Sè: 942 tc/ubthtải về 15.73 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích15.73 Kb.
#27409

UBND tØnh Thanh Ho¸


Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam

§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc

Sè: 942 TC/ubth

Thanh Ho¸, ngµy 29 th¸ng 10 n¨m 1980

chñ tÞch uû ban nh©n d©n tØnh thanh Ho¸

- C¨n cø quyÕt ®Þnh sè: 274 - CP ngµy 25/07/1978 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ vÒ chÕ ®é n©ng l­¬ng th­êng xuyªn cho c¸n bé, viªn chøc Nhµ n­íc.

- XÐt ®Ò nghÞ cña: Ty Giao th«ng vËn t¶i tØnh Thanh Ho¸.

QuyÕt ®Þnh


§iÒu 1: Nay n©ng bËc l­¬ng cho mét sè c¸n bé, viªn chøc thuéc c¬ quan: Ty Giao th«ng vËn t¶i nh­ sau:

Sè TT

Hä vµ tªn

Chøc vô

L­¬ng cò

L­¬ng míi

1

NguyÔn B¸ TiÕn

Gi¸m ®èc XN 19-5

96,00 ®

102 (tr¨m lÎ hai)

2

§inh Xu©n L©n

Phã Gi¸m ®èc

86,00

90 (ChÝn m­¬i)

3

NguyÔn V¨n Khiªm

Kü s­ c¬ khÝ

63,00

73,00 (B¶y ba)

4

Hoµng V¨n V©n

Nh©n viªn kÕ ho¹ch

64,00

73,00 (B¶y ba)

5

Mai Ngäc Khu©n

Kü s­ cÇu ®­êng

63,00

73,00 (B¶y ba)

§iÒu 2: C¸c «ng, bµ cã tªn ë §iÒu 1 ®­îc h­ëng møc l­¬ng míi kÓ tõ ngµy 01/10/1980.

§iÒu 3: C¸c «ng: Ch¸nh V¨n phßng UBND tØnh, bµ Tr­ëng ban Tæ chøc , «ng Tr­ëng ty Tµi chÝnh vµ c¸c «ng, bµ ghi ë §iÒu 1 chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.

N¬i nhËn:

- Nh­ §iÒu 3 Q§

- Ty Lao ®éng

- L­u


kt/ chñ tÞch UBND tØnh thanh ho¸

Phã chñ tÞch
§· ký
Lª H÷u Hinh

Каталог: vbpq thanhhoa.nsf
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> QuyÕt ®Þnh cña chñ tÞch ubnd tØnh thanh hãa VÒ viÖc phª duyÖt §Ò c­¬ng nhiÖm vô Quyho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi huyÖn TÜnh Gia giai ®o¹n 2005 2015
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn tØnh thanh ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban Hµnh chÝnh
vbpq thanhhoa.nsf -> Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc

tải về 15.73 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương