THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1874tải về 9.02 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu04.08.2016
Kích9.02 Kb.
#12220

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

___________

Số: 1874/TTg-KTN

V/v điều chỉnh Nhiệm vụ QHC xây dựng KKT Đình Vũ - Cát Hải, thành phố Hải Phòng


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2011

 

Kính gửi:

 

- Bộ Xây dựng;

- Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng,


 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng (công văn số 47/TTr-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2011); ý kiến của Bộ Xây dựng (công văn số 120/BXD-KTQH ngày 22 tháng 01 năm 2010) về việc điều chỉnh, bổ sung Nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Ủy quyền Bộ trưởng Bộ Xây dựng phê duyệt điều chỉnh Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, thành phố Hải Phòng sau khi tổ chức thẩm định Nhiệm vụ quy hoạch theo đúng quy định.

2. Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng chỉ đạo lập Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, trình thẩm định, phê duyệt theo đúng quy định hiện hành và thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 1869/VPCP-KTTH ngày 28 tháng 3 năm 2011.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng CP, PTTg Hoàng Trung Hải;

- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT;

  các Vụ: TH, ĐP, KTTH; 

- Lưu: VT, KTN (4b) Nghĩa (21).


KT. THỦ TƯỚNG


PHÓ THỦ TƯỚNG

 (Đã ký) 

Hoàng Trung Hải


tải về 9.02 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương