Số: 1738 /QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 15.21 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.07.2016
Kích15.21 Kb.
#10852

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

_______________
Số: 1738 /QĐ-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________________________________________

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2011


QUYẾT ĐỊNH

Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

––––––
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ


Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Xét đề nghị của Trưởng ban Ban Đối ngoại Trung ương tại Tờ trình số 05-TTr/ĐNTW ngày 22 tháng 9 năm 2011 và của Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tại Tờ trình số 1834/TTr-BTĐKT ngày 28 tháng 9 năm 2011,


QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 05 cá nhân thuộc Ban Đối ngoại Trung ương (có Danh sách kèm theo), đã có thành tích trong công tác từ năm 2006 đến năm 2010, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

Điều 3. Trưởng ban Ban Đối ngoại Trung ương, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận:

- Ban Đối ngoại Trung ương;

- Ban Thi đua - Khen thưởng TW;

- VPCP: PCN Phạm Viết Muôn,

Cổng TTĐT;

- Lưu: Văn thư, TCCV (3b). Nam, 9 b.KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG
(Đã ký)
Nguyễn Xuân Phúc


DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN

ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

(Kèm theo Quyết định số: 1738 /QĐ-TTg ngày 05 tháng 10 năm 2011của Thủ tướng Chính phủ)

_____________________________

1. Ông Lê Quảng Ba, Vụ trưởng, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên;

2. Ông Dương Minh, Vụ trưởng, Vụ Trung Đông - Châu Phi - Mỹ La tinh, Ban Đối ngoại Trung ương;

3. Ông Phạm Thanh Tài, Nhân viên Vụ Lễ tân - Quản trị, Ban Đối ngoại Trung ương;

4. Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Vụ trưởng, Vụ SNG - Ban tích - Đông Âu, Ban Đối ngoại Trung ương;

5. Bà Đinh Thị Mỹ Vân, Phó Vụ trưởng, Phó Tổng biên tập Tạp chí Đối ngoại, Vụ Tổng hợp, Ban Đối ngoại Trung ương,Đã có thành tích trong công tác từ năm 2006 đến năm 2010, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc./.
____________________________________________________________

tải về 15.21 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương