Tiªu chuÈn ngµnh 10 tcn 465-2001tải về 27.95 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích27.95 Kb.
#21446

10 TCN 465-2001 tiªu chuÈn trång trät


Tiªu chuÈn ngµnh

10 TCN 465-2001
C©y Gièng v¶i1

The planting materials of litchi1. Quy ®Þnh chung:

1.1. Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh cho c¸c gièng v¶i gåm c¸c nhãm gièng v¶i: ChÝn sím, chÝn trung b×nh vµ chÝn muén thuéc loµi v¶i trång (Litchi chinensis Sonn.). C©y gièng v¶i ®­îc nh©n gièng b»ng 2 ph­¬ng ph¸p ghÐp vµ chiÕt cµnh.

1.2. C©y gièng v¶i ph¶i ®­îc nh©n ra tõ v­ên gièng c©y mÑ ®· ®­îc c«ng nhËn bao gåm gièng lµm vËt liÖu ghÐp vµ gièng lµm gèc ghÐp.

 • Gièng c©y mÑ bao gåm c¸c gièng ®· ®­îc chän t¹o, b×nh tuyÓn, cã ®Çy ®ñ c¸c ®Æc tÝnh cña gièng gèc, ®· ®­îc Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n hoÆc cÊp cã thÈm quyÒn c«ng nhËn gièng, cho phÐp khu vùc ho¸ ë c¸c vïng sinh th¸i x¸c ®Þnh.

 • Gièng lµm gèc ghÐp bao gåm c¸c gièng ®· ®­îc chän läc trong tù nhiªn, c¸c gièng nµy ph¶i ®­îc ®¸nh gi¸ lµ kÕt hîp tèt víi cµnh ghÐp, t¹o tæ hîp ghÐp sinh tr­ëng ph¸t triÓn tèt, cho n¨ng suÊt cao, chÊt l­îng qu¶ tèt, chèng chÞu s©u bÖnh vµ c¸c ®iÒu kiÖn bÊt thuËn cña m«i tr­êng.

1.3. C©y gièng v¶i ph¶i ®­îc s¶n xuÊt tõ c¸c c¬ së s¶n xuÊt gièng cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn vÒ c¬ së vËt chÊt kü thuËt, c¸n bé…theo QuyÕt ®Þnh sè 34/2001/Q§-BNN-VP ngµy 30 th¸ng 3 n¨m 2001 cña Bé tr­ëng Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n vÒ quy ®Þnh ®iÒu kiÖn kinh doanh trong mét sè lÜnh vùc thuéc ngµnh trång trät.

2. Yªu cÇu kü thuËt:

2.1. Yªu cÇu vÒ chÊt l­îng:

 • C©y gièng ph¶i ®óng gièng qui ®Þnh .

 • §èi víi tõng gièng ph¶i ®ång nhÊt vÒ h×nh th¸i vµ ®Æc tÝnh di truyÒn. Tr­êng hîp s¶n xuÊt víi sè l­îng lín tõ 500 c©y trë lªn, ®é sai kh¸c vÒ h×nh th¸i kh«ng qu¸ 5%.

 • C©y gièng ph¶i sinh tr­ëng khoÎ vµ kh«ng mang theo s©u, bÖnh nguy hiÓm.

2.2. Yªu cÇu vÒ qui c¸ch:

 • C©y gièng ph¶i ®­îc trång trong tói bÇu polietylen hoÆc c¸c vËt liÖu lµm bÇu kh¸c víi kÝch th­íc tèi thiÓu lµ:

§­êng kÝnh  chiÒu cao t­¬ng øng lµ 10  22 cm.

 • C©y gièng ph¶i cã søc tiÕp hîp tèt, cµnh ghÐp vµ gèc ghÐp ph¸t triÓn ®Òu nhau vµ t¸ch bá hoµn toµn d©y ghÐp; cã bé rÔ ph¸t triÓn tèt, rÔ ph©n nh¸nh tõ cÊp 3 trë lªn, nhiÒu rÔ t¬.

 • §èi víi c©y chiÕt, c©y gièng ph¶i gi÷ nguyªn ®­îc bé l¸ ban ®Çu hoÆc cã c¸c ®ît léc míi ®· thµnh thôc.

 • §èi víi c©y ghÐp, c©y gièng cã tuæi tÝnh tõ khi ghÐp ®Õn khi xuÊt v­ên kh«ng qu¸ 18 th¸ng (gieo h¹t ®Õn ghÐp10-12 th¸ng, ghÐp ®Õn xuÊt v­ên 4-6 th¸ng).

§é lín cña c©y gièng ®­îc qui ®Þnh nh­ sau:

TT

ChØ tiªu ®¸nh gi¸

PhÈm cÊp

C©y chiÕt

C©y ghÐp

Lo¹i 1

Lo¹i 2

Lo¹i 1

Lo¹i 2

1

ChiÒu cao c©y tÝnh tõ mÆt bÇu (cm)

>70

50 - 70

>70

60 - 70

2

§­êng kÝnh gèc ®o c¸ch mÆt bÇu 5 cm (cm)

> 2

1,5 - 2

1 - 1,5

0,8 - 1

3

§­êng kÝnh cµnh ghÐp ®o trªn vÕt ghÐp 2 cm (cm)

-

-

>0,7

0,5 - 0,7

4

ChiÒu dµi cµnh ghÐp tÝnh tõ vÕt ghÐp (cm)

-

-

40

30 - 40

5

Sè l­îng cµnh cÊp 1

2 - 3

1 - 2

2 - 3

2 - 3

3. Ghi nh·n:

Nh·n ®­îc Ðp hoÆc bäc nhùa chèng thÊm ­ít, ch÷ in râ rµng, g¾n (treo) trªn c©y gièng gåm c¸c néi dung ®­îc quy ®Þnh t¹i Th«ng t­ 75/2000/TT-BNN-KHCN ngµy 17/7/2000 cña Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n vÒ h­íng dÉn thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh sè 178/1999/Q§-TTg ngµy 30 th¸ng 8 n¨m 1999 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ vÒ Quy chÕ ghi nh·n hµng ho¸ l­u th«ng trong n­íc vµ hµng hãa xuÊt, nhËp khÈu. Ngoµi ra cÇn ghi thªm: Tªn c©y ®Çu dßng, tªn gèc ghÐp, tªn c¬ quan hoÆc c¸ nh©n kiÓm tra chÊt lù¬ng gièng.4. ChØ tiªu kiÓm tra ®¸nh gi¸:

Tiªu chuÈn c©y gièng ®­îc kiÓm tra ®¸nh gi¸ dùa trªn c¸c chØ tiªu qui ®Þnh ë môc 2.5. B¶o qu¶n vµ vËn chuyÓn:

 • C©y v¶i ®­îc b¶o qu¶n d­íi bãng che (d­íi ¸nh s¸ng t¸n x¹ cã 50% ¸nh n¾ng).

 • Trªn ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn, c©y v¶i gièng ph¶i xÕp ®øng kh«ng chång qu¸ 2 líp bÇu ­¬m lªn nhau.

 • Tr¸nh n¾ng, giã vµ ph¶i t¹o sù th«ng tho¸ng.1 Ban hµnh kÌm theo quyÕt ®Þnh sè 108/Q§/BNN cña Bé tr­ëng Bé N«ng nghiÖp vµ PTNT, ngµy 15 th¸ng 11 n¨m 2001.

tải về 27.95 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương