SỞ thông tin và truyềN thôNGtải về 10.26 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu27.07.2016
Kích10.26 Kb.
#7896


UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

_________________________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________________________________

Số: /STTTT-CNTT

Hải Phòng, ngày tháng 7 năm 2013

V/v lựa chọn hình thức xác thực điện tử người dùng dịch vụ công trực tuyến.Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành;

- Ủy ban nhân dân các quận, huyện.


Ngày 21/5/2013, Bộ Thông tin và Truyền thông có văn bản số 1455/BTTTT-ƯDCNTT về việc lựa chọn hình thức xác thực điện tử người sử dụng dịch vụ công trực tuyến, nhằm hướng dẫn các cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong việc lựa chọn các hình thức xác thực điện tử người dùng dịch vụ một cách phù hợp với yêu cầu đảm bảo an toàn thông tin của từng dịch vụ, qua đó giúp tiết kiệm thời gian triển khai và nâng cao hiệu quả đầu tư của các dự án cung cấp dịch vụ công trực tuyến, giảm thiểu các rủi ro đối với các hệ thống cung cấp dịch vụ và tạo dựng niềm tin cho người sử dụng.

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại văn bản số 3973/UBND-TH ngày 07/6/2013 về việc lựa chọn hình thức xác thực điện tử người dùng dịch vụ công trực tuyến, Sở Thông tin và Truyền thông thông báo việc áp dụng hướng dẫn lựa chọn hình thức xác thực điện tử người dùng dịch vụ công trực tuyến theo văn bản số 1455/BTTTT-ƯDCNTT của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Trong quá trình thực hiện, nếu có ý kiến đóng góp, kiến nghị, đề nghị quý cơ quan thông báo về Sở Thông tin và Truyền thông, số 62 Võ Thị Sáu, Ngô Quyền, Hải Phòng.

Toàn văn Công văn hướng dẫn số 1455/BTTTT-ƯDCNTT được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử thành phố tại địa chỉ: http://haiphong.gov.vn  Cổng thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông Chuyên mục “Chương trình nghiên cứu, đề tài khoa học”.

Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng thông báo./.


Nơi nhận :

- Như trên;

- GĐ, PGĐ P.V.Tuấn;

- TT CNPM, TT TT&TT;- Lưu: VT, CNTT.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC
Phạm Văn Tuấn
Каталог: PortalFolders -> ImageUploads -> BCVT -> 1553
ImageUploads -> Mẫu số 10 Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2010/tt-blđtbxh ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội CƠ quan có thẩm quyền công ty
ImageUploads -> CỤc thống kê tp hải phòng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
ImageUploads -> CỤc thống kê tp hải phòng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
ImageUploads -> Nghị định của Chính phủ số 107/2004/NĐ-cp ngày 01 tháng 4 năm 2004 quy định số lượng Phó Chủ tịch và cơ cấu thành viên Uỷ ban nhân dân các cấp
ImageUploads -> BỘ XÂy dựng
ImageUploads -> Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 75/2006/NĐ-cp ngàY 02 tháng 8 NĂM 2006 quy đỊnh chi tiết và HƯỚng dẫn thi hành một số ĐIỀu của luật giáo dụC
ImageUploads -> HỘI ĐỒng nhân dân quận kiến an số: 25 /2006/nq – HĐND­3
BCVT -> BỘ thông tin và truyềN thông ───────── CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam

tải về 10.26 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương