Request for account opening (1)tải về 65.77 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu12.09.2016
Kích65.77 Kb.
#32034
loạiRequest
BIỂU MẪU TC04/ HSTTKH - ĐỀ NGHỊ MỞ TÀI KHOẢN TỔ CHỨC


ĐỀ NGHỊ MỞ TÀI KHOẢN

REQUEST FOR ACCOUNT OPENING(1)Kính gửi: Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh/Sở Giao dịch.....................................

To: Bank for Investment and Development of Vietnam..................

THÔNG TIN KHÁCH HÀNG - CUSTOMER’ S INFORMATION

Tên tổ chức (Organization’s name) ……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Business Registration Certificate No.)………………………………………………….

Ngày cấp (Issued Date) ………./…….../……….….. Số CIF (Customer code……………………………………………….....Với mọi trách nhiệm thuộc về mình, chúng tôi đề nghị Ngân hàng mở tài khoản cho chúng tôi với các thông tin sau (We, taking full legal responsibility to ourselves, would like the bank to open the account(s) for us based on the following information):

THÔNG TIN VỀ TÀI KHOẢN - ACCOUNT OPENING INFORMATION

Tên tài khoản (Account name): …….………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Loại tài khoản (Account type):

Tiền gửi thanh toán không kỳ hạn (Current account)

Tiền gửi thanh toán có kỳ hạn (Fixed account)

Giao dịch chứng khoán (Security transaction account)

Khác (Other)……………………………………………………….Loại tiền tệ (Type of currency in account)

VND USD Khác (Other)…………

Chu kỳ nhận sao kê (Period of receiving A/c statement)Hàng ngày Hàng tháng Khi có yêu cầu

(Daily) (Monthly) (If requested)

Mọi thông tin về tổ chức, người đại diện theo pháp luật, chủ tài khoản, Kế toán trưởng, những người được ủy quyền, mẫu dấu, chữ ký … đã đăng ký tại BIDV đồng thời có hiệu lực đối với việc quản lý, sử dụng (các) tài khoản mới mở này (All valid information of: Organization, representative, account owner, chief of accountant and the authorized persons, stamp and signatures specimen… registered at BIDV concurrently are effected to the management and using of the above mentioned new account(s)).

Các thông tin, mẫu chữ ký của người được chủ tài khoản/ kế toán trưởng ủy quyền có hiệu lực với việc quản lý và sử dụng (các) tài khoản mới mở này như sau (The valid information and signatures specimen of Authorized person of account holder/ chief of accountant are effected to the management and using of the above mentioned new account(s) as follows):MẪU CHỮ KÝ - SPECIMEN SIGNATURE

Thông tin

Information

Chữ ký thứ nhất

The 1st signature

Chữ ký thứ hai

The 2nd signature

Người được ủy quyền của chủ tài khoản

(Authorized person of Account holder)

Họ tên(Full name)

Chức vụ(Position)

Số CMND/Hộ chiếu(ID/Passport No.)

Ngày cấp (Issued date)

Nơi cấp (Issued by)


Người được ủy quyền của chủ tài khoản

(Authorized person of Account holder)

Họ tên(Full name)

Chức vụ(Position)

Số CMND/Hộ chiếu(ID/Passport No.)

Ngày cấp (Issued date)

Nơi cấp (Issued by)


Người được ủy quyền của chủ tài khoản

(Authorized person of Account holder)

Họ tên(Full name)

Chức vụ(Position)

Số CMND/Hộ chiếu(ID/Passport No.)

Ngày cấp (Issued date)

Nơi cấp (Issued by)


Người được ủy quyền của Kế toán trưởng

(Authorized person of Chief Accountant)

Họ tên(Full name)

Chức vụ(Position)

Số CMND/Hộ chiếu(ID/Passport No.)

Ngày cấp (Issued date)

Nơi cấp (Issued by)Người được ủy quyền của Kế toán trưởng

(Authorized person of Chief Accountant)

Họ tên(Full name)

Chức vụ(Position)

Số CMND/Hộ chiếu(ID/Passport No.)

Ngày cấp (Issued date)

Nơi cấp (Issued by)
Người được ủy quyền của Kế toán trưởng

(Authorized person of Chief Accountant)

Họ tên(Full name)

Chức vụ(Position)

Số CMND/Hộ chiếu(ID/Passport No.)

Ngày cấp (Issued date)

Nơi cấp (Issued by)
(1) The English-language version has been prepared as a translation of Vietnamese-language version. In case there is discrepancy between the two versions the Vietnamese version shall prevail.

UỶ QUYỂN CHO NGÂN HÀNG - AUTHORIZE TO BANK

(Chỉ áp dụng cho tài khoản giao dịch chứng khoán (Applicable for security account only))1. Ngân hàng được uỷ quyền/ Authorized bank:

Ngân hàng Đầu tư và Phát triểnViệt Nam, Chi nhánh ........................................................................... (sau đây gọi là Ngân hàng).(Bank for Investment and Development of Vietnam,......................branch (hereinafter referred to as "the Bank"))

2. Nội dung uỷ quyền/ Content of authorization:

Trong thời gian chúng tôi duy trì tài khoản trên đây tại quý ngân hàng, Chúng tôi ủy quyền cho Ngân hàng sử dụng tài khoản này của chúng tôi để thực hiện các giao dịch theo yêu cầu của Công ty chứng khoán .............................................., (sau đây gọi là Công ty chứng khoán) trong phạm vi các nội dung được ủy quyền sau (During the time we maintain above account at your bank, We authorize the Bank to use this account to execute all transactions according to the requests of ...................................................... securities company (hereinafter referred to as "the securities company") within the following scopes of authorization):2.1 Cung cấp các thông tin liên quan đến tài khoản tiền gửi giao dịch chứng khoán như: thông tin về chủ tài khoản, số dư tài khoản cho Công ty chứng khoán (Providing information related to deposit account for securities transactions such as information of account holder, account balance for the securities company).

2.2 Phong tỏa, giải tỏa tài khoản của chúng tôi theo yêu cầu của Công ty chứng khoán hoặc phong tỏa toàn bộ số tiền trên tài khoản khi Công ty chứng khoán không kết nối được với ngân hàng (Blockading or releasing our account according to the request of the securities company or blockade all remain balance of account when the securities company disconnect to the bank).

2.3 Thực hiện thanh toán tiền mua, bán chứng khoán, phí (giao dịch mua bán chứng khoán, bán quyền bán chứng khoán, lưu ký chứng khoán), cổ tức, mua chứng khoán phát hành thêm, nhận, thu tiền bán quyền bán chứng khoán, nhận tiền bán chứng khoán lô lẻ, thu thuế thu nhập chứng khoán theo yêu cầu của Công ty chứng khoán. (Payment for securities buying/ selling, charge for securities buying/selling transactions, selling authorize of selling securities, securities deposit), dividend, buying additional issued securities, receiving or collecting money from selling authorize of selling securities, receiving money from selling securities of retail lot, collecting for securities income tax in securities trading with Securities Company according to Securities Company’s request).

1/ Chúng tôi cam đoan rằng mọi thông tin nêu trên là đúng sự thật và chính xác. Đề nghị Ngân hàng mở tài khoản cho chúng tôi theo đăng ký ở trên. (We hereby confirm that the information given above is truthful and correct and kindly request the Bank to open the account(s) as registered above)

2/ Chúng tôi xác nhận đã nhận được bản sao các Điều khoản và Điều kiện có liên quan đến việc mở và sử dụng tài khoản của BIDV và đã đọc, hiểu rõ và chấp nhận tất cả các Điều khoản và Điều kiện này. Chúng tôi hiểu rằng các Điều khoản và Điều kiện (có thể được sửa đổi theo từng thời điểm) sẽ điều chỉnh quan hệ tài khoản của chúng tôi và đồng ý tuân thủ các Điều khoản và Điều kiện đó. (We have read, understood and accepted terms and conditions relevant to opening and use the account(s) of BIDV and confirm receipt a copy of these terms and conditions. We understand that these terms and conditions (subject to be adjustable from time to time) shall govern our account and we agree to comply with those terms and conditions)

3/ Chúng tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm quản lý và sử dụng tài khoản theo quy định của BIDV, quy chế của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và luật pháp của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (We are fully responsible for managing and using this Account in compliance with BIDV and State Bank regulations and the laws of Vietnam)

Kế toán trưởng/ Chief Accountant

(Ký và ghi rõ họ tên/ Sign and fill in full name)

………………...,ngày/date…… tháng/month ……. năm/year………..

Chủ tài khoản/ Account Holder

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu/ Sign, fill in full name and stamp)

……………………………………………………… …………………………………………………...

XÁC NHẬN CỦA NGÂN HÀNG - BANK’S CONFIRMATION

Sau khi kiểm tra hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và xác thực khách hàng, Phòng…………………..………………………….…, BIDV………………………….. chấp nhận Đề nghị mở tài khoản của khách hàng vào…….giờ……. ngày……../……/…………(After checking the regular information and verifying the customer, we, BIDV…………….branch accept your Request for opening account at….h……on……/…/…./……)

Cán bộ/Executive Cán bộ kiểm soát/Supervisor

(Ký và ghi rõ họ tên/ Sign and fill in full name) (Ký và ghi rõ họ tên/ Sign and fill in full name)

………………………………………. ………………………………………PHẦN DÀNH CHO NGÂN HÀNG - FOR THE BANK

Bộ phận cập nhật thông tin khách hàng (CIF, SVS)

Bộ phận quản lý thông tin khách hàng

Cán bộ

…………………..Cán bộ kiểm soát

…………………..Cán bộ

………………….


Cán bộ kiểm soát

…………………..
tải về 65.77 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương