SỞ giao thông vận tải số: 1517 /bc-sgtvt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 70.28 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.07.2016
Kích70.28 Kb.
#8603


UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Số: 1517 /BC-SGTVTCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Dương, ngày 05 tháng 9 năm 2013


BÁO CÁO

Sơ kết 5 năm thực hiện Thông báo số 130-TB/TW ngày 10/01/2008 của

Bộ Chính trị về giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thực hiện Công văn số 632/CV-TU ngày 02/8/2013 của Tỉnh Ủy Hải Dương về sơ kết 5 năm thực hiện Thông báo số 130-TB/TW ngày 10/01/2008 của Bộ Chính về giải quyết khiếu nại, tố cáo. Sở Giao thông vận tải báo cáo như sau:I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Thực hiện Thông báo số 130 của Bộ chính trị về việc tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, Chỉ thị số 14 của Thủ tướng Chính phủ về việc giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài, Đảng ủy Sở Giao thông vận tải đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, thống nhất giải pháp để giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài, nhất là các vụ việc liên quan đến đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.I. KẾT QUẢ 5 NĂM THỰC HIỆN THÔNG BÁO SỐ 130-TB/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

A. Những kết quả chủ yếu:

1. Kết quả phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Thông báo số 130-TB/TW :

Ngay từ khi có Thông báo số 130-TB/TW của Bộ Chính trị về giải quyết khiếu nại, tố cáo Đảng uỷ, Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải phổ biến, quán triệt đến tất cả cán bộ, Đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành; Nâng cao trách nhiệm của lãnh đạo các đơn vị trong ngành nhất là của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; gắn công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo với đẩy mạnh cải cách hành chính, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nhằm ngăn ngừa, hạn chế phát sinh khiếu nại, tố cáo trong ngành, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự xã hội.

2. Lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng, thủ trưởng cơ quan nhà nước trong việc thực hiện Thông báo số 130-TB/TW .

Sở đã triển khai đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp tại chương trình hành động, gắn với thực hiện nghiêm túc các quy định của luật khiếu nại, tố cáo, xây dựng quy trình, tiếp nhận, xử lý và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo.

- Sở đã ban hành một số văn bản chỉ đạo thực hiện sau:

+ Quy trình tiếp nhận, xử lý và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo ban hành lần 1 vào ngày 15/5/2008; sửa đổi lần 2 vào ngày 30/8/2010; sửa đổi lần 3 ngày 22/2/2012 với mục tiêu tiếp nhận xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo nhanh chóng thuận lợi.

+ Đảng bộ Sở Giao thông vận tải đã xây dựng Chương trình hành động số 15-CTr/ĐU ngày 10/3/2011, Chương trình hành động thực hiện công tác của ngành từ 2011 - 2015 đã cụ thể hóa các nhiệm vụ, các biện pháp, công tác chủ yếu để nâng cao chất lượng hiệu quả công tác góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, tạo chuyển biến tích cực, thống nhất trong nhận thức và hành động trong công tác phòng chống tham nhũng, tiết kiệm chống lãng phí hạn chế phát sinh khiếu nại, tố cáo.

+ Văn bản số 239/SGTVT-HD ngày 18/3/2011 của Sở Giao thông vận tải Hải Dương về việc hướng dẫn công tác tiếp công dân, tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và nội quy tiếp công dân.

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo đến tất cả các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

3. Kết quả tổ chức thực hiện Thông báo số 130-TB/TW

3.1. Vai trò của cấp uỷ Đảng trong công tác tiếp dân, khiếu nại, tố cáo

Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo luôn được cấp ủy Đảng trong ngành quan tâm. Trong đó đã tăng cường công tác tuyên truyền, tập trung vào công tác tiếp dân, giải quyết các vụ việc ngay tại đơn vị, tham mưu giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo phát sinh, nhất là các vụ việc phức tạp, đông người. Do vậy, trong thời gian qua công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong ngành đã đạt được nhiều kết quả đáng kể, khiếu kiện đông người được hạn chế, tình trạng công dân gửi đơn vượt cấp giảm rõ rệt, công tác tiếp dân ngày càng đi vào nề nếp.

3.2. Vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức Đảng, thủ trưởng cơ quan

Giám đốc Sở đã chỉ đạo các đơn vị trong ngành bố trí phòng tiếp dân và chủ trì tiếp công dân định kỳ. Thông báo công khai lịch tiếp dân, bố trí cán bộ có năng lực, trình độ tham gia tiếp công dân định kỳ và thường xuyên. Thực hiện tốt việc tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo của công dân. Mở sổ cập nhật, theo dõi đơn thư; phân loại xử lý đơn chính xác, đảm bảo thời gian quy định; không đùn đẩy, né tránh, chuyển đơn không đúng thẩm quyền.

Giải quyết kịp thời, đúng trình tự, thủ tục các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền. Nâng cao trách nhiệm giải quyết dứt điểm các khiếu nại, tố cáo ngay từ nơi phát sinh. Tăng cường công tác đối thoại với công dân để giải quyết khiếu nại, tố cáo có lý, có tình và dứt điểm.

- Kết quả thực hiện kế hoạch kiểm tra, rà soát việc giải quyết khiếu, nại tố cáo phức tạp còn tồn đọng(Kế hoạch số 319/KH-TTCP, Kế hoạch số 1130/KH-TTCP)

Kết quả rà soát còn 01 vụ khiếu nại của ông Hà văn Trường ở thôn Quý Cao, xã Nguyên Giáp, huyện Tứ Kỳ khiếu nại về đền bù giải phóng mặt bằng khi nâng cấp quốc lộ 10. Ngày 3/7/2009 Thanh tra Sở đã có kết luận giải quyết. Đến thời điểm hiện nay không thấy ông Trường gửi đơn và có ý kiến nào khác.

3.3. Việc chấn chỉnh, khắc phục những mặt yếu kém, sơ hở trong công tác quản lý nhà nước:

Giám đốc Sở chỉ đạo các đơn vị, phòng, ban chú ý khắc phục những mặt yếu kém để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là trong lĩnh vực quản lý đầu tư xây dựng, quản lý đạo tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe, đăng kiểm xe xơ giới, quản lý vận tải, tài chính công, thực hiện chính sách xã hội. Thực hiện minh bạch, niêm yết công khai rõ ràng, đầy đủ và chính xác các thủ tục hành chính đã được công bố, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tiếp cận, tìm hiểu và thực hiện đúng quy định nhằm hạn chế phát sinh khiếu nại, tố cáo.

3.4. Kết quả công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật

Sở Giao thông vận tải đã ban hành quy chế làm việc, quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức; xây dựng phương án điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức phù hợp với quy định hiện hành của một số đơn vị trực thuộc; Kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo mô hình khung, tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008; Kiện toàn Ban biên tập Website Sở Giao thông vận tải; Kết hợp thực hiện đề án 30 cải cách thủ tục hành chính: Đã rà soát các thủ tục; thực hiện việc đơn giản và bổ sung các quy định rõ ràng, minh bạch, bố trí cán bộ có năng lực, có phẩm chất làm việc ở các bộ phận tiếp dân; các quy định của Nhà nước trong quản lý sử dụng vốn ngân sách, quản lý mua sắm sử dụng tài sản công, công tác đầu tư xây dựng cơ bản, chế độ hội họp, chi tiêu nội bộ, chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức;

Đồng thời, Sở rà soát, bổ xung, sửa đổi các định mức, tiêu chuẩn trong phạm vi chức năng quản lý của ngành: Quyết định số 1030/QĐ-SGTVT ngày 31/12/2011 về khoán mục tiêu chất lượng trong công tác sửa chữa thường xuyên (để tăng cường công tác quản lý bảo trì đường bộ chặt chẽ hiệu quả và thực hiện chủ trương cải cách, đơn giản thủ tục hành chính ngày 28/6/2013 có Quyết định số 403/QĐ-SGTVT có hiệu lực từ 1/7/2013 thay thế Quyết định số 1030/QĐ-SGTVT); Quyết định số 909/QĐ-SGTVT ngày 30/11/2011 quy chế và nhiệm vụ công tác tuần đường (để nâng cao trách nhiệm của nhân viên tuần đường, tuần kiểm viên ngày 15/4/2013 Quyết định số 225/QĐ-SGTVT thay Quyết định số 909/QĐ-SGTVT ngày 30/11/2011); các văn bản chấn chỉnh công tác vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh và tăng cường quản lý công tác đào tạo, sát hạch lái xe.

3.5. Kết quả củng cố, kiện toàn tổ chức, đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Xác định việc lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng và chính quyền trong công tác giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xem đây là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị cùng tham gia phối hợp thực hiện nhằm giải quyết kịp thời những nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ngành. Sở đã chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án đổi mới công tác tiếp công dân và tổ chức quán triệt Thông báo số 307-TB/TW, ngày 10/02/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 858-QĐ/TTg, ngày 14/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ. Do đó, công tác tiếp công dân được duy trì thường xuyên, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, công khai, minh bạch, thủ tục đơn giản, thuận tiện, tạo điều kiện thuận lợi để công dân được thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định của pháp luật.

Việc sắp xếp, bố trí cán bộ cho các cơ quan tiếp công dân của Sở thực hiện trên nguyên tắc: bố trí cán bộ tiếp công dân là người có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức trách nhiệm, khách quan, công tâm; có tác phong gần gũi quần chúng, am hiểu tâm lý; có kiến thức quản lý nhà nước và kiến thức pháp luật; được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

3.6. Kết quả phối hợp, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực tư pháp của các cơ quan tư pháp.

3.7. Kết quả đổi mới, nâng cao hiệu quả, hiệu quả công tác giám sát việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là khiếu nại tố cáo phức tạp, tập trung đông người, vượt cấp lên cấp trên.* Tình hình khiếu nại, tố cáo:

Từ 01/01/2008 đến 30/6/2013, nhìn chung những nội dung khiếu nại, tố cáo chủ yếu là công tác giải phóng mặt bằng, đền bù đất đai khi thực hiện cải tạo, nâng cấp các tuyến đường giao thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Số lượng đơn thư khiếu nại, tố cáo về nội dung khác không đáng kể.

TiÕp nhËn 82 ®¬n, trong ®ã: 27 ®¬n ®Ò nghÞ, 31 ®¬n khiÕu n¹i, 24 ®¬n tè c¸o.

§¬n thuéc thÈm quyÒn gi¶i quyÕt: 34 ®¬n, trong ®ã (15 ®¬n ®Ò nghÞ, 10 ®¬n khiÕu n¹i, 9 ®¬n tè c¸o).+ KÕt qu¶ gi¶i quyÕt khiÕu n¹i:

Tình hình khiếu nại từ 01/01/2008 đến 30/6/2013 tại Sở Giao thông vận tải Hải Dương chủ yếu là về đền bù giải phóng mặt bằng. Điển hình là vụ của chủ đơn Hà Văn Trường ở Quý Cao, Nguyên Giáp, Tứ Kỳ khiếu nại về đền bù giải phóng mặt bằng khi nâng cấp quốc lộ 10. Ngày 03/7/2009 Thanh tra Sở đã có kết luận

- Tæng sè vô khiÕu n¹i ®· gi¶i quyÕt thuéc thÈm quyÒn: 10 vô;

- Tæng sè quyÕt ®Þnh gi¶i quyÕt khiÕu n¹i: 10, ®· thùc hiÖn 10;

- Sè vô viÖc gi¶i quyÕt ®óng thêi h¹n: 10;

- Sè vô viÖc gi¶i quyÕt qu¸ thêi h¹n: 0.+ KÕt qu¶ gi¶i quyÕt tè c¸o:

Tình hình tố cáo từ 01/01/2008 đến 30/6/2013 tại Sở Giao thông vận tải Hải Dương về luồng tuyến và phương tiện vận tải hành khách bằng ô tô, chế độ của người lao động.

- Tæng sè vô tè c¸o ®· gi¶i quyÕt thuéc thẩm quyÒn: 9 vô;

- Tæng sè ®· thùc hiÖn 9;

- Sè vô viÖc gi¶i quyÕt ®óng thêi h¹n: 9;

- Sè vô viÖc gi¶i quyÕt qu¸ thêi h¹n: 0.. T×nh h×nh c«ng t¸c tiÕp d©n:

Thực hiện các quy định về tổ chức tiếp công dân, Sở Giao thông vận tải đã xây dựng nội quy tiếp công dân, công khai lịch tiếp công dân. Phòng tiếp công dân được bố trí tại Văn phòng Sở, cán bộ tiếp dân có trình độ chuyên môn, có đạo đức nghề nghiệp. Quyền và nghĩa vụ của công dân tại trụ sở tiếp dân, trách nhiệm của cán bộ tiếp dân được thực hiện đúng quy định, trong phòng tiếp dân được bố trí đầy đủ trang thiết bị phục vụ công tác tiếp dân.

Giám đốc Sở Giao th«ng vËn t¶i tiếp công dân 02 ngày trong một tháng vào ngày 01 và 16 hàng tháng. Nếu trùng vào ngày thứ bảy hoặc chủ nhật thì lui lại vào ngày làm việc kế tiếp.

Thanh tra Sở tiếp công dân đến xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực vận tải đường bộ, vi phạm hành lang an toàn giao thông 02 ngày trong một tuần vào ngày thứ hai và thứ năm hàng tuần. Tình hình tiếp dân từ 01/01/2008 đến 30/6/2013 tiếp 22 công dân được mời đến giải quyết khiếu nại, tố cáo và 5.142 công dân đến chấp hành xử phạt vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, thuỷ nội địa, vi phạm hành lang ATGT.

3.8. Kết quả thực hiện vai trò tham mưu và phối hợp với cơ quan công an trong nắm bắt tình hình khiếu nại, tố cáo.

Việc giải quyết đơn KNTC thuộc thẩm quyền của Sở đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục, nội dung giải quyết đơn lên không có vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp tập trung đông người, vượt cấp lên trên.

3.9. Kết quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Tất cả các quy định của Đảng và nhà nước về khiếu nại, tố cáo đều được Đảng uỷ và thủ trưởng cơ quan quan tâm, nghiên cứu, phổ biến cho cán bộ, công chức, viên chức lao động; chỉ đạo, tổ chức thực hiện cùng với những văn bản quy định của Đảng và nhà nước về quy chế dân chủ, về thanh tra, về bảo vệ công trình giao thông, an toàn giao thông một cách thường xuyên và sâu sát.

Trong chỉ đạo điều hành cũng như triển khai thực hiện những nghị quyết, chỉ thị, quy định của tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể cấp uỷ đảng và lãnh đạo ngành thường xuyên quan tâm mối quan hệ phối kết hợp giữa chuyên môn và tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; mối quan hệ này luôn được thực hiện tốt.
B. Những tồn tại, hạn chế, yếu kém và nguyên nhân

1. Những tồn tại, hạn chế, yếu kém:

Vẫn còn đơn vị trong ngành chỉ chú trọng giải quyết hết thẩm quyền, xong trách nhiệm mà chưa quan tâm để có biện pháp giải quyết dứt điểm các vụ việc. Việc tổ chức đối thoại đôi khi còn mang tính hình thức mà chưa thực sự lắng nghe, hướng dẫn, giải thích thấu đáo cho người khiếu nại, tố cáo hiểu rõ chủ trương, chính sách pháp luật.

2. Nguyên nhân:

Qua công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo nhận thấy việc công dân gửi đơn thư khiếu nại, tố cáo do nhiều nguyên nhân khác nhau: Do chưa hiểu chính sách, pháp luật về khiếu nại, tố cáo hoặc cố tình không chấp hành quyết định giải quyết khiếu nại, một số trường hợp gửi đơn khiếu nại, tố cáo nhưng không cung cấp được chứng cứ, người dân không nắm được các quyền và nghĩa vụ của mình dẫn đến nhiều vụ việc đơn giản nhưng gửi đơn khiếu nại, tố cáo đến nhiều cơ quan, nhiều cấp, nhiều ngành.

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo nói riêng chưa thường xuyên, nội dung, hình thức chưa phong phú nên hiệu quả đạt được chưa cao. Mức độ hiểu biết pháp luật của nhân dân còn hạn chế.


C. Bài học kinh nghiệm

Sự lãnh đạo thường xuyên của cấp ủy Đảng cùng với sự lãnh đạo sâu sát của lãnh đạo Sở trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo là yếu tố quyết định hiệu quả của công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về pháp luật nói chung, đặc biệt là Luật khiếu nại, tố cáo coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên.

Tăng cường công tác kiểm tra đôn đốc việc triển khai thực hiện, xử lý nghiêm đối với cán bộ thiếu trách nhiệm, tham mưu đề xuất sai làm ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của công dân.


III. KIẾN NGHỊ

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, đồng thời cũng có những quy định xây dựng chế độ, trách nhiệm của cấp uỷ Đảng, chính quyền các đoàn thể quần chúng trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường công tác kiểm tra giám sát cán bộ, đảng viên có thẩm quyền trách nhiệm giải quyết khiếu nại tố cáo.

Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đảm bảo trình độ, năng lực, có phẩm chất đạo đức và có tinh thần trách nhiệm cao để làm công tác tiếp dân, tiếp nhận, tham mưu giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo đúng quy định của pháp luật.

Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là các văn bản luật về đất đai, giải phóng mặt bằng, khiếu nại, tố cáo đến người dân trên đài, báo nhằm nâng cao nhận thức về pháp luật.

Điều chỉnh, bổ xung hệ thống văn bản Quy phạm pháp luật đảm bảo đơn giản, dễ hiểu thống nhất trên phạm vi cả nước, tránh trường hợp mỗi người hiểu một khác khi nghiên cứu văn bản quy phạm pháp luật.

Trên đây là báo cáo sơ kết 5 năm việc thực hiện Thông báo số 130-TB/TW ngày 10/01/2008 của Bộ chính trị về giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Sở Giao thông vận tải tỉnh Hải Dương./.
Nơi nhận:

- Tỉnh ủy Hải Dương (báo cáo);

- Email Giám đốc Sở;

- Website Sở;

- Lưu: VT, TTra. Ô Thủy 3b.


GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Lê Đình Long

UBND TỈNH HẢI DƯƠNG


SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢITHỐNG KÊ CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO, GIẢI QUYẾT KNTC SAU KHI CÓ THÔNG BÁO SỐ 130-TB/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

(kèm theo báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Thông báo số 130-TB/TW ngày 10/01/2008 của Bộ Chính trị về giải quyết khiếu nại tố cáo

Số: 1517 /BC-SGTVT ngày 05 tháng 9 năm 2013)


STT

Hình thức và trích yếu nội dung của văn bản

số ký hiệu của văn bản

Ngày, tháng năm ban hành văn bản

Tác giả văn bản

Ghi chú

1

Văn bản lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng về giải quyết KNTC

1. Đảng bộ Sở Giao thông vận tải đã xây dựng Chương trình hành động thực hiện công tác của ngành từ 2011 - 2015 đã cụ thể hóa các nhiệm vụ, các biện pháp, công tác chủ yếu để nâng cao chất lượng hiệu quả công tác góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, tạo chuyển biến tích cực, thống nhất trong nhận thức và hành động trong công tác phòng chống tham nhũng, tiết kiệm chống lãng phí hạn chế phát sinh khiếu nại, tố cáo.
15-CTr/ĐU

10/3/2011Bí thư ĐB

Lê Đình Long2

Văn bản quy phạm pháp luật giải quyết KNTC

1. Quy trình tiếp nhận, xử lý và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo ban hành lần 1 vào ngày 15/5/2008;


2. Quy trình tiếp nhận, xử lý và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo ban hành sửa đổi lần 2 vào ngày 30/8/2010;
3. Văn bản số 239/SGTVT-HD ngày 18/3/2011 của Sở Giao thông vận tải Hải Dương về việc hướng dẫn công tác tiếp công dân, tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và nội quy

4. Quy trình tiếp nhận, xử lý và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo ban hành sửa đổi lần 3 ngày 22/2/2012 với mục tiêu tiếp nhận xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo nhanh chóng thuận lợi.
QT-06

QT-06

số 239/SGTVT-HD


QT-08

15/5/2008


30/8/2010

18/3/2011

22/2/2012Giám đốc


Phạm Văn Thoán

Giám đốc


Phạm Văn Thoán

Giám đốc


Phạm Văn Thoán

Giám đốc


Lê Đình Long

tải về 70.28 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương