Së gi¸o dôc vµ ®µo t¹otải về 15.38 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích15.38 Kb.
#15238

UBND thµnh phè h¶i phßng

Së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o

Sè: /TVTH


V/v H­íng dÉn thµnh lËp ®éi tuyÓn dù thi c¸n bé, gi¸o viªn th­ viÖn giáicÊp thµnh phè n¨m häc 2006-2007

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc

H¶i Phßng, ngµy 4 th¸ng 2 n¨m 2007KÝnh göi: -¤ng (Bµ)Tr­ëng phßng Gi¸o dôc c¸c QuËn, HuyÖn, ThÞ x·
- TiÕp theo c«ng v¨n sè 2113/TVTH ngµy 26/12/2006 cña Gi¸m ®èc Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o vÒ viÖc tæ chøc thi c¸n bé, gi¸o viªn th­ viÖn giái cÊp quËn, huyÖn, thÞ x·. Ban chØ ®¹o cuéc thi c¸n bé, gi¸o viªn giái thµnh phè h­íng dÉn bæ sung mét sè néi dung cô thÓ nh­ sau:

I- Thµnh lËp ®éi tuyÓn

Cuéc thi dµnh cho toµn thÓ c¸n bé, gi¸o viªn th­ viÖn ë tÊt c¶ c¸c cÊp häc trong toµn ngµnh (TH, THCS). V× vËy, ë c¬ së kh«ng khèng chÕ sè n¨m c«ng t¸c cña c¸n bé, gi¸o viªn th­ viÖn. C¨n cø kÕt qu¶ cuéc thi ë c¸c cÊp, Ban chØ ®¹o c¸c quËn, huyÖn, thÞ x· lùa chän vµ thµnh lËp ®éi tuyÓn ®Ó dù thi cÊp thµnh phè ( gåm c¸c thµnh viªn ë c¸c cÊp häc kh¸c nhau hoÆc trong cïng mét cÊp häc), miÔn sao thuËn tiÖn cho viÖc phèi hîp, luyÖn tËp vµ ®¶m b¶o Ýt nhÊt trong ®éi tuyÓn ph¶i cã mét c¸n bé chuyªn tr¸ch.II - VÒ néi dung cuéc thi

1. C¸c phÇn thi

a. Thi thùc hµnh

§©y lµ phÇn thi cã sè ®iÓm nhiÒu nhÊt. §Ó ®¹t hiÖu qu¶ cao, cÇn l­u ý mét sè ®iÓm sau:* Chän ®Ò tµi: §Ò tµi gãp phÇn quan träng vµo thµnh c«ng cña cuéc thi. Chän s¸ch kÐm gi¸ trÞ, néi dung nghÌo nµn , xa rêi môc tiªu gi¸o dôc... th× kÕt qu¶ kh«ng cao lµ ®iÒu tÊt yÕu. V× vËy, khi chän s¸ch cÇn dùa vµo mét sè tiªu chÝ:

- S¸ch g¾n víi ch­¬ng tr×nh, môc tiªu gi¸o dôc trong nhµ tr­êng

- S¸ch cã tÝnh thêi sù, cËp nhËt víi thùc tÕ x· héi hiÖn nay

- S¸ch phï hîp víi c¸c ®èi t­îng (gi¸o viªn, häc sinh, phô huynh häc sinh...)

- Cã søc hÊp dÉn, l«i cuèn ng­êi ®äc (nhiÒu th«ng tin bæ Ých, có ph¸p, phong c¸ch ®éc ®¸o...)

CÇn h¹n chÕ chän nh÷ng cuèn s¸ch qu¸ quen thuéc trong ch­¬ng tr×nh chÝnh khãa ë nhµ tr­êng.* H×nh thøc thi:

- Thi theo ®éi tuyÓn : CÇn cã sù ph©n c«ng phèi hîp nhuÇn nhiÔn, hîp lý, ®Òu tay gi÷a c¸c thµnh viªn khi thi trªn s©n khÊu. Cã thÓ vËn dông linh ho¹t, s¸ng t¹o c¸c h×nh thøc tuyªn truyÒn, giíi thiÖu s¸ch (vÝ dô: ng­êi nªu vÊn ®Ò, ng­êi thuyÕt tr×nh, ng­êi ph¶n biÖn, bæ sung hoÆc ph©n c«ng mçi ng­êi tr×nh bµy mét phÇn nèi tiÕp nhau...). ThÝ sinh cã thÓ dïng tranh ¶nh, biÓu b¶ng... minh häa nÕu cÇn thiÕt. Qua phÇn tr×nh bµy cña mçi ®éi, ban gi¸m kh¶o cã thÓ ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c n¨ng lùc chuyªn m«n, nghiÖp vô, sù s¸ng t¹o, hiÖu qu¶ cña phÇn thi mµ toµn ®éi vµ tõng c¸ nh©n ®· thùc hiÖn.

- C©u hái cña phÇn thi thùc hµnh g¾n liÒn víi néi dung cuèn s¸ch (hoÆc bé s¸ch) mµ thÝ sinh tr×nh bµy hoÆc g¾n liÒn víi c¸c t×nh huèng øng xö nghÒ nghiÖp.

b. PhÇn thi lý thuyÕt

Néi dung c©u hái lý thuyÕt bao gåm:  • C¸c vÊn ®Ò vÒ kü thuËt, nghiÖp vô th­ viÖn nh­: Bæ sung, ®¨ng ký tµi liÖu, m« t¶, ph©n lo¹i, tæ chøc mùc lôc, tæ chøc vèn tµi liÖu, tæ chøc phôc vô b¹n ®äc, c«ng t¸c th­ môc...

  • C¸c v¨n b¶n vÒ c«ng t¸c th­ viÖn tr­êng häc: Th«ng t­ 30/TT-LB, QuyÕt ®Þnh 61/1998/Q§-BGD&§T, QuyÕt ®Þnh 01/2003/Q§-BGD&§T...

III - Thang ®iÓm chÊm

Tæng sè cho 3 phÇn thi lµ 50 ®iÓm  1. Thùc hµnh tuyªn truyÒn, giíi thiÖu s¸ch: 30 ®iÓm

  2. Lý thuyÕt 15 ®iÓm

  3. S¸ng kiÕn, kinh nghiÖm: 5 ®iÓm

- C¸c Phßng Gi¸o dôc sau khi ®· tæ chøc thi xong chän läc c¸n bé, gi¸o viªn th­ viÖn thµnh lËp ®éi (mçi ®éi tham gia lµ 3 ng­êi) göi ®Ò tµi s¸ng kiÕn kinh nghiÖm, danh s¸ch c¸c thÝ sinh trong ®éi, vÒ së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o tr­íc ngµy 10/2/2007( §/ Thuû - Phßng KÕ ho¹ch tµi vô)

Së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o Hp

KT Gi¸m ®èc

Phã gi¸m ®èc

N¬i nhËn

  • Nh­ trªn

  • L­u VP§µo Trung §ång
Каталог: PortalFolders -> ImageUploads -> GDDT
ImageUploads -> BỘ XÂy dựng
ImageUploads -> Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 75/2006/NĐ-cp ngàY 02 tháng 8 NĂM 2006 quy đỊnh chi tiết và HƯỚng dẫn thi hành một số ĐIỀu của luật giáo dụC
ImageUploads -> HỘI ĐỒng nhân dân quận kiến an số: 25 /2006/nq – HĐND­3
GDDT -> Ubnd thµnh phè h¶i phßng Së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o
GDDT -> Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o §éc lËp Tù do H¹nh phóc
GDDT -> MẪu trình bày văn bản và BẢn sao văn bảN
GDDT -> Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o §éc lËp Tù do H¹nh phóc
GDDT -> Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o §éc lËp Tù do H¹nh phóc
GDDT -> Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam Së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o §éc lËp Tù do H¹nh phóc
GDDT -> Ubnd thµnh phè H¶i phßng Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o

tải về 15.38 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương