Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007tải về 188.64 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích188.64 Kb.
#2218
uû ban nh©n d©n céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

tØnh thanh ho¸ §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc


Sè: 1994 /Q§ - UBND Thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007


quyÕt ®Þnh

DuyÖt ph­­¬ng ¸n tæng thÓ båi th­­êng, hç trî t¸i ®Þnh c­, thùc hiÖn

dù ¸n: §­êng d©y t¶i ®iÖn 110KV, tuyÕn Cöa §Æt - Thä Xu©n - Ba ChÌ

qua huyÖn Th­êng Xu©n, tØnh Thanh Hãa


Chñ tÞch UBND tØnh Thanh Ho¸


C¨n cø LuËt Tæ chøc Héi ®ång nh©n d©n vµ Uû ban nh©n d©n ngµy 26 th¸ng 11 n¨m 2003;

C¨n cø NghÞ ®Þnh 181/2004/N§-CP ngµy 29 th¸ng 10 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc thi hµnh LuËt ®Êt ®ai;

C¨n cø NghÞ ®Þnh sè: 197/2004/N§ - CP ngµy 03 th¸ng 12 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc båi th­êng, hç trî vµ t¸i ®Þnh c­ khi Nhµ n­íc thu håi ®Êt;

C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè: 1511/2007/Q§-UBND ngµy 24 th¸ng 5 n¨m 2007 cña UBND tØnh vÒ ®¬n gi¸ båi th­êng thiÖt h¹i vÒ tµi s¶n trong gi¶i phãng mÆt b»ng;

C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè: 3931/2006/Q§-UBND ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2006 cña UBND tØnh vÒ viÖc quy ®Þnh gi¸ c¸c lo¹i ®Êt n¨m 2007;

XÐt ®Ò nghÞ cña Së Tµi chÝnh Thanh Ho¸ t¹i tê tr×nh sè: 1987/TTr-STC ngµy 04 th¸ng 7 n¨m 2007 vÒ viÖc ®Ò nghÞ phª duyÖt ph­¬ng ¸n tæng thÓ vÒ båi h­êng, hç trî vµ t¸i ®Þnh c­ thùc hiÖn dù ¸n: §­êng d©y t¶i ®iÖn 110KV, tuyÕn Cöa ®Æt – Thä Xu©n – Ba ChÌ qua huyÖn Th­êng Xu©n,QuyÕt ®Þnh:

§iÒu 1. DuyÖt ph­¬ng ¸n tæng thÓ vÒ båi th­êng, hç trî vµ t¸i ®Þnh c­ thùc hiÖn dù ¸n: §­êng d©y t¶i ®iÖn 110KV, tuyÕn Cöa §Æt – Thä Xu©n – Ba ChÌ qua huyÖn Th­êng Xu©n; cô thÓ nh­ sau:

I. Môc tiªu dù ¸n: X©y dùng ®­êng d©y t¶i ®iÖn 110KV, tuyÕn Cöa §Æt-Thä Xu©n-Ba ChÌ ®Ó hoµ l­íi ®iÖn cña c«ng tr×nh thuû ®iÖn Cöa §Æt vµo l­íi ®iÖn Quèc gia.

II. Quy m« møc ®é ¶nh h­ëng:

Ph¹m vi ¶nh h­ëng cña dù ¸n ®Õn 02 x· cña huyÖn Th­êng Xu©n lµ: X· Xu©n CÈm vµ x· Thä Thanh.

ChiÒu dµi: 13.256 Km, gåm 66 cét mèc ( mèc sè 1-Tr¹m ®Çu nguån ®Õn mèc 66-gi¸p huyÖn Thä Xu©n), trong ®ã cã 44 mãng cét ®iÖn lµ mãng s¾t, 22 mãng lµ mãng bª t«ng cèt thÐp cét ly t©m ®«i.

1. C¬ cÊu ®Êt thu håi:

Tæng diÖn tÝch ®Êt thu håi thùc hiÖn dù ¸n: 2.985,55 m2, trong ®ã:

- §Êt ë: 800 m2,

- §Êt trång c©y hµng n¨m h¹ng 3: 960,61 m2,

- §Êt trång c©y l©u n¨m h¹ng 1,2,3: 1.224,94 m2.

2. §èi t­îng bÞ ¶nh h­ëng: 344 ®èi t­îng

- Hé d©n ph¶i di chuyÓn: 02 hé;

- Sè hé d©n bÞ ¶nh h­ëng: 242 hé.

III. Kh¸i to¸n kinh phÝ båi th­­êng, hç trî t¸i ®Þnh c­:

Tæng kh¸i to¸n lµ: 1.947.642.000 ®ång (Mét tû, chÝn tr¨m bèn b¶y triÖu, s¸u tr¨m bèn hai ngh×n ®ång), chi tiÕt nh­ sau:§VT: §ång

TT

Danh muc båi th­­êng

§VT

Ph©n

Khèi l­îng

§¬n gi¸

Thµnh tiÒn

lo¹i

(®ång)

(®ång)

A

Kinh phÝ båi th­­êng

 

 

 

 

1.818.527.407

I

Båi th­­êng vÒ ®Êt

 

 

 

 

78.791.232

1

§Êt ë, khu vùc 1 vÞ trÝ 3

m2

 

800

70.000

56.000.000

2

§Êt trång c©y hµng n¨m h¹ng III

m2

 

960,61

16.200

15.561.882

3

§Êt trång c©y l©u n¨m h¹ng I

m2

 

553,69

7.500

4.152.675

4

§Êt trång c©y l©u n¨m h¹ng II

m2

 

363,65

5.500

2.000.075

5

§Êt trång c©y l©u n¨m h¹ng III

m2

 

307,60

3.500

1.076.600

II

Båi th­­êng vËt kiÕn tróc

 

 

 

 

405.360.500

1

Nhµ gç khung nhµ kÎ b¶y, gç nhãm II,

m2

 

800

499.000

399.200.000

 

lîp kÌ, cä, cét kª t¶ng 2 hé x 400 m2

 

 

 

 

 

2

Nhµ bÕp ®éc lËp tranh tre nøa l¸:

m2

 

25

78.000

1.950.000

 

2x( 5x2,5 )= 25

 

 

 

 

 

3

Chuång tr©u tranh tre nøa l¸ 3x5=15

m2

 

15

26.400

396.000

4

Nhµ xÝ, tranh tre nøa l¸ 

2

50.000

100.000

5

GiÕng n­íc ®µo qua ®¸ ngÇm2x7,85=15,7

m3

 

15,7

113.000

1.774.100

6

Ao th¶ c¸ ®Êt ®µo 14x7x1=98

m3

 

98

19.800

1.940.400

III

Båi th­­êng c©y cèi, hoa mµu

 

 

 

 

1.328.375.675

1

MÝt

c©y

C

15

133.185

1.997.775

2

B­­ëi, bång bßng, canh, hång

 

B

30

16.744

502.320

3

æi mËn, ®µo

c©y

B

25

12.170

304.250

4

Nh·n , v¶i

c©y

C

13

106.549

1.385.137

5

T¸o, hång xiªm

c©y

C

5

29.370

146.850

6

Trøng gµ

c©y

B

5

8.836

44.180

7

ThÞ, quÐo

c©y

C

4

74.568

298.272

8

KhÕ, nhãt

c©y

B

3

6.443

19.329

9

Dõa

c©y

B

10

56.319

563.190

10

Cau ¨n qu¶

c©y

C

12

85.239

1.022.868

TT

Danh muc båi th­­êng

§VT

Ph©n

Khèi l­îng

§¬n gi¸

Thµnh tiÒn

lo¹i

(®ång)

(®ång)

11

Chuèi con míi trång

c©y

A

130

3.110

404.300

12

Chuèi s¾p træ hoa

c©y

A

90

26.636

2.397.240

13

§u ®ñ míi ra qu¶ nhá

c©y

A

42

13.319

559.398

14

ChÌ

côm

B

65

5.784

375.960

15

TrÇu kh«ng giµn réng 4m2

giµn

 

3

10.655

31.965

16

Lóa bÞ ¶nh h­­ëng do thi c«ng mãng cét, vÖt d¶i d©y

m2

 

3279,6

1.960

6.428.016

17

L¹c bÞ ¶nh h­­ëng do thi c«ng mãng cét, vÖt d¶i d©y

m2

 

9979,71

1.540

15.368.753

18

MÝa bÞ ¶nh h­­ëng do thi c«ng mãng cét

m2

 

9967,4

2.724

27.151.198

 

vµ vÖt d¶i d©y

 

 

 

 

 

19

Båi th­­êng c©y cèi thi c«ng mãng, hµnh lang an toµn l­­íi ®iÖn

 

 

 

 

 

a

Tre vµ luång bÞ ¶nh h­­ëng trªn DT: 72.994,6 m2

 

 

 

 

 

 

Tre, luång

c©y

A

9.389

3.750

35.208.750

 

ChÆt luång, b­­¬ng vÇu ®Õn kú thu ho¹ch

c©y

 

20.461

2.800

57.290.800

b

C©y lÊy gç bÞ ¶nh h­­ëng trªn diÖn tÝch 50384,5m2

 

 

 

 

 

 

ChÆt gèc c¸c lo¹i c©y ®Õn kú thu ho¹ch

c©y

 

30.461

26.200

798.078.200

 

trung b×nh <=40cm

 

 

 

 

 

 

B¹ch ®µn lo¹i B

c©y

B

2.300

5.326

12.249.800

 

Keo

c©y

A

20.200

2.250

45.450.000

 

Keo

c©y

B

4.109

5.326

21.884.534

 

Xµ cõ

c©y

B

62

7.990

495.380

 

Dçi, vµng, t©m, chß chØ trång hÕt n¨m

c©y

B

54

46.125

2.490.750

 

thø 4

 

 

 

 

 

 

L¸t, lim, muång trång hÕt n¨m thø 4

c©y

B

30

25.500

765.000

 

Xoan

c©y

B

150

7.348

1.102.200

 

KÌ cä ®· lÊy l¸

c©y

C

725

53.000

38.425.000

 

KÌ cä míi trång

c©y

A

540

6.119

3.304.260

20

Båi th­­êng c©y cèi bÞ ¶nh h­­ëng do ®­­êng

 

 

 

 

 

 

thi c«ng( ®­­êng c«ng vô ) l¸n tr¹i t¹m thêi

 

 

 

 

 

a

§­­êng thi c«ng 36.000m2

 

 

 

 

 

 

ChÆt c©y ®­­êng kÝnh gèc c©y <=20 cm

c©y
39.375

6.400

252.000.000

b

l¸n tr¹i t¹m thêi 90 m2

 
 

 

 

 

ChÆt tre

c©y
180

3.500

630.000

IV

Hç trî di chuyÓn


2

3.000.000

6.000.000

B

Chi phÝ tæ chøc thùc hiÖn

 

 

 

 

36.370.000

C

Chi phÝ dù phßng

 

 

 

 

92.744.593

 

Tæng céng

 

 

 

 

1.947.642.000

IV. Nguån kinh phÝ båi th­êng, hç trî t¸i ®Þnh c­ thùc hiÖn:

Tõ nguån vèn cña C«ng ty cæ phÇn thñy ®iÖn Cöa §Æt theo QuyÕt ®Þnh sè 48 Q§/C§-H§QT ngµy 15/12/2004 cña Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ C«ng ty cæ phÇn thñy ®iÖn Cöa §Æt vÒ viÖc phª duyÖt ®Çu t­ dù ¸n thñy ®iÖn Cöa §Æt.V. C¬ chÕ vµ tiÕn ®é thùc hiÖn:

  1. C¬ chÕ thùc hiÖn:

a) Ph­¬ng ¸n tæng thÓ båi th­êng, hç trî t¸i ®Þnh c­ ®Ò nghÞ phª duyÖt lµ c¬ së cho viÖc thu håi ®Êt ®Ó thùc hiÖn dù ¸n theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè: 181/2004/N§-CP ngµy 29/10/2004 cña ChÝnh phñ. Gi¸ trÞ thùc tÕ chi tr¶ båi th­êng, hç trî t¸i ®Þnh c­ cho tõng ®èi t­îng sÏ ®­îc x¸c ®Þnh dùa trªn c¬ së sè liÖu kiÓm kª thùc tÕ vµ dù to¸n ®­îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt theo quy ®Þnh.

b) Héi ®ång båi th­êng GPMB huyÖn Th­êng Xu©n cã tr¸ch nhiÖm: Th«ng b¸o c«ng khai vÒ ph­¬ng ¸n tæng thÓ vµ chÝnh s¸ch GPMB cho c¸c ®èi t­îng bÞ ¶nh h­ëng ®­îc biÕt ®Ó thùc hiÖn khi cã quyÕt ®Þnh thu håi ®Êt.2. TiÕn ®é thùc hiÖn: Trong quý III n¨m 2007.

§iÒu 2. C¸c Së, Ngµnh: Tµi chÝnh, Tµi nguyªn vµ M«i tr­êng, X©y dùng, UBND huyÖn Th­êng Xu©n, Chñ ®Çu t­ theo chøc n¨ng nhiÖm vô ®­îc giao, tæ chøc thùc hiÖn c¸c néi dung c«ng viÖc liªn quan ®Õn ngµnh m×nh, ®¶m b¶o dù ¸n triÓn khai ®óng tiÕn ®é.

§iÒu 3. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh kÓ tõ ngµy ký.

Ch¸nh V¨n phßng UBND tØnh; Gi¸m ®èc c¸c Së: Tµi chÝnh, Tµi nguyªn vµ M«i tr­êng, X©y dùng, Chñ tÞch UBND huyÖn Th­êng Xu©n; Thñ tr­ëng c¸c ®¬n vÞ, c¸ nh©n liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh nµy./.N¬i nhËn: KT. Chñ tÞch

- Nh­ ®iÒu 3 Q§; Phã Chñ tÞch

- CTUBND tØnh ( B¸o c¸o);

- L­u: VT, KTTC.GPMB 7084 .


Chu Ph¹m Ngäc HiÓn (®· ký)


Каталог: vbpq thanhhoa.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ubnd tØnh Thanh Ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam  §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> TØnh thanh hãa §éc lËp –Tù do – H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> H§nd tØnh Thanh Ho¸. Uû ban Nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp Tù do H¹nh phóc

tải về 188.64 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương