SỞ TƯ pháp số: 1308/ stp-vp v/v triển khai thực hiện Thông tư 20/2013/tt-btp hướng dẫn hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 12.73 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu26.07.2016
Kích12.73 Kb.
#6298


ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHSỞ TƯ PHÁP

Số: 1308/ STP-VP

V/v triển khai thực hiện

Thông tư 20/2013/TT-BTP hướng dẫn hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcThành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 3 năm 2014

Kính gửi:

Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể trên địa bàn thành phố

Ngày 03 tháng 12 năm 2013, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 20/2013/TT-BTP hướng dẫn một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp, có hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 01 năm 2014, thay thế Thông tư số 08/2011/TT-BTP ngày 05 tháng 4 năm 2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về công tác thống kê của Ngành Tư pháp và Thông tư số 02/2011/TT-BTP ngày 13/01/2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung thống kê trợ giúp pháp lý.

Thông tư 20/2013/TT-BTP quy định nhiều nội dung liên quan đến hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp, trong đó có hướng dẫn về: đối tượng thực hiện chế độ báo cáo thống kê; nội dung, biểu mẫu thực hiện chế độ báo cáo thống kê; kỳ báo cáo thống kê; thời hạn báo cáo thống kê.v.v... Theo đó:

1. Đối tượng thực hiện chế độ báo cáo thống kê: gồm nhiều cơ quan, đơn vị có liên quan, trong đó có các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể trên địa bàn thành phố. Cơ quan có trách nhiệm tiếp nhận, tổng hợp báo cáo thống kê cơ sở của các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể là Sở Tư pháp.

2. Nội dung thực hiện báo cáo thống kê: bao gồm 21 lĩnh vực với 110 biểu mẫu. Trong đó số biểu mẫu thống kê do các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể thực hiện là 04 biểu mẫu liên quan đến lĩnh vực phổ biến giáo dục pháp luật; bồi thường và giải quyết yêu cầu bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính; tổ chức pháp chế, cán bộ pháp chế; (đính kèm Phụ lục).

3. Về kỳ báo cáo thống kê: việc báo cáo thống kê định kỳ được lập hàng năm theo định kỳ 6 tháng và 01 năm. Thời gian chốt số liệu của từng kỳ báo cáo được hướng dẫn chi tiết tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư 20/2013/TT-BTP.

4. Về thời hạn báo cáo thống kê: thời hạn báo cáo thống kê định kỳ của mỗi cấp báo cáo được quy định cụ thể tại góc trên cùng, bên trái của từng biểu mẫu báo cáo thống kê. Nguyên tắc tính thời hạn báo cáo xem hướng dẫn chi tiết tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư 20/2013/TT-BTP.

5. Ước tính số liệu thống kê: việc ước tính số liệu thống kê được thực hiện trong kỳ báo cáo 6 tháng và báo cáo năm lần một. Phương pháp ước tính số liệu thống kê xem hướng dẫn chi tiết tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư 20/2013/TT-BTP.

Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể trên địa bàn thành phố quan tâm thực hiện đúng nội dung yêu cầu báo cáo theo hướng dẫn của Thông tư và gửi báo cáo về Sở Tư pháp đúng thời hạn quy định.

Sở Tư pháp đã lập danh sách các biểu mẫu, đơn vị thực hiện báo cáo và đăng tải toàn bộ các nội dung này tại Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp-Thư mục: Thông báo.

Địa chỉ Website: http://www.sotuphap.hochiminhcity.gov.vn


Nơi nhận:

- Như trên;- Lưu (VT-TH).

GIÁM ĐỐC
Ung Thị Xuân Hương
tải về 12.73 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương