Thanh Ho¸, ngµy 08 th¸ng 4 n¨m 1989tải về 10.23 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích10.23 Kb.
#22812

H§ND tØnh Thanh Ho¸

Uû ban Nh©n d©n

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp – Tù do - H¹nh phóc


Sè : 537 R§/UBTH

Thanh Ho¸, ngµy 08 th¸ng 4 n¨m 1989QuyÕt ®Þnh CñA UBND TØNH Thanh Ho¸

VÒ viÖc cÊp giÊy phÐp sö dông ®Êt vµo x©y dùng c¬ b¶n

Chñ tÞch UBND tØnh Thanh Ho¸

- C¨n cø vµo QuyÕt ®Þnh 201- CP ngµy 01-7-1980 cña Héi ®ång ChÝnh phñ vÒ viÖc thèng nhÊt vµ t¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý ruéng ®Êt trong c¶ n­íc.

- C¨n cø NghÞ ®Þnh 47-CP ngµy 15-3-1972 cña Héi ®ång ChÝnh phñ ban hµnh §iÒu lÖ t¹m thêi vÒ viÖc lùa chän ®Þa ®iÓm c«ng tr×nh vµ qu¶n lý ®Êt x©y dùng c¬ b¶n.

- C¨n cø vµo Quy ®Þnh 470-R§/UBTH ngµy 15-9-1983 cña UBND tØnh Thanh Ho¸ vÒ chÕ ®é qu¶n lý vµ sö dông ®Êt ®ai.

- C¨n cø Tê tr×nh "LuËn chøng kinh tÕ kü thuËt" cña UBND huyÖn Ho»ng Ho¸ sè 28/UBHH ngµy 14 th¸ng 2 n¨m 1989.

- C¨n cø ®Ò nghÞ cña Tr­ëng ban Qu¶n lý ruéng ®Êt tØnh Thanh Ho¸.QuyÕt ®Þnh:

§iÒu 1: Nay giao cho X­ëng c¬ khÝ huyÖn Ho»ng Ho¸ qu¶n lý vµ sö dông x©y dùng thuéc x· Ho»ng Phóc, huyÖn Ho»ng Ho¸.

DiÖn tÝch ®­îc qu¶n lý vµ sö dông lµ 900 m2 (trong ®ã ®Êt kh¸c 900m2), n»m ë tê b¶n ®å sè 2, bao gåm sè thöa 691, 724, cã s¬ ®å trÝch ë b¶n ®å ®Þa chÝnh cña x· Ho»ng Phóc, tû lÖ 1/2000 kÌm theo.§iÒu 2: C¬ quan, ®¬n vÞ ®­îc giao nhËn ®Êt cã nhiÖm vô qu¶n lý vµ sö dông ®Êt ®óng ranh giíi, ®óng diÖn tÝch, ®óng thêi gian vµ ®óng môc ®Ých.

§iÒu 3: C¸c «ng Ch¸nh V¨n phßng UBND tØnh, Thñ tr­ëng c¬ quan X­ëng c¬ khÝ Ho»ng Ho¸, Tr­ëng ban Qu¶n lý ruéng ®Êt tØnh, Chñ tÞch UBND huyÖn Ho»ng Ho¸, Chñ tÞch UBND x· Ho»ng Phóc chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.

N¬i nhËn :

- Nh­ §iÒu 3 Q§- L­u

k/t chñ tÞch UBND tØnh thanh ho¸

Phã chñ tÞch

§· ký

Lª H÷u Hinh

Каталог: vbpq thanhhoa.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ubnd tØnh Thanh Ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam  §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> TØnh thanh hãa §éc lËp –Tù do – H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> H§nd tØnh Thanh Ho¸. Uû ban Nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam

tải về 10.23 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương