Sè: 3918 /2006/Q§-ubnd thanh Ho¸, ngµy 29 th¸ng 12 n¨m 2006tải về 5.79 Mb.
trang1/21
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích5.79 Mb.
#18830
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
uû ban nh©n d©n céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

tØnh thanh ho¸ §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Sè: 3918 /2006/Q§-UBND Thanh Ho¸, ngµy 29 th¸ng 12 n¨m 2006
quyÕt ®Þnh

V/v Giao dù to¸n thu NSNN, chi NS§P n¨m 2007.

Chñ tÞch UBND tØnh Thanh Ho¸

C¨n cø LuËt tæ chøc Héi ®ång nh©n d©n vµ ñy ban nh©n d©n ngµy 26 th¸ng 11 n¨m 2003.

C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè: 1506/Q§-TTg ngµy 14 th¸ng 11 n¨m 2006 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ; QuyÕt ®Þnh sè: 3771/Q§-BTC ngµy 16 th¸ng 11 n¨m 2006 cña Bé Tµi chÝnh vÒ giao dù to¸n NSNN n¨m 2007 cho tØnh Thanh Hãa.

C¨n cø NghÞ quyÕt sè: 54/2006/NQ-H§ND ngµy 27 th¸ng 12 n¨m 2006 cña Héi ®ång nh©n d©n tØnh khãa XV, kú häp thø 7 vÒ viÖc ban hµnh ®Þnh møc ph©n bæ ng©n s¸ch ®Þa ph­¬ng n¨m 2007 vµ æn ®Þnh ®Õn n¨m 2010; NghÞ quyÕt sè: 56/2006/NQ-H§ND ngµy 27 th¸ng 12 n¨m 2006 cña Héi ®ång nh©n d©n tØnh khãa XV, kú häp thø 7 vÒ dù to¸n thu NSNN, chi ng©n s¸ch ®Þa ph­¬ng vµ ph­¬ng ¸n ph©n bæ ng©n s¸ch cÊp tØnh n¨m 2007,QuyÕt ®Þnh:

§iÒu 1. Giao chØ tiªu dù to¸n thu NSNN, chi NS§P n¨m 2007 cho c¸c huyÖn, thÞ x·, thµnh phè, c¸c Së, Ban, Ngµnh vµ c¸c ®¬n vÞ thuéc tØnh qu¶n lý.

( Cã phô lôc kÌm theo)§iÒu 2. C¨n cø vµo dù to¸n thu NSNN, chi ng©n s¸ch ®Þa ph­¬ng n¨m 2007 ®­îc giao, UBND c¸c huyÖn, thÞ x·, thµnh phè (Sau ®©y gäi lµ c¸c huyÖn) tr×nh H§ND cïng cÊp quyÕt nghÞ vµ tæ chøc thùc hiÖn.

§iÒu 3. C¸c ®¬n vÞ ®­îc giao dù to¸n chi ng©n s¸ch thùc hiÖn chi ®óng ®Þnh møc, chÝnh s¸ch, chÕ ®é hiÖn hµnh cña Nhµ n­íc; ®¶m b¶o chi cã hiÖu qu¶ nguån ng©n s¸ch ®­îc giao. Nh÷ng kho¶n chi ph¸t sinh ngoµi dù to¸n, c¸c ngµnh, c¸c ®¬n vÞ ph¶i chñ ®éng c©n ®èi trong dù to¸n ®· ®­îc giao t¹i QuyÕt ®Þnh nµy.

§iÒu 4. C¸c ngµnh ®­îc giao qu¶n lý Ch­¬ng tr×nh môc tiªu chñ tr× phèi hîp víi c¸c ngµnh liªn quan, ph©n bæ ®óng môc tiªu, néi dung qu¶n lý vèn Ch­¬ng tr×nh môc tiªu, tr×nh UBND tØnh phª duyÖt trong Quý I - 2007.

§iÒu 5. Uû quyÒn cho Gi¸m ®èc Së Tµi chÝnh, Côc tr­ëng Côc thuÕ Thanh Ho¸ c¨n cø QuyÕt ®Þnh giao dù to¸n thu NSNN, chi NS§P n¨m 2007 cña UBND tØnh, th«ng b¸o chi tiÕt cho c¸c huyÖn, c¸c ®¬n vÞ dù to¸n thuéc c¸c ngµnh cÊp tØnh, c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc ®Ó c¸c huyÖn, ®¬n vÞ tæ chøc thùc hiÖn.

§iÒu 6. C¸c cÊp ng©n s¸ch, c¸c ®¬n vÞ dù to¸n ph¶i thùc hiÖn c«ng khai tµi chÝnh, ng©n s¸ch ®óng quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh 192/2004/Q§-TTG ngµy 16 th¸ng 11 n¨m 2004 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ.

§iÒu 7. C¸c «ng Ch¸nh V¨n phßng UBND tØnh, Gi¸m ®èc c¸c Së: Tµi chÝnh, KÕ ho¹ch & §Çu t­, Kho b¹c Nhµ n­íc tØnh, Côc thuÕ; Chñ tÞch UBND c¸c huyÖn; Thñ tr­ëng c¸c Së, Ban, Ngµnh cÊp tØnh, c¸c tæ chøc, ®¬n vÞ vµ c¸ nh©n liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh quyÕt ®Þnh nµy./.

N¬i nhËn: TM . Uû ban nh©n d©n


- Nh­ ®iÒu 7, Q§; Chñ tÞch

- Bé Tµi chÝnh ( b¸o c¸o);

- TT TØnh uû (®Ó B/c);

- TT H§ND tØnh (®Ó B/c);

- Ban KT TØnh uû, H§ND;

- L­u: VT, KTTC.Q§ giao DT 2007.

NguyÔn V¨n Lîi (§· ký)


phô lôc sè 6


BiÓu sè 2 KH/§P

c©n ®èi ng©n s¸ch ®Þa ph­¬ng

KÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 3918/2006/Q§-UBND ngµy 29 th¸ng 12 n¨m 2006 cña UBND tØnh§¬n vÞ tÝnh: TriÖu ®ång


NéiDù to¸n

Ghi

TT

dung2007

chó

A

Tæng thu NSNN trªn ®Þa bµn1.706.500

 

1

Thu néi ®Þa (Kh«ng kÓ dÇu th«)1.664.000

 

2

Thu tõ ho¹t ®éng xæ sè10.000

 

3

Thu tõ xuÊt khÈu, nhËp khÈu32.500

 

4

Thu viÖn trî kh«ng hoµn l¹i 

 

B

Thu ng©n s¸ch ®Þa ph­¬ng4.928.634

 

1

Thu ng©n s¸ch ®Þa ph­¬ng h­ëng theo ph©n cÊp1.665.200

 

 

- C¸c kho¶n thu NS§P h­ëng 100%1.665.200

 

 

- C¸c kho¶n thu ph©n chia NS§P h­ëng theo tû lÖ (%) 

 

2

Bæ sung tõ ng©n s¸ch Trung ­¬ng3.258.434

 

 

- Bæ sung c©n ®èi2.438.754

 

 

- Bæ sung cã môc tiªu819.680

 

 

Trong ®ã: Vèn XDCB ngoµi n­íc 

 

3

Huy ®éng nguån lµm l­¬ng tõ nguån t¨ng thu 20065.000

 

 

  

 

 

  

 

C

Chi ng©n s¸ch ®Þa ph­¬ng4.928.634

 

1

Chi ®Çu t­ ph¸t triÓn1.258.205

 

-

Chi c©n ®èi NS bao gåm c¶ nguån tiÒn SD ®Êt702.970

 

-

Bæ sung c¸c dù ¸n quan träng555.235

 

2

Chi th­êng xuyªn3.247.149

 N.vô TW bæ sung TH c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch7.693

 

3

Chi viÖn trî1.500

 

4

Chi bæ sung quü dù tr÷ tµi chÝnh3.230

 

5

Chi c¶i c¸ch tiÒn l­¬ng tõ nguån t¨ng thu 

 

6

Dù phßng161.798

 

7

Ch­¬ng tr×nh MTQG; Ctr 135; 5 tr Ha rõng256.752

 

 

  

 
phô lôc sè 6


BiÓu sè 7A KH/§P

biÓu tæng hîp dù to¸n thu NSNN n¨m 2007

KÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 3918/2006/Q§-UBND ngµy 29 th¸ng 12 n¨m 2006 cña UBND tØnh
§¬n vÞ tÝnh: TriÖu ®ång

TT


Néi

dung


dù to¸n

n¨m 2007


Ghi

chó


A

B


4

 

 

 

thu NSNN trªn ®Þa bµn


1.706.500

 

 

A

Tæng c¸c kho¶n thu c©n ®èi NSNN


1.696.500

 

 

I

Thu tõ s¶n xuÊt kinh doanh trong n­íc


1.664.000

 

 

1

Thu tõ doanh nghiÖp Nhµ n­íc Trung ­¬ng


655.500

 

 

2

Thu tõ doanh nghiÖp Nhµ n­íc ®Þa ph­¬ng


55.000

 

 

3

Thu tõ xÝ nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi


132.000

 

 

4

Thu tõ DN thµnh lËp theo LuËt DN, LuËt HTX


202.000

 

 

5

LÖ phÝ tr­íc b¹


44.000

 

 

6

ThuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp


3.500

 

 

7

ThuÕ nhµ ®Êt


13.000

 

 

8

ThuÕ thu nhËp c¸ nh©n


10.000

 

 

9

Thu phÝ vµ lÖ phÝ


44.000

 

 

 

- PhÝ vµ lÖ phÝ Trung ­¬ng


8.800

 

 

 

- PhÝ vµ lÖ phÝ §Þa ph­¬ng


35.200

 

 

10

ThuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt


12.000

 

 

11

TiÒn sö dông ®Êt


333.500

 

 

12

Thu tiÒn cho thuª mÆt ®Êt, mÆt n­íc


17.000

 

 

13

Thu tõ hoa lîi c«ng s¶n


45.000

 

 

14

Thu kh¸c


34.500

 

 Thu ph¹t vi ph¹m HC trong lÜnh vùc ATGT


20.000

 

 

15

Thu phÝ x¨ng dÇu


63.000

 

 

II

ThuÕ XK, NK,TT§B, VAT hµng NK do H¶i quan thu


32.500

 

 

 

Trong ®ã: +ThuÕ XK, NK, TT§B


10.000

 

 

 

+ ThuÕ VAT hµng nhËp khÈu


22.500

 

 

B

Thu xæ sè kiÕn thiÕt (Kh«ng c©n ®èi)


10.000

 

 

 

Tæng thu NS§P


4.928.634

 

 

*

C¸c kho¶n c©n ®èi ng©n s¸ch ®Þa ph­¬ng


4.928.634

 

 

1

C¸c kho¶n thu 100%


1.665.200

 

 

2

Thu ph©n chia theo tû lÖ phÇn tr¨m (%)


 

 

 

3

Thu bæ sung tõ NSTW


3.258.434

 

 

4

Huy ®éng nguån lµm l­¬ng


5.000

 

 

5

Nguån n¨m tr­íc chuyÓn sang


 

 

 

6

Chi chuyÓn nguån


 

 

 

 

 


 

 

 


phô lôc sè 6
BiÓu sè 10 KH/§P

biÓu tæng hîp dù to¸n chi NSNN n¨m 2007

KÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 3918/2006/Q§-UBND ngµy 29 th¸ng 12 n¨m 2006 cña UBND tØnh

§vt: TriÖu ®ång 
Dù to¸n

Chi tiÕt

 

t

néi dung
NS§P

NS

nS

Ghi chó

t

 
2007

tØnh

huyÖn

 

 

Tæng chi NS§P
4.928.634

2.664.295

2.264.339

 

*

Chi c©n ®èi NS§P
4.928.634

2.664.295

2.264.339

 

I

Chi ®Çu t­ ph¸t triÓn
702.970

419.620

283.350

 

1

Chi XDCB
695.170

411.820

283.350

 

a

Vèn trong n­íc
346.906

346.906

 

 

b

Chi tõ nguån cÊp quyÒn SD§
333.500

59.014

274.486

 

d

Chi §T tõ nguån thu xæ sè
10.000

5.900

4.100

 

g

Chi §T cña c¸c x· thõa c©n ®èi
4.764

 

4.764

 

2

Chi hç trî DN cung øng SP c«ng Ých
7.800

7.800

 

 

II

Chi th­êng xuyªn
3.247.149

1.323.859

1.923.290

 

1

Chi trî gi¸
15.500

15.500

 

 

2

Chi sù nghiÖp kinh tÕ
213.826

153.330

60.496

 

3

Chi SN gi¸o dôc ®µo t¹o vµ d¹y nghÒ
1.571.663

422.232

1.149.431

 

4

Chi SN Y tÕ
420.298

355.925

64.373

 

5

Chi SN khoa häc vµ c«ng nghÖ
14.380

14.380

 

 

6

Chi SN V¨n ho¸ th«ng tin
43.321

24.231

19.090

 

7

Chi SN ph¸t thanh truyÒn h×nh
23.989

8.827

15.162

 

8

Chi SN thÓ dôc thÓ thao
24.171

19.490

4.681

 

9

Chi ®¶m b¶o x· héi
126.394

21.855

104.539

 

10

Chi qu¶n lý hµnh chÝnh
605.486

160.513

444.973

 

11

Chi quèc phßng
49.855

36.101

13.754

 

12

Chi an ninh
22.281

9.690

12.591

 

13

Sù nghiÖp m«i tr­êng
65.041

34.391

30.650

 

14

Chi kh¸c ng©n s¸ch
27.736

24.186

3.550

 

15

N.vô TW bæ sung TH c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch
7.693

7.693

 

 

16

Chi t¹o nguån c¶i c¸ch tiÒn l­¬ng:
15.515

15.515

 

 

-

Tõ nguån t¨ng thu
5.000

5.000

 

 

-

Tõ nguån tiÕt kiÖm (Trõ G.Dôc vµ KHCN)
10.515

10.515

 

 

III

Chi viÖn trî tØnh Hña Ph¨n
1.500

1.500

 

 

IV

Chi lËp hoÆc bæ sung quü dù tr÷ tµi chÝnh
3.230

3.230

 

 

V

Dù phßng
161.798

104.099

57.699

 

VI

C.tr×nh MTQG, 5 tr ha rõng, C.tr×nh 135
256.752

256.752

 

 

VII

TW bæ sung cã môc tiªu vèn ®Çu t­
555.235

555.235

 

 

1

Thùc hiÖn mét sè nhiÖm vô kh¸c
447.235

447.235

 

 

2

Vèn ngoµi n­íc
108.000

108.000

 

 

 

 
 

 

 

 

Каталог: vbpq thanhhoa.nsf
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> QuyÕt ®Þnh cña chñ tÞch ubnd tØnh thanh hãa VÒ viÖc phª duyÖt §Ò c­¬ng nhiÖm vô Quyho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi huyÖn TÜnh Gia giai ®o¹n 2005 2015
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn tØnh thanh ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban Hµnh chÝnh
vbpq thanhhoa.nsf -> Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc

tải về 5.79 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương