Tiªu chuÈn ngµnh 10 tcn 418-2000tải về 33.61 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu15.08.2016
Kích33.61 Kb.
#20670


Tiªu chuÈn ngµnh

10 tcn 418-2000
V¶i qu¶ t­¬i
1. §Þnh nghÜa s¶n phÈm

Tiªu chuÈn nµy ¸p dông cho v¶i qu¶ cña c¸c gièng v¶i cã tªn khoa häc Litchi Chinensis Sonn, thuéc hä Sapindaceae, tiªu thô t­¬i sau khi xö lý vµ ®ãng gãi. Kh«ng ¸p dông cho v¶i dïng ®Ó chÕ biÕn c«ng nghiÖp.2. C¸c qui ®Þnh vÒ chÊt l­îng

2.1. Nh÷ng yªu cÇu tèi thiÓu

Ngoµi viÖc tu©n theo nh÷ng qui ®Þnh riªng cho mçi lo¹i vµ møc ®é cho phÐp, v¶i qu¶ ë tÊt c¶ c¸c lo¹i ph¶i: • Nguyªn qu¶

 • T­¬i tèt, kh«ng cã nh÷ng qu¶ kh«ng phï hîp cho tiªu thô nh­ thèi háng hoÆc gi¶m chÊt l­îng.

 • S¹ch, hÇu nh­ kh«ng cã t¹p chÊt cã thÓ nh×n thÊy b»ng m¾t th­êng.

 • HÇu nh­ kh«ng cã s©u bÖnh.

 • HÇu nh­ kh«ng bÞ h­ háng do s©u bÖnh.

 • Kh«ng cã nh÷ng h­ háng vµ trÇy s¸t vá qu¶.

 • HÇu nh­ kh«ng cã nh÷ng vÕt r¸m.

 • Kh«ng bÞ Èm ­ít bÊt th­êng ngoµi vá qu¶ trõ tr­êng hîp cã n­íc ng­ng tô khi chuyÓn khái kho l¹nh.

 • Kh«ng cã mïi vÞ l¹.

V¶i qu¶ t­¬i ph¶i ®­îc thu h¸i cÈn thËn, ®­îc ph¸t triÓn ®Çy ®ñ vµ ®ñ ®é chÝn. Sù ph¸t triÓn vµ tr¹ng th¸i cña v¶i qu¶ ph¶i sao cho cã thÓ chÞu ®ùng ®­îc sù vËn chuyÓn, bèc xÕp vµ ®­a ®Õn ®Þa chØ cuèi cïng vÉn gi÷ ®­îc chÊt l­îng tèt. Mµu s¾c cña qu¶ v¶i cã thÓ kh¸c nhau tõ mµu hång ®Õn mµu ®á trong tr­êng hîp qu¶ kh«ng xö lý, tõ mµu vµng nh¹t ®Õn mµu hång trong tr­êng hîp qu¶ ®­îc x«ng khÝ Anhidrit sunfur¬ (SO2).

2.2. Ph©n lo¹i

V¶i qu¶ ®­îc ph©n lµm 3 lo¹i

2.2.1. Lo¹i h¶o h¹ng

V¶i qu¶ lo¹i nµy ph¶i cã chÊt l­îng tèt nhÊt. V¶i ph¶i ®­îc ph¸t triÓn ®Çy ®ñ vÒ h×nh d¹ng qu¶ vµ ph¶i cã mµu ®Æc tr­ng cña gièng.

V¶i qu¶ ph¶i kh«ng cã nh÷ng khuyÕt tËt, cã thÓ cho phÐp nh÷ng khuyÕt tËt rÊt nhá nh­ng kh«ng ¶nh h­ëng ®Õn h×nh th¸i chung cña s¶n phÈm, ®Õn chÊt l­îng, ®Õn viÖc duy tr× chÊt l­îng vµ c¸ch tr×nh bµy trong bao b×.

2.2.2. Lo¹i I

V¶i lo¹i nµy ph¶i cã chÊt l­îng tèt vµ ®Æc tr­ng cho gièng. Tuy nhiªn cã thÓ cho phÐp nh÷ng khuyÕt tËt nhÑ nh­ng kh«ng ¶nh h­ëng ®Õn h×nh th¸i chung cña s¶n phÈm, ®Õn chÊt l­îng, ®Õn viÖc duy tr× chÊt l­îng vµ c¸ch tr×nh bµy trong bao b× nh­:


 • BiÕn d¹ng nhÑ.

 • Mét khuyÕt tËt nhÑ vÒ mµu s¾c.

 • Nh÷ng khuyÕt tËt nhÑ ë vá mµ tæng diÖn tÝch kh«ng qu¸ 0,25cm2.

2.2.3. Lo¹i II

Lo¹i nµy bao gåm nh÷ng qu¶ kh«ng ®¹t chÊt l­îng lo¹i cao h¬n nh­ng vÉn ®¸p øng ®­îc nh÷ng yªu cÇu tèi thiÓu.

Nh÷ng khuyÕt tËt d­íi ®©y cã thÓ cho phÐp ®èi víi v¶i qu¶ vÉn gi÷ ®­îc nh÷ng ®Æc ®iÓm c¬ b¶n cña chóng vÒ chÊt l­îng, vÒ b¶o qu¶n, vÒ c¸ch tr×nh bµy:


 • KhuyÕt tËt vÒ h×nh d¹ng.

 • KhuyÕt tËt vÒ mµu s¾c.

 • VÕt khuyÕt tËt ë vá nh­ng tæng diÖn tÝch kh«ng qu¸ 0,5cm2.

3. C¸c qui ®Þnh vÒ kÝch th­íc

KÝch th­íc qu¶ ®­îc x¸c ®Þnh b»ng ®­êng kÝnh chç lín nhÊt. • KÝch th­íc qu¶ nhá nhÊt cho lo¹i h¶o h¹ng lµ 33mm.

 • KÝch th­íc qu¶ nhá nhÊt cho lo¹i I vµ lo¹i II lµ 20mm.

Cho phÐp chªnh lÖnh tèi ®a vÒ kÝch th­íc c¸c qu¶ trong mçi bao b× lµ 10mm.

4. C¸c qui ®Þnh vÒ møc ®é cho phÐp

Møc ®é cho phÐp trong mçi bao gãi vÒ chÊt l­îng vµ kÝch th­íc qu¶ kh«ng ®¸p øng yªu cÇu ®­îc qui ®Þnh cho tõng lo¹i.4.1. Møc ®é cho phÐp vÒ chÊt l­îng

4.1.1. Lo¹i h¶o h¹ng

5% sè qu¶ hoÆc träng l­îng qu¶ v¶i kh«ng ®¸p øng yªu cÇu cña lo¹i nµy nh­ng ®¹t yªu cÇu cña lo¹i I hoÆc trong ph¹m vi cho phÐp cña lo¹i ®ã.

4.1.2. Lo¹i I

10% sè qu¶ hoÆc träng l­îng qu¶ kh«ng ®¹t yªu cÇu cña lo¹i nµy nh­ng ®¹t yªu cÇu cña lo¹i II hoÆc trong ph¹m vi cho phÐp cña lo¹i ®ã.

4.1.3. Lo¹i II

10% sè qu¶ hoÆc träng l­îng qu¶ kh«ng ®¹t yªu cÇu cña lo¹i nµy hoÆc nh÷ng yªu cÇu tèi thiÓu, trõ c¸c s¶n phÈm kh«ng phï hîp cho tiªu thô do bÞ thèi hoÆc bÞ gi¶m chÊt l­îng.

4.2. Møc ®é cho phÐp vÒ kÝch th­íc

10% sè qu¶ hoÆc träng l­îng qu¶ ë tÊt c¶ c¸c lo¹i kh«ng ®¹t kÝch th­íc tèi thiÓu miÔn lµ ®­êng kÝnh kh«ng d­íi 15mm ë tÊt c¶ c¸c lo¹i hoÆc chªnh lÖch kÝch th­íc tèi ®a lµ 10mm.5. C¸c qui ®Þnh vÒ tr×nh bµy

5.1. Sù ®ång ®Òu

V¶i qña ph¶i ®ång ®Òu trong mçi bao b× vµ cïng xuÊt xø, cïng gièng, chÊt l­îng, kÝch th­íc, mµu s¾c.

PhÇn v¶i qña nh×n thÊy ®­îc ph¶i ®¹i diÖn cho toµn bé sè v¶i trong bao b×.

5.2. §ãng gãi

V¶i qña ph¶i ®­îc ®ãng gãi sao cho s¶n phÈm ®­îc b¶o vÖ hoµn toµn.

VËt liÖu dïng bªn trong c¸c bao b× ph¶i míi, s¹ch vµ cã chÊt l­îng tèt ®Ó tr¸nh h­ háng bªn trong vµ bªn ngoµi s¶n phÈm. §­îc phÐp sö dông c¸c vËt liÖu cã in ch÷ hoÆc nh·n hiÖu ®Æc biÖt lµ giÊy hoÆc c¸c phiÕu ghi c¸c chØ tiªu hµng hãa, miÔn lµ b»ng mùc hoÆc hå kh«ng ®éc h¹i.

V¶i qña ph¶i ®­îc ®ãng gãi trong mçi bao b× theo qui ®Þnh cho ®ãng gãi vµ vËn chuyÓn rau qu¶ t­¬i. Tuy nhiªn khi v¶i qña ®­îc tr×nh bµy thµnh chïm th× cho phÐp cã mét Ýt l¸.

5.2.1. M« t¶ bao b×

C¸c bao b× ph¶i ®¸p øng yªu cÇu chÊt l­îng, vÖ sinh, th«ng giã vµ bÒn ch¾c ®Ó ®¶m b¶o bèc xÕp, vËn chuyÓn ®­êng thñy vµ b¶o qu¶n v¶i qña. C¸c bao gãi (hoÆc l« nÕu s¶n phÈm xÕp rêi) ph¶i hoµn toµn kh«ng cã t¹p chÊt vµ mïi l¹.5.3. Tr×nh bµy

V¶i qña ph¶i ®­îc tr×nh bµy theo c¸c d¹ng d­íi ®©y:

5.3.1. Qu¶ rêi

Trong tr­êng hîp nµy cuèng qu¶ ph¶i ®­îc c¾t ë mÊu ®Çu tiªn vµ chiÒu dµi tèi ®a cña cuèng ph¶i kh«ng qu¸ 2mm kÓ tõ ®Ønh qu¶. V¶i lo¹i h¶o h¹ng ph¶i ®­îc tr×nh bµy theo d¹ng qu¶ rêi.

5.3.2. Qu¶ chïm

Trong tr­êng hîp nµy mçi chïm ph¶i cã trªn 3 qu¶ v¶i vµ cã h×nh d¸ng ®Ñp. ChiÒu dµi cña nh¸nh kh«ng qu¸ 15cm.

6. Ghi kÝ m· hiÖu vµ ghi nh·n

6.1. §èi víi bao b× dïng cho ng­êi tiªu thô cuèi cïng

Ngoµi nh÷ng yªu cÇu cña tiªu chuÈn Codex cho ghi nh·n thùc phÈm bao gãi s½n (Codex stan 1-1985, Rev 1-1991) ¸p dông thªm qui ®Þnh: NÕu s¶n phÈm kh«ng thÓ nh×n thÊy ®­îc th× mçi bao b× ph¶i cã mét nh·n ghi tªn cña s¶n phÈm vµ cã thÓ ghi gièng hoÆc ®¹i diÖn cña gièng.6.2. §èi víi bao b× kh«ng dïng cho b¸n lÎ

Mçi bao b× ph¶i cã c¸c chi tiÕt d­íi ®©y ghi b»ng ch÷ in vÒ cïng mét phÝa, dÔ ®äc, khã tÈy xãa vµ dÔ nh×n thÊy tõ bªn ngoµi hoÆc in trªn nh÷ng tµi liÖu kÌm theo. §èi víi s¶n phÈm ®­îc vËn chuyÓn rêi, nh÷ng chi tiÕt nµy ph¶i cã trªn 1 tµi liÖu kÌm theo hµng ho¸.

6.2.1. X¸c nhËn ng­êi xuÊt khÈu, ng­êi ®ãng gãi, ng­êi göi hµng

6.2.2. B¶n chÊt cña s¶n phÈm

Ph¶i ghi tªn s¶n phÈm nÕu kh«ng thÓ nh×n thÊy s¶n phÈm tõ bªn ngoµi; tªn cña gièng hoÆc tªn th­¬ng phÈm, quy c¸ch chïm nÕu cã yªu cÇu.

6.2.3. XuÊt xø s¶n phÈm

Ph¶i ghi n­íc xuÊt xø, kh«ng b¾t buéc ghi khu vùc trång, tªn quèc gia, tªn vïng hoÆc tªn ®Þa ph­¬ng.

6.2.4. X¸c nhËn hµng hãa • Lo¹i

 • Khèi l­îng tÞnh (kh«ng b¾t buéc)

6.2.5. DÊu gi¸m ®Þnh chÝnh thøc (kh«ng b¾t buéc)

7. C¸c chÊt g©y nhiÔm ®éc

7.1. Kim lo¹i nÆng

V¶i qña kh«ng ®­îc cã kim lo¹i nÆng ë møc ®é g©y h¹i cho søc kháe con ng­êi.7.2. D­ l­îng thuèc b¶o vÖ thùc vËt

Ph¶i tu©n theo quy ®Þnh cña Codex vÒ giíi h¹n tèi ®a d­ l­îng thuèc b¶o vÖ thùc vËt cho s¶n phÈm v¶i qña.8. VÖ sinh

8.1. S¶n phÈm tu©n theo nh÷ng qui ®Þnh cña tiªu chuÈn nµy ph¶i ®­îc xö lý phï hîp víi quy ph¹m quèc tÕ-nguyªn t¾c chung vÒ vÖ sinh thùc phÈm(CAC/RCP 1-1969, Rev 2-1985) vµ nh÷ng qui ®Þnh kh¸c liªn quan tíi s¶n phÈm nµy do ñy ban tiªu chuÈn hãa vÒ n«ng s¶n thùc phÈm khuyÕn c¸o.

8.2. S¶n phÈm ph¶i kh«ng cã c¸c chÊt cã h¹i trong ph¹m vi thùc hµnh ®ãng gãi vµ xö lý tèt.

8.3. Khi ®­îc thö theo c¸c ph­¬ng ph¸p lÊy mÉu vµ kiÓm tra thÝch hîp s¶n phÈm ph¶i:

 1. Kh«ng cã c¸c vi sinh vËt ë møc cã thÓ g©y h¹i cho søc kháe.

 2. Kh«ng cã c¸c kÝ sinh trïng ë møc cã thÓ g©y h¹i cho søc kháe.

 3. Kh«ng cã chøa bÊt kú chÊt nµo do vi sinh vËt t¹o ra ë møc cã thÓ g©y h¹i cho søc kháe.
tải về 33.61 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương