SỞ giao thông vận tảItải về 8.48 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu29.07.2016
Kích8.48 Kb.
#9565

UBND TỈNH HẢI DƯƠNG

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI


Số: 1609 /SGTVT-VP

V/v biên chế và tiếp nhận

cán bộ về Thanh traCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Hải Dương, ngày 17 tháng 7 năm 2015

Kính gửi: Sở Nội vụ

Sở Giao thông vận tải đã có Công văn số 1381/SGTVT-VP ngày 23/6/2015 báo cáo số biên chế được giao tính đến 30 tháng 6 năm 2015 và Tờ trình số 1386/TTr-SGTVT ngày 25/6/2015 đề nghị tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển đối với ông Phạm Văn Thanh, sinh ngày 24 tháng 10 năm 1977 hiện đang công tác tại Trung tâm Bồi dưỡng đào tạo kỹ thuật nghiệp vụ Giao thông vận tải về Thanh tra Sở thay cho ông Nguyễn Kim Tuyến, sinh ngày 10 tháng 6 năm 1955 được nghỉ hưởng chế độ hưu trí từ ngày 01 tháng 7 năm 2015 (trong báo cáo số 1381/SGTVT-VP vẫn có biên chế ông Nguyễn Kim Tuyến).

Trân trọng đề nghị Sở Nội quan tâm giải quyết ./.
Nơi nhận:
- Như trên;

- Giám đốc Sở;

- Các Phó Giám đốc Sở; email

- Website Sở;

- Lưu: VT, VP. Ô.Pha. 01b.
GIÁM ĐỐC


(Đã ký)

Lê Đình Long


tải về 8.48 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương