Sè: 982./Q§-ct thanh Ho¸, ngµy 26 th¸ng 3 n¨m 2003tải về 12.98 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích12.98 Kb.
#27787
uû ban nh©n d©n céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
tØnh thanh ho¸ §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
Sè: 982./Q§-CT Thanh Ho¸, ngµy 26 th¸ng 3 n¨m 2003
QuyÕt ®Þnh cña Chñ tÞch UBND tØnh Thanh Ho¸

VÒ viÖc thu håi ®Êt cña XÝ nghiÖp Kinh doanh l­¬ng thùc tæng hîp II thuéc C«ng ty L­¬ng thùc Thanh NghÖ TÜnh, giao cho UBND Thµnh phè Thanh Ho¸ qu¶n lý sö dông theo Qui ho¹ch.


--------------------------------

Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh Thanh Ho¸

- C¨n cø LuËt §Êt ®ai (®· ®­îc söa ®æi, bæ sung n¨m 1998 vµ 2001).

- C¨n cø NghÞ ®Þnh 04/2000/N§-CP cña ChÝnh phñ vÒ thi hµnh LuËt söa ®æi bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt §Êt ®ai vµ NghÞ ®Þnh 66/2001/N§-CP ngµy 28/9/2001 vÒ Söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh 04/2000/N§-CP .

- C¨n cø Th«ng t­ sè: 2074/2001/TT-TC§C ngµy 14/12/2001 cña Tæng côc §Þa chÝnh vÒ H­íng dÉn tr×nh tù lËp, xÐt duyÖt hå s¬ xin giao ®Êt, thuª ®Êt ®åi víi tæ chøc, hé gia ®×nh, c¸ nh©n trong n­íc.

- Thùc hiÖn C«ng v¨n sè 365/UB-NN ngµy 10/02/2003 cña UBND tØnh Thanh Ho¸ v/v thu håi ®Êt kh«ng sö dông vµ sö dông kh«ng ®óng môc ®Ých.

- XÐt tê tr×nh sè: 75 /TT-UB ngµy 14/3/2003 cña UBND Thµnh phè Thanh Ho¸, kÌm theo Biªn b¶n héi nghÞ kÕt luËn kiÓm tra qu¶n lý sö dông ®Êt cña Së §Þa chÝnh vµ UBND Thµnh phè Thanh Ho¸ ngµy 11/3/2003.

- XÐt ®Ò nghÞ cña Gi¸m ®èc Së §Þa chÝnh Thanh Ho¸ t¹i tê tr×nh sè: 208 §C/QHKH ngµy 20 th¸ng 3 n¨m 2003.quyÕt ®Þnh:

§iÒu 1: Thu håi ®Êt XÝ nghiÖp Kinh doanh l­¬ng thùc tæng hîp II thuéc C«ng ty L­¬ng thùc Thanh NghÖ TÜnh (tr­íc ®©y lµ Cöa hµng L­¬ng thùc sè II, thuéc C«ng ty L­¬ng thùc Thanh Ho¸)), ®ang thuª, t¹i 45 NguyÔn ThiÕp, ph­êng Ngäc Tr¹o, giao cho UBND Thµnh phè Thanh Ho¸ qu¶n lý, sö dông theo quy ho¹ch.


- Lý do thu håi ®Êt: sö dông ®Êt kh«ng ®óng môc ®Ých, kÐm hiÖu qu¶.

- DiÖn tÝch ®Êt thu håi: 3260 m2 (Trong ®ã cã 1675m2 ®Êt ®· thuª theo QuyÕt ®Þnh sè 286/Q§-UB ngµy 20/02/1999 cña UBND tØnh).

- VÞ trÝ trªn b¶n ®å ®Þa chÝnh Ph­êng Ngäc Tr¹o, tû lÖ 1/500: t¹i tê sè 6, thöa sè 73

§iÒu 2: XÝ nghiÖp Kinh doanh l­¬ng thùc tæng hîp II thuéc C«ng ty L­¬ng thùc Thanh NghÖ TÜnh cã tr¸ch nhiÖm:

- Nghiªm chØnh chÊp hµnh QuyÕt ®Þnh thu håi ®Êt, xö lý tµi s¶n trªn diÖn tÝch ®Êt thu håi, bµn giao ®Êt cho UBND Thµnh phè Thanh Ho¸ qu¶n lý, sö dông theo quy ho¹ch.

- Nép ®ñ tiÒn thuª ®Êt (theo Hîp ®ång thuª ®Êt sè 585 H§/T§ ngµy 18/3/1999 cña Së §Þa chÝnh) vµo Ng©n s¸ch nhµ n­íc ®Õn ngµy bµn giao ®Êt cho UBND Thµnh phè Thanh Ho¸.

§iÒu 3: Chñ tÞch UBND Thµnh phè Thanh Ho¸ cã tr¸ch nhiÖm:

- Qu¶n lý diÖn tÝch ®Êt ®­îc bµn giao. Khi cã nhu cÇu sö dông ®Êt ph¶i tu©n theo quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt ®­îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt vµ Quy chÕ qu¶n lý ®Çu t­-x©y dùng.§iÒu 4: ¤ng Ch¸nh V¨n phßng UBND tØnh, Gi¸m ®èc c¸c Së: §Þa chÝnh, X©y dùng, Tµi chÝnh-VËt gi¸, Côc ThuÕ, Chñ tÞch UBND Thµnh phè Thanh Ho¸, Chñ tÞch UBND Ph­êng Ngäc Tr¹o, Gi¸m ®èc XÝ nghiÖp kinh doanh l­¬ng thùc tæng hîp II vµ Gi¸m ®èc C«ng ty L­¬ng thùc Thanh NghÖ TÜnh chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh quyÕt ®Þnh nµy.

QuyÕt ®Þnh cã hiÖu lùc tõ ngµy ký.

Nh÷ng quy ®Þnh tr­íc ®©y cã liªn quan ®Õn khu ®Êt, tr¸i víi QuyÕt ®Þnh nµy, ®Òu kh«ng cßn hiÖu lùc./.

N¬i nhËn: KT. chñ tÞch UBND tØnh Thanh Ho¸

- Nh­ §iÒu 5 Q§ Phã chñ tÞch- L­u VP (03qddc982)


L«i Xu©n Len

Каталог: vbpq thanhhoa.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ubnd tØnh Thanh Ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam  §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> TØnh thanh hãa §éc lËp –Tù do – H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> H§nd tØnh Thanh Ho¸. Uû ban Nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam

tải về 12.98 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương