SỞ giáo dục và ĐÀo tạo hải phòng trưỜng thpt trần nguyên hãNtải về 25.01 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu02.09.2016
Kích25.01 Kb.
#30604

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI PHÒNG

TRƯỜNG THPT TRẦN NGUYÊN HÃN
ĐỀ KIỂM TRA SINH 1 TIẾT HỌC KỲ I

Sinh lớp 11


 1. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Cường độ thoát hơi nước được điều khiển bởi:

 1. cơ chế khuếch tán qua cutin C. cơ chế cân bằng nước

 2. cơ chế đóng mở khí khổng D. khuếch tán qua lớp vỏ

Câu 2: Nguyên nhân chính gây ra sự đóng mở khí khổng?

A. nhiệt độ B. nước C. phân bón D. ánh sáng

Câu 3: Không phải vai trò của Nito đối với thực vật:


 1. cấu trúc protein, cooenzim, Axitnucleit

 2. Điều tiết trạng thái ngậm nước

 3. điều tiết trao đổi chất

 4. Là thành phần cấu tạo của tinh bột

Câu 4: Cây hấp thụ nito trong đất ở dạng nào:

A. HNO3 B. NO2 C.NH3 D. NH4+, NO3-

Câu 5: Bộ máy thực hiện quang hợp ở thực vật là:

A. rễ B. lục lạp C. ti thể D. lá

Câu 6: Sắc tố tham gia trực tiếp chuyển hóa năng lượng(NL) ánh sáng thành NL hóa học là:

A. carotenoit B. diệp lục b C. diệp lục a D. diệp lục a, diệp lục b

Câu 7: cơ quan thực hiện quang hợp ở thực vật là:

A. rễ B. lục lạp C. ti thể D. lá

Câu 8: Bón phân hợp lý là


 1. Phải bón thường xuyên cho cây

 2. Sau khi thu hoạch phải bổ sung lượng phân cần thiết cho đất

 3. Bón phân đúng lúc, đúng liều lượng, đúng loại, và đúng cách

 4. Phân bón phải đủ cho cây ba loại nguyên tố quang trọng là N. P, K

Câu 9: Đơn vị hút nước của rễ là

 1. Tế bào lông hút C. Tế bào biểu bì

 2. Tế bào rễ D. Không bào

Câu 10: Quá trình hô hấp nội bào xảy ra tại bào quan nào của tế bào thực vật

 1. Lạp Thể B Ti thể C. Lục Lạp D. Riboxom

II. Tự Luận (7 điểm)

1. Hãy mô tả được các dòng vận chuyển trong cây bao gồm:

-con đường vận chuyển?

-thành phần của dịch được vận chuyển?

-động lực đẩy dòng vật chất?

- Nêu được vai trò của quá trình thoát hơi nước đối với đời sống của thực vật?

2. - Nêu được khái niệm quang hợp?Trình bày được vai trò của quá trình quang hợp?Nêu được lá cây là cơ quan chứa các lục lạp mang hệ sắc tố quang hợp? Trình bày được mối liên quan giữa quang hợp và hô hấp?

3. -Giải thích được sự bón phân hợp lí tạo năng suất cao của cây trồng?

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA SINH 1 TIẾT HỌC KỲ I


Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đáp án

b

b

d

d

b

c

d

c

a

b

1.
Dòng mạch gỗ

Dòng mạch rây

Con đường vận chuyển

Từ rễ lên thân, lên lá

Từ lá xuống thân, rễ

Thành phần của dịch được vận chuyển

Nước là chủ yếu


Chủ yếu là các chất hữu cơĐộng lực đẩy dòng vật chất

Nước được vận chuyển từ rễ lên lá nhờ lực hút do thoát hơi nước của lá, lực đẩy của rễ, lực liên kết giữa các phân tử nước với nhau và với thành mạchDo sự chênh lệch gradien nồng độ+ Ý nghĩa của thoát hơi nước đối với đời sống thực vật:

* Tạo ra sức hút nước ở rễ.

* Giảm nhiệt độ bề mặt thoát hơi  tránh cho lá, cây không bị đốt náng khi nhiệt độ quá cao.

* Tạo điều kiện để CO2 đi vào thực hiện quá trình quang hợp, giải phóng O2 điều hoà không khí....

2.- Quang hợp là quá trình cây xanh hập thụ năng lương ánh sáng mặt trời để tổng hợp hidrocacbonat giải phóng oxi từ cacbonnic và nước.

Phương trình tổng quát:

12 H2O + 6 CO2 + Q (năng lượng ánh sáng)  C6H12O6 + 6 O2 + 6 H2O

- Vai trò: Tạo chất hữu cơ cung cấp cho sự sống trên trái đất, biến đổi và tích luỹ năng lượng (năng lượng vật lí thành năng lượng hoá học), hấp thụ CO2 và thải O2 điều hòa không khí.

- Là có cấu tạo thích nghi với quá trình qua hợp: Phiến là to, trong là có nhiều tế bào mô giậu chứa nhiều lục lạp, có chứa các sắc tố quang hợp giúp là hấp thụ được nhiều ánh sáng mặt trời, có nhiều lỗ khí giúp cho CO2 dẽ dàng từ không khí vào lục lạp để quang hợp. Hệ gân là có mạch dẫn gồm mạch gỗ và mạch rây giúp vận chuyển các chất trong lá. Trong lục lạp có đầy đủ các enzim xúc tác cho quá trong quang hợp.- Mối quan hệ: Quang hợp tích luỹ năng lượng, tạo các chất hữu cơ, oxi là nguyên liệu cho quá trình hô hấp; ngược lại hô hấp tạo năng lượng cung cấp cho các hoạt động sống trong đó có tổng hợp các chất tham gia vào quá trình quang hợp (sắc tố, enzim, chất nhận CO2...), tạo ra H2O, CO2 là nguyên liệu cho quá trình quang hợp...

2. - Bón phân hợp lí: Bón đủ lượng (căn cứ vào nhu cầu dinh dưỡng của cây, khả năng cung cấp của đất, hệ số sử dụng phân bón), đúng thời kì (căn cứ vào dáu hiệu bên ngoài của lá cây), đúng cách (bón thúc, hoặc bón lót; bón qua đất hoặc qua lá).

tải về 25.01 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương