TỈnh bắc kạn số: 1306/2007/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúctải về 24.11 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu26.07.2016
Kích24.11 Kb.
#6284

Số 17 (15 - 9 - 2007)

CÔNG BÁOỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC KẠN

________________

Số: 1306/2007/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________________________

Bắc Kạn, ngày 03 tháng 8 năm 2007QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành quy định thời gian phục vụ công tác đối với
công chức, viên chức sau khi được tuyển dụng, đào tạo
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 26 tháng 02 năm 1998; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 28 tháng 4 năm 2000 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 29 tháng 4 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 121/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 10 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 117/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 09/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 117/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 260/TTr-SNV ngày 13 tháng 4 năm 2007,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy định về thời gian phục vụ công tác đối với công chức, viên chức sau khi tuyển dụng, đào tạo.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Ông, bà: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

CHỦ TỊCH


Hà Đức ToạiỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC KẠN

________________CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________________________

QUY ĐỊNH

Về thời gian phục vụ công tác đối với

công chức, viên chức sau khi được tuyển dụng, đào tạo

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1306 /2007/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8

năm 2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn )

Điều 1. Quy định chung:

1. Quy định này quy định về thời gian bắt buộc phục vụ công tác đối với công chức, viên chức trong chỉ tiêu biên chế của tỉnh sau khi được tuyển dụng hoặc cử đi đào tạo, bồi dưỡng.

2. Không áp dụng quy định này cho các trường hợp là cán bộ, công chức, viên chức được luân chuyển, điều động theo chủ trương, quy hoạch về cán bộ đã được tỉnh phê duyệt.

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh:

1. Việc xin chuyển công tác của công chức, viên chức sau khi tuyển dụng quy định tại văn bản này là chuyển ra ngoài sự quản lý trực tiếp của đơn vị sử dụng công chức, viên chức và của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Việc xin chuyển công tác của công chức, viên chức sau khi đào tạo, bồi dưỡng quy định tại văn bản này là chuyển ra ngoài sự quản lý trực tiếp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Đối tượng áp dụng:

1. Công chức, viên chức được tuyển dụng mới theo hình thức thi tuyển, xét tuyển hoặc sát hạch nằm trong chỉ tiêu biên chế của các cơ quan hành chính Nhà nước, các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh.

2. Công chức, viên chức trong biên chế của các cơ quan hành chính Nhà nước, các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh, được cơ quan, địa phương cử đi đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học.

Điều 4. Thời gian phục công tác bắt buộc:

1. Công chức, viên chức sau khi được tuyển dụng vào cơ quan Nhà nước phải phục vụ tại cơ quan, đơn vị mà công chức, viên chức đã đăng ký dự tuyển với thời gian tối thiểu là 05 năm thì mới được xem xét, giải quyết cho thuyên chuyển công tác.

2. Công chức, viên chức được cử đi đào tạo: Cử nhân tập trung, Tiến sỹ, Thạc sỹ, Chuyên khoa cấp I, II và học các lớp cao cấp lý luận chính trị, cử nhân lý luận chính trị; các lớp nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ tập trung có thời gian từ 06 tháng trở lên, sau khi hoàn thành khoá học phải có thời gian công tác tại cơ quan, đơn vị mà công chức, viên chức được cử đi học ít nhất là 03 năm; đối với những khoá học có thời gian trên 01 năm, sau khi hoàn thành khoá học phải có thời gian công tác ít nhất gấp 3 lần so với thời gian của khoá học mới được xem xét, giải quyết cho chuyển đi cơ quan khác.

Điều 5. Tổ chức thực hiện:

Giao Giám đốc Sở Nội vụ theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quy định này./.


TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

CHỦ TỊCH


Hà Đức Toại

Каталог: 88257f8b005926f3.nsf
88257f8b005926f3.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh bắc kạN
88257f8b005926f3.nsf -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bắc kạN Độc lập Tự do Hạnh phúc
88257f8b005926f3.nsf -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bắc kạN Độc lập Tự do Hạnh phúc
88257f8b005926f3.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh bắc kạN
88257f8b005926f3.nsf -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bắc kạN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
88257f8b005926f3.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh bắc kạN
88257f8b005926f3.nsf -> UỶ ban nhân dân tỉnh bắc kạN
88257f8b005926f3.nsf -> TỈnh bắc kạn số: 1266/2007/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
88257f8b005926f3.nsf -> TỈnh bắc kạn số: 1287/2007/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
88257f8b005926f3.nsf -> Về việc ban hành Quy chế tiếp nhận và quản lý đối tượng tại Trung tâm Điều dưỡng Người có công và Bảo trợ xã hội tỉnh Bắc Kạn

tải về 24.11 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương