SỞ khoa học và CÔng nghệ thành phố HỒ chí minhtải về 28.97 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích28.97 Kb.
#28586

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHTRUNG TÂM THÔNG TIN

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ


Số: 112/TĐTT-TTTT

V/v Thẩm định thông tin

đề tài nghiên cứuCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcTP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 6 năm 2008

Kính gởi:

- Phòng Quản lý Khoa học


Sở Khoa học và Công nghệ

- GS. TS. Nguyễn Sào Trung

- PGS. TS. Hứa Thị Ngọc Hà

Trung Tâm Thông Tin Khoa học và Công nghệ đã tiến hành thẩm định thông tin các tư liệu liên quan đến đề tài nghiên cứu Nghiên cứu áp dụng hóa mô miễn dịch để xác định các dấu chứng sinh học có giá trị trong tiên lượng Carcinôm tế bào gan do Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh chủ trì và GS. TS. Nguyễn Sào Trung, PGS. TS. Hứa Thị Ngọc Hà là chủ nhiệm đề tài. Trong phạm vi các nguồn thông tin tiếp cận được, Trung Tâm Thông Tin có ý kiến như sau:

Ngoài các tài liệu đã nêu trong phiếu khảo sát thông tin, còn có các tài liệu, nghiên cứu liên quan đến từng khía cạnh của nội dung đề tài, cụ thể: 1. NƯỚC NGOÀI:

  1. Sáng chế:

   • US2008038736 Methods and compositions for the diagnosis for early hepatocellular carcinoma. Phương pháp và thành phần để chẩn đoán sớm ung thư tế bào gan, 2008.

   • WO063118 Methods for hepatocellular carcinoma classificastion and prognosis. Phương pháp phân loại và tiên lượng ung thư tế bào gan, 2007.

   • US2005181361 Liver cancer prediction system for early detection and control method thereof. Hệ thống tiên lượng để phát hiện sớm ung thư gan và phương pháp kiểm soát, 2005.

   • EP1539813 Polypeptides and nucleic acids encoding for the diagnosis, treatment or prevention of hepatocellular carcinoma. Mã hóa polyeptit và axit nucleic để chẩn đoán, điều trị hay ngăn ngừa ung thư tế bào gan, 2005.

   • CN1508267 Molecule for early diagnosis of hepatocellular carcinoma. Dùng phân tử để chẩn đoán sớm ung thư tế bào gan, 2004.

  2. Bài báo:

 • Immunohistochemical study of P53, PCNA and AFP in Hepatocellular carcinoma, a Comparison between Indonesian and Japanese Cases. Nghiên cứu hóa mô miễn dịch p53, PCNA và AFP trong ung thư tế bào gan, so sánh các ca bệnh ở Indonesia và Nhật bản. Tác giả Marwoto W, … Nguồn sciencelinks.jp, 2008.

 • Diagnostic value of Ki-67LI in hepatocellular carcinoma: Ki-67 antigen expression in hepatocellular carcinoma, metastatic adenocarcinoma and normal hepatocytes. Giá trị chẩn đoán của Ki-67 LI trong ung thư tế bào gan: biểu hiện kháng nguyên Ki-67 trong ung thư tế bào gan, ung thư biểu mô tuyến di căn và tế bào gan bình thường. Tác giả Soyuer Isin, ... Tạp chí Turkish Journal of Medical Sciences, 2003.

 • Correlation of immunohistochemical staining and mutations of p53 in human Hepatocellular-Carcinoma. Sự tương quan của hóa mô miễn dịch và đột biến của p53 trong ung thư tế bào gan người. Tác giả Hsia-CC, … Nguồn Oncology Reports, 2000.

 • A comparison between Alpha-Fetoprotein and p53 antibodies in the diagnosis of Hepatocellular-Carcinoma. So sánh giữa kháng thể Alpha- Fetoprotein và p53 trong chẩn đoán ung thư tế bào gan. Tác giả Edis-C, ... Nguồn Transplantation proceedings, 1998.

 • P53 mutation and overexpression in Hepatocellular-Carcinoma and dysplastic nodules in the liver. Đột biến và sự biểu hiện quá mức gen p53 trong ung thư tế bào gan và những khối u nhỏ bất thường trong gan. Tác giả Kang-YK, … Tạp chí International Journal of Pathology, 1998.

 • Ki-67 Expression as a Prognostic Marker in Patients with Hepatocellular-Carcinoma . Biểu hiện của Ki-67 như một yếu tố tiên lượng trong bệnh nhân ung thư tế bào gan. Tác giả King-KL, ... Tạp chí Journal of Gastroenterology and Hepatology, 1998.

 • Clinical evaluation of autoantibodies to p53 protein in patients with chronic liver disease and hepatocellular carcinoma. Đánh giá lâm sàng các kháng thể tự động protein p53 ở những bệnh nhân viêm gan mãn tính và ung thư tế bào gan. Tác giả Raedle J. Nguồn European journal of cancer, 1998.

 1. TRONG NƯỚC:

  1. Đề tài nghiên cứu:

 • Nghiên cứu phát triển kỹ thuật hoá mô miễn dịch trong chẩn đoán một số bệnh ung thư. Chủ nhiệm Lê Đình Roanh. Cơ quan chủ trì: trường Đại học Y Hà Nội, 2004.

  1. Luận án:

 • Đặc điểm của dấu ấn huyết thanh và kiểu gien của virut viêm gan B trên bệnh nhân xơ gan và ung thư biểu mô tế bào gan (luận án TS. Y học). Tác giả Bùi Hữu Hoàng. Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh, 2004.

 • Nghiên cứu các dấu ấn của các virus viêm gan B,C và đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của ung thư biểu mô tế bào gan (luận án TS. Y học). Tác giả Trần Vân Huy. Đại học Huế, 2003.

 • Giá trị chẩn đoán theo dõi và tiên lượng ung thư biểu mô tế bào gan của Alpha-fetoprotein (AFP) và AFP có ái lực với Lectin (Luận án TS. Y học). Tác giả Vũ Văn Khiên. Học viện Quân Y, 2000.

  1. Sách:

 • Chẩn đoán & phòng trị viêm gan, xơ gan và ung thư gan. Tác giả Từ Tích Tổ, Nguyễn Kim Dân. Nhà xuất bản Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh, 2005.

 • Sinh học phân tử của các bệnh gan và ung thư gan. Tác giả Đái Duy Ban, Đinh Duy Kháng, Trương Nam Hải. Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật, 2004.

  1. Bài báo:

 • Ung thư tế bào gan - nguyên nhân và triệu chứng. Tác giả BS. Đồng Ngọc Khanh. Nguồn www.hoanmysaigon.com, 15/5/2008.

 • Nhận xét một số dấu ấn của virut viêm gan B trong huyết thanh ở bệnh nhân ung thư gan. Tác giả Nguyễn Thị Vân Anh, ... Tạp chí Y học Việt Nam, 2007.

 • Nghiên cứu đặc điểm HBV-ADN ở mô và huyết thanh bệnh nhân ung thư gan. Tác giả Nguyễn Thị Vinh Hà, ... Tạp chí Y học Việt Nam, 2007.

 • Nhận xét tỷ lệ dấu ấn virut viêm gan ở bệnh nhân ung thư biểu mô tế bào gan và một số ung thư khác ngoài gan. Tác giả Nguyễn Hoài Nam, Nguyễn Khánh Trạch. Tạp chí Nghiên cứu y học, 2005.

 • Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh ung thư tế bào gan nguyên phát bằng kỹ thuật chụp cắt lớp vi tính vòng xoắn 3 thì. Tác giả Nguyễn Phước Bảo Quân. Nguồn www.vietduchospital.edu.vn, 19/8/2004.

 • Nghiên cứu lâm sàng, sinh hoá và hình ảnh ung thư biểu mô tế bào gan. Tác giả Hoàng Trọng Thảng. Tạp chí Y học Việt Nam, 2004.

 • Khảo sát sự tương quan giữa nhiễm viêm gan virus B, C và sự đột biến của Gene ức chế ung thư P53 trong ung thư tế bào gan ở Việt Nam. Tác giả Quách Thanh Hưng, ... Nguồn www.medinet.hochiminhcity.gov.vn, 2003.

 • Đặc điểm các dấu ấn huyết thanh trên bệnh nhân xơ gan và ung thư gan đã nhiễm siêu vi viêm gan B. Tác giả Bùi Hữu Hoàng, ... Nguồn tcyh.yds.edu.vn, 2003.

 • Ung thư biểu mô tế bào gan: Yếu tố nguy cơ và các thương tổn tiền ung thư. Tác giả Trần Văn Huy. Tạp chí Y học thực hành, 2003.

 • Giá trị của Alpha Feto - Protein huyết thanh trong chẩn đoán và theo dõi ung thư biểu mô tế bào gan. Tác giả Trần Văn Huy. Tạp chí Y học thực hành, 2003.

 • Nghiên cứu giá trị của alpha-feto protein và gama-glutamyl transferase trong chẩn đoán ung thư tế bào gan. Tác giả Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Mạnh Trường. Tạp chí Y học thực hành, 2002.

 • Hình ảnh mạch máu và tuần hoàn bàng hệ ngoài gan trong ung thư gan nguyên phát. Tác giả Huỳnh Ðức Long, … Nguồn www.ykhoanet.com.

  1. Thiết bị chào bán:

 • VN244 1716 Bộ sinh phẩm định lượng alpha-fetoprotein ở vùng nanogram/mL (AFPnano®).

Ngoài ra, Trung Tâm Thông Tin đã tiến hành thẩm định 01 đề tài nghiên cứu có liên quan như sau:

 • Đánh giá hiệu quả điều trị ung thư gan nguyên phát. Chủ nhiệm đề tài ThS. Nguyễn Đình Song Huy. Cơ quan chủ trì: Bệnh viện Chợ Rẫy, 9/2006.

Xin thông báo kết quả thẩm định của chúng tôi.

Trân trọng./.Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT, CCTT.


KT. GIÁM ĐỐC

(Đã ký)


PGĐ. Lương Tú Sơn
BM-TĐĐT-04 LBH:01 LSĐ:00 Ngày BH:23/03/2007 Trang /4

Каталог: images -> cesti -> files -> DETAI -> De%20tai%20theo%20nganh -> Sinh%20hoc -> Nam%202008
De%20tai%20theo%20nganh -> Trung tâm thông tin khoa học và CÔng nghệ
Sinh%20hoc -> SỞ khoa học và CÔng nghệ
Nam%202008 -> Immunoreactive Amino-Terminal Pro-Brain Natriuretic Peptide (Nt-Probnp) a new Marker of Cardiac Impairment
Sinh%20hoc -> “Nghiên cứu tăng cường tính kháng nấm bệnh bằng biện pháp sinh học trên cây lan nuôi cấy mô”
Sinh%20hoc -> KR20050067951 Andrographolide Or Andrographis Paniculata Extract Containing Composition Having Anti-Itching Effect
Sinh%20hoc -> "Đánh giá khả năng trừ nhện hại của nhóm nhện bắt mồi được thu thập trong điều kiện tự nhiên tại tp. Hcm và các vùng phụ cận" do Viện Sinh học Nhiệt đới chủ trì và ts. Nguyễn Thị Phương Thảo là chủ nhiệm đề tài
Sinh%20hoc -> “Khai thác khả năng phòng trừ sinh học của nuclear polyhedrosis virus (npv) và tuyến trùng epn để sản xuất chế phẩm sinh học, sử dụng cho phòng trừ sâu khoang ăn tạp
Sinh%20hoc -> “Nghiên cứu phân lập vi khuẩn nội ký sinh Pasteuria spp trong đất và tuyến trùng ký sinh trên một số cây trồng ở khu vực phía Nam”
Sinh%20hoc -> Khảo sát một số loài thực vật có khả năng tích lũy chì (Pb) và kẽm (Zn) từ môi trường đất và chọn lọc hai giống đặc hữu để nhân nhanh bằng phương pháp cấy mô”

tải về 28.97 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương