Thanh Ho¸, ngµy 17 th¸ng 02 n¨m 2003 QuyÕt ®Þnh cña ubnd tØnh thanh Ho¸tải về 28.65 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích28.65 Kb.
#21746

Ubnd tØnh thanh ho¸ céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam


-----  ------ §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Sè: 483/2003/Q§-UB ------------------------------


Thanh Ho¸, ngµy 17 th¸ng 02 n¨m 2003QuyÕt ®Þnh cña ubnd tØnh thanh Ho¸

VÒ viÖc phª duyÖt KÕ ho¹ch hµnh ®éng V× sù tiÕn bé

cña Phô n÷ Thanh Ho¸ ®Õn n¨m 2005

_____________________
uû ban nh©n d©n tØnh thanh Ho¸

- C¨n cø §iÒu 49 LuËt tæ chøc H§ND vµ UBND c«ng bè ngµy 05/7/1994;


- C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 19/2002/Q§-TTg, ngµy 21/01/2002 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ vÒ viÖc phª duyÖt ChiÕn l­îc Quèc gia V× sù tiÕn bé cña phô n÷ ViÖt Nam ®Õn n¨m 2010;

- XÐt ®Ò nghÞ cña Tr­ëng Ban V× sù tiÕn bé cña phô n÷ tØnh Thanh Ho¸;QuyÕt ®Þnh
§iÒu 1: Phª duyÖt KÕ ho¹ch hµnh ®éng v× sù tiÕn bé cña phô n÷ Thanh Ho¸ ®Õn n¨m 2005 víi nh÷ng môc tiªu vµ c¸c gi¶i ph¸p chñ yÕu sau ®©y:


I - Môc tiªu tæng qu¸t:

æn ®Þnh vµ c¶i thiÖn ®êi sèng cho phô n÷ c¸c d©n téc trong tØnh; n©ng cao tr×nh ®é cña phô n÷ vÒ mäi mÆt; t¹o ®iÒu kiÖn cho phô n÷ ®­îc tham gia vµ b×nh ®¼ng trong mäi lÜnh vùc chÝnh trÞ, kinh tÕ, v¨n ho¸, x· héi.

II - C¸c môc tiªu cô thÓ:Môc tiªu 1: T¹o ®iÒu kiÖn cho phô n÷ ®­îc tham gia b×nh ®¼ng trong lÜnh vùc lao ®éng nh»m n©ng cao ®Þa vÞ kinh tÕ vµ c¶i thiÖn ®êi sèng.

ChØ tiªu:

1.1. Hµng n¨m trong tæng sè viÖc lµm míi, tû lÖ lao ®éng n÷ ®¹t 50%.

1.2. T¨ng tû lÖ sö dông thêi gian lao ®éng n÷ ë khu vùc n«ng th«n lªn 76% vµ gi¶m tû lÖ lao ®éng n÷ thÊt nghiÖp ë thµnh thÞ xuèng d­íi 5%.

1.3. §¹t tû lÖ 50% phô n÷ trong tæng sè ng­êi ®­îc vay vèn tÝn dông s¶n xuÊt vµ 80% sè hé nghÌo do phô n÷ lµm chñ hé ®­îc vay vèn tõ ch­¬ng tr×nh xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo.Môc tiªu 2 : T¹o ®iÒu kiÖn cho phô n÷ ®­îc n©ng cao tr×nh ®é vÒ mäi mÆt. Thùc hiÖn quyÒn b×nh ®¼ng cña phô n÷ trong gi¸o dôc.

ChØ tiªu:

2.1. PhÊn ®Êu xo¸ mï ch÷ cho 95% sè phô n÷ bÞ mï ch÷ ë ®é tuæi d­íi 40.

2.2. T¨ng tû lÖ lao ®éng n÷ ®­îc ®µo t¹o nghÒ lªn 25% vµ 70% lao ®éng n÷ ë n«ng th«n ®­îc chuyÓn giao khoa häc kü thuËt trong n«ng nghiÖp.

2.3. §¹t tû lÖ 30% n÷ trong tæng sè ng­êi ®­îc ®µo t¹o trªn ®¹i häc.

2.4. §¹t tû lÖ 30% n÷ c¸n bé, c«ng chøc ®­îc båi d­ìng vÒ chÝnh trÞ, hµnh chÝnh, tin häc, ngo¹i ng÷ vµ 100% c¸n bé n÷ chñ chèt c¬ së ®­îc båi d­ìng vÒ chÝnh trÞ vµ qu¶n lý nhµ n­íc.

Môc tiªu 3 : T¨ng c­êng ch¨m sãc søc khoÎ cho phô n÷.

ChØ tiªu:

3.1. T¨ng tuæi thä b×nh qu©n cña phô n÷ lªn trªn 70 tuæi.

3.2. T¨ng tû lÖ n÷ cã thai ®­îc kh¸m thai ®ñ 3 lÇn lªn 75%.

3.3. Gi¶m tû lÖ tö vong bµ mÑ liªn quan ®Õn thai s¶n xuèng 0,7/%o.

3.4. T¨ng tû lÖ phô n÷ ®­îc tiÕp cËn víi dÞch vô y tÕ lªn 90 % trë lªn.

3.5. §¶m b¶o 100% c¸c tr¹m y tÕ cã n÷ hé sinh, trong ®ã tû lÖ n÷ hé sinh trung cÊp ®¹t 60%.

3.6. Hµng n¨m ®¹t tû lÖ 50% phô n÷ ®­îc kh¸m vµ ®iÒu trÞ bÖnh phô khoa.

Môc tiªu 4 : N©ng cao vai trß, vÞ trÝ cña phô n÷ trong viÖc tham gia bé m¸y l·nh ®¹o c¸c cÊp, c¸c ngµnh.

ChØ tiªu:

4.1. §¹t tû lÖ tõ 15% trë lªn phô n÷ trong c¸c cÊp uû §¶ng.

4.2. §¹t tû lÖ n÷ tham gia H§ND 3 cÊp nhiÖm kú 2004 - 2009:

- Héi ®ång nh©n d©n tØnh: 28%

- Héi ®ång nh©n d©n huyÖn: 25%

- Héi ®ång nh©n d©n x·: 20%

4.3. PhÊn ®Êu ®¹t tû lÖ 50% trë lªn ë c¸c c¬ quan nhµ n­íc, tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi c¸c cÊp cã n÷ tham gia Ban l·nh ®¹o.

4.4. TÊt c¶ c¸c tæ chøc gi¸o dôc, y tÕ, v¨n ho¸, x· héi, c¸c doanh nghiÖp cã 30% lùc l­îng lao ®éng n÷ trë lªn ph¶i cã n÷ tham gia Ban l·nh ®¹o.Môc tiªu 5: T¨ng c­êng n¨ng lùc cña bé m¸y ho¹t ®éng v× sù tiÕn bé cña phô n÷ Thanh Ho¸.

ChØ tiªu:

5.1. 100% c¸c së, ban ngµnh, ®oµn thÓ cÊp tØnh, c¸c huyÖn, thÞ x·, thµnh phè cã Ban VSTBCPN.

5.2. §¹t tû lÖ 100% c¸n bé ho¹t ®éng trong lÜnh vùc v× sù tiÕn bé cña phô n÷ ë c¸c cÊp, c¸c ngµnh ®­îc huÊn luyÖn vÒ kü n¨ng ho¹t ®éng VSTBCPN.

5.3. §¹t 100% l·nh ®¹o chñ chèt §¶ng, chÝnh quyÒn, c¸c ban ngµnh, ®oµn thÓ cÊp tØnh, c¸c huyÖn, thÞ x·, thµnh phè ®­îc n©ng cao nhËn thøc vÒ b×nh ®¼ng giíi.Môc tiªu 6: B¶o ®¶m quyÒn, lîi Ých hîp ph¸p chÝnh ®¸ng cña phô n÷ vµ trÎ em g¸i trong gia ®×nh vµ x· héi.

ChØ tiªu: §¶m b¶o tû lÖ 70% trÎ em lang thang, 50% trÎ em vi ph¹m ph¸p luËt ®­îc ch¨m sãc, gióp ®ì vµ gi¸o dôc.
III - C¸c gi¶i ph¸p chñ yÕu:

1. T¨ng c­êng sù l·nh ®¹o cña c¸c cÊp uû §¶ng vµ sù chØ ®¹o cña chÝnh quyÒn c¸c cÊp ®èi víi sù nghiÖp v× sù tiÕn bé cña phô n÷ tØnh.

2. Thùc hiÖn lång ghÐp cã hiÖu qu¶ néi dung b×nh ®¼ng giíi vµo ch­¬ng tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi hµng n¨m cña tØnh vµ cña tõng së, ban ngµnh, ®Þa ph­¬ng.

G¾n viÖc triÓn khai thùc hiÖn kÕ ho¹ch hµnh ®éng nµy víi viÖc triÓn khai thùc hiÖn c¸c ch­¬ng tr×nh quèc gia cã liªn quan ®Ó ®¹t ®­îc môc tiªu b×nh ®¼ng giíi.

3. X©y dùng c¬ chÕ phèi hîp toµn diÖn, ®ång bé vµ chÆt chÏ gi÷a c¸c cÊp, c¸c ngµnh, ®oµn thÓ trong viÖc tæ chøc triÓn khai, kiÓm tra, ®«n ®èc, ®¸nh gi¸ rót kinh nghiÖm qu¸ tr×nh thùc hiÖn c¸c môc tiªu cña kÕ ho¹ch.

4. T¨ng c­êng ®æi míi néi dung ph­¬ng thøc ho¹t ®éng cña Héi Liªn hiÖp phô n÷ c¸c cÊp vµ c¸c Ban n÷ c«ng c«ng ®oµn ë c¸c cÊp, c¸c ngµnh.

5. Kinh phÝ thùc hiÖn KÕ ho¹ch hµnh ®éng VSTBCPN vµ ho¹t ®éng cña Ban VSTBCPN ®­îc bè trÝ trong dù to¸n chi ng©n s¸ch hµng n¨m cña c¸c së, ban ngµnh ®oµn thÓ vµ ®Þa ph­¬ng.
§iÒu 2: Tæ chøc thùc hiÖn:

§Ó tæ chøc thùc hiÖn tèt c¸c môc tiªu cña KÕ ho¹ch hµnh ®éng, ph©n c«ng tr¸ch nhiÖm ®èi víi c¸c së, ban ngµnh vµ c¸c ®Þa ph­¬ng nh­ sau:

1- Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t­:

Chñ tr×, phèi hîp víi Ban VSTBCPN tØnh, c¸c Së: Y tÕ, Gi¸o dôc - ®µo t¹o, Lao ®éng - TB&XH, N«ng nghiÖp - PTNT, Tµi chÝnh - VËt gi¸, Ban Tæ chøc ChÝnh quyÒn tØnh, c¸c huyÖn, thÞ x·, thµnh phè vµ c¸c ngµnh cã liªn quan tæ chøc triÓn khai thùc hiÖn KÕ ho¹ch. Hµng n¨m bè trÝ môc tiªu vÒ b×nh ®¼ng giíi trong kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña tØnh vµ c¸c ®Þa ph­¬ng. Tæ chøc h­íng dÉn kiÓm tra, ®¸nh gi¸ vµ tæng hîp t×nh h×nh thùc hiÖn c¸c môc tiªu cña KÕ ho¹ch b¸o c¸o Chñ tÞch UBND tØnh vµ Bé tr­ëng Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­, Uû ban Quèc gia VSTBCPN theo ®Þnh kú hµng n¨m vµ tæ chøc tæng kÕt vµo n¨m 2005.

2- C¸c Së: Y tÕ, Gi¸o dôc - ®µo t¹o, N«ng nghiÖp - PTNT, Lao ®éng - TB&XH, Ban Tæ chøc ChÝnh quyÒn tØnh vµ c¸c ®¬n vÞ liªn quan c¨n cø vµo KÕ ho¹ch nµy x©y dùng vµ tæ chøc thùc hiÖn c¸c môc tiªu cña KHH§; lång ghÐp c¸c môc tiªu trong KHH§ cña tØnh víi KÕ ho¹ch cña c¸c ®¬n vÞ theo h­íng dµnh ­u tiªn ®Çu t­ cho phô n÷ vµ trÎ em g¸i, vïng s©u, vïng xa, vïng ®Æc biÖt khã kh¨n, ®Þnh kú hµng n¨m b¸o c¸o Chñ tÞch UBND tØnh (qua Së KÕ ho¹ch - §Çu t­) vµ Tr­ëng Ban VSTBCPN tØnh.

3- Côc Thèng kª chñ tr×, phèi hîp víi c¸c ngµnh liªn quan ®Þnh kú hµng n¨m vµ 5 n¨m ph©n tÝch ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn c¸c môc tiªu cña KHH§.

4 - Së Tµi chÝnh - VËt gi¸ phèi hîp víi Së KÕ ho¹ch - §Çu t­, Ban V× sù tiÕn bé cña phô n÷ tØnh x©y dùng kÕ ho¹ch tµi chÝnh hµng n¨m ®Ó thùc hiÖn c¸c môc tiªu trong KHH§; h­íng dÉn viÖc sö dông kinh phÝ, chi ho¹t ®éng VSTBCPN cho c¸c ®¬n vÞ.

5 - UBND c¸c huyÖn, thÞ x·, thµnh phè bè trÝ c¸c môc tiªu vÒ b×nh ®¼ng giíi trong KÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña ®Þa ph­¬ng, x©y dùng vµ tæ chøc thùc hiÖn KHH§ hµng n¨m vµ 5 n¨m.6 - §Ò nghÞ MÆt trËn Tæ quèc, Héi Liªn hiÖp phô n÷ tØnh vµ c¸c tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi tham gia tæ chøc triÓn khai thùc hiÖn KHH§ trong ph¹m vi ho¹t ®éng cña m×nh.

§iÒu 2: QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ký vµ thay thÕ QuyÕt ®Þnh sè: 2408/2002/Q§-UB, ngµy 29/7/2002 cña UBND tØnh Thanh Ho¸.

§iÒu 3: Ch¸nh V¨n phßng UBND tØnh; Tr­ëng Ban V× sù tiÕn bé cña phô n÷ tØnh; Gi¸m ®èc c¸c së, Thñ tr­ëng c¸c Ban, ngµnh cÊp tØnh; Chñ tÞch UBND c¸c huyÖn, thÞ x·, thµnh phè chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.
N¬i nhËn: T.M UBND tØnh Thanh Ho¸

- Uû ban QG v× sù tiÕn bé cña PN; Chñ tÞch

- Th­êng trùc TØnh uû;

- Th­êng trùc H§ND tØnh;

- Chñ tÞch, c¸c PCT UBND tØnh;

- V¨n phßng TØnh uû vµ c¸c ban cña TØnh uû;

- C¸c së, ban, ngµnh, ®oµn thÓ cÊp tØnh;

- C¸c huyÖn, thÞ x·, thµnh phè;

- Ch¸nh, Phã VP UBND tØnh;

- L­u. Ph¹m Minh §oan

Каталог: vbpq thanhhoa.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ubnd tØnh Thanh Ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam  §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> TØnh thanh hãa §éc lËp –Tù do – H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> H§nd tØnh Thanh Ho¸. Uû ban Nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam

tải về 28.65 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương