THƯ¦ MỤc sách ngoại văN 2013 (BG: 4397 đến 4489+4303+4312+4315) Ngày nhập: 13/01/2014)tải về 77.85 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích77.85 Kb.
#16848
THƯ¦ MỤC SÁCH NGOẠI VĂN 2013
(BG: 4397 đến 4489+4303+4312+4315)

Ngày nhập: 13/01/2014)
4477 Langan, John. English skill with readings.- 7th ed.-Boston,…:McGrawHill, 2007.- 774p.; 24cm.

Key words: TiÕng Anh % Kü n¨ng ®äc

DDC: 421.

Ký hiÖu kho: N/355


4478 Baratto, Stefan. Elementary and intermediate algebra: Aunifeed approach/ Stefan Baratto.- 3th ed.- Boston,…: McGrawHill, 2008.- 1127p.; 27cm.

Key words: §¹i sè % To¸n häc

DDC: 510

Ký hiÖu kho: N/385


4479 Aehlert, Barbara. Emergency medical technician: EMT in action/ Barbara Aehlert.- Boston,…: McGrawHill, 2009.- 776p.; 27cm.

Keywords: CÊp cøu % Kü thuËt viªn % Y häc

DDC: 616.02

Ký hiÖu kho: N/337


4303 Teacher’s guide leveled readers for fluency: Gade 5.- USA: McGrawHill, 2007.- 97p.; 27cm.

Key words: TiÕng Anh % Kü n¨ng ®äc

DDC: 421

Ký hiÖu kho: N/332 – N/333


4480 Benton, W.C. Purchasing and supply management/W.C.Benton.- Boston,…: McGraw-Hill Irwin, 2007.- 472p.; 24cm.

Keywords: Qu¶n lý

DDC: 658.7

Ký hiÖu kho: N/346


4481 McKinty, Adrian. The lighthouse keepers/ Adrian McKinty.- NewYork: Amulet Books, 2008.- 380p.; 21cm.

Keywords: TiÓu thuyÕt % V¨n häc hiÖn ®¹i % Anh

DDC: 823

Ký hiÖu kho: N/338


4482 Meyer, Michael. The compact Bedford introduction to literature: Reading, thinking, writing/ Michael Meyer.- 8th ed.- Boston; NewYork: Bedford; St Martin’s, 2009.- 1652p.: ill; 23cm.

Keywords: Kü n¨ng viÕt % Kü n¨ng ®äc % V¨n häc

DDC: 808

Ký hiÖu kho: N/336


4483 Feenstra, Robert C. International economics/ Robert C. Freenstra, Alan M. Taylor.- New York: Worth Publishers, 2008.- 980p.: ill; 26cm.

Keywords: C¸n c©n thanh to¸n % Quan hÖ kinh tÕ % Quan hÖ quèc tÕ % Th­¬ng m¹i quèc tÕ

DDC: 337

Ký hiÖu kho: N/335


4484 Read, Tony. The IT value network: From IT investment to stakeholder value/ Tony Read.- New Jersey: Wiley, 2009.- 316p.; 24cm.

Keywords: C«ng nghÖ th«ng tin % §Çu t­

DDC: 004.068

Ký hiÖu kho: N/348


4485 Kottak, Convad Phillip. Window on humanity: A councise introduction to anthropology/ Convad Phillip Kottak.- 3rd ed.- Boston,…: McGraw-Hill, 2008.- 433p.; 23cm.

Keywords: Nh©n lo¹i häc % X· héi häc

DDC: 301

Ký hiÖu kho: N/373


4486 Saadat, Sarvenaz. Deja review: Internal medicin/ Sarvenaz Saadat.- New York,…: McGraw-Hill medical, 2008.- 208p.; 21cm.

Keywords: Thuèc % ThÝ nghiÖm % Thuèc néi

DDC: 616.0076

Ký hiÖu kho: N/351


4487 Aguirre, Aolalberto. American ethnicity: The dynamics and consequences of discrimination/ Aolalberto Aguirre, Jr.Jonathan Turner.- 6th. Ed.- Boston,…: McGraw-Hill Higher education, ….- 381p.; 22cm.

Keywords: D©n téc % T«n gi¸o % Mü

DDC: 305.800973

Ký hiÖu kho: N/372


4312 A commonsense guide to Grammar and usage/ Larry Beason, Mark Lester.- 5th ed.- Boston; NewYork: Bedford; St Martin’s, 2009.- 495p.: phot; 23cm.

Keywords: TiÕng Anh % Ng÷ h¸p

DDC: 425

Ký hiÖu kho: N/375.


4488 Schaefer, Richard T. Extraordinary groups: An Examination of unconvention lifestyles/ Richard T. Schaefer, William W. Zellner.- 8th ed.- NewYork: Worth publishers, 2008.- 319p.: phot; 24cm.

Keywords: Khu d©n c­ % V¨n ho¸ % Mü

DDC: 306.0973

Ký hiÖu kho: N/334


4489 Gwartney, Patricia A. The telephone interview’s handbook: How to conduct standardized conversations/ Patricia A. Gwartney.- San Francisco: Jossey-Bass, 2007.- 315p.; 24cm.

Keywords: DÞch vô % §iÖn tho¹i % Qu¶n lý

DDC: 658.3

Ký hiÖu kho: N/370


4315 Talking sides: Clashing views on contraversion issue in American history since 1945/ Larry Madarces.- 3rd ed.- Boston,…: McGraw-Hill higher education, ….- 492p.; 23cm.

Keywords: LÞch sö % Mü

DDC: 973.92

Ký hiÖu kho: N/374


4397 Peritz, Janice H. The brief McGraw-Hill handbook/ Janice H. Peritz, Kathleen Blake Yancey.- Boston,…: McGraw-Hill, 2010.- 557p.:ill; 23cm.

Keywords: TiÕng Anh % Kü n¨ng viÕt % Tu tõ

DDC: 421

Ký hiÖu kho: N/376 – N/377


4398 Gray, Peter. Psychology/ Peter Gray.- 6th ed.- New York: Worth publishers, .- 673p: ill; 28cm.

Keywords: T©m lý häc

DDC: 150

Ký hiÖu kho: N/349


4399 Norris, Shana. Something to blog about/ Shana Norris.- New York: Amulet books, 2008.- 246p.; 21cm.

Keywords: TiÓu thuyÕt % V¨n häc % Mü

DDC: 813

Ký hiÖu kho: N/383 – N/384


4400 Hacker, Diana. A Canadian writer’s reference/ Diana Hacker.- 4th ed.- Boston; New York: Bedford; St Martin’s, 2008.- 488p.; 22cm.

Keywords: TiÕng Anh % Kü n¨ng viÕt % Tu tõ

DDC: 421

Ký hiÖu kho: N/371


4401 Garner, Geraldine O. Great jobs for engineering majors/ Geraldine O.Garner.- 3rd ed.- New York: McGraw-Hill, 2008.- 225p.; 21cm.

Keywords: Kü s­ % NghÒ kü s­

DDC: 620.0023

Ký hiÖu kho: N/368

4402 Harvard business review on talent management/ Jamara J.Erickson, Lynda Gatton, Mark A.Huselid,…- Boston: Harvard business sch«l, 2008 .- 196p.; 21cm.

Keywords: Nguån nh©n lùc % Qu¶n lý % TuyÓn dông

DDC: 658.3

Ký hiÖu kho: N/367


4403 Schou, Corey. Information assurance for the enterprise: A roatmap to information security/ Corey Schou.- Boston,…: McGraw-Hill Irwin, 2007 .- 480p.; 24cm.

Keywords: D÷ liÖu % B¶o mËt vi tÝnh

DDC: 005.8

Ký hiÖu kho: N/365


4404 Foundations of meaningful education assessment/ Daniel Musial,…[et al.].- Boston,…: McGraw-Hill higher education, 2009.- 520p.; 24cm.

Keywords: KiÓm tra % §¸nh gi¸ % Gi¸o dôc

DDC: 371.26

Ký hiÖu kho: N/364


4405 The six disciplines of breakthrough learning: How to turn training and development into business result/ Calhoun W.Wick,…[et al.].- San Francisco: Pfeiffer, 2006.- 231p.; 22cm.

Keywords: Qu¶n lý nh©n lùc % kinh doanh

DDC: 658.3

Ký hiÖu kho: N/394


4406 Israel Andrea. The recipe club: A tale of food and friendship: Novel/ Andrea Israel, Nancy Garfinkel.- China: Polhemus, 2009.- 363p.; 23cm.

Keywords: TiÓu thuyÕt % V¨n häc hiÖn ®¹i % Mü

DDC: 813

Ký hiÖu kho: N/392 – N/393


4407 Ede, Lisa. The Academic writer: A brief guide/ Lisa Ede.- Boston; New ûok: Bedford; St Martin’s, 2008.- 374p.: pho; 23cm.

Keywords: B¸o c¸o % Kü n¨ng viÕt % TiÕng Anh

DDC: 808

Ký hiÖu kho: N/391


4408 Sabin, William A. The Gregg reference manual: Amanual of style, grammar, usage and formatting/ William A. Sabin.- 10th ed.- Boston,…: McGraw-Hill Irwin, 2005.- 623p.; 24cm.

Keywords: TiÕng Anh % kü n¨ng viÕt % Ng÷ ph¸p

DDC: 808
4409 Environment regulations and housing costs/ Arthur C.Nelson,…[et al.].- Washington,…: Islandpress, 2009.- 263p.; 22cm.

Key: Tµi chÝnh % ChÝnh s¸ch % M«i tr­êng % LuËt % Mü

DDC: 333.33

Ký hiÖu kho: N/340


4410 Talking sides: Clashing views on controversial issues in 20th century American history/ Larry madaras.- Dubuque: McGraw-Hill/Dushkin, 2006.- 289p.; 24cm.

Key: LÞch sö % Mü % ThÕ kû 20.

DDC: 973

Ký hiÖu kho: N/342


4411 Hertzberg, Hendrik. One million/ Hendrik Hertzberg.- New York: Abrams, 2009.- 198p.; 22cm.

Key: Sè häc % To¸n häc

DDC: 513

Ký hiÖu kho: N/353


4412 Talking sides: Clashing view on controver issues in educational psychology/ Leonard Abbeduto.- 5th ed.- Boston: McGraw-Hill higher education, 2006.- 408p.; 24cm.

Key: Gi¸o dôc % V¨n ho¸

DDC: 370.19

Ký hiÖu kho: N/357 – N/358.


4413 Brinkley, Alan. The unfinished nation: A councise history of the American people/ Alan Brinkley.- Vol 1.- 2nd ed.- Boston,…: McGraw-Hill, 1997.- 423p.; 22cm.

Key: LÞch sö % Mü

DDC: 973

Ký hiÖu kho: N/359


4414 Bruce, Anne. Be your own mentor/ Anne Bruce.- New York: McGraw-Hill, 2008.- 185p.; 22cm

Key: Sù nghiÖp % Gi¸ trÞ b¶n th©n % Kinh doanh

DDC: 650.1

Ký hiÖu kho: N/395


4415 Warner, Adam. Options volatility trading: Strategies for profiding from market swings/ Adam Warner.- New York: McGraw-Hill, 2010.- 285p.: ill; 23cm.

Key: ThÞ tr­êng chøng khoan % Cæ phiÕu % Qu¶n lý

DDC: 332.64

Ký hiÖu kho: N/345


4416 Turner, Tom. Roadless rules: The struggle for the last wild forest.- Washington DC: Island press, 2009.- 171p.; 23cm.

Key: Rõng % B¶o vÖ % LuËt

DDC: 333.75

Ký hiÖu kho: N/344.


4417 First aid Q & A for the USMLE step 2 CK/ Tao Le, Kristen Vierregger,…-2nd ed.- New York: McGraw-Hill Medical, 2010.- 741p.: ill; 28cm.

Key: C©u hái % §iÒu trÞ % Y häc

DDC: 610.76

Ký hiÖu kho: N/403


4418 Rosenberg, Robins. Abnormal Psychology/ Robin S.Rosenberg, Stephen M.Kosslyn.- New York: Worth Publishers, 2011 .- 743p.: ill; 29cm.

Key: ChuÈn ®o¸n % T©m lý häc % Rèi lo¹n t©m lý % §iÒu trÞ

DDC: 616.89

Ký hiÖu kho: N/397


4419 The Norton anthology of theory and criticism/ Vicent B.Leitch.- New York, London: Norton, 2011.- 2624p.; 23cm.

Key: Lý luËn v¨n häc % Phª b×nh v¨n häc

DDC: 801

Ký hiÖu kho: N/369


4420 Gandevani, Ned. Winning edge trading: Successful and profitable short and long term trading system and strategies/ Ned Gandevani.- Hoboken: John Wiley & Sons, 2010.- 224p.: phot; 23cm.

Key: §Çu t­ % Ph©n tÝch

DDC: 332.6

Ký hiÖu kho: N/361 – N/362


4421 Calderon, Enrique. A triple win/ Enrique Calderon, Kersti Frigell ill. .- China: Columbus, 2007.- 16p.; 18cm.

Key: TruyÖn tranh % V¨n häc % Anh

DDC: 820

Ký hiÖu kho: N/330 – N/331


4422 Titas, Peter. Rival/ Peter Titas, Al Piorentino ill.- China: Columbus, 2007 .- 16p.: ill; 18cm.

Key: TruyÖn tranh % V¨n häc % Anh

DDC: 820

Ký hiÖu kho: N.328 – N/329

4423 Atkins, Lenny. Extra credit/ Lenny Atkins- China: Columbus, 2007 .- 16p.: ill; 18cm.

Key: TruyÖn tranh % V¨n häc % Anh

DDC: 820

Ký hiÖu kho: N.327 – N/326


4424 Buck, Maria. Running to success/ Maria Buck- China: Columbus, 2007 .- 16p.: ill; 18cm.

Key: TruyÖn tranh % V¨n häc % Anh

DDC: 820

Ký hiÖu kho: N/324 – N/325


4425 Boyd, Greg. The fastest woman in the world/ Greg Boyd- China: Columbus, 2007 .- 16p.: ill; 18cm.

Key: TruyÖn tranh % V¨n häc % Anh

DDC: 820

Ký hiÖu kho: N/323 – N/322


4426 La Perna, Christine. The Dare to care team/ Christine La Perna- China: Columbus, 2007 .- 24p.: ill; 18cm.

Key: TruyÖn tranh % V¨n häc % Anh

DDC: 820

Ký hiÖu kho: N/320 – N/321


4427 Simon, Ricky. Stonehenge/ Ricky Simon, Meg Aubrey ill.- China: Columbus, 2007 .- 16p.: ill; 18cm.

Key: TruyÖn tranh % V¨n häc % Anh

DDC: 820

Ký hiÖu kho: N/318 – N/319


4428 Montoya, Fernando. A mars trek/ Fernando Montoya; Ellen Joy, Sasaki ill.- China: Columbus, 2007 .- 24p.: ill; 18cm.

Key: TruyÖn tranh % V¨n häc % Anh

DDC: 820

Ký hiÖu kho: N/317 – N/316


4429/4430 Hepburn, Gregory. Star stories/ Gregory Hepburn; Anna Costa Robles ill.- China: Columbus, 2007 .- 16p.: ill; 18cm.

Key: TruyÖn tranh % V¨n häc % Anh

DDC: 820

Ký hiÖu kho: N/313 – N/314


4331 Tisdale, Michael. Our moon/ Michael Tisdale- China: Columbus, 2007 .- 16p.: ill; 18cm.

Key: TruyÖn tranh % V¨n häc % Anh

DDC: 820

Ký hiÖu kho: N/312 – N/313


4432 Rodriguez, Manuela. The international space station/ Manuela Rodriguez- China: Columbus, 2007 .- 24p.: ill; 18cm.

Key: TruyÖn tranh % V¨n häc % Anh

DDC: 820

Ký hiÖu kho: N/310 – N/311


4433 Goldman, Ari. Passage in the Pantry/Ari Goldman; Kersti Frigell ill.- China: Columbus, 2007 .- 24p.: ill; 18cm.

Key: TruyÖn tranh % V¨n häc % Anh

DDC: 820

Ký hiÖu kho: N/308 – N/309


4434 Fitipaldi, Federico Antonio. Saturn/ Federico Antonio Fitipaldi- China: Columbus, 2007 .- 16p.: ill; 18cm.

Key: TruyÖn tranh % V¨n häc % Anh

DDC: 820

Ký hiÖu kho: N/307 – N/306


4435 Shoemaker, Harold. An interesting guest/ Harold Shoemaker; Anni Matsick ill.- China: Columbus, 2007 .- 16p.: ill; 18cm.

Key: TruyÖn tranh % V¨n häc % Anh

DDC: 820

Ký hiÖu kho: N/304 – N/305


4436 Three past men- China: Columbus, 2007 .- 16p.: ill; 18cm.

Key: TruyÖn tranh % V¨n häc % Anh

DDC: 820

Ký hiÖu kho: N/303 – N/302


4437 Turner, Connie. The truth about Cinco de Mayo/ Connie Turner- China: Columbus, 2007 .- 16p.: ill; 18cm.

Key:


DDC: 820

Ký hiÖu kho: N/300 – N/301


4438 Jessup, Joseph. Tories and Patriots/ Joseph Jessup; Jane Kendall ill.- China: Columbus, 2007 .- 16p.: ill; 18cm.

Key: TruyÖn tranh % V¨n häc % Anh

DDC: 820

Ký hiÖu kho: N/294 – N/295


4439 Booth, Tim. Happy new year/ Tim Booth- China: Columbus, 2007 .- 16p.: ill; 18cm.

Key: TruyÖn tranh % V¨n häc % Anh

DDC: 820

Ký hiÖu kho: N/298 – N/299


4440 Davidson, Billey Ray. Children of liberty/ Billey Ray Davidson; Arvis Steward ill.- China: Columbus, 2007 .- 16p.: ill; 18cm.

Key: TruyÖn tranh % V¨n häc % Anh

DDC: 820

Ký hiÖu kho: N/297 – N/296


4441 Moschowitz, Phil. Island of dreams/ Phil Moschowitz- China: Columbus, 2007 .- 24p.: ill; 18cm.

Key: TruyÖn tranh % V¨n häc % Anh

DDC: 820

Ký hiÖu kho: N/290 – N/291


4442 Magee, Tex. Mountain men/ Tex Magee- China: Columbus, 2007 .- 16p.: ill; 18cm.

Key: TruyÖn tranh % V¨n häc % Anh

DDC: 820

Ký hiÖu kho: N/292 – N/293


4443 James, Rick. Letter perfect/ Rick James; Meg Aubreg ill.- China: Columbus, 2007 .- 16p.: ill; 18cm.

Key: TruyÖn tranh % V¨n häc % Anh

DDC: 820

Ký hiÖu kho: N/282 – N/283


4444 Thome, Jess. Created equal/ Jess Thome- China: Columbus, 2007 .- 16p.: ill; 18cm.

Key: TruyÖn tranh % V¨n häc % Anh

DDC: 820

Ký hiÖu kho: N/288 – N/289


4445 Bracy, Meaghan. Hellen Keller/ Meaghan Bracy- China: Columbus, 2007 .- 16p.: ill; 18cm.

Key: TruyÖn tranh % V¨n häc % Anh

DDC: 820

Ký hiÖu kho: N/287 – N/286


4446 Bond, Jaime. Harold the wanderer/ Jaime Bond; Kersti Frigell.- China: Columbus, 2007 .- 24p.: ill; 18cm.

Key: TruyÖn tranh % V¨n häc % Anh

DDC: 820

Ký hiÖu kho: N/284 – N/285


4447 Newbacher, Mona. Connecting a country/ Mona Newbacher- China: Columbus, 2007 .- 24p.: ill; 18cm.

Key: TruyÖn tranh % V¨n häc % Anh

DDC: 820

Ký hiÖu kho: N/278 – N/279


4448 Song Wu. Teamates/ Song Wu; Mark Corcoran ill.- China: Columbus, 2007 .- 16p.: ill; 18cm.

Key: TruyÖn tranh % V¨n häc % Anh

DDC: 820

Ký hiÖu kho: N/280 – N/281


4449 Hernandez, Luis Ruiz Jr. Nicodemus: The new frontier/ Luis Ruiz Jr. Hernandez - China: Columbus, 2007 .- 16p.: ill; 18cm.

Key:Lịch sử % Mỹ

DDC: 973

Ký hiÖu kho: N/276 – N/277


4450 Blake, Moe D. The creator’s game/ Moe D. Blake.- China: Columbus, 2007.- 16p.; ill; 18cm.

Key: Trò chơi

DDC: 796.3

Ký hiệu kho: N/274 – N/275


4451 Toro, Osca del. Heading west/ Barbara Counseller ill.- China: Columbus, 2007.- 24p.:ill.; 18cm.

Key: Văn học % Anh

DDC: 820

Ký hiệu kho: N/272 – N/273


4452 Telling, Terry. Cowgirl/ Terry Telling; Kersti Frigel ill.- China: Columbus, 2007.- 16p.:ill; 18cm.

Key: Văn học % Anh

DDC: 820

Ký hiệu kho: N/270 – N/271


4453 Bullock, Timothy. The town built in a day/ Timothy Bullock; Judy Nostrant ill.- China: Columbus, 2007.- 16p.:ill; 18cm.

Key: Văn học % Anh

DDC: 820

Ký hiệu kho: N/268-N/269

4454 Starr, Austin. Fighting for information/ Austin Starr.- China: Columbus, 2007.- 16p.:ill; 18cm.

Key: Lịch sử % Mỹ

DDC: 973

Ký hiệu kho: N/266-N/267


4455 Flask, Carla. An American Patriot/ Carla Flask; Meryl Henderson ill.- China: Columbus, 2007.- 16p.:ill; 18cm.

Key: Người Mỹ

DDC: 973.092

Ký hiệu kho: N/264-N/265


4456 Harley, Topper Mitchell. Surving valley forge/ Topper Mitchell Harley.- China: Columbus, 2007.- 24p.; 18cm.

Key: Lịch sử % Pháp

DDC: 942

Ký hiệu kho: N/262 – N/263


4457 Marcovitz, Alan B. Introduction to logic and computer design/ Allan B. Marcovitz.- Boston: McGraw-Hill higher education, 2008.- 671p.:ill; 24cm+ 01CD.

Key: Máy tính % Mạch logic % Thiết kế logic

DDC: 621.39

Ký hiệu kho: N/382


4458 Werner, Patricia K. Mosaic 2 grammar/ Patricia K.werner, John P.Nelson.- silver ed.-New York: McGraw-Hill, 2007.- 498p.:ill; 26cm.

Key: Ngữ pháp % Tiếng Anh % Giao tiếp

DDC: 425

Ký hiệu kho: N/381


4459 Axelrod, Rise B. The st.Martin’s guide to writing/ Rise B.Axelrod, Charles B.Cooper.- 8thed.- Boston; New York: Bed/St Martin’s, 2008.- 851p.:ill; 24cm.

Key: Tiếng Anh % Kĩ năng viết % Tu từ

DDC: 421

Ký hiệu kho: N/380


4460 Real math: Grade 4/ Stefen S.willoughby, Carl Bereiter, Peter Hilton,…- Columbus: McGraw-Hill/SRA, 2009.- 626p.; 29cm.

Key: Toán % Lớp 4 % Sách giáo khoa

DDC: 327.7

Ký hiệu kho: N/401


4461 Annua editions: Human resources 08/09/ Fred H.Maidment.- Connecticut: Dushkin/McGraw-Hill, 2001.- 228p.:pho; 28cm.

Key: Quản lý % Lao động % Xã hội học

DDC: 301

Ký hiệu kho: N/399


4462 On location 1: Reading and writing for success in the content areas/ Thomas Bye.- New York: McGraw-Hill, 2005.- 208p.:ill; 28cm.

Key: Kĩ năng viết % Tiếng Anh

DDC: 421

Ký hiệu kho: N/398


4463 Traditions and encounter: A brief global history/ Herbert F.Ziegler, Heather E.Streets.- Boston: McGraw-Hill, 2008.- 675p.: ill; 26cm.

Key: Văn hóa % Lịch sử thế giới

DDC: 909

Ký hiệu kho: N/341


4464 Witt, Jon. The big picture: A sociology primer/ Jon witt.- Boston,…: McGraw-Hill, 2008.- 310p.; 23cm.

Key: Xã hội học

DDC: 301

Ký hiệu kho: N/387


4465 Lublin, Jill. Get noticed get referrals: Build your client base and your business by making a name for yourself/ Jill Lublin, Hark Steisel.- New York: McGraw-Hill, 2008.- 217p.; 23cm.

Key: Kinh doanh % Quan hệ khách hàng

DDC: 658.8

Ký hiệu kho: N/389


4466 Gola, Mark. The five tool player/ Mark Gola.- New York,…: McGraw-Hill, 2007.- p.; 23cm.

Key: bóng chày % Mỹ

DDC: 796.3

Ký hiệu kho: N/343


4467 Weinstein, Carol Simon. Elementary classroom management: Lessons from research and practice/ Carol Simon weinstein, Andrew J.Mignano.- 4th ed.- Boston,…: McGraw-Hill, 2007.- 443p.; 24cm.

Key: Giáo dục %Quản lý trường học

DDC: 371.1

Ký hiệu kho: N/356


4468 Mencher, Melvin. Melvin Mencher’s news reporting and writing.- 11th ed.- Boston,…: McGraw-Hill higher education, 2008.- 620p.:phot; 23cm.

Key: Bài báo % Báo cáo

DDC: 070.4

Ký hiệu kho: N/388


4469 Daiek, Deborah B. Critical reading for college and Beyond/ Deborah B. Daiek, Nancy M.Anter.- Boston: McGraw-Hill, 2004.- 510p.:pho; 23cm.

Key: Tiếng Anh giao tiếp % Kĩ năng đọc

DDC: 421

Ký hiệu kho: N/386


4470 Hunt, Steven. Hiring success: The art and science of staffing assessment and employee selection/ Steven T.Hunt.- Sanfranciso: willey, 2007.- 282p.:pho; 23cm.

Key: Nguồn nhân lực % Tuyển dụng

DDC: 658.3

Ký hiệu kho: N/404


4471 Real math/ Stefen S.willoughby, Carl Bereiter, Peter Hilton,…- Columbus: McGraw-Hill/SRA, 2009.- 656p.; 29cm.

Key: Toán % Sách giáo khoa

DDC: 372.7

Ký hiệu kho: N/402


4472 Santrock, John W. Children/ John W. Santrock.- 10th ed.- Boston,…: McGraw-Hill higher education, 2007.- 576p.: pho; 27cm.

Key: Trẻ em

DDC: 305.23

Ký hiệu kho: N/400


4473 Baldacci, David. Total control/ David Baldacci.- Boston: Grand central, 1997.- 707p.; 15cm.

Key: Văn học % Mỹ

DDC: 813

Ký hiệu kho: N/410 % N/411

4474 Clark, Carol Higgins. Twanged/ Carol Higgins Clark.- New York: Grand central, 1998.- 326p.; 15cm.

Key: Văn học % Mỹ

DDC: 813

Ký hiệu kho: N/409 % N/412


4475 Livingston, Sterling J. Pygmalion in management/ Sterling J. Livingston.- Boston; Massachusetts: Harvard business press, 2009.- 63p.; 15cm.

Key: Quản lý % Kinh doanh

DDC: 658

Ký hiệu kho: N/408


4476 Aehlert, Barbara. Emergency medical technician: EMT in action/ Barbara Aehlert.- Boston,…: McGrawHill, 2009.- 161p.; 10cm.

Keywords: CÊp cøu % Kü thuËt viªn % Y häcDDC: 616.02

Ký hiÖu kho: N/407

tải về 77.85 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương