SỞ giao thông vận tảItải về 58.94 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu27.07.2016
Kích58.94 Kb.
#7707


UBND TỈNH HẢI DƯƠNG

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI


Số: 1435 /SGTVT-VP

V/v điều chỉnh đăng ký tham gia

Hội diễn nghệ thuật quần chúng

ngành giao thông vận tải năm 2015


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hải Dương, ngày 30 tháng 6 năm 2015

Kính gửi:

- Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam;

- Văn phòng Đoàn thể Tổng Công ty quản lý bay Việt Nam.


Sở Giao thông vận tải tỉnh Hải Dương điều chỉnh đăng ký Đoàn tham gia Hội diễn nghệ thuật quần chúng ngành giao thông vận tải năm 2015 như sau:

1. Đoàn văn nghệ

- Trưởng đoàn: Đồng chí Lưu Văn Sơn – Trưởng Khối thi đua thuộc Sở (số điện thoại di động: 0912.678.037).

- Phó trưởng đoàn: Đồng chí Trịnh Hoài Nam – Phó Chánh văn phòng Sở GTVT (số điện thoại di động: 0982.969.702).

- Đội văn nghệ: Gồm các diễn viên ca, múa (danh sách gửi kèm).2. Nội dung đăng ký


TT

Tên tiết mục

Tác giả

Thí sinh biểu diễn

Chủ đề

1

Đơn ca

(tốp phụ họa)Bùi Hăng Ry  Nguyễn Xuân Công

Nguyễn Xuân Công

và tốp phụ họaTiếng ca từ

Truông Bồn2

Song ca

Văn Dung

Phạm Thị Ngọc,

Phạm Thiên ThăngĐường Trường sơn xe anh qua

3

Tốp ca Sở GTVT Hải Dương

Huy Thục

Đội văn nghệ ngành GTVT Hải Dương

Bác đang cùng chúng cháu hành quân

4

Tiểu phẩm tuyên truyền về ATGT

Đội văn nghệ ngành GTVT Hải Dương

Đội văn nghệ ngành GTVT Hải Dương

Gậy ông đập

lưng ôngNơi nhận:

- Như trên;- Giám đốc Sở;


email


- Các Phó Giám đốc Sở;

- Công đoàn Ngành GTVT;

- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc;

- Website Sở;

- Lưu: VT, VP, Ô Nam.03b.


GIÁM ĐỐC


(Đã ký)

Lê Đình Long

UBND TỈNH HẢI DƯƠNG

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
DANH SÁCH

Đoàn tham gia Hội diễn nghệ thuật quần chúng ngành giao thông vận tải năm 2015

(Ban hành kèm theo Công văn số 1435 /SGTVT-VP ngày 30 /6/2015 của Sở GTVT)

-----------------------
TT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ, đơn vị công tác

Ghi chú

1

Bùi Văn Trưởng

15/5/1986

Phó Giám đốc Đoạn Đường sông

Đội phó

2

Nguyễn Xuân Công

17/10/1955

Đăng kiểm viên Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới
3

Phạm Thiên Thăng

10/3/1979

Phó trưởng phòng kỹ thuật kiểm định, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới
4

Nguyễn Đăng Thắng

14/7/1973

Cán bộ Trung tâm Bồi dưỡng đào tạo kỹ thuật nghiệp vụ giao thông vận tải
5

Vũ Văn Quyến

18/8/1987

Chuyên viên Phòng quản lý vận tải đăng kiểm kỹ thuật
6

Đặng Bá Thọ

8/4/1989

Chuyên viên Thanh tra Sở
7

Lê Đình Đoàn

28/11/1989

Chuyên viên Phòng Kế hoạch – Tài chính
8

Nguyễn Hữu Hưng

18/8/1987

Chuyên viên Phòng Quản lý giao thông
9

Nguyễn Văn Vinh

12/7/1988

Cán bộ Công ty cổ phần Mai Linh Hải Dương
10

Nguyễn Thị Thùy Dung

21/8/1990

Cán bộ Trung tâm Bồi dưỡng đào tạo kỹ thuật nghiệp vụ giao thông vận tải
11

Nguyễn Thị Phương Mai

1/10/1989

Nhân viên Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới
12

Phạm Thị Thu Thủy

7/9/1991

Nhân viên Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới
13

Nguyễn Bích Thuận

1/10/1984

Phó trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp, Ban Quản lý các bến xe khách
14

Nguyễn Thị Thu Trang

30/10/1990

Chuyên viên Phòng quản lý giao thông
15

Vũ Thị Thu Trang

14/10/1992

Nhân viên Ban Quản lý các dự án giao thông
16

Hà Thị Hiền Trang

20/12/1991

Nhân viên Trạm Kiểm tra tải trọng xe lưu động
17

Phạm Thị Ngọc

28/5/1990

Cán bộ Công ty cổ phần vận tải Trường Sinh Hải Dươngtải về 58.94 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương