Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o §éc lËp Tù do H¹nh phóctải về 22.56 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích22.56 Kb.
#3537

ubnd thµnh phè h¶i phßng céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam


Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc


Sè : 1089 /CV-SGD- §TGDCN H¶i Phßng, ngµy 13 th¸ng 8 n¨m 2008
KÝnh göi :

¤ng, Bµ Tr­­ëng phßng Gi¸o dôc §µo t¹o

quËn, huyÖnThùc hiÖn KÕ ho¹ch båi d­ìng c¸n bé QLGD, gi¸o viªn trong HÌ 2008 vµ theo ch­¬ng tr×nh tËp huÊn cña Dù ¸n ph¸t triÓn gi¸o viªn THCS II, Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o H¶i Phßng th«ng b¸o ®ît tËp huÊn cho gi¸o viªn THCS nh­ sau :


1. Thµnh phÇn : Toµn bé gi¸o viªn tr­êng THCS thµnh phè H¶i Phßng

2. Thêi gian : §ît I tõ ngµy 19/8/2008 --> 31/8/2008

3. §Þa ®iÓm, m«n häc , ®èi t­îng :

Cã lÞch cô thÓ kÌm theo

C¸c Phßng Gi¸o dôc cã c¸c m«n ch­a ®­îc tËp huÊn trong §ît I, sÏ ®­îc triÖu tËp vµo §ît II (dù kiÕn tõ 08/9 --> 20/9/2008). LÞch cô thÓ sÏ cã th«ng b¸o sau.

Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o ®Ò nghÞ c¸c ¤ng, Bµ Tr­ëng phßng Gi¸o dôc quËn, huyÖn th«ng b¸o LÞch båi d­ìng ®Ýnh kÌm cho tõng tr­êng THCS ®Ó c¸c tr­êng cö gi¸o viªn ®i dù tËp huÊn ®­îc ®Çy ®ñ.gi¸m ®èc

(đã ký)

N¬i nhËn :

-Nh­ trªn

-L­u.§ç ThÕ Hïng


lÞch tËp huÊn gi¸o viªn thcs – hÌ 2008 (§ît tõ 19/8-->31/8)
§Þa ®iÓm sè 1 : Trung t©m båi d­ìng c¸n bé - §¹i häc H¶i Phßng


Ngµy

To¸n

VËt lý

ho¸ häc

sinh häc

ng÷ v¨n

lÞch sö

tiÕng anh

mü thuËt

19/8->20/8

Thø Ba, T­

= 10 líp


Lª Ch©n

= 2 líp


KiÕn An, D­¬g Kinh, = 1 líp

D­¬g Kinh, H¶i An, Hång Bµng = 1 líp
An L·o

= 2 líp
Toµn bé gi¸o viªn c¸c tr­êng THCS d¹y m«n Mü thuËt trong toµn thµnh phè = 4 líp

Tõ 19/08 ®Õn 20/0825/8->26/8

Thø Hai, Ba

= 12 líp


C¸t H¶i, §å S¬n, KiÕn An, H¶i An = 3 líp

An L·o,

= 1 líp


An L·o,

§å S¬n


= 1 líp

D­¬g Kinh, KiÕn An, H¶i An,

= 1 líp


§å S¬n, C¸t H¶i,H¶i An, KiÕn An

= 3 líp

C¸t H¶i, KiÕn An, Ng« QuyÒn, An L·o,

= 3 líp


27/8->28/8

Thø T­, N¨m

= 12 líp


An L·o

= 2 líp


Ng« QuyÒn, §å S¬n,

Lª Ch©n, C¸t H¶i

= 2 líp


Lª Ch©n, C¸t H¶i, Ng« quyÒn, KiÕn An

= 2 líp


An L·o

= 1 líp


D­¬ng Kinh

= 1 líp


An L·o, C¸t H¶i, H¶i An KiÕn An,

= 2 líp


Lª Ch©n, D­¬g Kinh, H¶i An

= 2 líp§Þa ®iÓm sè 2 : Tr­êng THCS An §ång, huyÖn An D­¬ng (®èi t­îng tËp huÊn : C¸n bé qu¶n lý vµ gi¸o viªn c¸c tr­êng THCS thuéc huyÖn An d­¬ng)

Thêi gian : - Tõ 27/8->28/8 (Thø T­, thø N¨m), gåm c¸c líp/sè l­îng: To¸n: 2 líp; Sinh: 1 líp; V¨n: 2 líp; TiÕng Anh: 1 líp

- Tõ 29/8->30/8 (Thø S¸u, thø B¶y) gåm c¸c líp/sè l­îng : Lý: 1 líp; Ho¸: 1 líp; LÞch sö: 1 líp§Þa ®iÓm sè 3 : Phßng Gi¸o dôc huyÖn Thuû Nguyªn (®èi t­îng tËp huÊn : C¸n bé qu¶n lý vµ gi¸o viªn c¸c tr­êng THCS thuéc huyÖn Thñy Nguyªn )
Thêi gian : - Tõ 30/8->31/8 (Thø B¶y, Chñ nhËt) gåm c¸c líp/sè l­îng: To¸n: 3 líp; Ho¸ : 1 líp; V¨n: 4 líp; TiÕng Anh: 2 líp
Каталог: PortalFolders -> ImageUploads -> GDDT
ImageUploads -> BỘ XÂy dựng
ImageUploads -> Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 75/2006/NĐ-cp ngàY 02 tháng 8 NĂM 2006 quy đỊnh chi tiết và HƯỚng dẫn thi hành một số ĐIỀu của luật giáo dụC
ImageUploads -> HỘI ĐỒng nhân dân quận kiến an số: 25 /2006/nq – HĐND­3
GDDT -> Ubnd thµnh phè h¶i phßng Së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o
GDDT -> Së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o
GDDT -> MẪu trình bày văn bản và BẢn sao văn bảN
GDDT -> Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o §éc lËp Tù do H¹nh phóc
GDDT -> Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o §éc lËp Tù do H¹nh phóc
GDDT -> Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam Së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o §éc lËp Tù do H¹nh phóc
GDDT -> Ubnd thµnh phè H¶i phßng Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o

tải về 22.56 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương