Tiªu chuÈn c¬ ®iÖn n ng nghiÖp tcvn 6817: 2001tải về 42.48 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.07.2016
Kích42.48 Kb.
#1801

Tiªu chuÈn c¬ ®iÖn n«ng nghiÖp

TCVN 6817: 2001Tiªu chuÈn ViÖt Nam

TCVN 6817-2001

(ISO 5721: 1989)

M¸y kÐo dïng trong n«ng nghiÖp

TÇm quan s¸t cña ng­êi l¸i


Tractors for agriculture - Operator's field of vision

TCVN 6817: 2001 hoµn toµn t­¬ng ®­¬ng víi ISO 5721: 1989.

TCVN 6817: 2001 do Ban kü thuËt tiªu chuÈn TCVN / TC 23 M¸y kÐo vµ m¸y dïng trong n«ng-l©m nghiÖp biªn so¹n. Tæng Côc Tiªu chuÈn - §o l­êng - ChÊt l­îng vµ Vô Khoa häc C«ng nghÖ vµ ChÊt l­îng s¶n phÈm thuéc Bé N«ng nghiÖp vµ PTNT ®Ò nghÞ, Bé Khoa häc, C«ng nghÖ vµ M«i tr­êng ban hµnh.
1. Ph¹m vi sö dông

Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh c¸c ph­¬ng ph¸p to¸n häc vµ thùc hµnh x¸c ®Þnh ¶nh h­ëng che khuÊt cña nh÷ng ch­íng ng¹i vËt trªn c¸c gãc quan s¸t phÝa tr­íc, phÝa sau vµ phÝa trªn cña ng­êi l¸i khi ngåi trªn m¸y kÐo n«ng nghiÖp.

Tiªu chuÈn kh«ng kÓ ®Õn nh÷ng c«ng cô cã thÓ th¸o ra ®­îc vµ nh÷ng phÇn tö l¾p ®Æt, vÝ dô m¸y chÊt t¶i phÝa tr­íc, c¸c miÕng ®ì...

2. Tiªu chuÈn trÝch dÉn

ISO 5353: 1978 M¸y chuyÓn ®Êt, m¸y kÐo vµ m¸y dïng trong n«ng l©m nghiÖp - §iÓm x¸c ®Þnh chç ngåi (Earth-moving machinery, and tractors and machinery for agriculture and forestry - Seat index point.)3. ThuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa

3.1 TÇm quan s¸t (Field of vision): Vïng cã thÓ quan s¸t ®­îc tõ vÞ trÝ m¾t cña ng­êi l¸i ®ang ngåi.

3.2 VÞ trÝ m¾t (Eye position): VÞ trÝ gi¶ ®Þnh cña m¾t ng­êi l¸i (xem ®iÒu 5)

3.3 Vßng b¸n nguyÖt quan s¸t phÝa tr­íc (Semi-circle of vision to the front): Vßng b¸n nguyÖt ®­îc m« t¶ quay quanh mét ®iÓm n»m trong mÆt ph¼ng n»m ngang cña bÒ mÆt nÒn phÝa d­íi m¸y kÐo vµ tõ vÞ trÝ m¾t chiÕu th¼ng ®øng xuèng d­íi, nh­ vËy khi m¸y kÐo h­íng theo chiÒu chuyÓn ®éng th«ng th­êng, vßng b¸n nguyÖt sÏ n»m phÝa tr­íc m¸y kÐo vµ ®­êng kÝnh giíi h¹n cña nã n»m ë c¸c gãc vu«ng gãc víi mÆt ph¼ng gi÷a däc trôc m¸y kÐo (xem h×nh 2).

3.4 Vßng b¸n nguyÖt quan s¸t phÝa sau (Semi-circle of vision to the rear): Vßng b¸n nguyÖt ®­îc m« t¶ quay quanh mét ®iÓm n»m trong mÆt ph¼ng n»m ngang cña bÒ mÆt nÒn phÝa d­íi m¸y kÐo vµ tõ vÞ trÝ m¾t chiÕu th¼ng ®øng xuèng d­íi, nh­ vËy khi m¸y kÐo h­íng theo chiÒu chuyÓn ®éng th«ng th­êng, vßng b¸n nguyÖt sÏ n»m phÝa sau m¸y kÐo vµ ®­êng kÝnh giíi h¹n cña nã n»m ë c¸c gãc vu«ng gãc víi mÆt ph¼ng gi÷a däc trôc m¸y kÐo (xem h×nh 3)

3.5 Gãc quan s¸t phÝa trªn (Angle of vision upwards): Gãc quan s¸t bÞ giíi h¹n ë phÝa d­íi bëi mét mÆt ph¼ng n»m ngang ®i qua vÞ trÝ m¾t vµ ë phÝa trªn bëi c¸c mÆt ph¼ng chøa c¸c tia nh×n tõ vÞ trÝ m¾t ®Õn c¸c ®iÓm kh«ng nh×n thÊy do c¸c bé phËn kÕt cÊu cña m¸y g©y ra ¶nh h­ëng che khuÊt nh­ x¸c ®Þnh trong ®iÒu 3.6.

3.6 nh h­ëng che khuÊt (Masking effects): TËp hîp c¸c khu vùc cña mét vßng b¸n nguyÖt quan s¸t kh«ng thÓ nh×n thÊy ®­îc tõ vÞ trÝ m¾t do c¸c kÕt cÊu trªn m¸y vÝ dô nh­ c¸c trô ®ì mui m¸y, èng x¶...

4. §é chÝnh x¸c ®o

Trang bÞ vµ kü thuËt dïng ®Ó thùc hiÖn c¸c phÐp ®o vËt lý ph¶i cã ®é chÝnh x¸c trong kho¶ng  2%.5. VÞ trÝ m¾t

VÞ trÝ m¾t n»m c¸ch ®iÓm x¸c ®Þnh chç ngåi theo tiªu chuÈn ISO 5353 vÒ phÝa trªn lµ 670 mm vµ vÒ phÝa tr­íc lµ 10mm (xem h×nh1).6. Ph­¬ng ph¸p thùc hµnh

Chó thÝch - Trong ®iÒu 7 ®­a ra mét ph­ong ph¸p to¸n häc ®Ó x¸c ®Þnh ¶nh h­ëng che khuÊt.

6.1. Vïng thö

6.1.1. Vïng thö cã thÓ lµm kh¸ tèi ®Ó t¹o ra nh÷ng kho¶ng tèi ph©n biÖt hoÆc chiÕu s¸ng ®ñ ®Ó chôp ¶nh hoÆc dïng dông cô quan s¸t.

6.1.2. Vïng thö ph¶i ®ñ réng ®Ó ®Æt ®­îc c¸c vßng b¸n nguyÖt quan s¸t cho phÐp thö ®Æc biÖt. Tèt nhÊt lµ vïng thö kh¸ lín ®Ó ®Æt ®­îc c¶ hai vßng b¸n nguyÖt víi t©m ®iÓm chung.

6.1.3. BÒ mÆt vïng thö ph¶i ph¼ng vµ nh½n, ®é dèc tèi ®a 1%. §é kh«ng b»ng ph¼ng do t×nh tr¹ng bÒ mÆt kh«ng ®ång ®Òu ph¶i n»m trong giíi h¹n  25 mm trªn ®é dµi 1 m t¹i bÊt kú b¸n kÝnh nµo tõ t©m ®iÓm cña vßng b¸n nguyÖt quan s¸t. BÒ mÆt ph¶i ®ñ v÷ng ch¾c ®Ó ng¨n ngõa mÆt ®Êt bÞ lón do m¸y khi ®o.

6.1.4. Trªn bÒ mÆt vïng thö nªn ®¸nh dÊu cè ®Þnh mét diÖn tÝch b»ng 1m2.

6.1.5. ë c¸c bøc t­êng cña vïng thö t¹o nªn nh÷ng bÒ mÆt h×nh trô th¼ng ®øng (m« t¶ trong ®iÒu 6.2.1) nªn ®¸nh dÊu mét diÖn tÝch b»ng 1m2.6.2. Trang thiÕt bÞ thö

6.2.1. Trang thiÕt bÞ thö bao gåm

a) C¸c bøc t­êng hoÆc mµn ch¾n th¼ng ®øng kÐo dµi tõ mÆt ®Êt ®Õn mét ®é cao nµo ®ã ®ñ ®Ó ph¸t hiÖn nh÷ng bãng che ë vßng b¸n nguyÖt quan s¸t, vÝ dô cao 500 mm, cã c¸c bÒ mÆt bªn trong lµ vËt liÖu (®¸nh dÊu) dÔ xo¸ hoÆc thay thÕ vµ gåm:

1) c¸c bÒ mÆt h×nh trô cã b¸n kÝnh bªn trong b»ng b¸n kÝnh vßng b¸n nguyÖt quan s¸t ®èi víi phÐp thö ®Æc biÖt hoÆc

2) c¸c bÒ mÆt t¹o nªn phÇn cña mét vßng b¸n nguyÖt, phÇn nµy cã thÓ ®Þnh vÞ t¨ng dÇn mét c¸ch tËp trung xung quanh trôc th¼ng ®øng qua vÞ trÝ m¾t.

b) Mét hoÆc mét vµi dông cô sau ®©y, cã thÓ sö dông riªng rÏ hoÆc phèi hîp:

1) hai nguån s¸ng ®iÓm, c­êng ®é ®ñ m¹nh ®Ó chiÕu râ h×nh ¶nh lªn mÆt ®Êt vµ trªn t­êng hoÆc mµn ch¾n th¼ng ®øng.

2) mét dông cô ng¾m cã hai trôc khuûu quay trïng nhau theo kiÓu khíp b¶n lÒ.

3) mét m¸y ¶nh.

c) Mét gi¸ ®ì ch¾c ch¾n ®Ó gi÷ c¸c nguån s¸ng, dông cô ng¾m vµ hoÆc m¸y ¶nh ë hai vÞ trÝ c¸ch nhau 65m, nã cã thÓ:

1) quay 360 xung quanh mét trôc th¼ng ®øng ®i qua vÞ trÝ m¾t, lµ ®iÓm n»m gi÷a hai nguån s¸ng.

2) quay theo kiÓu khíp b¶n lÒ trong mÆt ph¼ng th¼ng ®øng Ýt nhÊt mét gãc 45 trªn vµ d­íi mÆt ph¼ng n»m ngang ®i qua c¸c nguån s¸ng.

3) ®Þnh vÞ ë bÊt cø vÞ trÝ th¼ng ®øng vµ n»m ngang nµo ®· chän.

6.2.2. §Ó dÔ dµng ®iÒu khiÓn m¸y thö vµo vÞ trÝ cÇn thiÕt, khi ®ã vÞ trÝ m¾t n»m th¼ng ®øng phÝa trªn t©m cña vßng b¸n nguyÖt quan s¸t, vßng nµy ®­îc ®¸nh dÊu trªn bÒ mÆt vïng thö; cÇn lµm thªm c«ng viÖc sau ®©y, ®Æc biÖt khi thö m¸y kh«ng cã buång l¸i:

- Treo mét qu¶ däi tõ mét ®­êng ch¹y trªn puli g¾n víi trÇn nhµ hoÆc mét thµnh phÇn cøng kh¸c n»m trªn vïng thö, nh­ vËy nã chiÕu th¼ng ®øng xuèng phÝa trªn t©m ®iÓm cña vßng b¸n nguyÖt quan s¸t.

6.3. M¸y kÐo

6.3.1 M¸y kÐo thö ph¶i kh«ng cã t¶i vµ kh«ng cã gia träng.

6.3.2 Lèp l¾p vµo m¸y kÐo ph¶i ®óng lo¹i do c¬ së chÕ t¹o qui ®Þnh, ph¶i trong t×nh tr¹ng míi vµ b¬m ®Õn ¸p suÊt quy ®Þnh sö dông trªn ®­êng.

6.4. Ph­¬ng ph¸p thö

6.4.1 Gãc quan s¸t phÝa tr­íc/sau.

6.4.1.1 §Æt dông cô x¸c ®Þnh vÞ trÝ m¾t.

6.4.1.2 §Þnh vÞ m¸y kÐo trªn vïng thö víi vÞ trÝ m¾t th¼ng ®øng phÝa trªn t©m cña vßng b¸n nguyÖt quan s¸t t­¬ng øng.

6.4.1.3 §Æt c¸c nguån s¸ng, dông cô ng¾n vµ/hoÆc m¸y ¶nh t­¬ng øng víi vÞ trÝ m¾t. Tr­êng hîp dïng m¸y ¶nh, ®iÓm tham kh¶o t­¬ng øng víi vÞ trÝ m¾t ph¶i lµ giao ®iÓm cña trôc èng kÝnh víi mÆt ph¼ng tiªu cù.

6.4.1.4 §iÒu chØnh gi¸ ®ì sao cho ®­êng nèi hai nguån s¸ng th¼ng gãc víi ®­êng nèi vÞ trÝ m¾t vµ mét bé phËn che khuÊt vßng b¸n nguyÖt quan s¸t phÝa tr­íc hoÆc phÝa sau.

6.4.1.5 BËt tõng nguån s¸ng vµ

a) Ghi l¹i vÞ trÝ vµ chiÒu dµi cña d¶i biÓu thÞ sù cã mÆt cña nh÷ng bãng mê chång lªn nhau trªn bøc t­êng hoÆc mµn ch¾n th¼ng ®øng.

b) X¸c ®Þnh vµ ghi phÇn kh«ng nh×n thÊy cña mÆt ph¼ng ®Êt b»ng c¸ch ®¸nh dÊu trªn mÆt ®Êt vïng kh«ng nh×n thÊy do nh÷ng bãng mê chång lªn nhau (xem h×nh 2 vµ 3).

6.4.1.6 Nh¾c l¹i c¸c phÐp thö 6.4.1.4 vµ 6.4.1.5 ®èi víi mçi bé phËn che khuÊt kh¸c.

6.4.2 Gãc quan s¸t phÝa trªn

6.4.2.1 §Æt dông cô x¸c ®Þnh vÞ trÝ m¾t

6.4.2.2 X¸c ®Þnh c¸c gãc gi÷a c¸c mÆt ph¼ng giíi h¹n ®èi víi c¸c gãc quan s¸t phÝa trªn (xem 3.5) ë bèn vÞ trÝ sau:

a) VÒ phÝa tr­íc, trong mÆt ph¼ng th¼ng ®øng song song víi mÆt ph¼ng gi÷a däc trôc m¸y kÐo vµ ®i qua vÞ trÝ m¾t.

b) VÒ phÝa sau, trong mÆt ph¼ng cña a).

c) VÒ phÝa tr¸i, trong mÆt ph¼ng th¼ng ®øng th¼ng gãc víi mÆt ph¼ng cña a) vµ ®i qua vÞ trÝ m¾t.

d) VÒ phÝa ph¶i, trong mÆt ph¼ng cña c).

7. Ph­¬ng ph¸p to¸n häc

¶nh h­ëng che khuÊt riªng lÎ cã thÓ x¸c ®Þnh b»ng mét ph­¬ng ph¸p kh¸c so víi ph­¬ng ph¸p nªu trong ®iÒu 6.4.1, ®ã lµ ph­¬ng ph¸p to¸n häc.

Khi quan s¸t b»ng hai m¾t, víi kho¶ng c¸ch gi÷a hai m¾t lµ 65mm, ¶nh h­ëng che khuÊt X cña mét bé phËn che tÝnh b»ng mm ®­îc tÝnh to¸n theo c«ng thøc sau ®©y (xem h×nh 4)


Trong ®ã:

a lµ kho¶ng c¸ch, tÝnh b»ng mm, gi÷a bé phËn che vµ vÞ trÝ m¾t, ®o theo b¸n kÝnh (quan s¸t) nèi vÞ trÝ m¾t, t©m cña bé phËn che vµ chu vi cña vßng b¸n nguyÖt quan s¸t.

b lµ bÒ réng, tÝnh b»ng mm, cña bé phËn che, ®o n»m ngang vµ th¼ng gãc víi b¸n kÝnh quan s¸t.

r lµ b¸n kÝnh, tÝnh b»ng mm, cña vßng b¸n nguyÖt quan s¸t.Chó thÝch- C«ng thøc trªn dùa trªn c¬ së gi¶ ®Þnh kÝch th­íc c trong h×nh 4 b»ng r.

8. B¸o c¸o c«ng viÖc thö


B¸o c¸o c«ng viÖc thö gåm chi tiÕt c¸c môc trong 8.1 vµ 8.2

8.1. M¸y kÐo

a) M· hiÖu

b) KiÓu

c) Sè lo¹t s¶n xuÊt

d) M· hiÖu vµ kiÓu buång l¸i hoÆc cÊu tróc b¶o vÖ

e) KÝch th­íc vµ lo¹i lèp

f) M· hiÖu vµ kiÓu ghÕ ngåi ng­êi l¸i

g) Chi tiÕt cña bÊt k× yÕu tè nµo t¸c ®éng ®Õn gãc quan s¸t8.2. Gãc quan s¸t

a) VÏ theo tû lÖ h×nh vÏ biÓu thÞ b¸n kÝnh cña vßng b¸n nguyÖt quan s¸t vµ c¸c kÝch th­íc, vÞ trÝ t­¬ng ®èi cña ¶nh h­ëng che khuÊt phÝa tr­íc vµ/hoÆc phÝa sau.

b) NÕu cã thÓ, vÏ theo tû lÖ h×nh vÏ biÓu thÞ vïng kh«ng nh×n thÊy cña mÆt ph¼ng ®Êt vµ bao gåm mét h×nh chiÕu b»ng cña m¸y kÐo, ®Ó lµm râ thªm c¸c sè liÖu thö.

c) Bèn gãc x¸c ®Þnh tÇm quan s¸t phÝa trªn.


VÞ trÝ m¾t

§iÓm x¸c ®Þnh chç ngåi

MÆt ph¼ng song song víi mÆt ph¼ng däc trôc m¸y kÐo
H

×nh 1: X¸c ®Þnh vÞ trÝ m¾t


Chç kh«ng nh×n thÊy

¶nh h­ëng che khuÊt


VÞ trÝ m¾t


MÆt ph¼ng song song víi mÆt ph¼ng gi÷a däc trôc m¸y kÐo


§­êng kÝnh giíi h¹n

Vßng b¸n nguyÖt phÝa tr­íc

H×nh 2: Vßng b¸n nguyÖt quan s¸t phÝa tr­íc

(biÓu thÞ nh÷ng chç kh«ng nh×n thÊy ®iÓn h×nh)¶nh h­ëng che khuÊt


Chç kh«ng nh×n thÊy


VÞ trÝ m¾tMÆt ph¼ng song song víi mÆt ph¼ng gi÷a däc trôc m¸y kÐo

§­êng kÝnh giíi h¹n


Vßng b¸n nguyÖt phÝa sau

¶nh h­ëng che khuÊt


VËt c¶nKho¶ng c¸ch gi÷a hai m¾t


H×nh 4: X¸c ®Þnh ¶nh h­ëng che khuÊt b»ng to¸n häc

tải về 42.48 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương