TỈnh bắc ninh số: 1636/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 8.82 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu29.07.2016
Kích8.82 Kb.
#9831

powerpluswatermarkobject30768517


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH


Số: 1636/QĐ-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày 25 tháng 12 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ sung dự toán cho 02 Công ty TNHH MTV KTCTTL để thanh toán tiền điện bơm nước phát sinh tăng năm 2015
CHỦ TỊCH UBND TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26.11.2003;

Căn cứ Nghị định số 130/2013/NĐ-CP ngày 16.10.2013 của Chính phủ về việc sản xuất và cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích;

Căn cứ Quyết định số 513/2014/QĐ-UBND ngày 10.12.2014 của UBND tỉnh Bắc Ninh v/v giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2015;

Xét đề nghị của Sở Tài chính,QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Bổ sung dự toán ngân sách năm 2015 cho 02 Công ty TNHH KTCTTL Bắc Đuống và Nam Đuống để thanh toán tiền điện, số tiền là 9.300 triệu đồng (Chín tỷ ba trăm triệu đồng). Trong đó:

+ Công ty TNHH MTV KTCTTL Bắc Đuống: 6.300 triệu đồng

+ Công ty TNHH MTV KTCTTL Nam Đuống: 3.000 triệu đồng

2. Nguồn kinh phí: Từ nguồn Ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu năm 2015 cho Ngân sách tỉnh để khắc phục hậu quả hạn hán vụ Đông Xuân năm 2014 - 2015.Điều 2. Sở Tài chính phối hợp với các ngành có liên quan thực hiện thanh toán, quyết toán kinh phí đối với sản phẩm dịch vụ công ích theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Kho bạc Nhà nước Bắc Ninh và Công ty TNHH MTV KTCTTL Bắc Đuống, Công ty TNHH MTV KTCTTL Nam Đuống, và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.


Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Chủ tịch và các PCTUBND tỉnh;

- Lưu : VT, KTTH, PVPTH, CVP (4), TH 16b.CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Nguyễn Tử QuỳnhКаталог: noidung -> vanban -> Lists -> VanBanPhapQuy -> Attachments
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 144/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1714/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1541/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1577/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1588/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1591/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1592/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1593/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1595/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh bắc ninh số: 1596/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam

tải về 8.82 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©es.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương