Sè: 2931 /Q§-ubnd thanh Ho¸, ngµy 20 th¸ng 8 n¨m 2010tải về 349.09 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích349.09 Kb.
#16084


uû ban nh©n d©n céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

tØnh thanh ho¸ §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc


Sè: 2931 /Q§-UBND Thanh Ho¸, ngµy 20 th¸ng 8 n¨m 2010

QuyÕt ®Þnh


Phª duyÖt quyÕt to¸n kinh phÝ cÊp bï

miÔn thuû lîi phÝ n¨m 2009.Chñ tÞch UBND tØnh Thanh Ho¸


C¨n cø LuËt tæ chøc H§ND vµ UBND ngµy 26/11/2003;

C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 115/2008/N§-CP ngµy 14/11/2008 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu NghÞ ®Þnh sè 143/2003/N§-CP ngµy 18/11/2003 cña ChÝnh phñ; Th«ng t­ sè 36/2009/TT-BTC ngµy 26/02/2009 cña Bé Tµi chÝnh h­íng dÉn thi hµnh mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh sè 115/2008/N§-CP ngµy 14/11/2008 cña ChÝnh phñ;

C¨n cø Th«ng t­ sè 11/2009/TT-BTC ngµy 21/1/2009 cña Bé tµi chÝnh vÒ viÖc h­íng dÉn ®Æt hµng, giao kÕ ho¹ch ®èi víi c¸c ®¬n vÞ lµm nhiÖm vô qu¶n lý khai th¸c c«ng tr×nh thñy lîi vµ quy chÕ qu¶n lý tµi chÝnh cña c«ng ty nhµ n­íc lµm nhiÖm vô qu¶n lý khai th¸c c«ng tr×nh thñy lîi;

C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 668/Q§-UBND ngµy 06 th¸ng 3 n¨m 2009 cña Chñ tÞch UBND tØnh Thanh Hãa, QuyÕt ®Þnh giao kÕ ho¹ch, ®Æt hµng vµ dù to¸n kinh phÝ thùc hiÖn miÔn thu thñy lîi phÝ n¨m 2009 cho c¸c ®¬n vÞ lµm nhiÖm vô qu¶n lý khai th¸c c«ng tr×nh thñy lîi;

XÐt C«ng v¨n sè 1784/STC-TCTD ngµy 12/8/2010 cña Së Tµi chÝnh vÒ viÖc ®Ò nghÞ quyÕt to¸n kinh phÝ cÊp bï miÔn thñy lîi phÝ n¨m 2009,QuyÕt ®Þnh:

§iÒu 1. Phª duyÖt quyÕt to¸n kinh phÝ cÊp bï miÔn thñy lîi phÝ n¨m 2009, cô thÓ nh­ sau:

I. Dù to¸n kinh phÝ cÊp bï miÔn thñy lîi phÝ Trung ­¬ng bæ sung.

- Tæng diÖn tÝch t­íi n­íc, tiªu n­íc: 310.373 ha

- Sè kinh phÝ ®· ®­îc Ng©n s¸ch Trung ­¬ng hç trî: 224.941 triÖu ®ång.

II. Dù to¸n UBND tØnh giao cho c¸c ®¬n vÞ.

- Tæng diÖn tÝch t­íi n­íc, tiªu n­íc: 296.037 ha

- Tæng sè tiÒn cÊp bï thñy lîi phÝ ®· giao cho ®¬n vÞ: 218.555 triÖu ®ång.

III. Sè liÖu quyÕt to¸n.

1. Tæng diÖn tÝch t­íi n­íc, tiªu n­íc: 294.366 ha

2. Tæng sè tiÒn quyÕt to¸n: 218.113 triÖu ®ång.

Gi¶m so víi dù to¸n UBND tØnh giao(218.555-218.113): 442 triÖu ®ång.

Trong ®ã:

+ Sè quyÕt to¸n c¸c huyÖn gi¶m so víi dù to¸n: 838 triÖu ®ång.

+ C«ng ty thñy n«ng Nam S«ng M· gi¶m: 722 triÖu ®ång.

+ Bæ sung t¨ng cho C«ng ty TNHH 1 TV KTCT TL S«ng Chu: 908 triÖu ®ång, do diÖn tÝch t­íi thùc hiÖn t¨ng 1.222 ha ®· ®­îc nghiÖm thu.

3. Sè kinh phÝ cßn d­ ®Ò nghÞ chuyÓn sang n¨m 2010: 6.828 triÖu ®ång.

- D­ t¹i ng©n s¸ch tØnh: 6.234 triÖu ®ång.

- D­ t¹i ®¬n vÞ: 1.560 triÖu ®ång; gåm

C«ng ty thñy n«ng Nam S«ng M·: 722 triÖu ®ång.

ThÞ x· SÇm S¬n: 58 triÖu ®ång.

HuyÖn Ho»ng Hãa: 319 triÖu ®ång.

HuyÖn Yªn §Þnh: 264 triÖu ®ång.

HuyÖn Ngäc LÆc: 45 triÖu ®ång.

HuyÖn Th­êng Xu©n: 152 triÖu ®ång.

(Cã phô lôc chi tiÕt kÌm theo)IV. Nguån kinh phÝ: Tõ nguån Trung ­¬ng hç trî theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 115/2008/N§-CP ngµy 14/11/2008 cña ChÝnh phñ.

§iÒu 2. Së Tµi chÝnh, Së N«ng nghiÖp & Ph¸t triÓn n«ng th«n, Kho b¹c Nhµ n­íc tØnh; th«ng b¸o sè liÖu quyÕt to¸n, h­íng dÉn c¸c c«ng ty, ®Þa ph­¬ng h¹ch to¸n kÕ to¸n theo ®óng quy ®Þnh; kiÓm tra, kiÓm so¸t viÖc thùc hiÖn cña c¸c C«ng ty thuû n«ng vµ c¸c ®Þa ph­¬ng.

§iÒu 3. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh kÓ tõ ngµy ký.

Ch¸nh V¨n phßng UBND tØnh, Gi¸m ®èc Së Tµi chÝnh, Kho b¹c NN tØnh, Së N«ng nghiÖp & Ph¸t triÓn n«ng th«n; Chñ tÞch UBND c¸c huyÖn, thÞ x·, thµnh phè; Gi¸m ®èc c¸c C«ng ty thuû n«ng, Thñ tr­ëng c¸c ®¬n vÞ liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh quyÕt ®Þnh nµy./.N¬i nhËn: Chñ tÞch

- Nh­ trªn ®iÒu 3, Q§;

- Bé Tµi chÝnh (b¸o c¸o);

- CT UBND tØnh;

- L­u: VT, KTTC.

Q§KP 10-212 (6)


Mai V¨n Ninh (®· ký)


Phô lôc sè 1

Tæng hîp b¸o c¸o quyÕt to¸n kinh phÝ cÊp bï miÔn thñy lîi phÝ n¨m 2009

(kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 2931 /Q§-UBND ngµy 20/8/2010 cña Chñ tÞch UBND tØnh)

 

 

N¨m

Dù to¸n miÔn thñy lîi phÝ

Sè ®Ò nghÞ QT

Sè thÈm ®Þnh QT

Kinh phÝ

Kinh phÝ

Sè TT

Néi dung

tr­íc

DiÖn tÝch

Sè tiÒn

miÔn thñy lîi phÝ

miÔn thñy lîi phÝ

®· cÊp

thõa(+)

 

 

chuyÓn

(ha)

(TriÖu ®ång)

DiÖn tÝch

Sè tiÒn

DiÖn tÝch

Sè tiÒn

(TriÖu ®ång)

thiÕu(-)

 

 

sang

 

 

(ha)

(TriÖu ®ång)

(ha)

(TriÖu ®ång)

 

(TriÖu ®ång)

 

Tæng céng

58

296.037

218.555

297.744

218.756

294.366

218.113

218.707

652

I

C¸c C«ng ty tham gia KTCTTL

 

205.023

138.968

203.299

139.047

203.656

139.154

138.968

- 186

1

CT TNHH mét TV KTCTTL S«ng Chu

 

114.592

79.237

115.815

80.145

115.904

80.145

79.237

- 908

2

C«ng ty Thñy n«ng B¾c S«ng M·

 

55.780

38.177

55.780

38.177

55.780

38.177

38.177

-

3

C«ng ty Thñy n«ng Nam S«ng M·

 

34.651

21.554

31.704

20.725

31.972

20.832

21.554

722

II

C¸c ®¬n vÞ tham gia KTCTTL

58

91.014

79.587

94.445

79.709

90.710

78.959

79.739

838

1

Thµnh phè Thanh Hãa

 

293

277

293

277

293

277

277

-

2

ThÞ x· SÇm S¬n

58

417

523

417

523

417

523

523

58

3

ThÞ x· BØm S¬n

 

261

187

261

187

261

187

187

-

4

HuyÖn Hµ Trung

 

7.952

7.552

7.952

7.552

7.952

7.552

7.552

-

5

HuyÖn Nga S¬n

 

780

2.076

780

2.076

780

2.076

2.076

-

6

HuyÖn HËu Léc

 

3.052

4.316

3.052

4.316

3.052

4.316

4.316

-

7

HuyÖn Ho»ng Hãa

 

1.282

2.860

5.447

2.860

1.282

2.541

2.860

319

8

HuyÖn Qu·ng X­¬ng

 

 

1.822

 

1.822

 

1.822

1.822

-

9

HuyÖn TØnh Gia

 

4.202

2.942

4.202

2.942

4.202

2.942

2.942

-

10

HuyÖn N«ng Cèng

 

13.944

11.838

13.944

11.838

13.944

11.838

11.838

-

11

HuyÖn TriÖu S¬n

 

5.902

3.882

5.902

3.882

5.902

3.882

3.882

-

12

HuyÖn Thä Xu©n

 

7.826

6.173

7.826

6.173

7.826

6.173

6.173

-

13

HuyÖn Yªn §Þnh

 

8.651

9.399

7.935

9.827

8.364

9.135

9.399

264

14

HuyÖn ThiÖu Hãa

 

1.401

4.134

1.401

4.134

1.401

4.134

4.134

-

15

HuyÖn VÜnh Léc

 

9.228

7.255

9.228

7.255

9.228

7.255

7.255

-

16

HuyÖn Th¹ch Thµnh

 

2.015

1.183

2.015

1.183

2.015

1.183

1.183

-

17

HuyÖn CÈm Thñy

 

6.057

3.294

6.057

3.294

6.057

3.294

3.294

-

18

HuyÖn Ngäc LÆc

 

5.256

2.800

5.238

2.755

5.239

2.755

2.800

45

19

HuyÖn B¸ Th­íc

 

4.759

2.774

4.759

2.774

4.759

2.774

2.774

-

20

HuyÖn Nh­ Thanh

 

5.735

3.056

5.735

3.056

5.735

3.056

3.056

-

21

HuyÖn M­êng L¸t

 

771

437

771

437

771

437

437

-

22

HuyÖn Th­êng Xu©n

 

1.230

546

1.230

546

1.230

546

698

152

23

HuyÖn §«ng S¬n

 

 

261

 

 

 

261

261

-

(Phô lôc sè 2)
Chi tiÕt diÖn tÝch ®­­îc t­­íi vµ gi¸ trÞ TLP t¨ng thªm so víi kÕ ho¹ch n¨m 2009

c«ng ty tnhh 1 tv ktcttl s«ng chu

(kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 2931 /Q§-UBND ngµy 20/8/2010 cña Chñ tÞch UBND tØnh)

Sè TT

Tªn c«ng tr×nh

Sè QuyÕt ®Þnh phª duyÖt

Ngµy nhËn bµn giao

DiÖn tÝch thiÕt kÕ (Ha)

DT ®· H§ n¨m 2009 - Giao KH (ha/vô)

DT thùc hiÖn n¨m 2009

DiÖn tÝch t¨ng, gi¶m

Gi¸ trÞ s¶n l­¬ng TLP t¨ng, gi¶m (1.000 ®)

Tæng sè

Trong ®ã

Tæng sè

Trong ®ã

Tæng sè

Trong ®ã

Vô chiªm

Vô mïa

Vô ®«ng

Vô chiªm

Vô mïa

Vô ®«ng

Vô chiªm

Vô mïa

Vô ®«ng

 

Tæng céng

 

 

6.762

3.270

8.000

4.037

3.964

0

1.222

767

694

-238

907.824

518.725

487.990

-98.891

A

PhÇn t¨ng diÖn tÝch

 

 

6.762

3.270

8.000

4.037

3.964

0

1.460

767

694

0

1.006.715

518.725

487.990

0

I

C¸c c«ng tr×nh, c¶i t¹o n©ng cÊp

 

 

4.210

1.528

4.152

2.106

2.047

-

1.096

578

519

-

770.415

392.836

377.579

-

1

Hå Trung Täa (Ngäc LÆc)

3375/Q§-UBND ngµy 14/11/2006

25/7/2009

150

85

300

150

150

 

130

65

65

 

90.999

44.648

46.351

 

2

Hå Bai S¬n (Ngäc LÆc)

717/Q§-UBND ngµy 07/3/2007

20/7/2009

110

70

220

110

110

 

80

40

40

 

56.391

27.176

29.215

 

3

Hå Bai Manh - Bai Lim (Ngäc LÆc)

2999/Q§-UBND ngµy 23/10/2006

25/6/2009

140

50

280

140

140

 

180

90

90

 

126.880

61.145

65.734

 

4

§Ëp Minh Hßa (Ngäc LÆc)

2453/Q§-UBND ngµy 15/8/2007

17/10/2008

150

48

300

150

150

 

204

102

102

 

143.797

69.298

74.499

 

5

Tr¹m b¬m Minh TiÕn (Ngäc LÆc)

2453/Q§-UBND ngµy 15/8/2007

17/10/2008

45

10

90

45

45

 

70

35

35

 

49.342

23.779

25.563

 

6

Hå Cèng Khª (Ngäc LÆc)

1445/Q§-UBND ngµy 25/5/2005

18/11/2008

126

77

165

83

83

 

11

6

6

 

7.754

3.737

4.017

 

7

Hå §ång TiÕn (Ngäc LÆc)

261/Q§/UBND ngµy 24/01/2007

20/9/2009

45

45

90

45

45

 

-

-

-

 

-

-

-

 

8

Hå Duång Cèc (CÈm Thñy)

1447/Q§-UBND ngµy 25/5/2006

15/6/2008

757

124

422

211

211

 

174

87

87

 

122.650

59.107

63.543

 

9

Côm Hå ®Ëp Hang C¸, Bai cäc, hå Bo Th­îng (B¸ Th­íc)

616/Q§-UBN§ ngµy 7/3/2006

26/5/2008 11/6/2008

417

86

172

86

86

 

-

-

-

 

-

-

-

 

10

Hå S«ng Mùc (Nh­ Thanh)

3261/Q§/BNN-TL ngµy 21/11/2005

31/12/2009

 

90

368

184

184

 

188

94

94

 

132.519

63.863

68.656

 

11

HÖ thèng t­íi huyÖn Th¹ch Thµnh

3711/Q§-UBND ngµy 18/12/2006

 

 

 

0

 

 

 

-

-

-

 

-

-

-

 

-

Hå BØnh C«ng

 

6/7/2008

420

115

238

123

115

 

8

8

-

 

5.435

5.435

-

 

-

Hå §ång Móc

 

10/6/2008

123

57

114

57

57

 

-

-

-

 

-

-

-

 

-

Hå T©y tr¸c

 

15/8/2008

416

173

346

173

173

 

-

-

-

 

-

-

-

 

12

Hå Vòng Só (Th¹ch Thµnh)

2859/Q§-UBND ngµy 01/12/1999

7/10/2008

297

86

172

86

86

 

-

-

-

 

-

-

-

 

13

Hå Xu©n Lòng (Th¹ch Thµnh)

1446/Q§-UBND ngµy 25/5/2006

15/7/2008

214

89

178

89

89

 

-

-

-

 

-

-

-

 

14

Hå §ång Ng­ (Th¹ch Thµnh)

1444/Q§-UBN§ ngµy 25/5/2006

15/5/2008

600

323

697

374

323

 

51

51

-

 

34.649

34.649

-

 

15

KCK söa CT trªn kªnh B13 Yªn Mü

1168/Q§-KTCTTLSC ngµy 07/10/2009

 

200

 

0

 

 

 

-

-

-

 

-

-

-

 

16

KCK söa CT trªn kªnh N1 Yªn Mü

1051/Q§-KTCTTLSC ngµy 21/9/2009

31/12/2009

 

 

0

 

 

 

-

-

-

 

-

-

-

 

II

C¸c c«ng tr×nh nhËn míi

 

 

902

283

720

360

360

-

154

77

77

-

108.553

52.313

56.239

-

1

Hå Chßm Mãt (Ngäc LÆc)

474/Q§-UBND ngµy 07/02/2007

3/11/2008

70

13

140

70

70

 

114

57

57

 

80.357

38.725

41.632

 

2

Hå Vinh Quang (B¸ Th­íc)

2618/Q§-UBND ngµy 20/9/2006

29/10/2008

110

24

88

44

44

 

40

20

20

 

28.195

13.588

14.608

 

3

Hå Hao Hao (TÜnh Gia)

3000/Q§/BNN-XD ngµy 17/10/2006

 

722

246

492

246

246

 

-

-

-

 

-

-

-

 

4

HÖ thèng TLT§ Poom Bu«i

297/NN&PTNT-TL ngµy 28/7/2006

4/6/2003

175

6

12

6

6

 

-

-

-

 

-

-

-

 

5

HÖ thèng TLT§ TÐn TÇn

2663/Q§/BNN-TL ngµy 3/9/2004

27/10/2006

240

58

116

58

58

 

-

-

-

 

-

-

-

 

III

C¸c c«ng tr×nh kh¸c

 

 

1.650

1.459

3.128

1.571

1.557

-

210

112

98

-

74.373

73.576

54.171

-

1

Kiªn cè kªnh, SCCT trªn kªnh C2 B¸i Th­îng tõ K0+00 - K1+300 (Thä Xu©n)

1/Q§-KTCTTLSC ngµy 07/9/2009

 

270

224

503

253

250

 

55

29

26

 

19.257

19.051

14.372

 

2

Kiªn cè kªnh, SCCT trªn kªnh B24 BT tõ K3+980 - K5+200 (Qu¶ng X­¬ng)

1168/Q§-KTCTTLSC ngµy 07/10/2009

 

700

640

1.345

675

670

 

65

35

30

 

23.242

22.992

16.583

 

3

Kiªn cè kªnh, SCCT trªn kªnh N11b B¸i Th­îng tõ K0+00 - K0+800 (TriÖu S¬n)

1168/Q§-KTCTTLSC ngµy 07/10/2009

 

680

595

1.280

643

637

 

90

48

42

 

31.874

31.532

23.216

 

B

PhÇn gi¶m diÖn tÝch

 

 

0

0

0

0

0

0

-238

0

0

-238

-98.891

0

0

-98.891
Каталог: vbpq thanhhoa.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ubnd tØnh Thanh Ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam  §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> TØnh thanh hãa §éc lËp –Tù do – H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> H§nd tØnh Thanh Ho¸. Uû ban Nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam

tải về 349.09 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương