TỔng cục bưU ĐIỆNtải về 14.67 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.08.2016
Kích14.67 Kb.
#17747

TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN
*****

Số 297/1998/QĐ-TCBĐCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*********


Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 1998

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC VẬT TƯ, THIẾT BỊ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG PHẢI ĐƯỢC CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨNTỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN

Căn cứ nghị định số 12-CP ngày 11-3-1996 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Tổng cục Bưu điện;
Căn cứ Nghị định số 109/ 1997/ NÐ- CP ngày 12- 11-1997 của Chính phủ về bưu chính và viễn thông;
Theo đề nghị của Chính phủ về bưu chính và viễn thông;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế,


QUYẾT ĐỊNH

Ðiều 1. - Ban hành kèm theo quyết định này Danh mục vật tư, thiết bị bưu chính viễn thông phải được chứng nhận hợp chuẩn

Ðiều 2 . - Việc chứng nhận hợp chuẩn các loại vật tư, thiết bị thuộc danh mục nêu tại Ðiều 1 được thực hiện theo Thông tư số 1/ 1998/ TT - TCBÐ ngày 15- 5- 1998 của Tổng cục Bưu điện hướng dẫn thi hành Nghị định số 109/1997/ NÐ - CP ngày 12 - 11 - 1997 của Chính phủ về bưu chính và viễn thông đối với công tác quản lý chất lượng vật tư, thiết bị, mạng lưới và dịch vụ bưu chính, viễn thông.

Ðiều 3. - Quyết dịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ðiều 4. - Chánh văn phòng Tổng cục, Chánh thanh tra Tổng cục, Vụ trưởng các vụ, Cục trưởng các cục trực thuộc Tổng cục Bưu điện và các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh vật tư , thiết bị bưu chính, viễn thông chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 


 

TỔng cỤc trưỞng TỔng cỤc Bưu điỆn
Mai Liêm Trực

 

DANH MỤC

VẬT TƯ, THIẾT BỊ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG PHẢI ĐƯỢC CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN
( Ban hành kèm theo Quyết định số 297/ 1998/ QÐ - TCBÐ ngày 16 - 5 - 1998 của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện )

Danh sách các loại vật tư, thiết bị bưu chính, viễn thông thuộc Nhóm I :

Số thứ tự

Tên vật tư thiết bị

Tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng

1

Tổng đài dung lượng lớn và nhỏ

TCN 68 - 146: 1995, ITU

2

Tổng đài PABX

TCN 68 - 136: 1995

3

Thiết bị truyền dẫn vi ba                  

TCN 68 - 137: 1995

4

Thiết bị truyền dẫn cáp quang

TCN 68 - 1139: 1995, ITU

5

Các loại thiết bị nguồn công suất trên 2,5 KW

ITU

6

Cáp sợi quang

TCN 68 - 160: 1996

7

Cáp thông tin kim loại

TCN 68 - 132: 1994

8

Thiết bị điện thoại không dây

TCN 68 -143: 1995

9

Thiết bị đầu cuối kết nối vào mạng ISDN

TCN 68 -155: 1995

10

Máy phát sóng, thiết bị thu phát dùng cho các nghiệp vụ thông tin cố định, lưu động, phát thanh, truyền hình, định vị, vệ tinh, vô tuyến nghiệp dư

ITU

11

Tem thư

TCVN 6055: 95

 


tải về 14.67 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương