng kinh phí còn dư sau đấu thầutải về 40.07 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu21.08.2016
Kích40.07 Kb.
#24871


UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH THANH HOÁ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 4200 /QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày 26 tháng 11 năm 2010


QUYẾT ĐỊNH

V/v sử dụng kinh phí còn dư sau đấu thầu

Dự án Đào tạo cán bộ tin học và đưa tin học vào nhà trường

Thuộc ch­ương trình mục tiêu quốc gia về Giáo dục và Đào tạo năm 2010Chñ tÞch UBND tØnh Thanh Ho¸
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND các cấp ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 07/2008/QĐ-TTg ngày 10/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Ch­ương trình MTQG về Giáo dục và Đào tạo đến năm 2010;

Căn cứ Quyết định số 4538/QĐ-UBND ngày 21/12/2009 của Chủ tịch UBND về việc giao dự toán thu NSNN, chi NSĐP năm 2010;

Căn cứ Quyết định số 1004/QĐ-UBND ngày 31/3/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phân bổ kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia về Giáo dục và đào tạo năm 2010;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại tờ trình số 1778/SGDĐT-KHTC ngày 11/11/2010 về việc sử dụng kinh phí còn dư sau đấu thầu của Dự án Đào tạo cán bộ tin học và đưa tin học vào nhà trường thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về Giáo dục và Đào tạo năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kế hoạch mua bổ sung thiết bị cấp cho trường THCS bằng nguồn kinh phí còn lại sau đấu thầu của Dự án Đào tạo cán bộ tin học và đưa tin học vào nhà trường thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về Giáo dục và Đào tạo năm 2010; gồm:

1. Kinh phí đã giao tại Quyết định 1004/QĐ-UBND ngày 31/3/2010 (phần mua sắm thiết bị): 3.369.500.000 đồng

- Kinh phí thực tế đã sử dụng: 3.113.699.900 đồng

- Kinh phí còn dư chưa sử dụng: 255.800.100 đồng

2. Kế hoạch sử dụng kinh phí còn dư:

a) Mua bổ sung sắm thiết bị cấp cho 13 trường THCS: 248.673.256 đồng

+ Đơn vị được trang cấp thiết bị, số lượng: (Có phụ lục chi tiết kèm theo)

+ Giá thiết bị: Áp dụng theo giá chi tiết trúng thầu được phê duyệt tại Quyết định số 473/QĐ-SGDĐT ngày 27 tháng 7 năm 2010 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

b) Chi thanh toán cho thẩm định giá thiết bị: 7.126.844 đồng
Điều 2. Tổ chức thực hiện.

Căn cứ vào nội dung phê duyệt tại quyết định này, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức triển khai mua sắm thiết bị và thực hiện quản lý, thanh quyết toán nguồn kinh phí đúng quy định hiện hành.Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận: KT.CHỦ TỊCH

- Bộ GD&ĐT (để báo cáo); PHÓ CHỦ TỊCH

- Chủ tịch UBND tỉnh (để báo cáo);

- Nh­ư Điều 3 QĐ (để thực hiện);- L­ưu: VT,VX .


Vương Văn Việt (®· ký)
Phụ lục:

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ ĐƯỢC TRANG CẤP THIẾT BỊ MÁY CHIẾU ĐA NĂNG

THUỘC DỰ ÁN: ĐÀO TẠO CÁN BỘ TIN HỌC VÀ ĐƯA TIN HỌC VÀ NHÀ TRƯỜNG NĂM 2010

(Kèm theo Quyết định số 4200 /QĐ-UBND ngày 26 /11/2010

của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá)


TT

Đơn vị được trang cấp

Số lượng

Đơn giá

(đồng)

Thành tiền

(đồng)

1

THCS Hoằng Xuân - Huyện Hoằng Hóa

01

19.128.712

19.128.712

2

THCS Hoằng Ngọc - Huyện Hoằng Hóa

01

19.128.712

19.128.712

3

THCS T. trấn Tào Xuyên – Hoằng Hóa

01

19.128.712

19.128.712

4

THCS Hòa Lộc - Huyện Hậu Lộc

01

19.128.712

19.128.712

5

THCS Quang Lộc - Huyện Hậu Lộc

01

19.128.712

19.128.712

6

THCS Tiến Lộc - Huyện Hậu Lộc

01

19.128.712

19.128.712

7

THCS Hóa Quỳ - Huyện Như Xuân

01

19.128.712

19.128.712

8

THCS Cát Vân - Huyện Như Xuân

01

19.128.712

19.128.712

9

THCS Tân Bình - Huyện Như Xuân

01

19.128.712

19.128.712

10

THCS Triệu Thành - Huyện Triệu Sơn

01

19.128.712

19.128.712

11

THCS Thọ Phú - Huyện Triệu Sơn

01

19.128.712

19.128.712

12

THCS Xuân Trường - Huyện Thọ Xuân

01

19.128.712

19.128.712

13

THCS Hoàng Sơn - Huyện Nông Cống

01

19.128.712

19.128.712
TỔNG CỘNG:

13
248.673.256Каталог: vbpq thanhhoa.nsf -> 3a5945b93d06153047256f9600295f11
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> H§nd tØnh Thanh Ho¸. Uû ban Nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> H§nd tØnh Thanh Ho¸. Uû ban Nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> TØnh Thanh ho¸ ViÖt Nam Dn chñ céng hoµ
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> UûBaN nhn Dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> Ubnd tønh Thanh Ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam  §éc lËp Tù do H¹nh phóc
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> Uû ban nhn dn Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt Nam tØnh thanh hãa §éc lËp Tù do H¹nh phóc
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh thanh ho¸ §éc lËp -tù do- h¹nh phóc
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> Ubnd tØnh Thanh Ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp Tù do H¹nh phóc
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> Chñ tÞch Uû ban Hµnh chÝnh tØnh Thanh Ho¸
3a5945b93d06153047256f9600295f11 -> C¨n cø LuËt Tæ chøc H§nd vµ ubhc c¸c cÊp ban hµnh ngµy 10 th¸ng 11 n¨m 1962

tải về 40.07 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương