SỞ TƯ pháp số: 1307 / stp-vp v/v triển khai thực hiện Thông tư 20/2013/tt-btp hướng dẫn hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 14.06 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu26.07.2016
Kích14.06 Kb.
#6291


ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHSỞ TƯ PHÁP

Số: 1307 / STP-VP

V/v triển khai thực hiện

Thông tư 20/2013/TT-BTP hướng dẫn hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcThành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 3 năm 2014

Kính gửi:

Ủy ban nhân dân các quận, huyện

Ngày 03 tháng 12 năm 2013, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 20/2013/TT-BTP hướng dẫn một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp, có hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 01 năm 2014, thay thế Thông tư số 08/2011/TT-BTP ngày 05 tháng 4 năm 2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về công tác thống kê của Ngành Tư pháp và Thông tư số 02/2011/TT-BTP ngày 13/01/2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung thống kê trợ giúp pháp lý.

Thông tư 20/2013/TT-BTP quy định nhiều nội dung liên quan đến hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp, trong đó có hướng dẫn về: đối tượng thực hiện chế độ báo cáo thống kê; nội dung, biểu mẫu thực hiện chế độ báo cáo thống kê; kỳ báo cáo thống kê; thời hạn báo cáo thống kê.v.v... Theo đó:

1. Đối tượng thực hiện chế độ báo cáo thống kê: gồm nhiều cơ quan, đơn vị có liên quan, trong đó có Ủy ban nhân dân cấp xã/huyện; các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện. Cơ quan có trách nhiệm tiếp nhận báo cáo thống kê cơ sở là Ủy ban nhân dân cấp quận, huyện (Phòng Tư pháp) và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Sở Tư pháp); cơ quan có trách nhiệm thực hiện chế độ báo cáo thống kê tổng hợp là Ủy ban nhân dân cấp huyện và Sở Tư pháp.

2. Nội dung thực hiện báo cáo thống kê: bao gồm 21 lĩnh vực với 110 biểu mẫu. Trong đó số biểu mẫu thống kê do Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện là 14 biểu mẫu; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn thực hiện gồm 12 biểu mẫu; Tổ hòa giải ở cơ sở thực hiện 02 biểu mẫu; (đính kèm Phụ lục).

3. Về kỳ báo cáo thống kê: báo cáo thống kê định kỳ được lập hàng năm theo định kỳ 6 tháng và 01 năm. Thời gian chốt số liệu của từng kỳ báo cáo được hướng dẫn chi tiết tại Khoản 1 Điều 6 của Thông tư 20/2013/TT-BTP.

4. Về thời hạn báo cáo thống kê: thời hạn báo cáo thống kê định kỳ của mỗi cấp báo cáo được quy định cụ thể tại góc trên cùng, bên trái của từng biểu mẫu báo cáo thống kê. Nguyên tắc tính thời hạn báo cáo xem hướng dẫn chi tiết tại Khoản 2 Điều 6 của Thông tư 20/2013/TT-BTP.

5. Ước tính số liệu thống kê: việc ước tính số liệu thống kê được thực hiện trong kỳ báo cáo 6 tháng và báo cáo năm lần một. Phương pháp ước tính số liệu thống kê xem hướng dẫn chi tiết tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư 20/2013/TT-BTP.   

6. Các biểu mẫu số TP/HT-2010-TK.1 và số TP/HT-2010-TK.2 quy định tại Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư 20/2013/TT-BTP có hiệu lực thi hành.

Để việc thực hiện Thông tư 20/2013/TT-BTP kịp thời và có hiệu quả, Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Ủy ban nhân dân các quận, huyện quan tâm, chỉ đạo triển khai Thông tư này đến Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; Phòng Tư pháp; các Tổ hòa giải ở cơ sở trên địa bàn quận, huyện thực hiện đúng nội dung yêu cầu báo cáo theo hướng dẫn của Thông tư và gửi báo cáo về Sở Tư pháp đúng thời hạn quy định.

Sở Tư pháp đã lập danh sách các biểu mẫu, đơn vị thực hiện báo cáo và đăng tải toàn bộ các nội dung này tại Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp-Thư mục: Thông báo.

Địa chỉ Website: http://www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn
Nơi nhận:

- Như trên;

- Phòng Tư pháp quận, huyện;

- Lưu (VT-TH).GIÁM ĐỐC
Ung Thị Xuân Hương
tải về 14.06 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương